Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни.5.1. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента.

5.2. Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання результатів навчання студента за семестр, що здійснюється в УДУФМТ у формі заліку, диференційованого заліку та екзамену.

5.3. Залік (диференційований залік) – це форма підсумкового контролю, що полягає в оціню­ванні засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів виконання ним усіх видів навчальних завдань на лабораторних (практичних, семінарських) заняттях, самостійної роботи, модульних завдань.

5.4. Залік (диференційований залік) проводиться на останньому лабораторному (практичному, семінарському) занятті.

5.5. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння студентом програми навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід під час екзаменаційної сесії.

5.6. Екзаменаційна сесія – це період підведення підсумків навчальної роботи студентів за семестр. Під час семестрової екзаменаційної сесії за окремим розкладом, який затверджується першим проректором з навчально-методичної роботи УДУФМТ, проводяться екзамени з частотою не більш одного на три дні (перед екзаменами, у терміни визначені розкладом, проводяться консультації).

5.7. Форма проведення екзамену (письмовий, усний) визначається програмою навчальної дисципліни.

5.8. Екзамени проводяться за білетами (додаток 3), складеними викладачами дисциплін, розглянутими на засіданні кафедри і затвердженими завідувачем кафедри. Структура екзаменаційних білетів з дисципліни і критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються в робочій програмі курсу.

5.9. Екзаменаційні білети зберігаються на кафедрі. Щороку вони переглядаються та затверджуються в установленому порядку.

5.10. До відома студентів доводиться орієнтовний перелік питань (завдань) для підготовки до екзамену.

5.11. До екзамену з навчальної дисципліни допускаються студенти, які за підсумковий модульний контроль з даної навчальної дисципліни отримали не менше 20 балів, за винятком тих, які не захистили виконання індивідуального завдання (курсової роботи (проекту), індивідуально-графічної роботи тощо), передбаченого навчальним планом.

5.12. Студент, який не допущений до екзамену, вважається таким, що має академічну заборгованість з даної навчальної дисципліни.

5.13. Присутність студентів на екзамені є обов’язковою.

5.14. Проведення екзамену та перевірка екзаменаційних робіт студентів здійснюються екзаменатором з відповідним розподілом навчального навантаження.

5.15. При письмовому екзамені оцінки оголошуються студентам не пізніше наступного дня після проведення екзамену, при усному – в день проведення екзамену.

5.16. Підсумкова оцінка з дисципліни заноситься до відомості обліку успішності (додаток 2) та залікових книжок (форма № Н-2.03, затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 березня 2012 року № 384).

5.17. Оцінка за індивідуальне завдання (курсову роботу (проект), індивідуально-графічну роботу тощо), визначене навчальним планом, та практику не враховується при визначенні кількості балів за семестровий підсумковий контроль з навчальної дисципліни.

5.18. Індивідуальне складання семестрового підсумкового контролю допускається лише у виняткових випадках на основі наказу ректора. Результати контролю знань студентів, яким дозволено індивідуальне складання семестрового контролю заносяться до аркушу успішності студента (додаток 4).

5.19. Результати успішності екстерна заносяться до відомості обліку успішності екстерна (додаток 5) на основі даних атестаційного листа екстерна (додаток 6).

5.20. Оцінки, одержані студентом на заліку, екзамені, захисті курсової роботи чи практики вносяться до відомості обліку успішності робіт, до залікової книжки (індивідуальний навчальний план) студента та в додаток до диплома чи до академічної довідки.

5.21. Деканат здійснює облік відомостей і аркушів успішності студентів у журналі реєстрації (додаток 7).

5.22. До залікової книжки (індивідуального навчального плану) студента, додатку до диплома студента чи до академічної довідки незадовільна оцінка не вноситься.

5.23. Упродовж 2 тижнів після проведеної екзаменаційної сесії та ліквідації академічної заборгованості деканат здійснює аналіз результатів навчання та відвідування занять студентами за минулий семестр і готує інформацію за встановленою формою, яку передає до навчально-методичного центру для узагальнення результатів по УДУФМТ та розгляді на засіданні ректорату.

5.24. Здійснення державної атестації студента регулюється окремим положенням.

 

6. Особливості оцінювання знань, умінь та навичок студентів з фізичного виховання.

6.1. Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з фізичного виховання здійснюється за загальними принципами, визначеними даним Положенням, за винятком особливостей, вказаних даному розділі Положення.

6.2. Складання контрольних нормативів з фізичного виховання студентами основного й підготовчого відділення оцінюється з урахуванням індивідуального рівня соматичного здоров’я студента. Диференційований залік з фізичного виховання в усіх семестрах виставляється з урахуванням динаміки показників індивідуального рівня соматичного здоров’я студента та його рухової активності протягом семестру та навчального року.

6.3. З метою запобігання травматизму та дотримання безпеки життєдіяльності, основною умовою допуску до складання контрольних нормативів та заліку є відвідування студентом не менше 50% навчальних занять.

6.4. Звільнення студентів за станом здоров’я від практичних занять з фізичного виховання може мати лише тимчасовий характер. У цих випадках студенти повинні бути присутніми на заняттях у спортивній формі та надавати допомогу викладачу. При запізненні на заняття понад 10 хвилин студент до заняття не допускається.

