ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СИСТЕМА ЗАХИСТУ РОСЛИН ВІД БУР’ЯНІВ У СІВОЗМІНІБур'яни у посівах с-г культур є одним з найвпливовіших факторів, що спричиняють до істотного зниження врожайності і якості вирощеної продукції. Бур'яни є більш стійкими до несприятливого впливу довкілля, ніж культурні рослини, а тому, формуючи вегетативну масу, вони погіршують умови існування культурних рослин, перехоплюючи від них світло, вологу, елементи живлення, виступають резерваціями збудників багатьох хвороб культурних рослин та притулком для зимівлі шкідників

Тому важливо встановити якими бур'янами більше всього засмічуються кожна з вирощуваних культур. Враховуючи ці дані, пороги шкідливості бур'янів та наявні в господарстві засобів, слід розробити заходи ефективної боротьби з бур'янами в кожній сівозміні.

В ТОВ "Прогрес" поля найбільш засмічені такими бур'янами як осот рожевий та жовтий, берізка польова, лобода біла, щириця звичайна, пирій повзучий, мишій сизий, амброзія полинолиста, грицики, повитиця. Карантинних бур'янів немає. В цілому забур'яненість полів середня

Таблиця 12

Інтегрована система захисту рослин від бур'янів у польовій сівозміні

    Заходи боротьби і строки застосування
Фітоценотичні Біологічні Механічні Хімічні Профілактичні
Пар     Пошарові культивації продовж весни-літа    
2.Озима пшениця Оптимальна густота стеблостою       Очищення Насіння оптимальні строки сівбі
3 Кукурудза на силос Оптимізація густоти стояння стеблостою   В системі основного обробітку ґрунту боронування голчатими боронами. Культивація плоско різними культиваторами У фазу 3-5 листочків вибіркової дії Дотримання агрот. оптимальної норми висіву
4. Озима пшениця     Знищення бур'янів при догляді за посівом попередника Обприскування вибірковим гербіцид ом 2,4 Д У фазу кущіння Створення сприятливих умов для росту рослин, підживлення
5. Горох     Повторні лущення після збирання попередника, боронування посіву у фазу п'яти листочків у Гороха. . Обприскування посіву у фазу п'ятого листочка у Гороха Дотримання агротехніки оптимальні норми висіву.
б. Озима пшениця     Повторні лущення в системі основного обробітку ґрунту чи поверхневі плоско різні розпушування. Обприскування гербіцидами 2,4 Д амінною сіллю у фазу кущіння пшениці. Оптимальна норма висіву насіння
7. Ярий ячмінь Оптимальний стеблостій   Повторні лущення в системі основного обробітку ґрунту Обприскування гербіцидом магазин посіву чи лассо до посіву Створення сприятливих умов, росту рослин, підживлення
8.Соняшник Оптимізації густоти стояння стеблостою Викорис­тання у боротьбі з вовчком мушки фітомізи Лущення стерні, оранка плугами з передплужниками, міжрядні культивації До посіву внесення гербіцидів прометрин або трефлан Знищення падалиці.

Таблиця 13

Застосування гербіцидів у польовій сівозміні

№ поля Культура     Площа, га Гербіцид Вміст діючої речовини, % Рекомендована доза, кг/га Загальна потреба кг Спосіб внесення   Фаза розвитку культурної рослини
Д.р. Препарату
Пар              
Озима пшениця Базагран 1,44 3,0 Обприскування посівів весною від фази кущіння до фази виходу в трубку культури
Кукурудза на силос Діален 1,2 3,0 Обприскування посівів весною від фази кущіння до фази виходу в трубку культури від фази кущіння до фази виходу в трубку культури
Озима пшениця 79,5 Базагран 1,44 3,0 Обприскування посівів весною від фази кущіння до фази виходу в трубку культури
Горох 79,5 Півот 0,075 0,75 79,5 Обприскування ґрунту до висівання насіння, до сходів або після сходів у фазі 3-6 листочків культури до сходів або після сходів у фазі 3-6 листочків культури
Озима пшениця 79?5 Базагран 1,44 3,0 Обприскування посівів весною від фази кущіння до фази виходу в трубку культури
Ярий ячмінь 73,5 Діален С 1,2 2,1 Обприскування посівів весною від фази кущіння до фази виходу в трубку культури від фази кущіння до фази виходу в трубку культури
соняшник Харнес 1,8 2,0 Обприскування ґрунту до сходів Обприскування ґрунту до сходів

 

Короткий висновок: інтегрована система захисту рослин від бур'янів представлена в таблиці 12, і включає фітоценотичні , біологічні та профілактичні заходи. Серед механічних заходів переважають культивації, боронування голчастими боронами, до та після сходове боронування, міжрядні культивації.

З таблиці 13 наведений перелік застосування гербіцидів та їх необхідність для ефективної боротьби з бур'янами.


Висновки і рекомендації

Сільське господарство підприємств „Прогрес” Доманівського району Миколаївської області розташоване у зоні південного степу. Господарство спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур.

