Стислий зміст окремих розділівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стислий зміст окремих розділівЗМІСТ

1 Загальні положення 4

2 Зміст курсової роботи . 5

3 Оформлення курсової роботи 6

4 Стислий зміст окремих розділів 7

Перелік посилань............ 27

 

Загальні положення

Ціль виконання курсової роботи:

· осмислення, поглиблення, розширення, узагальнення і закріплення знань з економіки транспорту;

· освоєння методів техніко-економічних розрахунків і обґрунтування в області економіки виробництва;

· розвиток навичок практичного дослідження отриманих знань, аналізу й узагальнення теоретичних положень, розрахунку й аналізу основних техніко-економічних показників діяльності підприємства і їх підрозділів, автотранспортних підприємств.

Курсову роботу виконують по індивідуальному завданню і вихідними даними, що видає викладач, на основі вивчення й узагальнення літературних матеріалів, нормативно-технічної і довідкової документації.

 

 

Зміст курсової роботи

 

У ході виконання курсової роботи студенти повинні зробити всі необхідні розрахунки, економічно обґрунтувати технологічні, організаційні рішення і показати, що прийняті рішення найбільш ефективні.

Всі розрахунки і пояснення повинні бути подані в пояснювальній записці за приблизним зразком :

ВСТУП

1. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЯ.

2. ВИХІДНІ ДАНІ

3. РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.

4. РОЗРАХУНОК РІЧНИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ.

4.1.Амортизаційні відрахування.

4.2. Визначення потреби в кадрах, вибір системи оплати праці та розрахунок заробітної плати водіїв.

4.3. Розрахунок витрат на паливо.

4.4. Розрахунок витрат на ремонт рухомого складу.

4.5. Розрахунок витрат на заміну шин.

4.6. Розрахунок витрат на соціальне страхування та накладні витрати.

5. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИБІР ЕКОНОМІЧНО-ВИГІДНОГО ТИПУ РУХОМОГО СКЛАДУ.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ПОСИЛАНЬ

 

 

5. Оформлення курсової роботи

Курсову роботу оформляють у виді рукопису з необхідними розрахунками, схемами., описами І графіками. Пояснювальна записка повинна бути подана на листах паперу формату А4 і зшита у вигляді зошита.

Записка повинна бути складена відповідно до норм ЄСТД.

 

Стислий зміст окремих розділів

4.1. ВВЕДЕННЯ

Об’єм введення 1,5-2 сторінки. У ньому варто коротко охарактеризувати питання, аналізовані в курсовій роботі, коротко охарактеризувати об’єкт дослідження.

4.2. РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ

ЗАСОБІВ

Величина робочого парку автомобілів визначається за формулою:

(1.1)

де - добовий вантажопотік, т.;

.- продуктивність автомобіля за робочий день, т.

Звідси добовий вантажопотік визначається:

(1.2.)

де - річний вантажопотік, т.;

- коефіцієнт нерівномірності;

Приймаємо

- кількість робочих днів у році.

Розраховуємо продуктивність автомобіля за робочий день:

(1.3)

де - кількість їздок за робочий день;

- номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т.;

- коефіцієнт використання вантажопідйомності парку авто.

Кількість їздок розраховується за формулою :

 

(1.4)

 

де - тривалість 1 їздки; год.;

- час роботи авто, на маршруті, год.;

Звідси: (1.5)

 

де - час у наряді, приймаємо 8 годин;

- довжина нульового пробігу, км.;

- швидкість на нульовий пробіг, км/год.

 

(1.6.)

 

де - довжина маршруту, км.;

- середня технічна швидкість, км/год;;

- час на вантажно-розвантажувальні роботи, год.

Розраховується:

(1.7.)

 

де - норма часу на 1 тону вантажу;

( * 2) - в тому випадку, коли маршрут збірно – розвізний.

 

4.3. РОЗРАХУНОК РІЧНИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Витрати суб’єктів господарювання та калькуляція собівартості перевезень відповідно до Програми реформування бухгалтерського обліку та до їх економічного змісту групуються за такими елементами:

· матеріальні витрати;

· витрати на оплату праці;

· відрахування нa соціальні заходи;

· амортизація основних фондів та нематеріальних активів;

· інші операційні витрати.

Розрахунок рівня тарифів, обґрунтування їх величини здійснюється за такими статтями калькуляції (згідно з Методичними рекомендаціями з формування собівартості перевезень(робіт, послуг) на транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001р. №65 ):

1. Заробітна плата.

2. Відрахування на соціальні заходи.

3. Паливо.

4. Мастильні матеріали.

