ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА, ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНЯ РЕНТАБЕ ЛЬНОСТІ ТА ВИБІР ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНОГО ТИПУ РС.За вихідними даними - довжиною маршруту:

до 20км- Ц1т = Z * 1,35;

від 20 - 50 км – Ц1год. = Z * 1,35;

більше 50 км – Ц1км = Z * 1,35;

Таблиця 3.1 - Розрахунок тарифу за проектним варіантом

 

Показники
Моделі авто №1 №2
1. Собівартість виконання 1км, 1т, 1год. пробігу, коп./км, т, год.    
2. Транспортна робота одиниці рухомого складу в пкм на 1 км пробігу, пкм/км    
3. Середня відстань, км    
4. Рівень рентабельності, %    

 

Згідно з встановленими тарифами на ринку надання послуг вантажних перевезень в м. Запоріжжя, пропонуємо встановити вартість перевезення за 1 км, год, т : для авто «…..» - ... грн., а для авто «…..» - ... грн.

Розрахувавши собівартість та тариф на перевезення, визначимо річний дохід, собівартість перевезень, прибуток та рівень рентабельності підприємства при використанні базового та проектного варіантів.

Річний дохід підприємства від надання послуг по перевезенню вантажів на маршруті розраховується грн., за виразом:

(3.3)

 

де - вартість перевезення, грн. (за базовим варіантом приймаємо вартість проїзду за реальним даними - ... грн., а в проектному розраховані тарифи з таблиці 3);

Суму прибутку, отриманого при роботі транспортних засобів одержуємо шляхом вирахування із загального доходу суму собівартості перевезень:

(3.4)

де - річна собівартість перевезень вантажів (пасажирів) на маршруті, грн.

Річна собівартість визначається в грн., за виразом:

(3.5.)

 

де - річний пробіг автомобіля, км;

- кількість рухомого складу на маршруті, од.;

- собівартість виконання 1 км пробігу, грн./км.

Прибуток, при всій важливості цього показника, не дає повного уявлення про ефективність роботи підприємства, та не може бути використана для показника діяльності підприємства у різні періоди діяльності. Тому для оцінки ефективності роботи підприємства використовується відносний показник - рентабельність. Він характеризує результативність, ефективність діяльності підприємства та дозволяє робити висновки про якість роботи підприємства.

Відсоток рентабельності при організації роботи даного транспортного засобу визначається по формулі:

(3.6 )

 

 

З метою набуття практичних навичок, студенту пропонується самостійно підібрати інший тип рухомого складу, що відповідав би даним перевезенням, і за результатами аналогічних розрахунків зробити висновки про доцільність застосування того або іншого рухомого складу при даній організації перевезень. А також розглянути різні рівні оплати транспортних послуг та проаналізувавши отриманні дана зробити висновок. Вихідні дані до курсової роботи видається викладачем.

Розрахунок цих показників за базовим варіантом проекту, результати розрахунків зведемо у таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 - Показники роботи підприємства за проектним варіантом

 

Модель авто Показники
№ 1 авто 1. Річний дохід, гри. 2. Річна собівартість, гри. 3. Прибуток, грн. 4. Рентабельність, % ....   ....   ....  
№ 2 авто 1. Річний дохід, грн. 2. Річна собівартість, гри. 3. Прибуток, грн. 4. Рентабельність, % ....   ....   ....  

 

 

Розрахунок економічної ефективності проекту.

Оскільки ми закуповуємо новий рухомий склад, нам необхідні капітальні витрати.

Розрахунок капітальних вкладень доцільно представити у вигляді таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 - Розрахунок капітальних вкладень

Обладнання Кількість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.
№ 1 авто      
№ 2 авто      
Разом (Кдод)  

 

 

Розрахуємо річний економічний ефект від впровадження проектних рішень, грн.:

грн./рік (3.7.)

 

де - річний прибуток від впровадження проекту, грн.;

- нормативний термін окупності капітальних вкладень.

Чиста поточна вартість проекту розраховується у випадку, коли проект передбачає додаткові капітальні вкладення та визначається в грн., за формулою:

 

(3.8)

 

де - річні вигоди від впровадження проекту на рік t, грн.;

- собівартість реалізації проекту у році t, гри.;

і - ставка дисконту. Приймається і= 0,15 ... 0,25;

п - термін життя проекту, років. Приймається п - 4...6 років.

Розрахунок чистої поточної вартості проекту зручно представити у вигляді розрахункової таблиці 3.16.

