ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ

МОДУЛЬ 1

Тема 1. Предмет, метод і завдання курсу «Регіональна економіка»

План лекції

Вступ. Предмет, об’єкт і мета вивчення навчальної дисципліни «регіональна економіка». Основні завдання регіональної економіки та її конструктивне значення. Структура і взаємозв’язок з іншими навчальними. Значення дисципліни в підготовці фахівців з напрямку «Економіка та підприємництво». Структура курсу, практичні заняття, змістовна сутність, система контролю.

Основні поняття та наукові категорії регіональної економіки. Методологічні основи досліджень регіональної економіки. Поняття наукового підходу. Головні наукові підходи в регіональній економіці: просторово-часовий, генетичний і етногенетичний, геосистем ний, регіонально-цілісний, проблемний, геополітичний.

Семінар по темі 1

1. Обґрунтуйте об’єкт, предмет дослідження і завдання регіональної економіки як наукової дисципліни.

2. Взаємозв’язок базових понять: територіальна соціально-економічна система, розміщення продуктивних сил, господарська спеціалізація, територіальний поділ праці, кооперування, комбінування, спеціалізація.

3. Визначте місце і роль регіональної економіки в системі наук.

4. Розкрийте методологічні дослідження регіональної економіки.

5. Значення дисципліни регіональна економіка в підготовці фахівців з напрямку «ЕПБ», «МЕБ».

ТЕМА 2. Наукові засади формування регіональних соціально-економічних систем

План лекції

Зміст основних понять «закон», «закономірність», «принцип», «фактор», їх об’єктивний характер. Загальні закономірності розміщення виробництва та формування економіки регіонів. Принципи та фактори розвитку і розміщення продуктивних сил, їх сутність. Основні етапи розвитку теорій регіональної економіки. Поняття про економічний простір, особливості його формування та структура. Регіональний економічний простір. Його роль у формуванні соціально-економічних систем.

 

 

Семінар по темі 2.

1. Обґрунтуйте зміст основних понять «закон», «закономірність», «принцип», «фактор» і їх об’єктивний характер.

2. Розкрийте еволюцію та структуру теорій регіональної економіки.

3. Дайте характеристику теоріям регіонального розвитку.

4. Обґрунтуйте в чому суть сучасних концепцій розвитку регіонів?

5. Регіональний економічний простір. Його роль у формування соціально економічних систем.

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

План лекції

Економічне районування як науковий метод територіальної організації народного господарства. Принципи економічного районування. Характеристика головних чинників, що впливають на формування економічного району (транспортно-географічне положення, територіальний поділ праці, рівень господарського освоєння та його історія, потужність і структура економічного потенціалу, адміністративний поділ території). Види економічних районів. Макро-, мікро-, та мезорайони. Галузеві та інтегральні райони. Сучасне економічне районування України.

Семінар по темі 3

1. Територіальний поділ праці, його суть та зв'язок з формуванням економічних районів.

2. Економічний район та економічне районування, їхня суть та основні показники.

3. Критерії, принципи та чинники економічного районування та районоформування.

4. Типи економічних районів та їхні цільові функції.

5. Роль районоформування в територіальній організації регіональних господарських систем.

6. Сучасні мережі економічних районів та їхній склад.

Теми доповідей і рефератів по темі 3

1. Історичний розвиток вчення про економічне районування.

2. Наукові основи економічного районування.

3. Головні принципи економічного районування України на сучасному етапі розвитку економіки.

4. Методи економічного територіально-комплексного розвитку і розміщення виробництва

5. Вплив суспільно-економічних відносин на формування економічних районів.

6. Економічне районування як засіб практичного управління територією держави.

Тема 4. Регіон у системі територіального поділу праці.

План лекції

Співвідношення понять «територія» і регіон та взаємозв’язок між ними. Взаємовідносини «регіон-столиця». Спеціалізація і комплексний розвиток регіонів. Господарський потенціал і рівні розвитку регіонів. Регіони в системі Європейської інтеграції. Сприяння розвитку регіонів: державна політика, пріоритети, програми управління. Поглиблення територіального поділу праці і оптимізація галузевої структури господарського комплексу регіонів.

Семінар по темі 4.

1. Обґрунтуйте відмінність понять «територія», «регіон».

2. Основні структурні елементи регіону.

3. Дайте характеристику системі показників рівня життя населення.

4. Які особливості адміністративно-територіального устрою України? Назвіть недоліки цього устрою.

