Лікарські отрути.Кислий хлороформний витяг
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лікарські отрути.Кислий хлороформний витягЛікарські отрути.Кислий хлороформний витяг

1. Позитивну реакцію з утворенням мурексиду дають представники класу:

A *Барбітурати

B Саліцилати

C Похідні тропану

D Похідні піридину

E Похідні ізохіноліну

2. Метаболітом фенацетину є:

A *Парацетамол

B Саліцилова кислота

C Ацетилсаліцилова кислота

D Фенол

E Антипірин

3. Попередня пробав сечі на барбатурати проводиться з:

A Ацетатом кобальту та гідроксидом калію

B *Ацетатом кобальту та гідроксидом літію

C Ацетатом кадмію та гідроксидом літію

D Ацетатом кобальту та гідроксидом натрію

E Ацетатом міді та гідроксидом калію

4. Вкажіть методи ізолювання саліцилової кислоти та її похідних з біологічного матеріалу:

A *підкисленим спиртом або підкисленою водою

B настоюванням з водою

C мінералізацією

D перегонкою з водяною парою

E органічними розчинниками

5. Вкажіть методи ізолювання фенацетину з біологічного матеріалу:

A *підкисленим спиртом або підкисленою водою

B настоюванням з водою

C мінералізацією

D перегонкою з водяною парою

E органічними розчинниками

Загальна якісна реакція на барбітурати та деякі алкалоїди є реакція утворення

мурексиду. Наведені речовини дають цю реакцію крім:

A *Гексеналу

B Барбамілу

C Барбіталу

D Фенобарбіталу

E Кофеїну ,

За методом ізолювання з біологічного матеріалу токсичні речовини поділяють на групи.

Вкажіть яким з наведених методів виділяють “металічні отрути”:

A *Речовини що ізолюються мінералізацією біологічного матеріалу

B Речовини які ізолюють з біологічного матеріалу перегонкою з водяною парою

C Речовини які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням його з підкисленим

Етиловим спиртом, або підкисленою водою

D Речовини які ізолюють з біологічного матеріалу органічним розчинником що не

Змішується з водою

E Речовини які ізолюють з біологічного матеріалу водою без підкислення

Для ізолювання отрут з різних об’єктів хіміко-токсикологічного дослідження використовують різні методи, які називають прізвищами авторів. Ізолювання проводять з кислого, або лужного середовища, для чого використовують органічні, неорганічні кислоти, або луги. В якому з наведених методів використовують сірчану кислоту?

A *Метод Крамаренка

B Метод Васильєвої

C Метод Стаса-Отто

D Метод Валова

E Метод Ізотова

Відбулося отруєння алкалоїдами. Одержано два хлороформних витяги з “кислого” та “лужного” середовища. Хлороформний витяг з “кислого” середовища дав позитивні

Реакції з реактивами групового осадження алкалоїдів. Про отруєння якою речовиною

Це свідчить?

A *Кофеїн

B Атропін

C Хінін

D Морфін

E Кодеїн

Відбулося отруєння кофеїном. При проведенні мурексидної реакції в кислому

Хлороформному витягу з’явилося рожеве забарвлення. Яка отрута буде заважати

Виявленню кофеїну?

A *Фенобарбітал

B Стрихнін

C Атропін

D Хінін

E Нікотин

11. Відбулося отруєння “лікарською” отрутою. В хлороформній витяжці із “кислого”

середовища за допомогою реакції з розчином заліза (ІІІ) хлориду можна виявити:

A *Амідопірин

B Фенобарбітал

C Кофеїн

D Діазепам

E Теофілін

12. Загальна система розчинників при ТШХ скринінгу речовин кислого характеру:

A * Ацетон, хлороформ 1:9

B Хлороформ бензол етанол HN3 47:47,5 :5 :2,5

C Етилацетат бензол етанол HN3 90 : 15 : 5 : 2,5

D Хлороформ бутанол HN3 70 : 40 :5

E Ацетон циклогексан 5 : 1

13. Застосування диференційної спект-рофотометрії барбітуратів засновано на:

