Сучасний стан довкілля в Україні 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сучасний стан довкілля в УкраїніСтратегія і тактика еколого-збалансованого розвитку України. Географічні, економічні, демографічні особливості країни. Традиції природокористування. Характеристика стану навколишнього середовища і здоров'я жителів України. Вплив Чорнобильської катастрофи, наслідки аварії Причини розростання та шляхи виходу з екологічної кризи.

Концепція сталого розвитку України: плани і реальність. Участь держави в міжнародній природоохоронній діяльності. Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні. Екологічна безпека України.

Виховання екологічної свідомості та ноосферного мислення

Місце екологічних проблем у житті сучасного суспільства. Соціальна екологія та її проблеми. Екологія людини – біологічні і соціальні аспекти. Концепція ООН „Про сталий людський розвиток”.Виникнення соціальних конфліктів на базі екологічної нерівності територій і спільнот людей, що на них мешкають. Нові підходи до вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища в умовах суцільної глобалізації і інформатизації суспільства. Масові громадські рухи і політичні партії, їх спрямованість і форми діяльності у вирішенні екологічних проблем. Рухи антиглобалістів, їх причини.

Формування екологічної свідомості і ноосферного мислення як єдиний можливий шлях продовження життя цивілізації на Землі. Витоки і недоліки ноосферної концепції (В.І. Вернадський і П'єр Тейар де Шарден). Сучасне трактування ідеї ноосфери. Стратегія і тактика виживання людства.

Роль та завдання безперервної екологічної освіти і виховання у підготовці майбутніх вчителів початкових класів.Формування екологічної етики і екоморальних норм. Екологічна культура.

МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ(36 год)

Антропогенний вплив на навколишнє середовище. (написання рефератів та наукових есе до визначених тем, створення термінологічного словника, створення групових проектів-презентацій)

ПІДСУМКОВА ТЕКА:

Виконання тестових завдань.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література

1. Білявський Г.О. тп інш. Основи екології: Підручник / Г.О.Білявський,Р.С.Фурдуй, І.Ю.Косьтіков.- -3-тє вид. – К.:Либідь,2006. – 408

2. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: [Навчальний посібник]. – К.: МАУП 1998. – 228с.

3. Кучерявий В.П. Екологія [Підручник] / Львів: Світ,2000.—493с.

4. Заверуха Н.М., Серебряков В.В.,Скиба Ю.А. / Основи екології: [Навч посібник.] 2-ге вид.- - К.: Каравелла, 2008.-304с.

5. Мягченко О.П. Основи екології [Підручник]. / Олександр Петрович Мягченко/– К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312с.

6. Потіш Л.А. Екологія: [Навчальн.посібник].-К.: Знання, 2008. -272с. (Вища освіта ххШ століття)

7. Основи соціоекології. За ред.Г.Бачинського. / К., 1995. І.Булатов М.O., Малєєв К.С., Загороднюк В.П., Природа і етнос. К., 1994.

8. Голубець М. А. Деякі питання на стику екології й соціології /М.А.Голубець// Вісник Академії наук УРСР. – 1984. – № 10. – С. 91-102.

9. Голубець М.А. Середовищезнавство – перспективий розділ науки. /М.А.Голубець// Вісник Академії наук України. – 2007. – № 8. – С.3-13.

Допоміжна література

10. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Екология: [Учебник для вузов.] – / Т.А.Акимова, В.В.ХаскинМ.: ЮНИТИ, 1998. –455с.

11. Барановський В.А. Екологічний атлас України. – К.: Географіка, 2000.

12. Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практика./Г.О.Белявський – К.: Лібра, 2002. – 352с.

13. БойкоМ.Ф., Чорний С.Г. Екологія Херсонщини [Навчальний посібник] / М.Ф. Бойко, С.Г.Чорний – Херсон: Терра, 2001. – 155с.

14. Гайнріх Д., Гертт М. Екологія: Пер. з 4-го нім. вид. / Наук. ред. пер. В.В. Ссребряков. – К.: Знання-Прсс, 2001. – 287с.

15. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери./ М.А.Голубець - Львів, 1997.

16. Екологія і культура / В.С.Крисаченко, СБ.Кримський, МЛ.Голубець та ін. Відп.ред. В.С.Крисаченко, В.Л.Храмова. -К., 1991.

17. Киселев Н.Н. Мировоззрение и экология. - К., 1990. - С.98-117.

18. Крисаченко В.С. Екологічна культура./ К., 1996.

19. Кучерявий В.П. Екологія./ В.П.Кучерявий – Львів: Світ, 2000. – 480с.

20. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини: [Навч.посібник для студентів]./ В.Г.Нестеренко- К.: Абрис, 1995.- 336с.

21. Одум Ю.Основы экологии./ Ю.Одум, М., 1975. - 740 с.

22. Плясковсъкий Б.В. Діалектика розвитку екологічної свідомості // Філософські проблеми сучасного природознавства. Культура і соціальна практика. - Вип. 77. - К., 1991. -С.71 -78.

23. Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, принципы и гипотезы./ М.,1994.

24. Сидоренко Л.І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та фі 'іософські ракурси: Навч. посібник. - К., 2002. - 134-141.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

www ресурси:

1. http://www.ecolife.org.ua/education/apress/green/index.php.

2. Алтилд Р. Этика экологической ответственности // Глобальные и общечеловеческие ценности. – М.: Прогресс, 1990. С. 196–202, http://allabout2003.narod.ru/phil5.htm.

3. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області - офіційний веб-сайт. http://www.library.kherson.ua/young/taur_eco.htm - Екологія Херсонщини

4. Інформація про стан навколишнього природного середовища Херсонської області http://ecology.ks.ua/

5. Кэлликот Б. Природоохранные ценности и этика // Гуманитарный экологический журнал, 1999, Т. 1. Вып. 2. С. 40–67, http://ecoforum2.narod.ru/hem12/digest.htm. Мир, 1980.

 

 

Лекційний модуль 1: Основи екологічних знань(8 год.):

Лекція 1.

Тема: Предмет, методи і завдання екології. (2 год.).

План.

1.Екологія як наука про існування живого в межах стабільних характеристик довкілля.

2.Змістовна багатоманітність сучасного використання поняття "екологія".Екологічна етика.

3.Структура сучасної екології як науки.

4.Основні групи загальноекологічних законів.

Література

1. Основи соціоекології. / За ред.Г.Бачинського. К., 1995. Іб.Булатов М.O., Малєєв К.С., Загороднюк В.П., Солонько Л.А. //Філософія ноосфери. К., 1995 - 150 с.

2. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: [Навчальний посібник]. / К.В.Корсак, О.В.Плахотник/ – К.: МАУП 1998. – 228с.

3. Крисаченко В.С. Екологічна культура. К., 1996.

 

Лекція 2.

Тема: Організм та навколишнє середовище. (2 год.).

План.

1.Організм та середовище. Аутекологія – наука про взаємини організмів з природними факторами.Водне, грунтове, повітряне середовище.

2.Класифікація екологічних факторів, іх вплив на живі організми. Лімітуючи фактори та екологічна валентність виду.

3.Взаємодія екологічних факторів.Форми біотичних відносин.

4.Структура і динаміка популяцій. Демекологія

5.Екосистеми – основні структурні одиниці сфери життя

Література

1. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: [Навчальний посібник]. / К.В.Корсак, О.В.Плахотник/ – К.: МАУП 1998. – 228с.

2. Крисаченко В.С. Екологічна культура. К., 1996.

3. Білявський Г.О. тп інш.Основи екології: / [Підручник] // Г.О.Білявський,Р.С.Фурдуй, І.Ю.Косьтіков.- -3-тє вид. – К.:Либідь,2006. – 408

Лекція 3.

Тема: Біосфера як глобальна екосистема. (2 год.).

План.

 

1.Єдність живого і довкілля як онтологічна засада вчення про біосферу..

2.Формулювання ідеї біосфери Ж.-Б.Ламарком (ХІХст.) як уявлення про вплив на земну кору живих організмів.

3.В.Вернадський і його концепція біосфери.

4.Питання про біотичну суть біосфери..

5.Біоценоз, біогеоценоз і біосфера як існуючі на екосистемному рівні організації живого.

7.Світоглядний смисл і методологічний вплив концепції біосфери на сучасну наук/

 

Література

1. Білявський Г.О. тп інш.Основи екології: Підручник /Г.О.Білявський,Р.С.Фурдуй, І.Ю.Косьтіков.- -3-тє вид. – К.:Либідь,2006. – 408

2. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навчальний посібник. – К.: МАУП 1998. – 228с.

3. Крисаченко В.С. Екологічна культура. К., 1996.

 

Лекція 4.

Тема: Антропогенний вплив на навколишнє середовище (2 год.).

План.

1.Людська діяльність в природі як екологічний фактор. Концепція ООН „Про сталий людський розвиток”.

2.Людська дяльність як геологічна сила - В.Вернадський.

3.Діяльність людини як чинник екологічних пробем. 5.Світоглядні зміни у ставленні людини до природи в умовах техногенного суспільства. Загроза екологічної катастрофи.

6.Концепція існування єдиної соціоекосистеми за поглядами вітчизняних екологів М.Голубця, Г.Бачинського. Соціоекосистема як ноосферний стан існування людини і природи.Екологічна культура як важливий феномен сучасного простору. Екологічна ситуація у світі. Природні ресурси, їх значення для природи.Виснаження природних ресурсів.Екологічна діяльність Римського клубу.Концепція сталого розвитку. Екологічне право України.

 

 

Література

1. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи екології: Навчальний посібник. – К.: МАУП 1998. – 228с.

2. Крисаченко В.С. Екологічна культура. К., 1996.

3. Білявський Г.О. тп інш.Основи екології: Підручник /Г.О.Білявський,Р.С.Фурдуй, І.Ю.Косьтіков.- -3-тє вид. – К.:Либідь,2006. – 408 Крисаченко B.C. Екологічна культура. - К., 1996.

4. Плясковсъкий Б.В. Діалектика розвитку екологічної свідомості // Філософські проблеми сучасного природознавства. Культура і соціальна практика. - Вип. 77. - К., 1991. -С.71 -78.

5. Сидоренко Л.І. Сучасна екологія. Наукові, етичні та фі 'іософські ракурси: Навч. посібник. - К., 2002. - 134-141.

6. Екологія і культура / В.С.Крисаченко, СБ.Кримський, МЛ.Голубець та ін. Відп.ред. В.С.Крисаченко, В.Л.Храмова. -К., 1991.

7. Киселев Н.Н. Мировоззрение и экология. - К., 1990. - С.98-117.

 


 

Практичний модуль 1: Основи екологічних знань (8 год.):Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 262; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.186.30 (0.025 с.)