На всі наведені рахунки шляхом розподілу.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На всі наведені рахунки шляхом розподілу. 

205. На який рахунок відносять відхилення від стандартних витрат, якщо їх розмір досить значний:

1) «Незавершене виробництво»;

2) «Готова продукція»;

3) «Собівартість реалізації»;

На всі наведені рахунки шляхом розподілу.

 

206. Для оцінки діяльності якого типу центрів відповідальності використовують показник рентабельності та прибутковості капіталу:

1) доходів;

2) витрат;

3) інвестицій;

4) прибутку.

 

207. До інших фінансових доходів належать:

1) дивіденди одержані;

2) відсотки одержані;

3) інші доходи від фінансових операцій;

Всі відповіді вірні.

 

208. Метод, за яким оцінка запасів базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство, називається:

1) метод ФІФО;

2) метод ідентифікованої собівартості;

3) метод середньозваженої собівартості;

4) метод нормативних витрат.

 

209. Метод, за яким оцінка запасів базується на середній ціні, яка використовується для оцінки матеріальних ресурсів, що надходять на виробництво, називається:

1) метод ФІФО;

2) метод ідентифікованої собівартості;

3) метод середньозваженої собівартості;

4) метод нормативних витрат.

210. Метод, за яким оцінка запасів полягає в застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством, з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін, називається:

1) метод ФІФО;

2) метод ідентифікованої собівартості;

3) метод середньозваженої собівартості;

Метод нормативних витрат.

 

211. Основним джерелом формування прибутку виробничого підприємства виступає:

1) операційна діяльність;

2) фінансова діяльність;

3) інвестиційна діяльність;

4) надзвичайна діяльність.

 

212. Як називається документ, в якому згруповані цільові показники для центру витрат:

1) кошторис;

2) бізнес-план;

3) статут;

4) Наказ про облікову політику.

213. Для обліку доходів майбутніх періодів призначений рахунок:

1) 69;

2) 39;

3) 97;

4) 94.

 

214. Управлінський облік орієнтований на аналіз:

1) надзвичайних подій;

2) випадкових подій;

3) майбутніх подій;

4) детермінованих явищ і подій.

 

215. До особливостей організації обліку за центрами відповідальності відносять:

1) кожен центр формує звіт про його діяльність;

2) облік за центрами відповідальності організовується на великих підприємствах;

3) встановлено відповідальність керівника підрозділу за статті витрат;

Усе з переліченого.

 

216. Склад елементів витрат регламентовано:

1) П(С)БО 9;

2) П(С)БО 12;

3) П(С)БО 16;

4) П(С)БО 15.

 

217. Облік фінансових результатів ведеться на рахунку:

1) 49;

2) 39;

3) 69;

4) 79.

 

218. Бюджети містять інформацію про:

1) очікувані витрати кожного підрозділу;

2) передбачуваний випуск продукції;

3) доходи від реалізації випущеної продукції;

Усі відповіді правильні.

 

219. Бюджетний комітет на підприємстві виконує одну з таких функцій:

1) формування функціональних бюджетів;

2) розробку методики формування альтернативних планів;

3) моніторинг ситуацій;

4) контроль діючих планів.

 

220. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з:

1) виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих та наднормативних виробничих витрат;

2) виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) і витрат на збут;

3) виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) і адміністративних витрат;

4) виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) і загальновиробничих витрат.

 


ДОДАТКОВІ тестові завдання для самоперевірки знань фахівцями ОКР «Бакалавр» напряму

Облік і аудит»

На кожне тестове завдання запропоновано чотири відповіді 1), 2), 3), 4). Прочитайте тестове завдання, проведіть розрахунок і виберіть одну із відповідей вірну на вашу думку. Після цього на окремому аркуші паперу запишіть вибрану вами відповідь. Якщо посібник не належить Вам не робіть поміток напроти вибраної вами відповіді.

Відповіді на тестові завдання наведені в кінці тестових завдань з кожної навчальної дисципліни.

