Одержує: накладні на отримання малоцінних швидкозношуючих предметів та основних засобів , звітну документацію про їх використання та списання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Одержує: накладні на отримання малоцінних швидкозношуючих предметів та основних засобів , звітну документацію про їх використання та списання.Надає: вчасну інформацію про необхідність ремонту чи поновлення господарського інвентарю, замовлення на канцелярські товари.

VI. Права

6.1.Вимагати від підрозділів підприємства надання матеріалів (планів, звітів, довідок), необхідних для здійснення роботи, яка входить в межі компетенції бухгалтерії.

6.2.Підписувати бухгалтерські звіти та баланси підприємства, статистичну звітність про виконання планів по найважливішим показникам виробничо-господарської діяльності, документи, які є підставою для отримання грошей, матеріальних та інших цінностей, а також документи, які змінюють кредитні та розрахункові зобов’язання підприємства. Вказані документи без підпису головного бухгалтера або його заступника вважаються недійсними.

Розглядати та візувати договори та угоди, укладені підприємством, накази про встановлення та зміну умов оплати праці та преміювання, про прийом, звільнення та переміщення матеріально відповідальних осіб на підприємстві, про списання цінностей.

Не приймати до виконання та оформлення документів по операціям, які порушують діюче законодавство та встановлений порядок прийому, зберігання та витрат грошових засобів, обладнання, матеріальних та інших цінностей.

Подавати керівництву підприємства пропозиції про накладення стягнень на осіб, які допустили недоброякісне оформлення та укладення документів, несвоєчасну передачу їх для відображення на рахунках бухгалтерського обліку та звітності, а також на тих осіб, які допустили недостовірність даних, які є у документах.

Здійснювати зв’язок з іншими організаціями з питань, які входять у компетенцію бухгалтерії.

Вказівки бухгалтерії в межах функцій, передбачених даним положенням, являються обов’язковими для керівництва та виконання підрозділами підприємства.

VII. Відповідальність

Всю повноту відповідальності за якість та своєчасність виконання покладених даним положенням на бухгалтерію завдань та функцій несе головний бухгалтер.

Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

Головний бухгалтер

Юрисконсульт

 

 

 
 
 
 
(назва установи, організації)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
(уповноважена особа)

 

(ПІБ, підпис)

 

"___" ______________ 200_ р.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА I. Загальні положення
 1. Бухгалтер належить до професійної групи «Професіонали».
 2. Призначення на посаду бухгалтера та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Бухгалтер підпорядковується безпосередньо головному бухгалтеру підприємства або керівнику відповідного структурного підрозділу головної бухгалтерії.
 4. За відсутності бухгалтера його обов'язки виконує особа, при­значена у встановленому порядку), яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.
II. Завдання та обов'язки Бухгалтер:
 1. Самостійно і в повному обсязі веде облік необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов'язань, доходів та витрат за прийнятою на підприємстві формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності підприємства й технології оброблення даних.
 2. Забезпечує повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
 3. За погодженням з власником (керівником) підприємства та керівником підрозділу бухгалтерського обліку, подає в банківські установи документи для перерахування коштів згідно з визначеними податками й платежами, а також для розрахунків з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань.
 4. Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов'язань, оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат під нестачі, крадіжки й псування активів підприємства, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
 5. Готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку.
 6. Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.
 7. Бере участь у підготовці пропозицій щодо: — внесення змін до обраної облікової політики, удосконалення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу; — розроблення додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності й контролю господарських операцій; — забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення, регулювання діяльності підприємства та інших питань, пов'язаних з інформацією про фінансове становище підприємства та результати його діяльності.
 8. Постійно знайомиться та вивчає нові нормативно-методичні ти довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку та вносить пропозиції щодо їх впровадження на підприємстві.
 9. Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.
III. Права Бухгалтер має право:
 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд головного бухгалтера пропозиції по вдосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням головного бухгалтера у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.
 5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього завдань.
 6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків
IV. Відповідальність Бухгалтер несе відповідальність:
 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України
V. Бухгалтер повинен знати:
 1. Нормативні, методичні та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
 2. Облікову політику, систему регістрів обліку, правила документообігу й технологію оброблення облікової інформації на підприємстві.
 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій.
 4. Систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності й контролю.
 5. Основи трудового законодавства.
 6. Правила та норми охорони праці.
VI. Кваліфікаційні вимоги
 1. Провідний бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бухгалтера І категорії по менше 2 років.
 2. Бухгалтер І категорії (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією бухгалтера II категорії не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
 3. Бухгалтер II категорії (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) ти підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, стаж роботи за професією бухгалтера не менше 2 років.
 4. Бухгалтер (з дипломом спеціаліста): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
VII. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою
 1. _______________ з питань: ________________________________________________________________.
 2. ________________ з питань:

 

 


УЗГОДЖЕНО

Керівник структурного підрозділу: ________ (підпис) ______________________ (ПІБ) "____" ____________ ____р.
Начальник юридичного відділу: ________ (підпис) ______________________ (ПІБ) "____" ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________ (підпис) ______________________ (ПІБ) "____" ____________ ____р.

 

 
 

 

 

 

Затверджую:

Керівник підприємства

«___» _______200 р.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 98; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.012 с.)