Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства та підпорядковується директору підприємства, в межах їх повноважень.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства та підпорядковується директору підприємства, в межах їх повноважень.Директор ТОВ « »

______________________

“_____” ___________________2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БУХГАЛТЕРІЮ ТОВ « »

I. Загальні положення

Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства та підпорядковується директору підприємства, в межах їх повноважень.

У своїй діяльності бухгалтерія керується чинним законодавством України, наказами директора Підприємства.

ІІ. Завдання

Організація обліку фінансово-господарської діяльності підприємства.

Здійснення контролю за збереженням власності, правильними грошовими витратами та витратами матеріальних цінностей, дотриманням найсуворішого режиму економії та господарського розрахунку.

III. Структура

Структуру та штатний розклад бухгалтерії затверджує директор підприємства із врахуванням об’єму роботи та особливостей виробництва.

До складу бухгалтерії входять головний бухгалтер, заступники головного бухгалтера, бухгалтер-касир, бухгалтери.

IV. Функції

4.1. У галузі організації обліку фінансово-господарської діяльності підприємства:

Достовірна та раціональна організація бухгалтерського обліку, який відповідає вимогам оперативного керівництва підприємством, а також суворе дотримання встановленого порядку правил ведення обліку.

Введення передових форм та методів бухгалтерського обліку на основі широкого застосування обчислювальної техніки.

Організація обліку основних фондів, сировини, матеріалів, палива, готової продукції, грошових засобів та інших цінностей підприємства, витрат виробництва та обігу, виконання кошторисів витрат.

Організація нарахувань та розрахунків по заробітній платі з працівниками підприємства.

Укладення звітних калькуляцій собівартості продукції, балансів та бухгалтерської звітності.

Здійснення заходів із вдосконалення калькуляції собівартості окремих видів продукції, з введення нормативного методу обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції.

Своєчасне нарахування та контроль своєчасності перерахування державних податків, відрахування від прибутків та інших платежів в державний бюджет України, своєчасне погашення кредитів.

Забезпечення документального відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом грошових засобів, нарахуванням та перечисленням податків, відрахувань від прибутку та інших платежів в державний бюджет.

Укладення бухгалтерської звітності на основі достовірних первинних документів та відповідних бухгалтерських записів, своєчасне подання її відповідним органам.

4.1.10. Участь у розробці раціональної планової та облікової документації, у методичному керівництві та організації роботи по введенню, вдосконаленню та розширенню сфери дії внутрігосподарського розрахунку.

Застосування затверджених у встановленому порядку типових уніфікованих форм первинної облікової документації, суворе дотримання порядку оформлення цієї документації.

Спільно з виробничим департаментом проведення ревізій та інвентаризацій складу сировини та готової продукції.

Спільно з технічним департаментом проведення ревізій та інвентаризацій складу матеріалів та обладнання.

4.2. У галузі здійснення контролю за збереженням власності, правильними грошовими витратами та витратами матеріальних цінностей, дотриманням найсуворішого режиму економії та господарського розрахунку:

Здійснення заходів контролю за своєчасним проведенням інвентаризації грошових засобів, товарно-матеріальних цінностей та розрахунків.

Застосування заходів щодо попередження недостач, розтрат та інших порушень та зловживань, забезпечення своєчасності оформлення матеріалів по недостачам, розтратам, розкраданням та іншим зловживанням, здійснення контролю за передачею у відповідних випадках цих матеріалів судово-слідчим органам.

Здійснення (спільно з іншими підрозділами) економічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства згідно даних бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, ліквідації втрат та невиробничих витрат.

Забезпечення суворого дотримання касової та розрахункової дисципліни, правильні витрати отриманих у банках коштів за призначенням, дотримання порядку виписки чеків та зберігання чекових книжок.

Забезпечення зберігання бухгалтерських документів та бухгалтерського архіву у встановленому порядку.

