ТОП 10:

Критерії оцінювання курсових робіт1. Оцінка «відмінно» ставиться, слухач виконав всі вимоги зазначені у Методичних рекомендаціях щодо написання, оформлення та захисту курсової роботи, щодо її змісту та оформлення та підчас захисту продемонстрував навички вільного володіння необхідним теоретичним і фактичним матеріалом, самостійного творчого мислення; обґрунтованості висновків та узагальнень на підставі сучасної методології права, навички правозастосування тощо.

2. Оцінка «добре» ставиться, коли слухач виконав всі вимоги зазначені у Методичних рекомендаціях щодо написання, оформлення та захисту курсової роботи, щодо її змісту, але під час захисту продемонстрував навички вільного володіння необхідним теоретичним і фактичним матеріалом, самостійного творчого мислення; обґрунтованості висновків та узагальнень на підставі сучасної методології права, навички правозастосування, але допускав неточності у відповідях на запитання членів комісії та деякі недоліки щодо оформлення роботи.

3. Оцінка «задовільно» ставиться, якщо слухач:

а) будує свою відповідь на рівні репродуктивного мислення, слабо знає структуру теми, подає недостатньо правильні формування, при цьому мають місце порушення послідовності у викладенні матеріалу, недоліки в логіці відповіді;

б) зазнає труднощів у використанні теоретичних положень для аналізу сучасної правової практики;

в) виявляє більш-менш ґрунтовну обізнаність з нормативним матеріалом, рекомендованою літературою.

4. Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо слухач:

а) грубо порушує вимоги щодо оформлення курсової роботи;

б) демонструє незадовільну теоретичну підготовку та не вміння використовувати свої знання;

в) виявляє необізнаність з нормативним матеріалом та рекомендованою літературою;

г) у роботі є ознаки плагіату чи робота переписана з одного джерела;

д) відсутня судова та юридична практика.


 

Зразок оформлення титульного листа

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

кафедра охорони інтелектуальної власності, цивільного права та процесу

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни «Цивільне та сімейне право»

 

за темою:

 

 

«Авторське право та суміжні права»

 

 

Виконав: слухач ______________ групи______________________

 

 

Перевірив:

 

 

Харків 2013


 

Зразок оформлення списку літератури

 

Список використаної літератури

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356.

3. Цивільний кодекс України: Коментар.: /Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р./ За загал. ред.: Харитонова Є.О., Калитенко О.М./ Х.: Одисей. – 2003.

4. Закон України від 03.07.96 № 279.96-ВР «Про рекламу» // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. – Ст. 181.

5. Закон України від 15.12.93 № 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

6. Мадридська угода про недопущення неправдивих або таких, які вводять в оману споживачів, зазначень про походження на товарах від 14 липня 1891 р. // Збірка вибраних міжнародних матеріалів. – К., 1999. – С. 150.

7. Міжнародна конвенція про охорону промислової власності 20 березня 1883 року //http://www.rada.gov.ua.

8. Наказ Міністерства освіти та науки України № 598 від 17.08.01 «Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

9. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід / [за ред. А. Довгерта]: У 2 т. – К., 2001. – 460 с.

10. Андрощук Г. О. Патентне право : правова охорона винаходів : навч. Посібник / Г.О. Андрощук, Л. І. Работягова – К. :МАУП, 1999. – 216 с.

11. Близнец И. А., Валетт, Б. и др. Правовая охрана интеллектуальной собственности / И. А.Близнец; Российская академия правосудия; Посольство Франции в России; Науч. ред.: В. В. Горшков, Э. Шлоссер М.: [б. и.], 2003. – 363 с.

12. Бошицький Ю. Л. Комерційні найменування : основні правові аспекти : наук.-практ. вид. / Ю. Л. Бошицький, О. О. Козлова, Г. О. Андрощук [за заг. ред.. Ю.С. Шемчушенка] – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 216 с.

 


Теми курсових робітПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.243.114 (0.006 с.)