Тема 11. Облік результатів виконання кошторису та звітність бюджетних установ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Облік результатів виконання кошторису та звітність бюджетних установ.Тема 11. Облік результатів виконання кошторису та звітність бюджетних установ.

1. Власний капітал і завдання його обліку.

2. Облік фондів у необоротних активах та у малоцінних і швидкозношуваних предметах

3. Облік результатів виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами

4. Склад фінансової звітності бюджетних установ та порядок її складання.

 

 

Власний капітал і завдання його обліку.

 

Власний капітал бюджетних установ складається із сум їхніх фондів і фінансових результатів діяльності за минулі бюджетні роки.

Власний капітал – власні джерела утворення господарських засобів, які забезпечують безперервну діяльність установи.

Фонди б.у. – це фонд у необоротних активах і фонд в МШП.

Фін. Результат діяльності за минулі бюджетні роки – це фінансовий результат виконання кошторису установи за минулий бюджетний рік у частині ЗФ і СФ.

Власний капітал – основа для початку і продовження діяльності б.у., оскільки:

- його розмір визначає ступінь незалежності б.у.;

- власний капітал перебуває в розпорядженні б.у. необмежено довго й виконує функцію довгострокового фінансування.

 

Завдання б/о власного капіталу:

1). Контроль за формуванням фондів за джерелом утворення і їх зменшенням за напрямками та причинами;

2). Визначення результатів виконання кошторису за бюджетний рік;

3). Забезпечення різних рівнів управління інформацією про наявність та рух власного капіталу.

Для обліку власного капіталу призначені рахунки:

40 «Фонду у необоротних активах»

41 «Фонду у МШП»

42 «Результати виконання бюджетів»

43 «Результати виконання кошторисів»

44 «Результати переоцінки»

 

Облік фондів у необоротних активах та у малоцінних і швидкозношуваних предметах

 

2 Для обліку фондів застосовується пасивні фондові субрахунки 401 і 411 (за їх видами).

За кредитом цих рахунків – вартість придбаних НА і МШП і безкоштовно отриманих, за дебетом сума вибутих, ліквідованих, безкоштовно переданих і сума зносу НА.

Величина ФНА дорівнює різниці між первісною вартістю і зносом.

Операції з обліку фондів відображаються в м/о №9, 10 та інших.

У балансі залишок на с/р 401 має дорівнювати залишковій вартості НА. На с/р 411 – сумі залишків на субрахунку 221 (на складі і в експлуатації).

Аналітичний облік ведеться в багатографних картках за джерелами формування і напрямками зменшення.

 

Основні проводки з обліку фондів:

Д К

1. Прийнято в експлуатацію

побудовані споруди, будинки 103,106 401

2. Придбано НА (інший запис):

- за рахунок ЗФ 801,802 401

- за рахунок СФ 811-813 401

3. Безкоштовно отримані НА 101-122 401

131-133

4. Змінено вартість НА після

проведення індексації 101-122 401

131-133

5. Списання з балану НА 401 103-122

131-133

 

Облік результатів виконання кошторису.

 

Відповідно до порядку складання щорічно фінансових звітів б.у. усі доходи і видатки ЗФ і СФ завершальними оборотами в кінці року списуються на результати виконання кошторису.

Крім того, на результати виконання кошторису списується:

- вартість преоцінених запасів і матеріалів;

- вартість матеріалів, отриманих від ліквідації, розбирання матеріальних ціностей;

- нараховані курсові різниці;

- оприбутковані ціності за результатами інвентаризації;

- депонентська і кредиторська прострочена заборгованість;

- безнадійна дебіторська заборгованість.

 

Не списуються на результати виконання фінансової діяльності витрат виробничих майстерень за незакінченним, або закінченим, але не зданими работами.

Визначення фінансовго результату з виконання кошторису відбувається згідно з порядком здійснення річних заключних оборотів, встановленням ДКУ (02.01.2002 р. №07-04/3-5 із змінами).

Застосовується при цьому субрахунки:

431 – «Результат виконання кошторису за ЗФ»;

432 – «Результат виконання кошторису за СФ»;

 

Основні проводки з обліку результатів виконання кошторису:

Д К

1. Списано отримані бюджетні 701,702 431

асигнування ЗФ 681

2. Списано отриманих доходів СФ 711-713, 432

715,716

3. Списано доходи від реалізації 721-723 423

продукції, виробів, послуг

4. Списано інші доходи б.у. 741 432

5. Списано видатки поточного 431 801,802

року, проведені за рахунок ЗФ

за незакінченими об’єктами

капітального будівництва

6. Списано видатки СФ 432 811-813

7. Списано виробничі витрати за 432 821-823

Закінченими і зданими роботами

8. Списано вартість переоцінених 441 431,432

запасів, оприбуткованих в

результаті інвентаризації

9. Списано нараховані курсові різниці:

- додаткові 442 432,431

- від’ємні 431,432 442

 

Списання завершальними оборотами доходів та видатків загального фонду на результат фінансової діяльності року відображається так:

Д К

701 431 11617264 грн.