Термін окупності додаткових капітальних вкладень визначається за виразом:

 

роки (3.9)

 

 

ВИСНОВКИ

Зробимо висновок , що наш проект прибутковий (збитковий) з рівнем рентабельності... % та має термін окупності... роки.

 

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 

1. Грузинов В.П.Экономика предприятия и предпринимательство, М.: Софит. 1996 г.

2. Зайце МЛ. Экономика промышленного предприятия, Учебное пособие, М.: Инфра-М, 1996 г.

3. Экономика предприятия. Под редакцией проф.. Горфинкеля В.Я., М.6 ЮНИТИ, 1996 г.

4. Голова ненко СJI. Экономика автомобильного транспорта. М.: BШ, 1993 г.

5. Миротин Л.Б.. Николин В.И,, Ташбаев И.Э. Транспортная логистика. Учебник для транспортных вузов. - М.: 1994г.

 

Додаток А

До положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту.

Нормативи трудомісткості робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту

ДТЗ

 

Дорожні транспортні засоби тип, клас   Трудомісткість  
ЩО ТО-І ТО-2 ПР
Люд-год на одне обслуговування люд- год/1000 км
1. Легкові автомобілі 1. 1. Особливо малого класу (робочий об’єм двигуна до 1,2 л, суха маса авто до 850 кг) 0,20 2,0 7,5 2,5
1.2. Малого класу (робочий об’єм двигуна від 1,2 до 1,8 л, суха маса авто від 850 до 1150 кг) 0,30 2,3 9,2 2,8
1.3. Середнього класу (робочий об’єм двигуна від 1,8 до 3,5 л, суха маса авто 1150-1500 кг) 0,50 2,9 11,7 3,2
2. Автобуси з бензиновим двигуном 2.1. Особливо малого класу (довжина до 5 м) 0,50 4,0 15,0 4,5
2.2. Малого класу(довжина 6,0-7,5 м) 0,70 5,5 18,0 4,5
2.3. Середнього класу (8,0-9,5 м) 0,80 5,8 24,0 6,2
2.4. Великого класу (довжина 10,5-12,0 м) 1,00 7,5 31,5 6,8
3. Автобуси з дизелями 3.1. Автобуси класу (довжи на 8,0-9,5 м) | 0,80 5,8 24,0 6,2
3.2. Великого класу (довжина 1р,0- 12,0 м) 1,40 10,0 40,0 '9,0
3.3. Особливо великого класу(довжина 16,5-18,0 м) 1,80 13,5 47,0 11,0
4. Вантажні авто з бензиновим двигуном 4.1. Бортові авто вантажністю, т: 4.1.1.0,4     0,20     2.2     7,3     2,8
4.1.2. 1,0 0,30 2,4 7,6 2,9
4.1.3. 2,5 0,42 2,9 10,8 3,6
4.1.4. 4,0 0,45 3,0 10,9 3,7
4.1.5. 5,0 0,50 3,5 12,6 4,0
4.1.6.7,5 0,55 3,8 16,5 6,0

 

 

4.2. Авто-тягач і маса напівпричепа з вантажем, т: 4.2.1. 6,5-10,5     0,35     4,10     . 11,6     4,6
4.2.2. 12,0 0,45 4,15 11,9 4,8
4.2 3. до 18,5 0,55 4,20 18,2 6,6
4.3. Автосамоскиди вантажністю, т: 4.3.1. 3,0 3,5   0,48   2,5   10,5   4,3
4.3.2. 5,0-5,8 0,80 3,1 12,4 4,6
5. Вантажні авто з дизелями 5.1. Бортові вантажністю, т: 5.1.1 8,0     0,75     3,4     13,8     6,7
5.1.2. 12,0 0,67 3,5 14,7 6,7
5.1.3. 20,0 і понад 1,65 27,1 53,6 16,4
5.2. Авто-тягачі маса напівпричепа з вантажем, т: 5.2.1. 17,75     0,35     3,20     3 2,5     6,0
5.2 2. 19,1 0,67 3,74 15,95 6,35
5.2.3. 26,0 0,67 3,85 16,17 6,82
5.3. Авто-самоскиди вантажністю, т: 5.3.1. 8,0   0,50   3,91   15,87   6,90
5.3.2. 10,0 0,55 3,91 16.67 9,77
5.3.3. 12.0 0,55 4,04 16,91 7,13
5.3.4. 27,0 0,60 13,5 60,5 20,35
5.3.5. 40,0 0,60 13,7 60,7 24,95
6. Причепи 6.1 Одновісні вантажністю до 3,0 т   0,1   0,4   2,1   0,4
6.2. Двовісні вантажністю, т: 6.2.1. до 8,0 0,3 1,0 5,5 1,4
6.2.2. 8,0 і понад 0,4 1,6 6,1 2,0
7. Напівпричепи вантажністю, т: 7.1 11,5 0,3 0,9 4,5 1,3
7.2. 13,5 0,3 1,0 4,5 1,4
7.3. 20,0 0,3 1,0 5,0 1,45