1. Підприємство «Садовод» планує розширити асортимент садового інструменту (лопат). Дані про нові лопати наведено нижче:

Показник Значення
Ціна продажу одиниці, грн 25,00
Ціна придбання одиниці, грн 19,80
Постійні витрати, пов’язані з секцією, де відбувається продаж нових лопат, грн 468 000,00

На підставі наведеної інформації дайте відповідь на таке запитання:

Чому дорівнює точка беззбитковості підприємства в натуральних одиницях?

1) 76 667;

2) 90 000;

3) 130 000;

4) 148 000.

 

Є такі дані про діяльність підприємства: обсяг реалізації продукції становить 15 000 одиниць, ціна продажу — 10 грн, змінні витрати на одиницю — 3 грн, а постійні витрати — 35 000 грн. Чому дорівнює точка беззбитковості у натуральному виразі?

1) 10 000 ;

2) 100 000 ;

3) 5000 ;

4) 12 500.

 

3. Підприємство планує реалізувати 200 000 одиниць продукції. Постійні витрати підприємства становлять 400 000 грн, а змінні — 60 % ціни продажу. Операційний прибуток у розмірі 100 000 грн може бути отриманий за ціни продажу одиниці продукції:

1) 3,75 грн;

2) 4,17 грн;

3) 6,25 грн;

4) 8,94 грн.

 

4. Підприємство планує продавати продукцію за ціною 27 грн за одиницю. Змінні витрати на одиницю становлять 15 грн, пос­тійні витрати — 197 040 грн за місяць. Скільки одиниць продук­ції необхідно реалізувати за місяць для отримання 9000 грн операційного прибутку:

1) 18 240 од.;

2) 18 420 од.;

3) 17 170 од.;

4) 16 330 од.

 

 

5. Чому дорівнюють постійні витрати підприємства за умов, що ціна продажу одиниці продукції становить 30 грн, обсяг продажу — 70 тис. одиниць, змінні витрати на одиницю — 20 грн, а операційний прибуток — 15 тис. грн:

1) 700 000 грн;

2) 685 000 грн;

3) 385 000 грн;

4) 423 000 грн.

 

6. Точка беззбитковості — це обсяг випуску (продаж), при якому:

1) прибуток від реалізації = 0;

2) збиток від реалізації = 0;

3) дохід від реалізації = загальним витратам;

Всі відповіді вірні.

 

Є такі дані про діяльність підприємства: обсяг реалізації продукції становить 10 000 одиниць, ціна продажу — 15 грн, змінні витрати на одиницю — 7 грн, а постійні витрати — 64 000 грн. Чому дорівнює точка беззбитковості у натуральному виразі?

1) 15 000;

2) 110 000;

3) 8000;

4) 12 000.

8. Чому дорівнюють постійні витрати підприємства за умов, що ціна продажу одиниці продукції становить 50 грн, обсяг продажу — 80 тис. одиниць, змінні витрати на одиницю — 25 грн, а операційний прибуток — 950 тис. грн:

1) 780 000 грн;

2) 655 000 грн;

3) 1 050 000 грн;

4) 984 000 грн.

9. Виробничі витрати підприємства включають:

Прямі матеріали – 600000 грн., пряму заробітну плату – 200000 грн., постійні загальновиробничі витрати – 70000 грн., змінні загальновиробничі витрати – 40000 грн. Конверсійні витрати підприємства становлять?

1) 310000 грн.;

2) 200000 грн.;

3) 240000 грн.;

4) 270000 грн.

 

10. Запас готової продукції на початок квітня становив 60000 грн. Упродовж квітня витрати підприємства становили: зарплата робітників – 50000 грн., прямі матеріали – 40000 грн., амортизація верстатів – 20000 грн., витрати на рекламу – 7000 грн., витрати на охорону території підприємства – 5000 грн. Собівартість реалізованої упродовж квітня продукції становила 120000 грн. Запас готової продукції на кінець квітня дорівнює:

1) 50000 грн. ;

2) 72000 грн.;

3) 62000 грн. ;

4) 70000 грн.

 

11. Загальні витрати підприємства на виробництво 20000 одиниць продукції становили 260000 грн. (зокрема змінні витрати на одиницю 8 грн.). Витрати підприємства на виробництво 16000 одиниць продукції становлять:

1) 228000 грн.;

2) 388000 грн.;

3) 205000 грн.;

4) 275000 грн.

