ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО–ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО–ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИАнотація(до 1,0 сторінки) містить стислий зміст роботи (актуальність, новизну, практичну цінність), кількість сторінок, таблиць, рисунків, перелік використаних джерел, додатків.

Змістрозташовують після анотації, починаючи з нової сторінки.

До змісту включають: вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, список використаної літератури; номери сторінок, що містять початок матеріалу відповідного розділу чи підрозділу.

Назва розділів подається великими літерами. Такі розділи, як вступ і список використаної літератури не нумеруються, всі інші розділи мають наскрізну нумерацію.

Вступ

Визначення практичної проблеми, яку необхідно вирішити у дипломному проекті, її актуальність, прогнозовані техніко-економічні та соціальні наслідки вирішення.

СТАН ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

В розділі необхідно навести характеристику об’єкту, наприклад нового виробництва, або існуючого підприємства, яке потребує реконструкції чи технічного переоснащення. Ці питання розкривають шляхом проведення літературного і патентного огляду стану і шляхів вирішення поставленої проблеми. Формулюють мету і завдання проекту та визначають техніко-технологічний спосіб вирішення поставленої проблеми

ТЕХНІКО–ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ (5–7 с.).

Шляхом критичного аналізу техніко-економічного стану підприємства галузі та порівняння його з передовими підприємствами обґрунтовують доцільність реконструкції (технічного переоснащення, розширення) існуючого підприємства або розробку проекту будівництва нового цеху, виробничого корпусу.

НАВЧАЛЬНО–ДОСЛІДНА ЧАСТИНА (в разі, якщо вирішення проблеми потребує наукового обґрунтування)

Науково-дослідницький розділ містить аналітичний огляд літератури, опис об'єктів і методів досліджень, експериментальну частину, в якій розробляються нові технології, досліджуються властивості нового продукту, досліджується його якість. Бажано розробити документи, що підтверджують можливість впровадження у виробництво – проекти технологічної інструкції та технічних умов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА КОМУНІКАЦІЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

У цьому розділі наводять перелік усіх об'єктів генерального плану підприємства, а також розрахунки площ основних об'єктів з дотриманням чинних відомчих норм технологічного проектування підприємств рибопереробної галузі.

При розробці проекту реконструкції, розширення або технічного переоснащення підприємства перевіряють відповідність усіх об'єктів генерального плану новим потребам підприємства. У разі потреби визначається ступінь розширення того чи іншого об'єкта.

Необхідно обґрунтувати прийняту архітектурно-конструктивну схему будівель: об'ємно-планувальне рішення (габарити будівлі, сітка колон, конструктивна схема, кількість і висота поверхів); характеристику ґрунтів; конструкцію прийнятих фундаментів (для будівництва) або існуючих (для реконструкції); конструкцію і матеріал стін, міжповерхових перекриттів, внутрішнє опорядження і приміщень, промислову естетику.

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА (на прикладі проектування заводу)

Характеристика сировини і допоміжних матеріалів. Вимоги до сировини. Показники екологічної чистоти. Даний розділ повинен включати відомості про сировину, що використовується для виробництва передбачених асортиментів продукції: іхтіологічну й технологічну характеристику сировини, дані хімічного складу сировини (у виді таблиць, складених на підставі літературних даних і даних підприємства, отриманих під час переддипломної практики), показники екологічної чистоти сировини, основні якісні показники у відповідності зі стандартами по кожному з видів сировини. Обов'язковим є посилання на відповідну нормативну документацію (технічні умови, стандарти тощо).

Для характеристики допоміжних матеріалів (вода, сіль, цукор, харчові кислоти, прянощі, тара, тарні матеріали, упаковка тощо) необхідно навести перелік стандартів і технічних умов.

З показників екологічної чистоти слід вказати максимально допустимий рівень (МДР), що нормується у сировині стосовно вмісту нітратів, важких металів, пестицидів, радіонуклідів або дати посилання на конкретну нормативну документацію.

Обґрунтування вибору прийнятих технологічних рішень. При обґрунтуванні вибору прийнятих технологічних рішень виробництва потрібно показати їх переваги порівняно з існуючими в промисловості, передбачити застосування нових технологічних операцій і режимів оброблення, високу якість готової продукції, високий вихід продукції, зменшення частки відходів, максимальну механізацію і автоматизацію технологічних ліній, мінімальні питомі витрати електроенергії, пари і води, а також робочої сили, використання сучасної тари або упаковки для фасування і зберігання готової продукції. Бажаним є застосування ресурсозберігаючих і безвідходних технологій.