5. Дайте характеристику проблемним регіонам авангардного типу.

6. Роль економіко-географічного положення підприємств малого і середнього бізнесу у їх прибутковості.

7. Накресліть модель територіальної структури сільського господарства за І. Тюнененом. Поясніть сутність теорії.

8. Які з положень веберівської теорії штандарту можуть бути застосовані при вивчені сучасної промисловості?

9. Для яких випадків організації людської діяльності у просторі розроблені кристалерівські моделі центральних місць? Навести сучасні приклади.

10. В чому полягає зміст теорії розміщення промисловості?

11. Розкрийте особливості теорії розміщення виробництва А.Льоша.

12. Проаналізуйте сучасні теорії розміщення виробництва. Назвіть спільні риси, що поєднують класичні роботи з теорії розміщення.

13. У чому суть теорії територіально-виробничого комплексу?

 

Теми доповідей і рефератів по темі 4

1. Історія розвитку теорій розміщення.

2. «Штандарт промисловості» А. Вебера.

3. Модель розміщення сільського господарства І. Тюнена.

4. Теорія «центральних місць» В. Клесталера.

5. Теорія розміщення господарства у працях А. Льоша.

6. Теорія дифузії нововведень Т. Хегерстранда.

7. «Географічний детермінізм» та «вульгарний географізм».

Тема 5. Державна регіональна економічна політика та управління регіональним розвитком.

План лекції

 

Суть, мета і концепція державної економічної політики. Основні напрямки та завдання державної регіональної економічної політики. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики. Цілі державної регіональної економічної політики. Підвищення ефективності територіального поділу праці. Сутність механізму реалізації державної економічної політики. Складові елементи механізму реалізації державної регіональної економічної політики: законодавчо-нормативна база, бюджетно-фінансове регулювання, прогнозування і планування, спеціальні економічні зони, міжрегіональне і прикордонне співробітництво. Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні державної регіональної економічної політики. Прогнозування і державні програми розвитку регіонів.

 

 

Семінар по темі 5

1. Сутність та зміст економіки перехідного періоду.

2. Державна регіональна політика сучасної України.

3. Першочергові завдання державної регіональної політики.

4. Принципи державної регіональної політики.

5. Механізм державного регулювання розвитку регіонів. Загальнодержавні програми.

6. Етапи реалізації регіональної політики. Ефективність регіональної політики.

7. Принципи та методи регіонального управління.

8. Взаємозв’язок регіонів в економіці України.

9. Відносини центру і регіонів.

10. Дайте характеристику функціональному й виконавчим блокам програми підтримки малого підприємництва. Які ці блоки взаємозалежні.

11. Спеціальні (вільні) економічні зони як напрям регіонального розвитку.

12. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіонів.

13. Регіональна система розселення як об’єкт територіального управління.

 

 

Тема 6. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах.

План лекції

Економіка України як єдиний господарський комплекс. Особливості та стан формування. Місце України в світовому промисловому і сільськогосподарському виробництві. Галузева структура економіки та тенденції її розвитку. Стратегія і тактика структурної перебудови економіки. Основні напрями удосконалення розміщення продуктивних сил. Зрушення в галузевій структурі народного господарства під впливом соціальної переорієнтації та науково-технічного прогресу.

 

Семінар по темі 6.

1. Поясніть терміни «народне господарство», «господарська діяльність», «промисловість», «галузь промисловості».

2. Галузева структура господарства України.

3. Промисловість України: її галузева структура та форми територіальної організації.

4. Проблеми і напрямки вдосконалення структури господарства України.

5. АПК України - складна виробничо-економічна система.

6. Будівництво, транспорт і зв'язок: особливості розвитку і розміщення.

7. Науково-технічний потенціал України.

8. Потенціал невиробничої сфери.

9. Електроенергетика і науково-технічний прогрес.

10. Значення нетрадиційних джерел енергії.

11. Розвиток електроенергетики та охорона навколишнього середовища

 

 

Теми рефератів по темі 6

1. Економіка України як єдиний господарський комплекс.

2. Місце України в світовому промисловому і сільськогосподарському виробництві.

3. Динаміка структурних змін господарського комплексу України.

4. Основні напрями подолання економічної кризи в Україні.

5. Роль науки у розвитку і розміщенні продуктивних сил.

6. Технічне переоснащення та реконструкція підприємств - основні напрями нарощування виробничого потенціалу.

7. Національна безпека України.