 

Примітка: Нормативи трудомісткості робіт з ТО (люд-год) тп ПР (люд-год/1000 км) ДТЗ. Які працюють із застосуванням скрапленого (СНГ) та стисненого (СПГ) газу, збільшуються відповідно до видів робіт:

ЩО на 0,15 (СНГ) та 0,2 (СПГ);

ТО-1 на 0,4 (СНГ) та 0,8 (СПГ);

10-2 на 1,2 (СНГ) та 2,0 (СПГ);

ПР на 0,2 (СНГ) та 0,6 (СПГ).

 

 

Додаток Б

Тарифні ставки і оклади робітників автомобільного транспорту на 2008 рік

 

1.Водії автотранспортних засобів 1.1. Вантажні автомобілі
Вантажопідйомність Годинні тарифні ставки по групам автомобілів, коп.
автомобілів (в тонах) 1 група 2 група 3 група
  Бортові авто та авто­ Спеціалізовані та Аівто по перевезенню
  фургони спеціальні авто: цементу,
  загального самоскиди, цистерни, отрутохімікатів.
  призначення рефрижератори. трупів, безводного
    контейнеровози, аміаку, аміачної
    пожежні, тех- води, загниваючого
    допомоги, смітгя, асенізаційних
    снігоочищувальні, вантажів
    поливні,  
    підмітальнозбиральні,  
    автокрани,  
    автовантажувачі та  
    інші, сідельні тягачі з  
    причепами  
До 1,5 493,1 527,8 547,9
Вище 1,5 до 3 527,8 547,9 593,8
Вище 3 до 5 547,9 593,8 632,7
Вище 5 до 7 593,8 632,7 661,1
Вище 7 до 10 632,7 661,1 714,0
Вище 10 до 20 . 661,1 714,0 740,1
Вище 20 до 40 714,0 740,0 838,7
Вище 40 до 60 740,1 838,2 -
Вище 60 - 1089,9 -
1.2. Легкові автомобілі
Клас автомобіля Робочий обсяг Годинні тарифні ставки, коп..
  двигуна (в літрах) Загальні При роботі на
      легкових
      таксомоторах у
      містах з чисельністю
      населення 500 тис.
      осіб і більше, на
      санітарних
      автомобілях (окрім
      швидкої медичної
      допомоги)
Особливо малий і До 1,8 473,4 516,0
малий      
Середній Від 1,8 до 3,5 492,5 547,7
Великий Від 3,5 516,0 570,9

 

 

1.3.Автомобілі швидкої медичної допомоги і оперативні автомобілі із спеціальним звуковим сигналом (типу «Сирена»)
Клас автомобіля Робочий обсяг двигуна (в літрах) Годинні тарифні славки, коп.
Особливо малий і малий Середній (а також автобуси спеціальні і швидкої медичної допомоги) Великий (а також автобуси спеціальні і швидкої медичної допомоги) До 1,8   Від 1,8 до 3,5   Від 3,5 597,0   632,7   681,7
1.4 Автобуси (в тому числі спеціальні)
Клас автомобіля Габаритна довжина автобуса ( в метрах) Годинні тарифні ставки, коп..
Загальні При роботі на міських та екскурсійних маршрутах у містах з чисельністю населення 500 тис. осіб і більше, на санітарних автобусах (крім швидкої допомоги)
Особливо малий Малий Середній Великий   До 5 Від 5 до 6,5 Від 6,5 до 7,5 Від 7,5 до 9,5 Від 9,5 до 11 Від 11 до 12 Від 12 до 15 Вище 15 476,8 531.7 536.7 593,8 632,7 665,9 690,3 714,0 537.6 547.7 593,8 632,7 665.9 701.0 714.0 804.0
           

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.208.73.179 (0.009 с.)