Форми бухгалтерського обліку. Принципи побудови форм бухгалтерського обліку та перспективи їх розвитку в сучасних умовах. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми бухгалтерського обліку. Принципи побудови форм бухгалтерського обліку та перспективи їх розвитку в сучасних умовах.Склад облікових регістрів, які веде підприємство, їхній взаємозв’язок, а також послідовність та способи реєстрації облікової інформації визначають форму бухгалтерського обліку.
Форма бухгалтерського обліку (ФБО) – це сукупність взаємопов’язаних облікових регістрів, а також способів відображення в них господарських операцій підприємства з урахуванням особливостей його діяльності та технології обробки інформації.
Сьогодні виділяють такі ФБО:
- меморіально-ордерна;
- журнальна;
- спрощена;
- автоматизована.
Меморіально-ордерна форма використовується переважно в бюджетних організаціях. На основі первинних документів, перевірених і згрупованих за певною ознакою, складають меморіальні ордери. У них вказується кореспонденція рахунків за госпоперацією та її сума. Усі меморіальні ордери після заповнення вносять за хронологічною послідовністю до реєстраційного журналу. Потім інформація відображається в Головній книзі за синтетичними рахунками. Переваги меморіально-ордерної форми — її відносна простота, гнучкість. Недоліки – складання великої кількості меморіальних ордерів, а також непристосованість регістрів до заповнення фінзвітності.
При використанні журнальної форми обліку інформація з первинних та зведених документів переноситься в журнали й відомості. У перших записують суми, що відповідають кредитовому обороту за відповідними рахунками. У других фіксують суми дебетових оборотів за рахунками. Підсумкові записи зі журналів переносять до Головної книги. Найбільша перевага цієї ФБО – можливість зручно формувати інформацію для фінзвітності. Недолік – громіздкість окремих журналів та відомостей.
Спрощена форма бухобліку може вестися малими підприємствами за їх вибором. Вона передбачає два варіанти: проста та ФБО з використанням регістрів обліку майна. При застосуванні простої госпоперації відображають у Книзі обліку господарських операцій. Форма бухобліку з використанням обліку майна, окрім Книги обліку господарських операцій, передбачає також використання відомостей.
За автоматизованої ФБО збір, систематизація та обробка облікової інформації відбувається зі спеціально розробленим програмним забезпеченням. Зауважте, деякі спеціалісти не вважають її формою, розглядаючи лише як спосіб ведення бухобліку.

 

Малые предприятия, осуществляющие небольшое количество хозяйственных операций, могут использовать простую или упрощенную форму бух.учета. Предприятия, осуществляющие за месяц не более 100 хозяйственных операций, не осуществляют производство продукции и работ, связанных с большими материальными затратами, могут применять простую форму бух. учета. Она предусматривает использование журнала учета хозяйственных операций который рекомендуется печатать в формате А2.
В Журнале учета хозяйственных операций (далее - Журнал) записи осуществляют на основании первичных и сводных учетных документов, ведомостей начисления заработной платы и амортизации и т.д. с отражением суммы операции на счетах бухгалтерского учета. При необходимости записи хоз. операций продолжаются в вкладных листахк Журнала. Журнал ведется ежемесячно. Данные строки "Сальдо на конец месяца" с Журнала за предыдущий месяц переносятся в строку "Сальдо на начало месяца" журнала за отчетный месяц по каждому счету бухгалтерского учета. В графе 3 "Содержание операции" в хронологической последовательности позиционным способом отражаются хоз. операции отчетного месяца с указанием суммы операции в графе 4 и одновременно в графах "Дебет" и "Кредит" двух счетов бух. учета соответствующих видов активов, собственного капитала, обязательств, доходов и расходов.

Итоговые данные в журнале определяют подсчетом суммы оборотов по дебету и по кредиту всех счетов бухгалтерского учета и выведением сальдо на конец месяца. Суммы дебетовых и кредитовых оборотов за месяц должны быть одинаковыми и равняться сумме из графы 4 "Сумма хозяйственной операции" в строке "Всего оборотов за месяц". Для аналитического учета расчетов по оплате труда, с дебиторами и кредитора малые предприятия применяют Ведомость №3м, итоговые данные которого (без повторения записей, осуществляемых в журнале непосредственно с первичных документов) заносятся в Журнал учета хозяйственных операций с указанием в графе 3 "Ведомость №3м".