 

План лекції

Сутність потенціалу розвитку регіону і його оцінка. Природно-ресурсний потенціал і природокористування. Демографічний, розселенський і праце ресурсний потенціал. Науково-технічний потенціал. Виробничий потенціал. Фінансовий потенціал. Бюджетний потенціал. Інноваційно-інвестиційний потенціал

Семінар по темі 7.

1. Розкрийте суть та структуру ресурсного потенціалу регіону.

2. Охарактеризуйте методи оцінки природно-ресурсного потенціалу регіону.

3. Як визначається рівень забезпечення регіону трудовими ресурсами?

4. Проаналізуйте інноваційного потенціалу на розвиток господарства регіону.

5. Дайте визначення природно-ресурсного потенціалу та розкрийте його класифікацію.

6. Що таке природокористування та які блоки воно включає.

7. Які принципи раціонального природокористування вам відомі?

8. Розкрийте сутність та інструменти механізму природокористування.

9. Назвіть сфери діяльності людини, в яких поступ НТП є більш значним.

10. Дайте оцінку рівня розвитку матеріальної бази організацій, які виконують наукові та науково-технічні розробки в регіонах України.

11. Визначте особливості розвитку інноваційної діяльності в Україні на сучасному етапі її розвитку.

12. Проаналізуйте які регіони України характеризуються високими результатами науково-технічної діяльності.

13. Розкрийте сутність та склад фінансових ресурсів регіону.

14. Дайте визначення поняття «фінансовий потенціал» та визначте його відмінність від «фінансових ресурсів».

15. Дайте визначення бюджетної системи та охарактеризуйте її склад.

16. Проаналізуйте які принципи покладені в основу формування бюджетної системи України.

17. Розкрийте сутність діяльності Держказначейства України.

18. Охарактеризуйте доходи місцевих бюджетів.

19. Охарактеризуйте видатки місцевих бюджетів.

Теми рефератів по темі 7

1. Місце України у світових сировинних і плавно-енергетичних ресурсах та ступінь забезпеченості власних потреб.

2. Кількісна та якісна оцінка природних ресурсів та природних умов.

3. Суть і зміст категорій оцінки запасів корисних копалин.

4. Роль мінеральних ресурсів у природно-ресурсному потенціалі України.

5. Водні, земельні і лісові ресурси України: проблеми їх раціонального використання.

6. Ресурсозбереження як головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу.

7. Основні шляхи ресурсозбереження та їх практичне значення.

8. Регіональні особливості відтворення населення України.

9. Демографічні проблеми економічного розвитку України.

10. Населення України в системі ресурсів регіонального розвитку.

11. Характеристика демографічної ситуації на Україні та її вплив на відтворення трудових ресурсів.

12. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості. Ринок праці та проблеми забезпечення раціональної зайнятості населення.

13. Вплив демографічної ситуації на формування ринку праці в регіоні (на вибір студента).

14. Виробничий потенціал галузей (за вибором студента).

15. Особливості розвитку і розміщення науково-технічного потенціалу окремих регіонів (за вибором студента).


МОДУЛЬ2

 

План лекції

Структурна трансформація національної та регіональної господарської системи. Особливості трансформаційних процесів у міжгалузевих комплексах. Паливно-енергетичний комплекс. Металургійний комплекс. Машинобудівний комплекс. Хімічний комплекс. Лісопромисловий комплекс. Агропромисловий комплекс. Транспортний комплекс. Будівельний комплекс. Соціальний комплекс.

Семінар по темі 8

1. Структурна трансформація національної та регіональної господарської системи.

2. Особливості трансформаційних процесів у міжгалузевих комплексах.

3. Сутність, місце і роль ПЕК в господарському комплексі України.

4. Паливно-енергетичний баланс і його структура.

5. Вугільна промисловість України: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.

6. Нафтова та нафтопереробна промисловість України: сучасний стан, ос­новні проблеми та перспективи розвитку.

7. Газова промисловість України: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку.

8. Роль енергетики в господарському комплексі України та особливості її розміщення. Проблеми і перспективи розвитку електроенергетики в Україні.

9. Види металургійних підприємств і особливості їх розміщення.

10. Розміщення та оцінка сировинної бази чорної металургії.

11. Розміщення районів та підприємств чорної металургії України.

12. Сучасні проблеми чорної металургії та основні напрямки їх вирішення.

13. Особливості розвитку, сировинна база та розміщення підприємств кольорової металургії в Україні.