A *Іміно-імідольній таутомерії

B Руйнування піримідінового циклу

C Циклооксотаутомерії

D Окисненню радикалів в положенні 5

E Утворенню комплексу з солями кобальту

В методі ізолювання за Стасом Отто необхідне pH середовище створюють за

допомогою:

A * H2C2O4 10%

B H2SO4 6н

C HCI 15%

D HNO3 0.5н

E NH3 25%

15. При исследовании "кислого" хлороформного извлечения с натрия нитритом в кислой

среде судебно-медицинский токсиколог получил окрашенное в изумрудный цвет соединение. Какое из веществ способно к образованию указанного нитрозо-соединения?

A * Антипирин

B Анальгин

C Амидопирин

D Ноксирон

E Кислота салициловая

Рідинна екстракція є процесом витягнення речовини, заснованим на

A *розподілі речовин між двома рідкими фазами, які не змішуються

B дифузії речовини від поверхні розподілу фаз в об’єм екстрагенту

C різниці в концентрації речовини в обох фазах

D хімічній взаємодії речовин з однією з фаз

E адсорбції речовини однієї з фаз

В яких випадках використовують метод градуювального графіка

A * при виконанні серійних аналізів

B для експресних визначень

C для проведення аналізу в присутності заважаючих компонентів

D для аналізу складних розчинів

E для підвищення точності визначення

При спеціальному дослідженні на похідні піразолону екстракцію органічними

Розчинниками проводять з розчину

A * підлужному до рН=9-10

B підкисленому до рН=4-5

C нейтральному

D підкисленому до рН=1-2

E підлужному до рН>10

19. Для проявлення барбітуратів на хроматограмі використовують реактиви:

A * розчини дифенілкарбазону та ртуті (II) сульфату

B реактив Драгендорфа

C розчин дифенілкарбазону

D заліза (III) хлорид

E розчин ртуті (II) сульфату

20. Проходячи фазу метаболізму молекули ксенобіотиків стають:

A * більше полярними

B полярність не змінюється

C більше леткими

D менше розчинними

E менше полярними

Величина Rf не залежить від

A * розміру пластинки

B часу хроматографування

C насиченості парами розчинника хроматографічної камери

D властивостей речовин, які входять у склад суміші

E однорідності шару сорбенту

Метаболітом якої сполуки є рубазонова кислота?

A *амідопірин

B антипірин

C нікотин

D анабазин

E саліцилова кислота

В якій реакції за умов наявності барбітуратів з’являється фіолетове забарвлення?

A *реакція барбітуратів з ізопропіламіном і солями кобальту

B реакція з солями кобальту і лугами

C реакція з родаміном 6 Ж

D реакція з хлорцинкйодом

E реакція з піридином і солями міді

Як називається перехід речовини з фази органічного розчинника у водну фазу?

A *реекстракція

B рідинна екстракція

C вилуговування

D екстракція в системі тверде тіло-рідина

E висолювання

При детоксикаційних заходах з метою виведення отруйних речовин нирками необхідно враховувати рН середовища сечі. Ксенобіотики кислого характеру найшвидше

виводяться нирками:

A * При лужній реакції сечі

B При кислій реакції сечі

C При нейтральній реакції сечі

D рН сечі не впливає

E рН сечі впливає несуттєво

26. Метод виділення барбітуратів з біологічного матеріалу, який базується на ізолюванні цих речовин водою, підкисленою сульфатною кислотою, запропонувала професор Попова В.І. Для очистки витяжки вона вперше впровадила:

А. *метод гель -хроматографії;

B. метод екстракції;

C. зміну рН середовища;

D. метод висолювання;

E. осадження білків додаванням 96% етанолу?

27. Для виявлення токсичноi речовини, що екстрагувалася органiчним розчинником з кислоi водноi витяжки, хiмiк-токсиколог провiв мурексидну реакцiю, в результатi якоi з'явилось рожеве забарвлення, що свiдчить про наявнiсть в пробi:

