І сум утриманого з них податку
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І сум утриманого з них податкуОдним із елементів, будь-якого податку, є звітність. Якщо по­даток нараховується (утримується) і сплачується (перераховуєть­ся), то і виникає обов'язок щодо подання податкової звітності, яка є невід'ємним елементом змісту податкового обов'язку платника гр датків.

Відповідно до абз. «б» п. 176.2 ст. 176 розділу IV ПКУ та пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати, окремо за кожен квартал, протягом 40 календарних днів,що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, по­датковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них пода­тку (додаток Д) до органу ДПС за місцем свого розташування.

Якщо останній день строку подання припадає на вихідний або святковий день, то граничним терміном вважається наступний робочий день (п. 49.20 ПКУ і п. 2.1 Порядку № 1020). Такий розра­хунок подається тільки у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.

Форма 1-ДФі Порядок заповнення та подання податкови­ми агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджені Наказом ДПАУ «Порядок заповнення та по­дання податковими агентами Податкового розрахунку сум дохо­ду, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» від 24.12.2010 N 1020.

При заповненні розрахунку 1-ДФ, податковий агент пови­нен пам'ятати:

1) розрахунок заповнюється машинописним текстом або дру­кованими літерами на папері формату А4;

2) інформаційні рядки, які не підлягають заповненню, про­креслюються;

3) не допускаються виправлення, уточнення, закреслення;

4) розрахунок заповнюється у двох примірниках, один із яких після реєстрації його в податковій повертається податково­му агенту;

5) у відповідній графі обов'язково вказується номер телефону посадових осіб, які підписали розрахунок;

6) розрахунок повинен бути завірений підписами головного бухгалтера та керівника, а також печаткою - для юридич­ної особи; підписом фізособи і печаткою (якщо вона в неї є) - для фізособи - податкового агента;

7) заповненню підлягають всі обов'язкові реквізити розрахунку. Розрахунок за формою № 1ДФ можна подавати на паперовому

носії, а також в електронному вигляді за самостійним рішенням податкового агента (пп. 2.3.2 Порядку № 1020). Але відповідно до пп. 49.4 ПКУ середні та великі підприємства зобов'язані надавати податкову звітність (в тому числі і розрахунок ф. № 1ДФ) виключно в електронному вигляді.

Порядок заповнення 1 ДФ (додаток Д) наступний:

1. Заповнення реквізитів.

• Навпроти напису «Стор.» податковим агентом проставля­ється номер сторінки податкового розрахунку.

• Відмічається відповідна клітинка «Звітний», «Звітний но­вий» чи «Уточнюючий» залежно від того, який податковий розрахунок подається. «Звітний» відмічається якщо розра­хунок в звітному періоді подається перший раз. «Звітний новий» - якщо в попередньому розрахунку поданому до органів ДПС виявлено самостійно помилку, а граничний терміні подання ще не настав. «Уточнюючий»- виявлено по­милку в розрахунку поданому раніше, а термін подання вже закінчився.

• Навпроти напису «Порція» податковим агентом простав­ляється номер порції.

• Зазначається податковий номер юридичної особи - пода­ткового агента, податковий номер або серія та номер па­спорта фізичної особи - податкового агента (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки плат­ника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), яка подає розрахунок. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (для юридичних осіб доповнюється зліва ну­лями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8).

• Відмічається відповідна клітинка «Юридична особа» або « Самозайнята фізична особа».

• «Працювало у штаті» - проставляється найбільша з місяч­них за звітний період (на перше число місяця) облікова кіль­кість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи. Облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи визначається відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвер­дженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України ЗО. 11.2005 за N 1442/11722.

• «Працювало за цивільно-правовими договорами» - кількість працівників за цивільно-правовими договорами у звітному періоді та зовнішні сумісники.

• Зазначаються найменування юридичної особи або прізви­ще, ім'я та по батькові самозайнятої фізичної особи, подат­кова адреса юридичної особи чи самозайнятої фізичної осо­би, що подає податковий розрахунок.

• Податковий номер органу ДПС, куди подається розрахунок.

• Найменування органу ДПС, куди подається податковий розрахунок. ,

2. Заповнення основної частини розрахунку.