14. Місце і значення машинобудування України у розвитку і господарства України.

15. Загальний рівень розвитку машинобудування України та чинники, що його зумовлюють.

16. Аналіз галузевої структури та розміщення підприємств машинобудування України.

17. Сучасні проблеми та перспективи розвитку металургійного і машинобудівного комплексів України.

18. Значення і місце хімічного, лісопромислового та будівельного комплексів в економічному розвитку України.

19. Економічна оцінка сировинних ресурсів хімічного, лісопромислового та будівельного комплексів України.

20. Галузева структура лісопромислового комплексу. Умови та чинники розвитку основних галузей.

21. Галузева структура будівельного комплексу. Умови та чинники розвитку основних галузей.

22. Територіальна структура хімічного комплексу України.

23. Територіальна структура лісопромислового комплексу України.

24. Територіальна структура будівельного комплексу України.

25. Значення агропромислового комплексу в господарстві України.

26. Галузева структура та територіальна організація АПК України.

27. Виробнича і соціальна структура АПК.

28. Галузева структура та особливості розміщення сільського господарства в Україні.

29. Сільськогосподарські зони України і їх спеціалізація.

30. Структура земельних угідь в Україні.

31. Розміщення галузей рослинництва.

32. Особливості розміщення основних галузей тваринництва України.

33. Галузева структура та особливості розміщення підприємств харчової промисловості.

34. Основні проблеми і перспективи розвитку та розміщення галузей АПК України.

35. Роль транспорту в системі виробничих зв’язків.

36. Структура вантажообігу всіх видів транспорту загального користування в Україні. Регіональні особливості транспортної інфраструктури.

37. Чинники формування та структура соціального комплексу України.

38. Особливості розвитку та розміщення соціального комплексу.

39. Основні напрямки розвитку соціального комплексу на перспективу.

Теми рефератів по темі 8

1. Сучасний рівень та перспективи розвитку вугільної промисловості України.

2. Сучасний стан та перспективи розвитку нафтової промисловості України.

3. Сучасний рівень та перспективи розвитку газової промисловості України.

4. Основні проблеми та перспективи розвитку паливної промисловості України та її зв'язок з паливною промисловістю Росії, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану та інших країн світу.

5. Металургія та довкілля.

6. Роздержавлення металургійних підприємств: наслідки, проблеми і перспективи.

7. Металургійний комплекс та національна безпека.

8. Огрунтування вибору пріоритетних напрямів розвитку розміщення машинобудування України. Шляхи подолання кризи у розвитку галузі.

9. Аналіз сировинної бази хімічної промисловості та можливості її покращення.

10. Екологічні проблеми розвитку і розміщення хімічного та лісопромислового комплексів.

11. Особливості розвитку і розміщення фармацевтичної промисловості.

12. Перспективи розвитку лісового господарства України.

13. Перспективи розвитку та розміщення будівельного комплексу.

14. Аналіз сировинної бази будівельного комплексу та можливості її покращення.

15. Особливості розвитку і розміщення цементної промисловості.

16. Особливості формування зерно промислового під комплексу.

17. Особливості розвитку і розміщення цукробурякового під комплексу АПК України.

18. Розміщення виробництва овочів, ягід, фруктів і винограду в Україні.

19. Порівняльний аналіз розвитку світової та української транспортних систем.

20. Можливості застосування в Україні зарубіжного досвіду розвитку соціальної сфери.

21. Комплекс соціальної інфраструктури України та регіональні особливості його розвитку.

 

 

План лекції

Економіка регіону – ланка єдиного народногосподарського комплексу України. Місце і спеціалізація регіонів в системі територіального поділу праці. Комплексний соціально-економічний розвиток територій в умовах ринкових відносин. Диференціація територій за рівнем розвитку продуктивних сил. Депресивні території. Збільшення внеску кожного регіону в розвиток національного господарства. Соціально-економічні і екологічні проблеми розвитку економіки регіонів та шляхи їх вирішення.

Семінар по темі 9

1. Сутність регіональної економічної політики та її територіальні особливості.

2. Економіка регіонів – ланка єдиного народногосподарського комплексу України.

3. Спеціалізація економічних районів України і їх місце в територіальному поділі праці.

4. Комплексний соціально-економічний розвиток території в умовах ринкових відносин.

5. Диференціація економічних районів України за рівним розвитку і продуктивних сил.

6. Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку економіки регіонів України та шляхи їх вирішення.