431 801 11464301 грн.

 

Фінансовий результат за загальним фондом склав 152963 грн. В розрізі КЕКВ можна розшифрувати так:

1) непрофінансовані видатки 1161 4893

(оплата тепло- і водопостачання) 1162 55055

2) не використані асигнування за видатками 1163 10328

(е/е)

1164 33795

(прир. газ)

Інше будівництво 2123 168788

 

(168788-33795+10328)-(4893+55055)= 212911 (дебіт заборг.)-59948 (кредитор.забор)=152963 грн.

 

Облік результатів виконання кошторису відображається окремо за ЗФ і СФ в м/о №14, аналітичний облік – теж роздільно на картках ф.№ 292а.

У звітності (ф.№1) – 1 розділ Пасиву.

 

 

Звітність б.у.

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 24.01.2012 № 44

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 лютого 2012 р.

за № 196/20509

Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Звітність, яку надають установи та організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, можна умовно поділити на такі види:

· за складом:

 

а) місячна;

б) квартальна;

в) річна;

 

· за обсягом:

а) зведена;

б) вища організація;

в) органи Державного казначейства;

· за місцем подання:

а) звітність, яка подається Рахунковій палаті;

б) звітність, яка подається в органи податкової служби;

в) звітність, яка подається в органи статистики;

г) звітність, яка подається в інші органи.

· залежно від використання коштів

а) звітність за бюджетними коштами;

б) звітність за спеціальними коштами;

в) звітність за сумами за дорученнями та за іншими позабюджетними коштами.

 

Річна (35)

Баланс. Форма № 1

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду. Форма № 2д, № 2м

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги. Форма № 4-1д, № 4-1м

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень. Форма № 4-2д, № 4-2м

 

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. Форма № 4-3д, № 4-3м

 

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів. Форма № 4-4д

 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами. Форма № 7д, № 7м

 

Звіт про заборгованість за окремими програмами. Форма № 7д.1, № 7м.1

 

Звіт про результати фінансової діяльності. Форма № 9д, № 9м

 

Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма № 15)

 

Звіт про виконання кошторису Фонду. Додаток 13

 

Рекомендації щодо звірки показників форм фінансової та бюджетної звітності. Додаток 35

 

Пояснювальна записка. Додаток 14

 

Звiт про рух грошових коштів. Додаток 3

 

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках. Додаток 18

 

Довідка про підтвердження залишків коштів на рахунках інших клієнтів Державного казначейства. Додаток 19

 

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України, та поточних рахунках, відкритих в установах банків. Додаток 20

 

Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, уключених до мережі розпорядників вищого рівня. Додаток 21

 

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків. Додаток 22

 

Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків. Додаток 23

 

Довідка про депозитні операції. Додаток 24

 

Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України на відповідний рік або рішенням про місцевий бюджет. Додаток 29

 

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”. Додаток 25

 

Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які належать до сфери управління інших головних розпорядників бюджетних коштів. Додаток 30

 

Довідка про використання іноземних грантів. Додаток 31

 

Довідка про дебіторську заборгованістьза видатками. Додаток 32

 

Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення. Додаток 26

 

Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними. Додаток 33

 

Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду. Додаток 27

 

Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами. Додаток 28

 

Звіт про рух необоротних активів. Форма № 5

 

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування. Форма № 6

 

Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями. Додаток 34

 

Про забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації. Форма № 7 (місячна, квартальна, річна)

 

Квартальна (24)

Баланс. Форма № 1

Довідка про виконання закону про Державний бюджет України на відповідний рік в частині спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України на відповідний рік або рішенням про місцевий бюджет. Додаток 29

Місячна (5)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами. Форма № 7д, № 7м (місячна)

Звіт про заборгованість за окремими програмами. Форма № 7д.1, № 7м.1 (місячна)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій). Форма № 4-3д.1, № 4-3м.1 (місячна)

Тема 11. Облік результатів виконання кошторису та звітність бюджетних установ.

1. Власний капітал і завдання його обліку.

2. Облік фондів у необоротних активах та у малоцінних і швидкозношуваних предметах

3. Облік результатів виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами

4. Склад фінансової звітності бюджетних установ та порядок її складання.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.037 с.)