А. *барбамiлу;

B. морфiну;

C. стрихнін;

D. кокаїн;

E. атропiну?

28. На експертизу доставлена печінка трупа. Отруєння відбулося похідними барбітурової кислоти. Який із реактивів не утворює осадів з барбітуратами:

А.* розчин нітрату кобальту в метанолі;

B. хлорцинкйод;

C. міднопіридиновий комплекс;

D. залізойодидний комплекс;

E .міднойодидний комплекс?

29. В процесі виділення "лікарських" отрут отримуємо дві хлороформові витяжки з кислого та з лужного середовища. В хлороформовій витяжці із кислого середовища за допомогою реакції з розчином заліза [ІІІ] хлориду можна виявити:

А.* антипірин;

B. барбітал;

C. кофеїн;

D. діазепам;

E. теофілін?

30. Парацетамол є метаболітом:

А.* фенацетину;

B. саліцилової кислоти;

C. ацетилсаліцилової кислоти;

D. амідопірину;

E .антипірину?

31. В методі Драгендорфа при ізолюванні отрут із біологічного матеріалу підкислення проводиться лише:

А.* H2SO4;

B. HCOOH;

C. К2Cr2O7;

D. H3PO4;

E .HNO3?

32. При метаболізмі фенацетину утворюється метаболіт, що теж є лікарським засобом:

А.* парацетамол;

B. фенацетин;

C. n-амінофенол;

D. 2-гідрокси-фенацетин;

E. фенол?

33. При проведенні екстракції “лікарських отрут” з водних розчинів органічними розчинниками створюють необхідне значення рН середовища. З якою метою створюють необхідне значення рН середовища:

А.* для переведення екстрагованих речовин в молекулярну форму;

B. для переведення екстрагованих речовин в іонну форму;

C. для підсилення дисоціації речовин;

D. для збільшення розчинності екстрагованих речовин у воді;

E. фільтрування?

36. При виділенні “лікарських” отрут з біологічного матеріалу використовуються різні розчинники та реактиви. Спирт підкислений щавлевою кислотою для ізолювання отруйних речовин використовується у методі:

А.* Стаса-Отто;

B. Васильєвої;

C. Валова;

D. Крамаренка;

E .Степанова?

37. При судово-токсикологічних дослідженнях використовують спектральні методи аналізу. Фотоколориметричний метод кількісного визначення “лікарських” отрут можна використати для розчинів, які вбирають світло в інтервалі довжин хвиль:

А.* 400 – 760 нм;

B. 180 – 230 нм;

C. 230 – 290 нм;

D. 260 – 310 нм;

E. 810 – 980 нм?

38. Тривалий час ізолювання алкалоїдів (та інших азотистих основ) із біологічного матеріалу проводили без урахування величини рН середовища. Вплив конкретного рН середовища для цієї мети вперше враховано:

А.* В.П. Крамаренко;

B. А.А. Васильєвою;

C. М.Д. Швайковою;

D. А.В. Степановим;

E. Г.Драгендорфом?

39. Яка операція не використовується при ізолюванні алкалоїдів з біологічного матеріалу за методом Крамаренка:

А. фільтрування;

B. настоювання;

C. центрифугування;

D. екстракція ефіром;

E. екстракція хлороформом?

40. Яка з приведених речовин не дає мурексидної реакції:

А. гексенал;

B. барбаміл;

C. барбітал;

D. фенобарбітал;

E. кофеїн?

41. Різні групи отрут виділяються з об'єктів біологічного походження за допомогою визначених методів. Похідні піразолону виділяються:

А.* екстракцією водою, подкисленною оксалатною кислотою;