Общие правила организации и ведения учета по упрощенной форме следующие:
• сумма по любой операции отражается в ведомости учета по счету, который кредитуется, в графе счета, дебетуется, и одновременно (по сумме операции или общим итогом оборотов за месяц) в ведомости учета по счету, дебетуется, с указанием корреспондирующего счета;

• остатки средств по сведениям должны быть сопоставимы с данными первичных и сводных документов, на основании которых были сделаны записи (отчет кассира, банковские выписки и т.п.);

• в ведомостях указывается месяц, за который они составляют.

Итоговые записи сведений переносятся в Оборотно-сальдовую ведомость, которая используется для обобщения данных реестров бухгалтерского учета по каждому счету бухгалтерского учета.
Оборотно-сальдовая ведомость составляется ежемесячно и используется для записей данных по дебету и кредиту каждого счета отдельно. Оборотно-сальдовая ведомость заполняется переносом кредитовых оборотов из регистров бухгалтерского учета в дебет соответствующих счетов.
Дебетовые обороты Оборотно-сальдовой ведомости по каждому счету бухгалтерского учета должны равняться дебетовому обороту по соответствующему счету бухгалтерского учета в реестре (ведомости) бухгалтерского учета. Общая сумма дебетовых оборотов (сумма данных строк графы 29) Оборотно-сальдовой ведомости должна равняться общей сумме кредитовых оборотов (сумма данных по графам 4-28 строки "Всего оборотов по кредиту счетов") Оборотно-сальдовой ведомости.
Во всех источниках, применяемых бухгалтерией СМП, указывается месяц, за который они составляют, а в необходимых случаях - названия счетов или субсчетов бухгалтерского учета. Ведомости подписываются лицами, которые осуществляли записи.

Замена оборотов в текущем месяце по операциям, относящимся к прошлыс периодам, отражается в регистрах отчетного месяца дополнительной записью (уменьшение оборотов - способом сторно).
На основе оборотно-сальдовой ведомости составляется финансовая отчетность СМП.

Каждая ведомость, как правило, применяется для учета операций по одному из используемых счетов бухгалтерского учета. Сумма по любой операции записывается в двух ведомостях одновременно: в первой - по дебету счета с указанием номера счета, который кредитуется, а в другой - по кредиту счета с аналогичной записью номера счета, дебетуется. В обеих ведомостях в графе "Содержание операции" записывается на основании форм первичной учетной документации содержание осуществленной операции либо пояснения, шифры и т.п.. Остатки средств в отдельных ведомостях должны сравниваться с соответствующими данными первичных документов, на основании которых были сделаны записи (отчет кассира, выписки банка).

Данные о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за месяц со всех ведомостей переносятся в шахматную ведомость, на основании которой составляется оборотная ведомость. На основе оборотной составляется бухгалтерская отчетность.

Создание и внедрение в практику ведения бухгалтерского учета электронно-вычислительной и компьютерной техники позволяет условно выделять еще одну форму бухгалтерского учета - автоматизированная. Но отдельно выделять такую ​​форму не целесообразно, поскольку это лишь способ ведения бухгалтерского учета и базируется на использовании принципов мемориально-ордерной или журнальной.
При таком способе ведения учета сбора, передачи, систематизация и обработка бухгалтерской информации осуществляются автоматизировано с использованием специально разработанного программного обеспечения. Его суть заключается в том, что данные об осуществленных на предприятии хозяйственные операции с бумажных носителей первичной учетной информации записывают на машинные носители (магнитные ленты, магнитные диски и т.д.). На основании введенных данных автоматически делается группировка дебетовых и кредитовых оборотов по синтетическим и аналитическим счета, определяют сальдо, формируют оборотные ведомости и отчетность, распечатывают различные первичные документы. Исходную информацию предоставляют в виде печатных регистров (машинограмм) по отдельным счетам бух.учета и видеограмм.

В Украине используют значительное количество программных продуктов для автоматизации бухгалтерского учета, самыми популярными из которых являются "ПАРУС", "1С - Бухгалтерия-Проф. для Windows "," 1С Предприятие "," БЭСТ "," Финансы без проблем "и другие.
В случае автоматизированного ведения бухгалтерского учета предприятие обязано все созданные первичные документы и учетные регистры отображать на бумажных носителях. При использовании средств автоматизации также необходимо обеспечить меры по предупреждению несанкционированного и незаметного исправления записей в первичных документах и ​​учетных регистрах и обеспечить сохранность этих записей в течение установленного срока.

Автоматизация учетного процесса позволяет повысить оперативность и точность учетных данных, необходимых для управления предприятием.

Предприятие самостоятельно выбирает форму бухгалтерского учета с учетом особенностей своей деятельности и технологии обработки учетных данных.


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 264; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.91.0.112 (0.008 с.)