У графі 1з/п» відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється.

У графі 2«Податковий номер або серія та номер паспорта» ві­дображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізич­них осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від при­йняття реєстраційного номера облікової картки платника подат­ків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), про яку надається інформація в податковому розрахунку.

У графі 3«Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповід­но до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відо­браження у графі За є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми ЄСВ, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фон­ду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми ПСП за її наявності.

У графі 3«Сума виплаченого доходу» відображається сума фак­тично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у на­ступному місяці, повинна бути відображена в податковому роз­рахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового роз­рахунку за II кварталу входить заробітна плата за квітень, яка на­рахована у квітні та виплачена у травні, за травень (нарахована у травні та виплачена у червні), за червень (нарахована у червні та виплачена у липні).

У графі 4а«Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством.

У графі 4«Сума перерахованого податку» відображається фак­тична сума перерахованого податку до бюджету.

Сума нарахованого доходу у графі За, сума виплаченого дохо­ду у графі 3, сума нарахованого ПДФО у графі 4а та сума перера­хованого до бюджету ПДФО у графі 4 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).

У графі 5«Ознака доходу» зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів (додаток Ж). Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачують­ся у звітному кварталі не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватись у наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого в по­передньому кварталі доходу.

Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку до­ходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковим заповненням графи 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта.

Графа 6 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які прийма­лись на роботу у звітному періоді. Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної пла­ти, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували до­ходи у звітному періоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються. У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звіль­нення з роботи у звітному кварталі про таку особу потрібно запо­внювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі.

У графі 6«Дата прийняття на роботу» відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу.

У графі 7«Дата звільнення з роботи» відображається дата звільнення фізичної особи з роботи.

У графі 8«Ознака податкової соціальної пільги» відображаєть­ся ознака ПСП згідно з довідником ознак ПСП, наведеним у до­датку 3. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).

У графі 9«Ознака (0, 1)» відображається ознака «0», якщо ря­док потрібно ввести, чи ознака«1», якщо рядок потрібно вилучити. Графа 9 заповнюється тільки для звітного нового та уточнюючого податкового розрахунків.

В останньому рядку розрахунку вказуються загальні суми на­рахованого доходу за графою За, виплаченого доходу за графою З, нарахованого податку за графою 4а та перерахованого податку за графою 4.

3. У кінці податкового розрахунку проставляються:

кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість аркушів у податковому розрахун­ку. При визначенні кількості заповнених рядків підсумковий ря­док відповідно до абзацу першого цього пункту не враховується;

податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прий­няття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган ДПС і мають відмітку у паспорті) керівника та головного бухгалтера юридичної особи або само зайнятої особи, яка подає розрахунок, підпис, ініціали, прізвище, телефон;

4. Податковий розрахунок на останньому аркуші заві­ряється:

для юридичної особи - підписами керівника юридичної особи і головного бухгалтера та засвідчується печаткою;

для фізичної особи - податкового агента - підписом особи, яка подає податковий розрахунок, та засвідчується печаткою у разі її наявності.

«Дата подання» - проставляється дата подання податкового розрахунку податковим агентом.

У кінці податкового розрахунку проставляються відмітки службових осіб органу ДПС про внесення даних з податкового розрахунку до електронної бази податкової звітності (дата, підпис, іні­ціали, прізвище).

Самостійно виявлені помилки в розрахунку за формою № 1ДФ підприємство може виправити двома шляхами:

1) якщо помилка виявлена до настання граничного строку по­дання звітності за квартал, у якому вона була допущена, то подається новий звітний податковий розрахунок.

2) якщо ж помилка виявлена після настання граничного стро­ку подання розрахунку, то необхідно подати уточнюючий податковий розрахунок.

Аналогічним чином виправляються і помилки, про які подат­кових агентів повідомляють органи податкової служби.

Відповідно до п. 119.2 ст. 119 ПКУ неподання, подання з пору­шенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з не­достовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, тягнуть за собою накла­дення штрафу у розмірі 510 гривень.Ті самі дії, вчинені плат­ником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.012 с.)