Практичне заняття 1. Предмет , методи і завдання екології. (2 год.).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття 1. Предмет , методи і завдання екології. (2 год.).План.

1. Поняття природного середовища і довкілля як вихідні екологічні поняття. Інвайроментологія

2. Екологія як характеристика відношення живого і довкілля. Становлення класичної екології. Визначення класичної екології Е.Геккелем (60-ті р.р. XIX ст. Об’єкт та предмет вивчення екології.Завдання екології.

3. Методи екологічних досліджень.

4. Основні групи загальноекологічних законів. Основні поняття, принципи, закони екології Закон подібності частини і цілого (біоголографічний закон). Аксіома емерджентності. Закон необхідної різноманітності. Правило повноти складових. Закон надмірності системних елемнтів і самообмеження. Ієрархічність і кооперативність в екологічних системах. Закон збільшення ідеальності. Закон оптимальності.

Завдання для роботи

1. Які історичні типи взаємодії людини і природи ви можете виділіти? Дайте ім характеристику.Перша екологічна криза. Друга екологічна криза.

2. Наведіть приклади на підтвердження факту наростання глобальної екологічної кризи.

3. Назвіть імена вчених, які сприяли розвитку сучасної екології?

4. Назвіть основні завдання сучасної екології.

Творче завдання:

1. Прочитайте уважно розділ 8 «Людина і світ природи» з книги В.Г.Нестеренка «Вступ до філософії.Онтологія людини» – К.,1995 і дайте конкретну відповідь на питання:

- які ідеї мислителів минулого можуть бути використані для обґрунтування нового ставлення до природи, для розробки оптимальної екологічної стратегії людства?

Наприклад: „Люди скоряються законам Природи, навіть коли діють проти них.”Й.-В.Гете. видатний німецький поет, мислитель, природознавець (ХУІІІ-ХІХ).

”Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також хвороба способу життя”.Демокріт, давньогрецький філософ (У –ІУ ст.до н.е.)

Наведіть приклади з повсякденного життя, що ілюструють кожний із екологічних законів Б. Коммонера.

Укажіть екологічні наслідки військової діяльності та воен.

Які об’єкти належать до екологічно небезпечних? Назвіть такі на території Херсонщини.

Назвіть головні причини розвитку глобальної екологічної кризи.

Словникова робота:екологія, екологічна катастрофа,екологічні закони, екологічна система, гомеостаз.

Література:

1. Мягченко О.П. Основи екології [Підручник]. / Олександр Петрович Мягченко/– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312с.

2. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навчальний посібник. – К.: МАУП 1998. – 228с.

3. Крисаченко В.С. Екологічна культура. К., 1996.

4. Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практика. – К.: Лібра, 2002. – 352с.

5. Білявський Г.О. тп інш.Основи екології: Підручник /Г.О.Білявський,Р.С.Фурдуй, І.Ю.Косьтіков.- -3-тє вид. – К.:Либідь,2006. – 408

6. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області - офіційний веб-сайт. http://www.library.kherson.ua/young/taur_eco.htm - Екологія Херсонщини

7. Інформація про стан навколишнього природного середовища Херсонської області http://ecology.ks.ua/

Практичне заняття 2. Тема:Організм та навколишнє середовище.

План.

1. Поняття екосистеми як центральне поняття сучасної екології. Організм та середовище (аутекологія) – наука про взаємини організмів з природними факторами. Поняття „середовище", умови існування організмів. Основні середовища життя. Класифікація екологічних факторів. Поняття про ресурси. Лімітуючи фактори та екологічна валентність виду. Абіотичні фактори середовища і адаптація до них організмів. Біотичні фактори. Антропічні чинники. Спільний вплив екологічних факторів на організм. Закони аутекології: закон мінімуму, закон толерантності.

2. Температура як фактор. Класифікація організмів щодо дії температурного фактору.

3. Екологічні групи рослин по відношенню до освітлення.

4. Поняття про абіотичні фактори: шум, вітер, рН ґрунту, радіаційне випромінювання.

5. Структура і динаміка популяцій.Поняття популяції. Популяції як головна форма існування і еволюції живої речовини.

6. Структура популяцій. Просторова, вікова, статева структура популяцій. Особливості популяцій рослин і тварин. Типи взаємин між особинами в популяціях та міжпопуляційні взаємини: нейтралізм, конкуренція, аменсалізм, хижацтво, паразитизм, коменсалізм, протокооперація, мутуалізм.


7. Фітоценоз. Видовий склад, структура фітоценозу. Класифікація фітоценозів. Поняття про сукцесію фітоценозів. Типи сукцесій. Основні фітоценози півдня України.