B. екстракцією водою, подлуженною гідроксидом натрію;

C. екстракцією водою;

D. дистиляцією з водяною парою;

E. 11-12?

43. Воду, підкислену щавлевою кислотою, для ізолювання алкалоїдів з біологічного матеріалу вперше було запропоновано:

А.* А.В.Степановим;

B. М.Д.Швайковою;

C. С.Макадамом;

D. Драгендорфом;

E. Ф.Стасом?

44. “Лікарські” отрути можуть екстрагуватися з водних витяжок з біологічного матеріалу при різних значеннях рН середовища. Із лужних водних розчинів (після попередньо проведеної повної екстракції із кислого середовища) екстрагуються:

А. * кодеїн, діонін, ефедрин, хінін, аміназин;

B. ефедрин, атропін, амідопірин, дипразин, героїн;

C. морфін, тизерцин, резерпін, кофеїн, барбітал;

D. діонін, дипразин, антипірин, оксазепам, папаверин;

E. ацетатну кислоту?

46. В процесі виділення “лікарських” отрут із біологічного матеріалу (для екстракції цих отрут із водних розчинів органічними розчинниками) створюється певне значення рН середовища. Із кислих водних витяжок екстрагується:

А.* фенобарбітал;

B. аміназин;

C. папаверин;

D.кодеїн;

E. ефедрин?

47. Відбулося отруєння алкалоїдами. Ізолювання алкалоїдів з біологічного матеріалу проводять водою, підкисленою сульфатною кислотою. Який з алкалоїдів не дає міцних солей з кислотою:

А.* кофеїн;

B. морфін;

C. хінін;

D. анабазин;

E. кокаїн?

48. Яка реакція лежить в основі фотометричного методу кількісного визначення барбітуратів (метод В.І. Попової):

А.* реакція з ізопропіламіном і солями кобальту;

B. реакція з піридином і солями міді;

C. мурексидна реакція;

D. реакція з міднойодною комплексною сіллю;

E. екстракція?

50. Відбулося отруєння невідомою речовиною. При проведенні хіміко-токсикологічного дослідження на виділену з біологічного матеріалу речовину з реактивами Драгендорфа, Зонненшейна, Шейблера утворилися осади. На яку групу треба провести хіміко-токсикологічне дослідження:

А. алкалоїди та азотовмісні сполуки;

B. аміак та його солі;

C. металоотрути;

D. амонію карбонат;

E. амонію тартрат?

51. Більшість алкалоїдів екстрагується органічними розчинниками з лужного середовища. Який алкалоїд екстрагується також із кислих:

А. кофеїн;

B. атропін;

C. морфін;

D. кодеїн;

E. хінін?

52. При екстракції отрут з водних витяжок з біологічного матеріалу створюють необхідне значення рН. З якою метою це проводять:

А. переведення речовин в молекулярну форму;

B. переведення речовин в йонну форму;

C. підсилення дисоціації речовин;

D. збільшення розчинності речовин;

E. Валов?

54. “Лікарські отрути” екстрагуються при різних значеннях рН середовища. З кислих та лужних водних розчинів екстрагуються:

А. похідні 1,4-бенздиазепіну;

B. похідні тропану;

C. морфін;

D. похідні фенотиазину;

E. Степанова?

57. Методом Стаса-Отто ізолюють ряд лікарських сполук з проб біологічного матеріалу. Білкову фракцію осаджують:

А. * етанолом;

B. трихлороцтовою кислотою;

C. ацетоном;

D. ацетонітрилом;

E. хлоридом амонію?

Лікарські отрути.Кислий хлороформний витяг

1. Позитивну реакцію з утворенням мурексиду дають представники класу:

A *Барбітурати

B Саліцилати

C Похідні тропану

D Похідні піридину

E Похідні ізохіноліну

2. Метаболітом фенацетину є:

A *Парацетамол

B Саліцилова кислота

C Ацетилсаліцилова кислота

D Фенол

E Антипірин

3. Попередня пробав сечі на барбатурати проводиться з:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.024 с.)