Технологічні схеми виробництва та опис технологічних процесів

Принципову технологічну схему оформляють у виді послідовно перелічених операцій виробничого процесу. На схемі показують подачу допоміжних матеріалів, тари і кришок або іншої упаковки. Опис технологічного процесу виконують по цехах і лініях у послідовності, прийнятій на технологічних схемах і в компонуванні технологічних ліній, з обов'язковим посиланням на номери в специфікації і зазначенням системи передачі сировини з процесу на процес. Необхідно дати режими всіх технологічних прийомів (тривалість оброблення, температура, тиск, витрата води тощо). Слід вказувати тип обладнання, наприклад, дефростер занурювального типу, мийна машина транспортерного типу, горизонтальний автоклав «Любека», скороморозильний спіральний апарат, ковшовий елеватор «Гусяча шия», дозувально-наповнювальний автомат карусельного багатопозиційного типу, електрообжарочна піч тощо.

При виконанні проекту реконструкції описують технологію і обладнання до і після реконструкції. Зазначають переваги запропонованих процесів перед існуючими на даному підприємстві.

Хіміко-технічний та мікробіологічний контроль виробництва. Застосування системи ХАССП на виробництві. У цьому розділі необхідно навести схему технохімічного контролю діючого підприємства або запропонувати таку для нового підприємства. Крім того, необхідно розробити систему НАССР для окремої технологічної ділянки за визначенням викладача-керівника проекту.

Вимоги до готової продукції. У цьому підрозділі слід навести основні якісні показники кожного із видів продукції із зазначенням стандарту (фізико-хімічні, органолептичні, мікробіологічні, показники безпеки).

Продуктові розрахунки

Продуктовий розрахунок виконують із метою:

- визначення маси сировини й допоміжних матеріалів, необхідних для виробництва обраних асортиментів готової продукції відповідно продуктивності;

- визначення маси сировини або напівфабрикату, що надходить на кожну технологічну операцію, і вибору необхідного технологічного обладнання, на якому буде виконуватися кожна операція;

- визначення маси готової продукції, що випускається проектованим підприємством (цехом).

Продуктові розрахунки виконують, використовуючи затверджену нормативну документацію або її проекти, розроблені при проведенні науково-дослідних робіт.

Продуктовий розрахунок містить наступні розділи:

- загальний графік надходження всіх видів сировини;

- річний графік роботи підприємства по виробництву всього асортименту (число змін переробки різних видів сировини розраховують відповідно до рекомендацій);

- програму роботи підприємства з усіх асортиментів.

Графік роботи й програма повинні бути складені з урахуванням роботи заводу протягом усього року (у випадку переробки сировини місцевих водойм потрібно враховувати періоди нересту й путини).

Тривалість ремонту виробничих і допоміжних цехів понад два місяці недоцільна.

При виконанні дипломного проекту реконструкції, розширення або технічного переозброєння рибопереробного підприємства необхідно скласти річну програму роботи до реконструкції, розширення, або технічного переозброєння (по існуючому асортименту) і річну програму роботи після здійснення зазначених процесів реконструкції. Програму складають по місяцях і за рік у відповідних об'ємах (тонни або туби). Цифри округляють. Число днів роботи на місяць - 25 при тривалості зміни 7 год., або 20 – при тривалості зміни 8 год.;

- розрахунок норм витрат сировини й матеріалів виконують як навчальну процедуру. Розрахункові норми не повинні перевищувати значень, передбачених НД;

- таблицю потреби сировини й матеріалів. Таблицю складають по всіх видах сировини й допоміжних матеріалів, необхідних для виробництва обраних асортиментів готової продукції протягом року;

- таблиці виходу напівфабрикату по операціях (кг/год.). Таблиці складають для сировини й матеріалів, підготовка яких вимагає підбору відповідного обладнання.

Підбір обладнання

У цьому підрозділі наводять таблиці з переліком технологічного і допоміжного обладнання по кожній технологічній лінії.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.005 с.)