Тривалий вегетаційний період, який складає 216 днів, та достатня теплозабезпеченість (сума ефективних температур > +10оС – 3104оС) дають змогу вирощувати на території господарства більшість сільськогосподарських культур. Однак одним із лімітуючих факторів при вирощуванні сільськогосподарських культур є природне вологозабезпечення (річна кількість опадів складає 310 мм). Тому всі сільськогосподарські заходи необхідно спрямовувати на мінімалізацію обробітку ґрунту для максимального збереження та ефективного використання ґрунтової вологи, а також природних процесів мінералізації. Основними заходами покращення родючості ґрунтів господарства є впровадження заходів глибокого родючого орного шару (в тому числі збільшення норм органічних і мінеральних добрив), мінімалізація обробітку ґрунту, збільшення площі полезахисних смуг. Щодо мінімалізації обробітку ґрунту важливим фактором є зменшення кількості проходів по полю важкої техніки при підготовці ґрунту. Для цього слід використовувати широкозахватні агрегати, поєднуючи кілька технологічних операцій в одному робочому процесі, не проводити обробіток при перезволоженому ґрунті. В Степу мінімалізацію обробітку ґрунту слід широко застосовувати під озимі культури, що розміщуються після непарових попередників, а в посушливі роки й після зайнятих парів слід проводити мілкий або поверхневий обробіток дисковими плоскорізальними знаряддями або комбінованими агрегатами типу АКП-2,5; АКР-3,6. Під ярі колосові, після просапних, й соняшник, після озимих, оранку рекомендують замінити на поверхневий або мілкий (на 12-14 см) обробітком ґрунту, використовуючи продуктивніші лемішні лущильники, широкозахватні дискові борони й т.д.

Також при організації території ерозійно небезпечних земель використовують фітомеліоративні заходи: врахування зональних особливостей при доборі культур у ґрунтозахисні сівозміни; встановлення оптимального співвідношення різних груп культур у сівозмінах з урахуванням ступеня еродованості ґрунту; контурну, перехресну чи діагонально-перехресну сівбу культур на схилах; смугове розміщення культур у ґрунтозахисних сівозмінах; використання куліс на парових полях і буферних смуг на посівах просапних культур; використання післяжнивних, післяукісних та різних варіантів сумісних посівів і сидератів; застосування суцільного або смугового мульчування;проведення в оптимальні строки всіх польових робіт з урахуванням експозиції схилів і стану ґрунту.

За валовим збором основної продукції (зерна) нова сівозміна набагато ефективніша попередньої сівозміни, оскільки кількість зерна збільшилася на 0,2т/га, тобто на 17,%. Це пов’язано із введенням у сівозміну гороху, який є добрим попередником для озимої пшениці і зерно якого є енергетично цінним, а також із тим, що більшість культур в даній новій сівозмін є зерновими, що й обумовлює більший вихід зерна в порівнянні з існуючою сівозміною. Введення у сівозміну гороху, вегетаційний період якого становить 80 – 100 днів, що дозволяє використовувати весняні запаси вологи в ґрунті, також сприяє збагаченню ґрунту азотом.

 

 


Використана література

1. Білоножко М.А Рослинництво з основами землеробства. - К : Урожай, 1983. 232с

2. Бугай С.М Рослинництво - К.: Вища школа. 19X7Д28с

3. Воробьсв С.А. Земледелис- М: Агропромиздат, 1991, 527с

4. Ґудзь В.П Землеробство з основами ґрунтознавства І агрохімії.- К: Вища школа. 1995,310с

5. Крикунов В.Г. Грунти і їх родючість. -К.: Вища школа. 1993, 287с

Матеріали:Проект внутрішньогосподарського землевпорядкування

ТОВ "Прогрес" Доманівського району Миколаївської області. -Миколаїв, 1993

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВРЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦЫОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Кафедра землеробства

 

Курсова робота

на тему:

«Проектування сівозмін, системи обробітку грунту та заходи боротьби з бур’янами в господарстві

ТОВ „Прогрес” Доманівського району, Миколаївської області»

 

 

Виконала: студентка групи А 3/5

агрономічного факультету

Шпунтова Марія

Перевірив: викладач

Баран В.Ф

Гамаюнова В.В

 

 

МИКОЛАЇВ – 2013

Зміст

Вступ 3

1. Природно-кліматичні відомості про господарство 5

1.1. Загальні відомості про господарство 5

1.2. Кліматичні умови 6

1.3. Характеристика ґрунтового покриву 8

1.4. Земельні угіддя 11

2. Проектування сівозмін 12

2.1. Наукові основи сівозмін 12

2.2. Удосконалення структури посівних площ і системи сівозмін 16

2.3. Проектування сівозмін 17

2.4. Характеристика існуючих сівозмін господарства 18

2.5. Науково обґрунтована система сівозмін для господарства 19

2.6. Оцінка ефективності сівозмін 21

2.7. Освоєння нових сівозмін 23

3. Система обробітку грунту в польовій сівозміні 25

4. Система захисту рослин від бур’янів у сівозміні 29

Висновки та пропозиції 31

Список літератури 32

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.012 с.)