Ліквідація академічної заборгованості.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ліквідація академічної заборгованості.8.1. Академічною заборгованістю вважається заборгованість, що виникла у студента в результаті:

– його не допуску до семестрового підсумкового контролю;

– неявки на семестровий підсумковий контроль без поважних причин;

– одержанні незадовільної оцінки (FХ або F) за результатами контролю.

8.2. Студенти, які за результатами екзаменаційної сесії мають академічні заборгованості більше як з двох навчальних дисциплін, відраховуються з УДУФМТ.

8.3. Студент, підсумкова оцінка якого з навчальної дисципліни становить 1–34 бали (F), зобов’язаний пройти повторне вивчення даної дисципліни в індивідуальному порядку під керівництвом викладача та скласти повторно з неї усі контрольні заходи, передбачені навчальним планом, у термін до початку заліково-екзаменаційної сесії наступного семестру.

8.4. Студент, підсумкова оцінка якого з навчальної дисципліни становить 35–59 балів (FX), має право перескласти залік, диференційований залік чи екзамен з цієї дисципліни після складання останнього екзамену поточного семестру за окремим розкладом, але до початку наступного семестру. Як виняток, заборгованість студента після зимової сесії може бути ліквідована протягом двох тижнів з початку нового семестру, а після літньої сесії – протягом двох тижнів з початку нового навчального року.

8.5. Повторне складання екзаменів з кожної дисципліни допускається не більше двох разів. При незадовільній оцінці з першої спроби – викладачу з даної дисципліни, другий раз – комісії, яка створюється деканом факультету.

8.6. Ліквідація академічної заборгованості проводиться за заліково-екзаменаційним листком ліквідації академічної заборгованості (додаток 8) після закінчення екзаменаційної сесії за окремим розкладом (графіком).

8.7. Студент, який при повторному складанні екзамену одержав оцінку незадовільно, повинен його перескласти протягом 20 днів комісії, призначеній деканом факультету у складі декана або його заступника, завідувача відповідної кафедри та викладача дисципліни, з якої складається підсумковий семестровий контроль.

8.8. Студентам, які складали залік, диференційований залік або екзамен під час терміну, відведеного для ліквідації академічної заборгованості, підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється без урахування балів за поточну успішність за наступними критеріями:

– 90–100 балів – студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили;

– 82–89 балів – студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна;

– 74–81 бал – студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок;

– 64–73 бали – студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих;

– 60–63 бали – студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні;

– 35–59 балів – студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу;

– 1–34 бали – студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів.

8.9. Повторне вивчення дисципліни, проходження практики та виконання індивідуального завдання (курсової роботи (проекту), індивідуально-графічної роботи тощо), визначеного навчальним планом, планується за рахунок власного часу студента. Повторне вивчення студентом навчальної дисципліни здійснюється в обсязі годин, відведених на проведення індивідуальних занять з даної навчальної дисципліни.

8.10. У зв’язку з тим, що повторне вивчення навчальної дисципліни не відноситься до переліку платних послуг, які може надавати вищий навчальний заклад, час викладача на проведення занять з повторного вивчення навчальної дисципліни не включається до навчального навантаження викладача. Повторне вивчення навчальної дисципліни студентом здійснюється під час чергування викладача на кафедрі.

8.11. Студент, підсумкова оцінка якого з навчальної дисципліни становить менше 35 балів (F), і який не подав заяву на повторне вивчення навчальної дисципліни, не допускається до вивчення нових навчальних дисциплін у наступному семестрі та підлягає відрахуванню з УДУФМТ.

8.12. Порядок ліквідації академічної різниці та перезарахування результатів вивчення навчальних дисциплін визначається окремим положенням.

 

Ректорський контроль знань

9.1. Контроль залишкових знань (ректорський контроль) – це внутрішній аудит системи управління якістю, який проводиться після складання підсумкового контролю з певної нормативної дисципліни на початку наступного семестру. Мета перевірки залишкових знань – визначити ефективність навчання з даної дисципліни, і зокрема виявити ступінь засвоєння навчального матеріалу, передбаченого програмою, та рівень сформованості у студентів необхідних компетенцій.

9.2. Перевірка залишкових знань полягає в оцінюванні, порівнянні рівня набутих студентами знань на різних етапах навчання, визначенні відповідності форм та методів організації навчального процесу, що застосовувалися при викладанні дисципліни, та наданні рекомендацій щодо їх удосконалення.

9.3. Замір залишкових знань здійснює навчально-методичний центр за завданнями, наданими кафедрами.

9.4. Контроль залишкових знань здійснюється за графіком, затвердженим ректором УДУФМТ.

 

 

Керівник навчально-методичного центру Р.П. Марчук

 


Додаток 1

Шкала оцінювання

 

Сума балів Оцінка ЕСТS оцінка за національною шкалою
екзамен залік
90-100 A відмінно     зараховано
82-89 B добре
74-81 C
64-73 D задовільно
60-63 E
35-59 FX незадовільно не зараховано
1-34 F

 


Додаток 2

 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 

Факультет _________________________________________________

Напрям підготовки (спеціальність) ____________________________________________

Курс_______________________________ Група__________________________________

 

20__ – 20__ навчальний рік

 

 

ВІДОМІСТЬ обліку успішності № _____

„____”__________________ 20___року

з _______________________________________________________________________________

(назва навчальної дисципліни)

 

за ______ навчальний семестр.

 

Форма контролю _______________________________________ Загальна кількість годин ____

(екзамен, залік, диференційований залік, практика, курсова робота)

 

Викладач ________________________________________________________________________

(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який виставляє підсумкову оцінку)

Викладач ________________________________________________________________________

(вчене звання, прізвище та ініціали викладача, який здійснював поточний контроль)

 

№ з/п Прізвище та ініціали студента № індивідуального навчального плану Оцінка Дата Підпис викладача
за національною шкалою кількість балів за 100 бальною шкалою   ECTS
               
               
               
               
               
               
               

 

Декан факультету ______________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Підсумки складання екзамену (заліку)

ВСЬОГО оцінок Сума балів Оцінка ЕСТS оцінка за національною шкалою
екзамен залік
  90-100 A відмінно     зараховано
  82-89 B добре
  74-81 C
  64-73 D задовільно
  60-63 E
  35-59 FX незадовільно не зараховано
  1-34 F

 

Екзаменатор (викладач) __________________ ________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 


Додаток 3

 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень____________________________________________________________________

 

Напрям підготовки _______________________________________________________________________________

 

Спеціальність______________________________________________________________ Семестр_______________

(назва)

Навчальна дисципліна _____________________________________________________________________________

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Затверджено на засіданні кафедри _______________________________________________

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Завідувач кафедри ____________________ __________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ____________________ ___________________

( підпис) (прізвище та ініціали)

 


Додаток 4

 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.56.11 (0.011 с.)