4.2.6.Здійснення контролю за:

- правильним та своєчасним оформленням прийому та витрат сировини, матеріалів, палива, готової продукції, товарів та інших цінностей, за своєчасним поданням претензій до постачальників;

- своєчасним стягненням дебіторської та погашенням кредиторської заборгованості;

- правильними витратами фонду оплати праці, обчисленням та видачею всіх видів премій, винагород та допомоги, дотриманням встановленого штату, посадових окладів, а також дотримання платіжної та фінансової дисципліни.

- обгрунтованим та законним списанням з бухгалтерського балансу недостач, утрат, дебіторської заборгованості та інших засобів.

- правильним та своєчасним проведенням та оформленням у встановленому порядку переоцінки товарно-матеріальних цінностей.

Спільно з інженером з охорони праці розробка та впровадження заходів із підвищення безпеки праці та дотримання норм та вимог законодавства про охорону праці.

V. Відносини бухгалтерії з іншими підрозділами підприємства

З виробничим департаментом.

Одержує: акти про брак із вказанням винуватців в утворенні браку; висновки на прийняті рекламації та розрахунок втрат у зв’язку з ліквідацією виявлених недоліків, табель обліку робочого часу; звіти про виконання плану робіт у натуральних вимірах, звіти про рух основних засобів (згідно встановленої номенклатури); звіти про стан незавершеного виробництва; необхідні для бухгалтерського обліку та контролю документи, накази, розпорядження, а також різного роду договори, кошториси, нормативи.

Надає: положення про порядок преміювання працівників відділу з фонду матеріального заохочення, відомості про фактичні витрати матеріалу на одиницю продукції основного виробництва, відомості про результати врахування втрат від браку на виробництві та про вирахування суми з винуватця.

5.2. З технічним департаментом:

Одержує: відомості про виконання замовлень, затверджені у встановленому порядку акти на списання обладнання та енергообладнання з балансу, затверджені у встановленому порядку акти на передачу або на продаж обладнання, акти на передачу обладнання з ремонту в експлуатацію, табель обліку робочого часу; звітну документацію з виробництва інструменту та оснастки.

Надає: інформацію про витати, здійснені на утримання та ремонт обладнання; інформацію про наявність основних та оборотних засобів; звітні дані по інструментальному цеху підприємства; рахунки для акцепту на придбаний інструмент, зразки, тверді сплави та алмазний інструмент; інформацію про наявність основних та оборотних засобів.

5.3. З фінансово-економічним відділом:

Одержує: звіти по випуску продукції (по номенклатурі та у грошовій оцінці), матеріали про стан незавершеного виробництва; інші дані, необхідні для аналізу та планування, розрахунки тарифів на оплату праці, посадові оклади при зміні штатного розкладу, відомості про фонд оплати праці.

Надає: відомості про фактично нараховану заробітну плату по категоріям працюючих та господарським підрозділам; оперативну та бухгалтерську звітність з фінансової діяльності; звіти по випуску продукції (в номенклатурі і грошовій оцінці); звіти про фактичну собівартість виготовленої продукції; фактичні калькуляції по виробництву основних засобів; дані по кредиторській та дебіторських заборгованостях в розрізі клієнтів та постачальників; іншу звітність для фінансово-економічного аналізу.

5.4. З департаментом маркетингу та продажу:

Надає: дані про залишки готової продукції(по видах та типах) на 1-е число кожного місяця; порівнювальні відомості за результатами інвентаризації; відомості про неплатоспроможність окремих замовників; відомості про застосування санкцій до покупців та замовників; укладені підприємством договори на збут продукції (товарів), у тому числі договори, що підлягають частковому виконанню в погоджених розмірах; рішення арбітражних органів, прийняті по спірних умовах договорів; копії рішень керівництва з визнаних претензій і позовів шляхом досилання або заміни продукції (товарів).

5.5. Зі відділом діловодства:

Одержує: накази з основної діяльності та з кадрових питань, листки непрацездатності працівників, затверджений штат та структуру підприємства; дані про новоприйнятих працівників; документи на зарплатні картки, затверджений графік відпусток працівників бухгалтерії.