8. Екологічні системи, їх структура, енергетика, властивості

9. Критерії виділення екосистем. Компоненти, будова і закони формування їх структури. Біотична будова екосистеми. Характер зв'язків у екологічній системі. Трофічні ланцюги, рівні, сітки, піраміди.

10. Екосистеми різних рівнів. Класифікація різних екосистем, основні екосистеми світу та їх динаміка. Особливості наземних і водних екосистем, їх різноманітність. Екосистеми півдня України, їх розвиток і саморегулювання.

Завдання для роботи: повторити за підручником (1, с.82-102) такі питання:

Екологічні фактори. Комплексний вплив факторів на організм. Обмежуючі фактори.Фотоперіодизм.

Біогеоценоз. Взаємозв'язки популяцій в біогеоценозі. Ланцюги живлення. Правило екологічної піраміди. Саморегуляція. Зміна біогеоценозів. Агроценози. Охорона біогеоценозів.. Біосфера та її межі. Біомаса суші та океану, грунту. Жива речовина та її функції в біосфері.

Біосфера в період науково-технічного прогресу і здоров'я людини. Проблема охорони природного середовища: захист від забруднення, збереження еталонів і пам'яток природи, видової різноманітності, біогеоценозів, ландшафтів. Червона книга.

Завдання для роботи на занятті:

Які основні показники характеризують біоценози?

Що таке ланцюг живлення ? Чому довжина ланцюга живлення становить, як правило не більше 4-5 ланок?

Що таке популяція і на які групи поділяють біологічні фактори?

Словникова робота:аутекологія, екологічні системи, біоценоз, популяція.

 

Завдання для творчої роботи:

1. Чи існують межі втручання людинив навколишне середовище?Дайте письмову відповідь, використавши поняття „ноосфера” (Див В.к.Вернадський „Научная мысль как планетарное явление»” і „Философские мысли натуралиста”//мир философии.Ч.1. – С.497-512.)

2. Назвіть основні закони природокористування створені М.Ф.Реймерсом.

3. Передивившись запропонований уривок, спробуйте визначити, які типи взаємин між особинами (нейтралізм, конкуренція, аменсалізм, хижацтво, паразитизм, коменсалізм, протокооперація, мутуалізм) мають місце.

Література

1. Білявський Г.О. тп інш.Основи екології: [Підручник] / Г.О.Білявський,Р.С.Фурдуй, І.Ю.Косьтіков.- -3-тє вид. – К.:Либідь,2006. – 408

2. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Екология: [Учебник для вузов]./ Т.А.Акімова, В.В.Хаскін– М.: ЮНИТИ, 1998. –455с.

3. Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 272с.

4. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: [Навчальний посібник.] /К.В.Корсак, О.В.Плахотник– К.: МАУП 1998. – 228с.

5. Крисаченко В.С. Екологічна культура. К., 1996.

 

Практичне заняття 3. Тема: Біосфера як глобальна екологічна система.

План.

1. Біосфера та її межі. Ознаки біосфери як глобальної екосистеми за визначенням сучасної екології.

2. Єдність живого і довкілля як онтологічна засада вчення про біосферу. В.Вернадський і його концепція біосфери. Багатоаспектність визначення біосфери В.Вернадським.

3. Питання про біотичну суть біосфери. Функції живої речовини. Концепція структурних рівней організації живого і місце біосфери серед рівней організації живого. Організмовий, популяційний і екосистемний рівні організації живого.

4. Біоценоз, біострома, біогеоценоз і біосфера як існуючі на екосистемному рівні організації живого.

5. Багатоманітність уявлень про біосферу в сучасній екології. Погляди Ю.Одума, Дж.Хатчінсона, В.Тимофєєва-Ресовського, М.Будико,М.Камшилова, А.Уголева, М.Голубця та ін.

6. Біосфера як гобальна екологічна система. Ознаки біосфери як глобальної екосистеми за визначенням сучасної екології.Світоглядний смисл і методологічний вплив концепції біосфери на сучасну науку.

 

Питання для обговорення на занятті:

1. Біосфера як найбільша екологічна система.Властивості біосфери.(цілісність, централізованість, стійкість і саморегуляція, ритмічність,коло обіг речовин і енергозалежність., висотна поясність, велика різноманітність.).

2. Біоценози –елементарні одиниці біосфери. Біоценози як природні угруповання

3. Синекологія – вчення про екологію угруповань. Біоценоз і його динаміка як результат міжвидових взаємин. Поняття про екологічну нішу. Біоугруповання та їх стійкість. Класифікація біоценозів.

4. Класифікація заповідних територій.

 

 

Тема для доповіді:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.76.48 (0.009 с.)