ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок Ламінаріальні - LaminarialesОб'єднує водорості, спорофіти яких мають вигляд нерозгалужених шнурів або великих пластин складної тканинної будови. Як правило, у серцевині є елементи провідної системи. Ріст таломів інтеркалярний. Зміна поколінь гетероморфна, правильна, статевий процес - оогамія. Гаметофіти мікроскопічні, звичайно у вигляді коротких однорядних розгалужених ниток.

Ламінаріальні водорості є досить важливими у практичному відношенні, оскільки саме до них належить переважна більшість бурих водоростей, які використовуються людиною.

Найбільш відомий представник порядку - Laminaria, або морська капуста.

Рід ламінарія або морська капуста - Laminaria (рис. 1).

Дорослі спорофіти ламінарії сягають 3—4 м завдовжки і складаються з пластини, «стебла» та розгалуженої системи ризоїдів, за допомогою яких водорість прикріплюється до підводних кам'янистих субстратів. На межі переходу пластини у «стебло» розташовуються меристемні клітини, за рахунок поділу яких відбувається інтеркалярний ріст талому.

Меристема ламінарій активна у холодні пори року, і ріст спорофіту відбувається з січня по квітень-травень у помірних широтах, з лютого по червень-серпень у високих широтах.

Нестатеве розмноження відбувається за допомогою зооспор. Зооспорангії одногніздні, утворюються восени щільними групами (сорусами) з клітин кори пластини спорофіту. У кожному спорангії після редукційного поділу утворюється 32 дводжгутикові зооспори. Зооспори вибухоподібне виштовхуються з пластини у зовнішнє середовище. Половина зооспор з одного спорангію проростає у чоловічі, а половина - у жіночі гаметофіти.

Чоловічі гаметофіти складаються з кількох десятків клітин, що утворюють коротку, рясно розгалужену нитку. Термінальні клітини бічних гілочок нитки перетворюються на антеридії, в кожному з яких утворюється по одному сперматозоїду.

Жіночі гаметофіти складаються лише з кількох клітин. Будь-яка

клітина гаметофіту може розвинутися в оогоній. У ньому утворюється одна яйцеклітина, яка через розрив оболонки оогонію виходить назовні виділяє феромон ламоксирен, що приваблює сперматозоїди. Після копуляції утворюється зигота, яка без періоду спокою починає проростати у новий спорофіт.

Рис. 28. Laminaria. А- поперечний зріз пластини; Б - сорус зооспорангіїв на поверхні меристодерми; В - схема життєвого циклу. 1 - меристодерма; 2 - кора; З - проміжна тканина; 4 - серцевина; 5 - зооспорангій; 6 - захисні видовжені клітини – парафізи.

 

Рід макроцистіс - Масrocystis.

 

Порядок Фукусові - Fucales

Представники порядку мають складну тканинну будову, переважно оогамний (як виняток - гетерогамний) статевий процес, диплофазний життєвий цикл без зміни поколінь. У фукальних статеві органи утворюються в особливих порожнинах кори та проміжної тканини, що отримали назву скафідіїв або концептакулів. Нестатевого розмноження у представників порядку немає. Фукальні водорості поширені як у холодних, так і в теплих морях, і звичайно є домінантами фітоценозів літоралі.

Характерні представники порядку - роди Fucus, Sargassum, Cystoseira.

 

Рід фукус - Fucus (рис. 2). У холодних північних морях (на-приклад, Білому, Баренцевому, Охотському) дно, що оголюється під час відпливів, часто вкрите суцільним килимом таломів Fucus. Його таломи великі (30-70 см заввишки), складаються з дископодібної прикріплювальної підошви, циліндричного стебельця та дихотомічне розгалужених пластин, що розширюються до верхівки. Поблизу верхівки у більшості видів роду є добре помітні здуття, виповнені повітрям - повітряні міхури.

Завдяки їм водорість перебуває у воді у вертикальному положенні.

Статеві органи розвиваються на особливих плодючих гілочках - рецептакулах. Ці гілочки, порівняно зі стерильною частиною пластин, потовщені.

Скафідії виповнені слизом, їх внутрішня поверхня вкрита шаром вистилаючих клітин, що дають початок коротким стерильним ниткам та ініціальним репродуктивним клітинам, з яких утворюються антеридії та оогонії. Скафідії у фукуса двостатеві або роздільностатеві.

Оогонії еліпсоїдні, мають коротку одноклітинну ніжку та вісім яйцеклітин. Антеридії утворюються з верхівкових клітин коротких, рясно розгалужених антеридіальних ниток, що являють собою видозмінені парафізи. У кожному антеридії утворюється 64 дводжгутикових сперматозоїди

Перед заплідненням антеридії та оогонії через отвір скафідія звичайно виштовхуються слизом у зовнішнє середовище. Далі оболонки антеридіїв та оогоніїв розпливаються, звільняючи гамети. Яйцеклітини виділяють феромон фукосератин, завдяки якому навколо кожної яйцеклітини швидко концентрується велика кількість сперматозоїдів. Після запліднення зигота без періоду спокою починає проростати у новий талом.

Рис.2. Fucus: А – загальний вигляд талому; Б – розріз через жіночий скафідій.

1 – рецептакул зі скафідіями, 2 – повітряні міхури, 3 – підошва, 4 – центральне ребро,

5 – парафізи, 6 – оогонії.

 

Рід цистозейра – Cystoseira.

 

Рід саргас – Sargassum.

 

IV

Екологія.

Бурі водорості виключно морські рослини, лише представники трьох родів живуть в прісних водоймах. Бурі водорості можна зустріти в усіх морях та океанах, навіть в прибережних водах Антарктиди та Канадського архіпелагу. Найбільш поширені в морях помірних і біляполярних зон.

По вертикалі займають різні горизонти: від літоральної зони, де в період відпливу годинами знаходяться без води, до глибини 40 –100м., іноді 200м.

Серед бурих водоростей є представники з багаторічним і однорічним таломом. У бурих водоростей спостерігається сезонність: у тропіках зимою, а у приполярних поясах літом. Бурі водорості завжди прикріплені до підводних каменів, скель і утворюють густі зарослі вздовж узбережжя.

Значення бурих водоростей:

ü Нагромадження великої органічної маси, збагачують воду на кисень.

ü Зарослі бурих водоростей є місцем життя (живлення, розмноження) для багатьох водних організмів. Наприклад: дають притулок для мальків риб

ü Нагромаджують речовини цінні для господарської діяльності людини: йод, солі калію, альгіни, вітаміни, амінокислоти. З 1 кілограма золи бурих водоростей отримують 5 – 20 грамів чистого йоду.

ü Бурі водорості використовують як добриво, як корм для тварин, як продукт харчування (ряд видів ламінарій).

 

 

Навчальне видання

 

 

Муж Галина Василівна

 

 

Лекційний курс з навчальної дисципліни «БОТАНІКА. Систематика рослин»

 

 

Надруковано з оригінал-макета автора

Підписано до друку 23.05.12. Формат 60х90/16. Ум. друк.арк. 2

Обл. вид арк. 3,5. Друк різографічний.

Гарнітура Times New Roman. Зам. 71. Наклад 100.

 

Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію:

серія ЖТ № 10 від 07.12.04 р.

м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40

електрона пошта (zu@zu.edu.ua)

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.009 с.)