Питання для дискусії по темі 9

1. Поясніть терміни «єдиний народногосподарський комплекс», «економіка», «економічний простір».

2. Що таке ВВП? Від чого залежить його обсяг?

3. Що таке ВНП і як він утворюється?

4. Як визначається ВВП на душу населення?

5. Що відбувається на сучасному етапі з показниками ВВП і ВНП в Україні?

6. До яких наслідків може призвести зниження або, навпаки, збільшення показників ВВП і ВНП?

7. Яке місце займає Україна у світовому промисловому та сільськогосподарському виробництві?

8. Як Україна забезпечена нафтою і газом, які звідси випливають проблеми?

9. Які регіональні відмінності в споживанні газу спостерігаються на території України? Чим це обумовлено?

10. Чому більша частина великих теплових електростанцій розміщена на Донбасі та у Придніпров'ї?

11. Чому атомні електростанції розташовані в районах, що не домінують за рівнем розвитку промисловості?

12. Які типи електростанцій належать до нетрадиційних? Сформулюйте перспективи розвитку нетрадиційної енергетики в Україні

 

План лекції.

Схема характеристики економіки регіону: місце і роль регіону в економіці країни; економічна оцінка природно ресурсного і виробничого потенціалу; населення, його структура, розселення та працересурсний потенціал; галузева структура та спеціалізація господарства, основні риси його розміщення; формування регіонального територіально-виробничого комплексу, головні промислові вузли і центри; територіальна структура агропромислового комплексу; транспорт; сфера послуг; міжрайонні економічні зв'язки; ключові проблеми та оцінка перспектив розвитку економіки регіону.

Семінар по темі 10.

Дайте комплексну характеристику 9 економічним районам України за таким планом:

· назва, склад, площа, рівень розвитку, найбільші промислові вузли;

· географічне положення;

· природні умови та наявність природних ресурсів;

· населення;

· загальна характеристика господарства;

· промисловість та сільське господарство;

· транспорт;

· зв’язки;

· проблеми та перспективи розвитку.

Питання для дискусії по темі 10

1. Поясніть яке значення для економічного розвитку Столичного району має те, що до його складу належить столиця країни.

2. Охарактеризуйте демографічну ситуацію в Столичному районі.

3. Дайте оцінку промислового розвитку Столичного району.

4. Яку роль відіграє науково-технічний потенціал Столичного району для економічного розвитку України?

5. Вкажіть основні напрями підвищення ефективності розвитку Столичного району.

6. Назвіть чинники, які визначають рівень розвитку Центрального району.

7. Дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу Центрального району.

8. Визначте галузі спеціалізації АПК Центрального району.

9. Визначте проблеми розвитку сфери обслуговування Центрального району.

10. Вкажіть основні шляхи підвищення економічного рівня розвиткуЦентрального району.

11. Який влив має на розвиток Пічно-Західного району його прикордонне положення?

12. Які чинники визначають стан демографічної ситуації в Пічно-Західному районі?

13. Охарактеризуйте структуру природно-ресурсного потенціалу Північно-Західного району?

14. Які перспективи для розвитку індустрії туризму має Північно-Західний район.

15. З якими економічними районами України межує Північно-Східний район?

16. Дайте оцінку паливним ресурсам надр Північно-Східного району.

17. Дайте оцінку експортного потенціалу Північно-Східного району.

18. Яке значення для економічного розвитку Причорноморського району має його приморське положення?

19. Дайте оцінку туристсько-рекреаційним надр Причорноморського району.

20. Охарактеризуйте рівень розвитку виробничої інфраструктури Причорноморського району.

21. Вкажіть на найбільш гострі екологічні проблеми, характерні для Причорноморського району.

22. Які галузі відносяться до галузей спеціалізації Карпатського економічного району?

23. Розкрийте особливості розвитку транскордонного співробітництва у карпатському районі.

24. З розвитком яких галузей економіки пов’язані перспективи карпатського району.

25. З чим пов’язана вигідність економіко-географічного положення Донецького району.

26. Які галузі належать до галузей спеціалізації Донецького району.

27. Розкрийте основні чинники соціально-економічного розвитку Донецького району.

28. Назвіть центри розвитку металургії у Донецькому економічному районі.

29. Назвіть основні галузі спеціалізації Придніпровського району.

30. Дайте оцінку природно-ресурсному потенціалу Придніпровського району.