5. Автомобільні шини.

6. Ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

7. Амортизація автотранспорту.

8. Загально виробничі витрати.

До складу витрат для визначення рівня тарифів не включається: податок на додану вартість ДІД В), страховий платіж з пасажира за страхування від нещасних випадків на транспорті, автостанційний збір з пасажира.

 

 

4.3.1. Амортизаційні відрахування.

 

Амортизаційні відрахування нараховуються згідно з порядком, нормами та указами, встановленими чинним законодавством України, а саме: Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Положення бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», далі (ПБО-7), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №>92, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.05.2000р. за Ж«288/4509.

Згідно з положенням ПБО-7 суб’єкти господарювання самостійно визначають термін експлуатації основних засобів і в залежності від термінів обирають один із запропонованих ПБО-7 п’яти методів нарахування амортизації (прямолінійний; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивний; виробничий) відповідно до власних економічних інтересів.

 

Для визначення амортизаційних відрахувань користуємося наступною формулою:

 

(2.1.)

 

де - норма амортизаційних відрахувань відповідно до групи ОФ, %. Оскільки річна норма амортизаційних відрахувань для автомобілів рівна 40% річних, то квартальна норма складе 10%;

- балансова вартість групи ОФ на початок поточного періоду, грн.:

 

(2.2.)

 

де: - балансова вартість групи ОФ на початок попереднього періоду, гри.;

- сума витрат на придбання ОФ, капітальний ремонт, модернізацію та інші покращення ОФ впродовж попереднього періоду, грн.;

- сума виведених із експлуатації ОФ впродовж попереднього періоду, грн.;

- сума амортизаційних відрахувань групи ОФ впродовж

попереднього періоду, грн.

При розрахунку амортизаційних відрахувань варто прийняти:

50% використовуваних транспортних засобів - нових;

25% - 2 роки експлуатації;

25% ~ 4 роки експлуатації.

Залишкова вартість основних фондів у вигляді гаражного устаткування та виробничого устаткування видається викладачем за завданням. Враховується норма на АТЗ : І група - 2%; II група - 10%; III група - 6%.

 

ЗП ремонтних робітників

Чисельність ремонтних робітників розрахована див. табл. п.№10, 4.3.4 базується на трудомісткості робіт з технічного обслуговування і ремонту, середньому розряді робітників, їх тарифній годинній ставці та визначається в грн. за формулою:

 

(2.13)

 

де - загальна ЗП, грн..;

- додаткова ЗП, грн..;

- годинна тарифна ставка (див. табл. пункт 11.), грн./год;

- ефективний фонд часу робітника за рік; Приймаємо = 2004;

- коефіцієнт доплат, %.

 

(2.14)

 

де - розмір доплати за інтенсивність праці - 12%;

- доплата за високу професійну майстерність - 12%;

- доплата за високі досягнення у праці - 50%.

Заробітна плата (ЗП)

Витрати на оплату праці визначаються як сумарні по категоріях працюючих:

 

грн. (2.15)

 

ВИСНОВКИ

Зробимо висновок , що наш проект прибутковий (збитковий) з рівнем рентабельності... % та має термін окупності... роки.

 

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

1. Грузинов В.П.Экономика предприятия и предпринимательство, М.: Софит. 1996 г.

2. Зайце МЛ. Экономика промышленного предприятия, Учебное пособие, М.: Инфра-М, 1996 г.

3. Экономика предприятия. Под редакцией проф.. Горфинкеля В.Я., М.6 ЮНИТИ, 1996 г.

4. Голова ненко СJI. Экономика автомобильного транспорта. М.: BШ, 1993 г.

5. Миротин Л.Б.. Николин В.И,, Ташбаев И.Э. Транспортная логистика. Учебник для транспортных вузов. - М.: 1994г.

 

Додаток А

До положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту.

Нормативи трудомісткості робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту

ДТЗ

 