Надає: проекти штатних розкладів; клопотання про внесення змін у штатні розклади; пропозиції про раціональне розміщення працівників на основних і допоміжних операціях, а також на підсобних роботах, графік відпусток працівників бухгалтерії.

5.6. З господарським відділом:

VI. Права

6.1.Вимагати від підрозділів підприємства надання матеріалів (планів, звітів, довідок), необхідних для здійснення роботи, яка входить в межі компетенції бухгалтерії.

6.2.Підписувати бухгалтерські звіти та баланси підприємства, статистичну звітність про виконання планів по найважливішим показникам виробничо-господарської діяльності, документи, які є підставою для отримання грошей, матеріальних та інших цінностей, а також документи, які змінюють кредитні та розрахункові зобов’язання підприємства. Вказані документи без підпису головного бухгалтера або його заступника вважаються недійсними.

Розглядати та візувати договори та угоди, укладені підприємством, накази про встановлення та зміну умов оплати праці та преміювання, про прийом, звільнення та переміщення матеріально відповідальних осіб на підприємстві, про списання цінностей.

Не приймати до виконання та оформлення документів по операціям, які порушують діюче законодавство та встановлений порядок прийому, зберігання та витрат грошових засобів, обладнання, матеріальних та інших цінностей.

Подавати керівництву підприємства пропозиції про накладення стягнень на осіб, які допустили недоброякісне оформлення та укладення документів, несвоєчасну передачу їх для відображення на рахунках бухгалтерського обліку та звітності, а також на тих осіб, які допустили недостовірність даних, які є у документах.

VII. Відповідальність

Головний бухгалтер

Юрисконсульт

 

 

 
 
 
 
(назва установи, організації)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
(уповноважена особа)

 

(ПІБ, підпис)

 

"___" ______________ 200_ р.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА I. Загальні положення
 1. Бухгалтер належить до професійної групи «Професіонали».
 2. Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру підприємства або керівнику відповідного структурного підрозділу головної бухгалтерії.
 4. За відсутності бухгалтера його обов'язки виконує особа, при­значена у встановленому порядку), яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
II. Завдання та обов'язки Бухгалтер:
 1. Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних.
 2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
 3. За погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.
 4. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
 5. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.
 6. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.
 7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо: — внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу; — розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю господарських операцій; — забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства та інших питань, пов'язаних з інформацією про фінансове становище підприємства та результати його діяльності.
 8. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.
 9. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.
III. Права Бухгалтер має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд головного бухгалтера пропозиції по вдосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням головного бухгалтера у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків
IV. Відповідальність Бухгалтер несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України
V. Бухгалтер повинен знати:
 1. Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
 2. Облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу й технологію оброблення облікової інформації на підприємстві.
 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій.
 4. Систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю.
 5. Основи трудового законодавства.
 6. Правила та норми охорони праці.
VI. Кваліфікаційні вимоги
 1. Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера І категорії по менше 2 років.
 2. Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
 3. Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) ти підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, стаж роботи за професією бухгалтера не менше 2 років.
 4. Бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
 1. _______________ з питань: ________________________________________________________________.
 2. ________________ з питань:

 

 


УЗГОДЖЕНО

Керівник структурного підрозділу: ________ (підпис) ______________________ (ПІБ) "____" ____________ ____р.
Начальник юридичного відділу: ________ (підпис) ______________________ (ПІБ) "____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________ (підпис) ______________________ (ПІБ) "____" ____________ ____р.

 

 
 

 

 

 

Затверджую:

Керівник підприємства

«___» _______200 р.

Директор ТОВ « »

______________________

“_____” ___________________2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО БУХГАЛТЕРІЮ ТОВ « »

I. Загальні положення

Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом підприємства та підпорядковується директору підприємства, в межах їх повноважень.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.026 с.)