КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РОЗЗБРОЄННЯ ТА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РОЗЗБРОЄННЯ ТА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИКОМІТЕТ З ПИТАНЬ РОЗЗБРОЄННЯ ТА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ

 

Частина 1. Загальні положення

Правило 1. Правила процедури.

1. Дані Правила процедури Першого комітету Генеральної Асамблеї, комітету з питань роззброєння та міжнародної безпеки. Правила процедури можуть бути змінені тільки керівництвом Моделі ООН.

2. Пояснення даних правил - обов’язок Голови 1ГА

Правило 2. Порядок денний.

Порядок денний стверджується керівництвом Моделі ООН до початку конференції та не може бути змінений.

Правило 3. Мова

1. Українська мова є державною Мовою України, а згідно з тим основною мовою конференції Модель ООН «Сканді» 2013.

2. Мова може бути змінена на будь яку іншу, при умові висування та прийняття процедурної пропозиції про зміну мови в комітеті.

Частина 2. Учасники Моделі ООН «Сканді» 2013

Правило 4. Повноваження учасників Моделі ООН «Сканді» 2013

1. Повноваження Делегатів та Спостерігачів( далі «Представників») радників делегацій та гостей засвідчуються під час регістрації та видачі мандату(таблички країни для голосування), індивідуальних беджів та інших робочих матеріалів конференції.

2. Протягом засідань 1ГА Представники виступають від імені представляємої країни(організації), а не від себе. Використання особистих займенників (я, ти, тощо) НЕПРИПУСТИМЕ.

3. Представники зобов’язані:

А. Чітко виконувати правила процедури

Б. Ставитися з Повагою до інших учасників Моделі

В. Шанобливо ставитися до Голови комітету

Г. Приймати активну участь у роботі комітету

Д. Не зловживати даними правилами.

ЯКЩО ВИ ЦЕ ПРОЧИТАЛИ ТА ЗРОЗУМІЛИ, ЩО ЦІ ПРАВИЛА ВАМ НЕ ПОДОБАЮТЬСЯ, РЕКОМЕНДУЄМО ВАМ ОБРАТИ ІНШИЙ КОМІТЕТ

Правило 5. Делегати

1. Кожна країна може бути представлена лише одним делегатом, за винятком країни, яку представляє Президіум.

2. Делегати мають право:

А. Виступати й Голосувати по всім питанням

Б. Задавати питання та вносити пропозиції

В. Вносити пропозиції до резолюції

Г. Вносити поправки до резолюції

Правило 6. Спостерігачі

Спостерігачі (представники органів системи ООН та міжнародних організацій) мають право бути присутніми на засіданнях ООН та виступати на них, але не мають права голосу.

Правило 7. Радники делегацій та гості

1. Радники делегацій та гості мають право бути присутніми на засіданнях

2. Під час засідань заборонено спілкування між Представниками та гостями й радниками делегацій. Радники делегацій та гості не мають права голосу та права на виступ

Правило 8. Порушення правил процедури

1. ПОРУШУВАТИ ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО!!!!!

2. ПРИ ПОРУШЕННІ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРИ ЧЛЕНИ ПРЕЗИДІУМУ МАЮТЬ ПРАВО ПРИЙНЯТИ САНКІЇ, ЯКІ ВВАЖАТИМУТЬ ЗА ПОТРІБНЕ!!!!

Частина 3. Голова та Співголова

Правило 9: Голова та Співголова

1. В 1ГА Моделі ООН «Сканді» 2013 представники – Співголови комітету, та по черзі виконують обов’язки Голови комітету.

2. Співголови 1ГА призначаються керівництвом Моделі ООН «Сканді» .

3. Співголови наділені рівними правами, їх обов’язок – організувати роботу комітету.

Правило 10. Повноваження Голови.

1. Голова веде засідання на основі правил процедури та бажання забезпечити ефективну роботу та рівні права усіх Делегатів

2. Голова:

А. Слідкує за виконанням Правил

Б. Проводить перекличку з метою встановлення кворуму на початку засідання, та коли з’явиться необхідність

В. Відкриває та закриває кожне пленарне засідання

Г. Здійснює керівництво кожним засіданням

Д. Здійснює керівництво дебатами на засіданнях

Е. Вносить процедурні пропозиції

Ж. Надає слово

З. Підтримує порядок на засіданні

І. Оголошує голосування та його результати

3. Голова має право не розглядати питання та пропозиції, які на його думку не є конструктивними

4. Постанови Голови можуть бути опротестовані одним з Делегатів. В цьому випадку протест має бути підтриманим хоча б однією делегацією, після чого він виноситься на голосування. Постанова Голови може бути відмінена тільки кваліфікованою більшістю в 2/3 делегатів.