Дорожні транспортні засоби тип, клас   Трудомісткість  
ЩО ТО-І ТО-2 ПР
Люд-год на одне обслуговування люд- год/1000 км
1. Легкові автомобілі 1. 1. Особливо малого класу (робочий об’єм двигуна до 1,2 л, суха маса авто до 850 кг) 0,20 2,0 7,5 2,5
1.2. Малого класу (робочий об’єм двигуна від 1,2 до 1,8 л, суха маса авто від 850 до 1150 кг) 0,30 2,3 9,2 2,8
1.3. Середнього класу (робочий об’єм двигуна від 1,8 до 3,5 л, суха маса авто 1150-1500 кг) 0,50 2,9 11,7 3,2
2. Автобуси з бензиновим двигуном 2.1. Особливо малого класу (довжина до 5 м) 0,50 4,0 15,0 4,5
2.2. Малого класу(довжина 6,0-7,5 м) 0,70 5,5 18,0 4,5
2.3. Середнього класу (8,0-9,5 м) 0,80 5,8 24,0 6,2
2.4. Великого класу (довжина 10,5-12,0 м) 1,00 7,5 31,5 6,8
3. Автобуси з дизелями 3.1. Автобуси класу (довжи на 8,0-9,5 м) | 0,80 5,8 24,0 6,2
3.2. Великого класу (довжина 1р,0- 12,0 м) 1,40 10,0 40,0 '9,0
3.3. Особливо великого класу(довжина 16,5-18,0 м) 1,80 13,5 47,0 11,0
4. Вантажні авто з бензиновим двигуном 4.1. Бортові авто вантажністю, т: 4.1.1.0,4     0,20     2.2     7,3     2,8
4.1.2. 1,0 0,30 2,4 7,6 2,9
4.1.3. 2,5 0,42 2,9 10,8 3,6
4.1.4. 4,0 0,45 3,0 10,9 3,7
4.1.5. 5,0 0,50 3,5 12,6 4,0
4.1.6.7,5 0,55 3,8 16,5 6,0

 

 

4.2. Авто-тягач і маса напівпричепа з вантажем, т: 4.2.1. 6,5-10,5     0,35     4,10     . 11,6     4,6
4.2.2. 12,0 0,45 4,15 11,9 4,8
4.2 3. до 18,5 0,55 4,20 18,2 6,6
4.3. Автосамоскиди вантажністю, т: 4.3.1. 3,0 3,5   0,48   2,5   10,5   4,3
4.3.2. 5,0-5,8 0,80 3,1 12,4 4,6
5. Вантажні авто з дизелями 5.1. Бортові вантажністю, т: 5.1.1 8,0     0,75     3,4     13,8     6,7
5.1.2. 12,0 0,67 3,5 14,7 6,7
5.1.3. 20,0 і понад 1,65 27,1 53,6 16,4
5.2. Авто-тягачі маса напівпричепа з вантажем, т: 5.2.1. 17,75     0,35     3,20     3 2,5     6,0
5.2 2. 19,1 0,67 3,74 15,95 6,35
5.2.3. 26,0 0,67 3,85 16,17 6,82
5.3. Авто-самоскиди вантажністю, т: 5.3.1. 8,0   0,50   3,91   15,87   6,90
5.3.2. 10,0 0,55 3,91 16.67 9,77
5.3.3. 12.0 0,55 4,04 16,91 7,13
5.3.4. 27,0 0,60 13,5 60,5 20,35
5.3.5. 40,0 0,60 13,7 60,7 24,95
6. Причепи 6.1 Одновісні вантажністю до 3,0 т   0,1   0,4   2,1   0,4
6.2. Двовісні вантажністю, т: 6.2.1. до 8,0 0,3 1,0 5,5 1,4
6.2.2. 8,0 і понад 0,4 1,6 6,1 2,0
7. Напівпричепи вантажністю, т: 7.1 11,5 0,3 0,9 4,5 1,3
7.2. 13,5 0,3 1,0 4,5 1,4
7.3. 20,0 0,3 1,0 5,0 1,45

 

Примітка: Нормативи трудомісткості робіт з ТО (люд-год) тп ПР (люд-год/1000 км) ДТЗ. Які працюють із застосуванням скрапленого (СНГ) та стисненого (СПГ) газу, збільшуються відповідно до видів робіт:

ЩО на 0,15 (СНГ) та 0,2 (СПГ);

ТО-1 на 0,4 (СНГ) та 0,8 (СПГ);

10-2 на 1,2 (СНГ) та 2,0 (СПГ);

ПР на 0,2 (СНГ) та 0,6 (СПГ).

 

 

Додаток Б

Тарифні ставки і оклади робітників автомобільного транспорту на 2008 рік

 