31. Розкрийте суть екологічних проблем Придніпровського району.

32. Визначте основні перспективи розвитку промислового комплексу Придніпров’я.

33. Розкрийте передумови формування господарського комплексу Подільського району.

34. Дайте оцінку розвитку АПК Поділля.

35. Проаналізуйте основні проблеми розвитку господарства Подільського району.

План лекції

Міжнародний поділ праці, його суть і значення у формуванні зовнішньоекономічних зв'язків. Зовнішні економічні зв'язки як один з найважливіших засобів економії суспільної праці. Передумови розвитку міжнародних економічних зв'язків, що випливають з необхідності поглиблення міжнародного поділу праці, інтересів зміцнення незалежності України. Основні форми зовнішніх економічних зв'язків України. Загальний економічний простір. Глобалізація і регіоналізація світового господарства. Еквівалентність обміну. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Створення спільних підприємств, міжнародних об'єднань за участю українських та іноземних організацій, фірм, управлінь. Створення спеціальних економічних зон. Розвиток і удосконалення форм зовнішніх економічних зв'язків. Регіональна економічна політика України, міждержавні та регіональні стосунки. Участь України у світових економічних об'єднаннях - Європейському Союзі, СОТ, ЄЕП та інших регіональних об'єднаннях: переваги і проблеми. Об'єктивні чинники економічного співробітництва України з країнами СНД: історичні, політичні, соціальні, демографічні, природні, екологічні, транспортні. Економічні зв'язки України з країнами світу в паливно-енергетичному, металургійному, машинобудівному, агропромисловому, транспортному, військово-промисловому та інших комплексах. Удосконалення зовнішньоекономічних зв'язків України в умовах ринкових відносин. Проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України.

Сутність і значення експортного потенціалу. Структура і регіональні особливості. Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу. Конкурентні переваги України та її регіонів у світовій господарській системі за природно-ресурсним, в т.ч. земельним, а також виробничим, інтелектуальним, науково-технічним і рекреаційним потенціалом. Транзитні можливості України, пов'язані з її геополітичним положенням. Основні напрями використання конкурентних переваг у розвитку економіки України та формуванні її зовнішньоекономічних зв'язків. Забезпечення виробництва високотехнологічної конкурентоздатної продукції. Проблеми і перспективи зростання експортного потенціалу України та її регіонів і ефективність його використання.

Семінар по темі 11.

1. Міжнародний поділ праці, його суть і значення у формуванні зовнішніх економічних зв’язків.

2. Основні форми зовнішніх економічних зв’язків України.

3. Експортний потенціал України:значення і регіональні особливості структури.

4. Місце регіонів у формуванні експортного потенціалу України.

5. Конкурентні переваги та її регіонів у світовій і господарській системі за природним, виробничим, науково-технічним і рекреаційним потенціалом.

6. Економічні зв’язки України з країнами СНД: сучасний стан і перспективи розвитку.

7. Економічні зв’язки України з країнами світу в паливно-енергетичному, металургійному, машинобудівному і агропромисловому комплексі.

 

План лекції.

Сталий розвиток суспільства та його екологічна, економічна та соціальна складові. Стратегія сталого розвитку України. Зростання масштабів виробництва та його вплив на навколишнє середовище. Промисловий комплекс і проблеми раціонального природокористування. Екологічні проблеми теплової, атомної та гідроенергетики, чорної та кольорової металургії, видобувної, хімічної і нафтохімічної промисловості та промисловості будівельних матеріалів.

Особливості впливу агропромислового комплексу на навколишнє середовище.

Транспортна система як джерело забруднення навколишнього середовища. Система розселення як фактор антропогенного впливу на навколишнє середовище. Урбанізація. Розвиток міст і проблеми використання відходів.

Економічна оцінка природних ресурсів. Теоретичні основи економічної оцінки природних ресурсів.

Семінар по темі 11.

1. Сутність поняття «стійкий розвиток»

2. Обґрунтуйте значення термінів «економічна безпека», «соціальна безпека», «національна інтереси держави».

3. Розкрийте основне призначення регіональних науково-технологічних парків.

4. Розкрийте причини виникнення депресивних регіонів та механізми інвестування їхнього розвитку.

5. Екологічні проблеми промислового комплексу.

6. Екологічні проблеми агропромислового комплексу.

7. Транспорт і раціональне природокористування.

8. Система розселення як фактор антропогенного впливу на довкілля.

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ

МОДУЛЬ 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.009 с.)