5. Голова має бути безпристрасним

Частина 4. Секретаріат

Правило 11. Склад Секретаріату

Секретаріат на засіданнях 1ГА представлений Експертом та Секретарями. Інші представники Секретаріату також можуть бути присутніми на засіданнях 1ГА та за необхідністю виступати з дозволу Голови, з приводу питань, що входять в їх компетенцію. Керівництво роботою представників Секретаріату в 1ГА здійснює Голова.

Правило 12. Експерт

1. Експерт готує доповідь по всіх пунктах порядку денного 1ГА та приймає участь в усіх його засіданнях.

2. Експерт перевіряє усі пункти резолюції на їх відповідність нормам міжнародного права, та прийнятим раніше резолюціям ООН.

3. Рішення Експерта оскарженню не підлягає.

4. Голова може в будь-який час спитати Експерта.

5. Усі Представники також мають право в будь-який час спитати Експерта, Експерт з дозволу Голови зобов’язаний відповідати на усі питання.

Правило 13. Секретарі

Секретарі виконують свою роботу під керівництвом Голови. Вони отримують, набирають, розмножують, розповсюджують робочі документи і резолюції 1 ГА, підраховують голоси при голосуванні, забезпечують дипломатичну переписку. Їх обов’язок забезпечити функціонування комітету та комфорт Представників та Президіуму.

Частина 5. Порядок ведення засідання.

Правило 14. Розсадка.

1. Розсадка делегатів 1ГА здійснюється на основі українського алфавіту.

Правило 15. Хвилина присвячена Молитві та роздумам.

Одразу після відкриття засідання та перед закриттям Голова оголошує хвилину мовчання, присвячену молитві або роздумам.

Правило 16. Перекличка.

1. Перекличка проводиться на початку кожного засідання з метою установлення кворуму. Перекличка проводиться в українському алфавітному порядку.

2. Під час переклички Делегати по черзі підіймають мандат та супроводжують це реплікою «Присутній/Присутня та голосую».

Правило 17. Кворум.

1. Засідання вважається відкритим, якщо в залі присутні більше половини Делегатів 1ГА.

2. Для прийняття будь-якого рішення потребується схвалення простої більшості Делегатів 1ГА.

Правило 18. Формальні та неформальні дебати.

1.Засідання 1ГА можуть проходити в трьох режимах:

1. Формальні дебати.

2. Неформальні дебати під головуванням.

3. Неформальні дебати без головування.

ПІД ЧАС ЗАСІДАННЯ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМУ В ЯКОМУ ВОНИ ПРОХОДЯТЬ ДЕЛЕГАТАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПОКИДАТИ ЗАЛ ЗАСІДАННЯ 1ГА БЕЗ ДОЗВОЛУ ГОЛОВИ!!!!

Правило 19. Формальні дебати.

1. Режим формальних дебатів – основний режим ведення засідання, діє під час зачитування позицій країн, розглядання поправок та прийняття резолюції, а також в усіх інших випадках, якщо 1ГА не прийняв іншого рішення.

2. Під час зачитування позицій країн делегати зачитують позиції в алфавітному порядку. Під час створення резолюції країна, яка бажає внести свою пропозицію до резолюції повинна підняти мандат та заявити про це. Делегати також мають право заявити про своє бажання виступити у кінці списку.

3. Під час формальних дебатів:

А. Голова надає слово делегатам.

Б. Список ораторів створюється Головою.

В. Представники можуть виносити процедурні пропозиції та задавати питання.

Г. Виступи делегатів регулюються прийнятим регламентом.

Д. Забороняється переміщення делегатів по залу, їх виступ без надання їм права слова.

Правило 21. Неформальні дебати без головування.

1. Неформальні дебати без головування використовуються для проведення консультацій та неформальних перемов.