1.Водії автотранспортних засобів 1.1. Вантажні автомобілі
Вантажопідйомність Годинні тарифні ставки по групам автомобілів, коп.
автомобілів (в тонах) 1 група 2 група 3 група
  Бортові авто та авто­ Спеціалізовані та Аівто по перевезенню
  фургони спеціальні авто: цементу,
  загального самоскиди, цистерни, отрутохімікатів.
  призначення рефрижератори. трупів, безводного
    контейнеровози, аміаку, аміачної
    пожежні, тех- води, загниваючого
    допомоги, смітгя, асенізаційних
    снігоочищувальні, вантажів
    поливні,  
    підмітальнозбиральні,  
    автокрани,  
    автовантажувачі та  
    інші, сідельні тягачі з  
    причепами  
До 1,5 493,1 527,8 547,9
Вище 1,5 до 3 527,8 547,9 593,8
Вище 3 до 5 547,9 593,8 632,7
Вище 5 до 7 593,8 632,7 661,1
Вище 7 до 10 632,7 661,1 714,0
Вище 10 до 20 . 661,1 714,0 740,1
Вище 20 до 40 714,0 740,0 838,7
Вище 40 до 60 740,1 838,2 -
Вище 60 - 1089,9 -
1.2. Легкові автомобілі
Клас автомобіля Робочий обсяг Годинні тарифні ставки, коп..
  двигуна (в літрах) Загальні При роботі на
      легкових
      таксомоторах у
      містах з чисельністю
      населення 500 тис.
      осіб і більше, на
      санітарних
      автомобілях (окрім
      швидкої медичної
      допомоги)
Особливо малий і До 1,8 473,4 516,0
малий      
Середній Від 1,8 до 3,5 492,5 547,7
Великий Від 3,5 516,0 570,9

 

 

1.3.Автомобілі швидкої медичної допомоги і оперативні автомобілі із спеціальним звуковим сигналом (типу «Сирена»)
Клас автомобіля Робочий обсяг двигуна (в літрах) Годинні тарифні славки, коп.
Особливо малий і малий Середній (а також автобуси спеціальні і швидкої медичної допомоги) Великий (а також автобуси спеціальні і швидкої медичної допомоги) До 1,8   Від 1,8 до 3,5   Від 3,5 597,0   632,7   681,7
1.4 Автобуси (в тому числі спеціальні)
Клас автомобіля Габаритна довжина автобуса ( в метрах) Годинні тарифні ставки, коп..
Загальні При роботі на міських та екскурсійних маршрутах у містах з чисельністю населення 500 тис. осіб і більше, на санітарних автобусах (крім швидкої допомоги)
Особливо малий Малий Середній Великий   До 5 Від 5 до 6,5 Від 6,5 до 7,5 Від 7,5 до 9,5 Від 9,5 до 11 Від 11 до 12 Від 12 до 15 Вище 15 476,8 531.7 536.7 593,8 632,7 665,9 690,3 714,0 537.6 547.7 593,8 632,7 665.9 701.0 714.0 804.0
           

 

ЗМІСТ

1 Загальні положення 4

2 Зміст курсової роботи . 5

3 Оформлення курсової роботи 6

4 Стислий зміст окремих розділів 7

Перелік посилань............ 27

 

Загальні положення

Ціль виконання курсової роботи:

· осмислення, поглиблення, розширення, узагальнення і закріплення знань з економіки транспорту;

· освоєння методів техніко-економічних розрахунків і обґрунтування в області економіки виробництва;

· розвиток навичок практичного дослідження отриманих знань, аналізу й узагальнення теоретичних положень, розрахунку й аналізу основних техніко-економічних показників діяльності підприємства і їх підрозділів, автотранспортних підприємств.

Курсову роботу виконують по індивідуальному завданню і вихідними даними, що видає викладач, на основі вивчення й узагальнення літературних матеріалів, нормативно-технічної і довідкової документації.

 

 

Зміст курсової роботи

 

У ході виконання курсової роботи студенти повинні зробити всі необхідні розрахунки, економічно обґрунтувати технологічні, організаційні рішення і показати, що прийняті рішення найбільш ефективні.

Всі розрахунки і пояснення повинні бути подані в пояснювальній записці за приблизним зразком :

ВСТУП

1. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЯ.

2. ВИХІДНІ ДАНІ

3. РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.

4. РОЗРАХУНОК РІЧНИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ.

4.1.Амортизаційні відрахування.

4.2. Визначення потреби в кадрах, вибір системи оплати праці та розрахунок заробітної плати водіїв.

4.3. Розрахунок витрат на паливо.

4.4. Розрахунок витрат на ремонт рухомого складу.

4.5. Розрахунок витрат на заміну шин.

4.6. Розрахунок витрат на соціальне страхування та накладні витрати.

5. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ.

6. ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИБІР ЕКОНОМІЧНО-ВИГІДНОГО ТИПУ РУХОМОГО СКЛАДУ.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ПОСИЛАНЬ

 

 

5. Оформлення курсової роботи

Курсову роботу оформляють у виді рукопису з необхідними розрахунками, схемами., описами І графіками. Пояснювальна записка повинна бути подана на листах паперу формату А4 і зшита у вигляді зошита.