6.5. До спеціального навчального відділення (спеціальної медичної групи) зараховуються студенти за наявності довідки про стан здоров’я, наданої студентською поліклінікою м. Києва, або у виняткових випадках – іншими медичними закладами, не пізніше трьох діб після медогляду чи перенесеного захворювання але до початку занять з фізичного виховання.

6.6. Студенти спеціального навчального відділення (спеціальної медичної групи) займаються фізичним вихованням за встановленим розкладом або окремим графіком під керівництвом викладача. Переведення студентів з одного навчального відділення до іншого здійснюється після закінчення семестру або навчального року.

6.7. Визначення якості засвоєння студентами вимог навчальної програми з дисципліни «Фізичне виховання» здійснюється на підставі результативності роботи на заняттях та складання контрольних нормативів.

6.8. Контрольні нормативи визначаються викладачем, відповідальним за спеціальне навчальне відділення (спеціальну медичну групу) для кожного студента з урахуванням функціональних можливостей і протипоказань щодо виконання окремих вправ.

6.9. Пропуск занять за хворобою обов’язково підтверджується медичною довідкою. Студенти, які за станом здоров’я звільнені від практичних занять, виконують наступні розділи теоретичної та методичної підготовки за вибором:

– присутність на всіх практичних заняттях у спортивній формі та надання допомоги викладачу;

– підготовка та захист реферативної роботи;

– участь у роботі суддівської колегії під час проведення спортивних змагань на першість УДУФМТ.

 

Апеляція

7.1. У разі, коли студент не погоджується з оцінкою, отриманою під час семестрового підсумкового контролю, він має право звернутися до апеляційної комісії не пізніше наступного дня після оголошення результатів підсумкового оцінювання. Головою такої комісії є перший проректор з навчально-методичної роботи.

7.2. Спірні питання щодо оцінок, одержаних на державних іспитах або захисті дипломної роботи (проекту), вирішуються Державною екзаменаційною комісією.

7.3. Процедура апеляції проводиться за вмотивованою заявою студента на ім’я голови апеляційної комісії, відповідно до якої скликається апеляційна комісія.

7.4. Подавати заяву про апеляцію необхідно декану факультету, на якому навчається студент.

7.5. Подана апеляція реєструється в журналі реєстрації апеляцій, що знаходиться в навчальному відділі навчально-методичного центру, і передається голові апеляційної комісії.

7.6. До складу апеляційної комісії входять: перший проректор з навчально-методичної роботи, декан факультету, на якому навчається студент, завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, викладач кафедри, який читає відповідну дисципліну, але не брав участі в проведенні даного семестрового контролю, керівник навчально-методичного центру та представник ради студентського само­врядування факультету. Секретарем комісії є начальник навчального відділу.

7.7. Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання. За бажанням студента, який подав апеляцію, він може бути присутнім при розгляді своєї заяви.

7.8. Під час розгляду апеляції секретар апеляційної комісії веде протокол, де записує всі зауваження членів комісії та відповідні висновки.

7.9. При письмовому екзамені (заліку) члени апеляційної комісії, керуючись критеріями оцінювання, з даної дисципліни детально вивчають та аналізують письмові матеріали підсумкового контролю.

7.10. При усному екзамені (заліку) відповідь студента вивчається за листком підготовки до усної відповіді.

7.11. Повторне чи додаткове опитування студента апеляційною комісією заборонено.

7.12. Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол із висновками щодо оцінювання екзаменаційних відповідей студента підписується всіма членами апеляційної комісії, які брали участь у засіданні, та секретарем.

7.13. Результати апеляції оголошуються студентові відразу після закінчення розгляду його роботи (обговорення відповідей), про що студент особисто робить відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

7.14. У разі відсутності студента на засіданні апеляційної комісії секретар комісії здійснює відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

7.15. Результатом розгляду апеляції є прийняття апеляційною комісією одного з двох рішень:

– «попереднє оцінювання знань студента на екзамені (заліку, диференційованому заліку) відповідає рівню та якості знань студента з даної навчальної дисципліни і не змінюється»;

– «попереднє оцінювання знань студента на екзамені (заліку, диференційованому заліку) не відповідає рівню і якості знань студента з даної навчальної дисципліни і заслуговує іншої оцінки (вказується нова оцінка відповідно до діючої в УДУФМТ шкали оцінювання результатів семестрового підсумкового контролю)».

7.16. Якщо в результаті розгляду апеляції апеляційна комісія приймає рішення про зміну попередніх результатів семестрового підсумкового контролю, нова оцінка знань студента виставляється цифрою та прописом спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім виправляється коректурним способом – в екзаменаційній роботі, у відомості обліку успішності та заліковій книжці студента і заноситься до журналу реєстрації апеляцій.

7.17. Нова оцінка у відомості обліку успішності, екзаменаційній роботі та заліковій книжці студента підписується головою апеляційної комісії.

7.18. Документами про діяльність апеляційної комісії, що зберігаються в навчальному відділі протягом року, є:

– журнал реєстрації апеляцій;

– апеляційні заяви щодо результатів підсумкового оцінювання;

– протоколи засідань апеляційної комісії.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 182; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.007 с.)