2. Кожен Делегат або Голова в будь-який момент засідання( за винятком виступу та проведення голосування) може винести пропозицію стосовно переходу до неформальних дебатів без головування. Коли Голова надасть Делегатові слово, Делегат повинен підвестися, пояснити мету пропонованих неформальних дебатів під головуванням та вказати тривалість дебатів. Максимальна тривалість неформальних дебатів – 10 хвилин.

3. Дана пропозиція потребує підтримки хоча б однієї делегації, не обговорюється й одразу ставиться на голосування. Для прийняття рішення про перехід до неформальних дебатів без головування необхідна проста більшість делегатів 1ГА.

Правило 34. Резолюція 1ГА.

1. Після обговорення всіх поправок проводиться голосування по зміненому робочому проекту резолюції.

2. До проведення голосування Секретарі зачитують Представникам підсумковий варіант проекту резолюції.

3. В разі, якщо підготовлений проект резолюції буде підтриманий більшістю присутніх делегатів, він стає Резолюцією 1ГА.

4. Резолюція 1ГА НЕ МАЄ АВТОРІВ, ЦЯ РЕЗОЛЮЦІЯ – РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ АБСОЛЮТНО ВСЬОГО КОМІТЕТУ.

Правило 36. Питання особистої привілеї.

1. В будь-який момент засідання( за виключенням голосування) Представник може виступи з питання особистої привілеї, але тільки в тому випадку, якщо Представник відчуває дискомфорт, котрий заважає йому приймати участь в засіданні. Після того, як Голова надасть йому слово, Представник зобов’язаний встати та пояснити свою скаргу.

2. При виступі з приводу питання особистої привілеї Представник не може висловлюватися з приводу обговорюваної теми.

Правило 37. Питання по веденню засідання.

1. В будь-який момент засідання ( але не під час голосування та виступу Представника) кожен Представник може задати питання з приводу ведення засідання. В свою чергу Голова ЗОБОВЯЗАНИЙ НЕГАЙНО вирішити це питання.

2. Представник, що задає питання з приводу ведення засідання не може висловлюватися з приводу обговорюваного питання.

Правило 38. Питання до Голови.

1. В будь-який момент засідання (окрім голосування та виступу Представника) кожен Представник може задати Голові питання з приводу пояснення правил процедури.

2. Представник, що задає питання до Голови не може висловлюватися з приводу обговорюваного питання.

Правило 39. Питання з приводу ведення голосування.

1. Під час голосування 1 ГА може бути заданим питання з приводу голосування. Питання з приводу ведення голосування може бути задане лиш у тому випадку, якщо, на думку делегата була допущена помилка в підрахунку голосів.

2. В випадку, якщо Голова так не вважає, то він може відхилити питання.

3. Якщо питання з приводу голосування не було відхилено, голосування 1ГА почнеться заново.

Правило 40. Питання до оратора.

Після виступу оратора, Представник має право задати йому питання по суті виступу.

Правило 41. Питання до Експерта.

1. Протягом засідання Представник має право в усній або письмовій формі задати питання до Експерта. Питання повинно стосуватися порядку денного.

2. Голова може надати слово Експерту для відповіді.

Правило 46. Голосування.

1. Під час голосування КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ переміщення присутніх у залі, розмови між ними та вихід із зали або вхід в залу.

2. Голосування проводиться шляхом підняття мандатів.

3. Делегат може внести пропозицію про поіменне голосування тільки з питання прийняття резолюції.

А. Пропозиція про поіменне голосування не обговорюється й одразу ставиться на голосування.

Б. При поіменному голосуванні Голова називає країни відповідно до дійсного списку Делегацій, і кожна Делегація відповідає: «за», «проти» або «утримується». Поіменне голосування проводиться в українському алфавітному порядку.

В. Під час поіменного голосування делегація може втриматися від голосування але тоді після завершення списку делегація буде зобов’язана проголосувати «за» або «проти».

Г. Після завершення Делегат може взяти слово для виступу по мотивам голосування. Максимальна тривалість такого виступу – 30 секунд.

Якщо ви дочитали до цього моменту – вам RESPECT. Ви маєте всі шанси, щоб стати кращим делегатом комітету.

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РОЗЗБРОЄННЯ ТА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.017 с.)