Записка повинна бути складена відповідно до норм ЄСТД.

 

Стислий зміст окремих розділів

4.1. ВВЕДЕННЯ

Об’єм введення 1,5-2 сторінки. У ньому варто коротко охарактеризувати питання, аналізовані в курсовій роботі, коротко охарактеризувати об’єкт дослідження.

4.2. РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ

ЗАСОБІВ

Величина робочого парку автомобілів визначається за формулою:

(1.1)

де - добовий вантажопотік, т.;

.- продуктивність автомобіля за робочий день, т.

Звідси добовий вантажопотік визначається:

(1.2.)

де - річний вантажопотік, т.;

- коефіцієнт нерівномірності;

Приймаємо

- кількість робочих днів у році.

Розраховуємо продуктивність автомобіля за робочий день:

(1.3)

де - кількість їздок за робочий день;

- номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т.;

- коефіцієнт використання вантажопідйомності парку авто.

Кількість їздок розраховується за формулою :

 

(1.4)

 

де - тривалість 1 їздки; год.;

- час роботи авто, на маршруті, год.;

Звідси: (1.5)

 

де - час у наряді, приймаємо 8 годин;

- довжина нульового пробігу, км.;

- швидкість на нульовий пробіг, км/год.

 

(1.6.)

 

де - довжина маршруту, км.;

- середня технічна швидкість, км/год;;

- час на вантажно-розвантажувальні роботи, год.

Розраховується:

(1.7.)

 

де - норма часу на 1 тону вантажу;

( * 2) - в тому випадку, коли маршрут збірно – розвізний.

 

4.3. РОЗРАХУНОК РІЧНИХ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Витрати суб’єктів господарювання та калькуляція собівартості перевезень відповідно до Програми реформування бухгалтерського обліку та до їх економічного змісту групуються за такими елементами:

· матеріальні витрати;

· витрати на оплату праці;

· відрахування нa соціальні заходи;

· амортизація основних фондів та нематеріальних активів;

· інші операційні витрати.

Розрахунок рівня тарифів, обґрунтування їх величини здійснюється за такими статтями калькуляції (згідно з Методичними рекомендаціями з формування собівартості перевезень(робіт, послуг) на транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 05.02.2001р. №65 ):

1. Заробітна плата.

2. Відрахування на соціальні заходи.

3. Паливо.

4. Мастильні матеріали.

5. Автомобільні шини.

6. Ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

7. Амортизація автотранспорту.

8. Загально виробничі витрати.

До складу витрат для визначення рівня тарифів не включається: податок на додану вартість ДІД В), страховий платіж з пасажира за страхування від нещасних випадків на транспорті, автостанційний збір з пасажира.

 

 

4.3.1. Амортизаційні відрахування.

 

Амортизаційні відрахування нараховуються згідно з порядком, нормами та указами, встановленими чинним законодавством України, а саме: Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Положення бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», далі (ПБО-7), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р. №>92, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.05.2000р. за Ж«288/4509.

Згідно з положенням ПБО-7 суб’єкти господарювання самостійно визначають термін експлуатації основних засобів і в залежності від термінів обирають один із запропонованих ПБО-7 п’яти методів нарахування амортизації (прямолінійний; зменшення залишкової вартості; прискореного зменшення залишкової вартості; кумулятивний; виробничий) відповідно до власних економічних інтересів.

 

Для визначення амортизаційних відрахувань користуємося наступною формулою:

 

(2.1.)

 

де - норма амортизаційних відрахувань відповідно до групи ОФ, %. Оскільки річна норма амортизаційних відрахувань для автомобілів рівна 40% річних, то квартальна норма складе 10%;

- балансова вартість групи ОФ на початок поточного періоду, грн.:

 

(2.2.)

 

де: - балансова вартість групи ОФ на початок попереднього періоду, гри.;

- сума витрат на придбання ОФ, капітальний ремонт, модернізацію та інші покращення ОФ впродовж попереднього періоду, грн.;

- сума виведених із експлуатації ОФ впродовж попереднього періоду, грн.;

- сума амортизаційних відрахувань групи ОФ впродовж

попереднього періоду, грн.

При розрахунку амортизаційних відрахувань варто прийняти:

50% використовуваних транспортних засобів - нових;

25% - 2 роки експлуатації;

25% ~ 4 роки експлуатації.

Залишкова вартість основних фондів у вигляді гаражного устаткування та виробничого устаткування видається викладачем за завданням. Враховується норма на АТЗ : І група - 2%; II група - 10%; III група - 6%.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 80; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.011 с.)