 

12. Загальновиробничі витрати підприємства дорівнюють 750000 грн. при обсязі виробництва трьох виробів:

А 700 од. Б 1200 од. В 50 од.

Кожна одиниця потребує обробки відповідно 2, 3, 200 машино-годин. Прямі витрати праці на одиницю дорівнюють: А 76 грн., Б 51 грн., В 41 грн. У разі використання машино-годин як бази розподілу загальновиробничі витрати на одиницю виробу Б дорівнюють, грн.:

1) 150;

2) 3658,54;

3) 22,17;

4) жодна з наведених.

 

13. Бухгалтер підприємства „Мрія” визначив, що постійні витрати підприємства становлять 53000 грн., а середні змінні витрати на одиницю товару – 122 грн. Підприємство планує реалізувати 755 одиниць товару. Загальні витрати становлять:

1) 145110 грн.;

2) 53000 грн.;

3) 92110 грн.;

4) 156000 грн.

 

14. За звітний період витрати по газопостачанню склали: заробітна плата працівників 15500 грн.; єдиний соціальний внесок - 5930 грн.; вартість газу, одержаного від постачальників 30000 в т.ч. ПДВ; амортизація обладнання - 1045 грн., поточний ремонт - 1800 грн.; пальне - 730 грн.; запасні частини - 1265 грн.; інші витрати - 750 грн. Загальний обсяг спожитого підприємством газу 15000 м3. Собівартість 1 м3 газу становить , грн.:

1) 3,47;

2) 3,80;

3) 3,07;

4) 3,35.

 

15. Вихідні дані: Згідно рахунку Полтавагаз підприємство отримало за місяць 78 м3 газу на суму 257 грн., крім того ПДВ - 51,40 грн., всього 308,40 грн. За місяць на утримання газового господарства витрачено 1183 грн.: заробітна плата газовиків, амортизація і витрати на ремонт основних засобів, транспортні витрати. Газ спожито: на свинофермі – 17 м3 , ремонтній майстерні – 21 м3 , в їдальні - 14 м3, в конторі - 12 м3 , в будинку культури - 6 м3 , в дитячому садку - 8 м3. Провести розрахунок собівартості 1 куб.м. газу.

1) 18,46;

2) 19,12;

3) 15,17;

4) 23,45.

 

16. Вихідні дані: Згідно акту про використання електроенергії і рахунку-фактури Полтаваобленерго підприємство отримало за місяць 24000 кВт/год. і повинне заплатити 5846,40 грн. (крім того ПДВ). Витрати підприємства на утримання електрогосподарства: заробітна плата працівників з нарахуваннями єдиного соціального внеску 6420 грн., амортизація основних засобів 2267 грн., витрати на ремонт – 2053 грн. На основі відомості про витрачання електроенергії за місяць витрачено: в ремонтній майстерні – 6200 кВт/год., конторі – 5200 кВт/год., на витрати рослинництва – 6300 кВт/год., на птахофермі – 6300 кВт/год. (планова собівартість 1 кВт/год становить 0,25 грн.). Визначити фактичну вартість електроенергії, яка буде віднесена на витрати ремонтної майстерні:

1) 1550,00;

2) 4284,82;

3) 3823,44;

4) 3382,60.

 

У звітному періоді витрати по енергопостачанню підприємства становлять: заробітна плата електриків 11100 грн.; нарахування єдиного соціального внеску - 4344 грн.; вартість технологічного пального, витраченого для потреби служби енергопостачання 500 грн.; витрати на поточний ремонт 890 грн.; амортизація обладнання 764 грн.; послуги ЗАТ «Полтаваобленерго» - одержано 50000 кВт/год. електроенергії на суму 36000 грн. в т.ч. ПДВ; інші витрати - 450 грн. За звітний період для потреб служби енергопостачання використано 1200 кВт/год. Фактична собівартість 1 кВт/год. електроенергії становить?

1) 0,98;

2) 1,06;

3) 0,46;

4) 0,25.

 

В господарстві централізоване водопостачання. Витрати за місяць на піднімання, подавання і направлення води до користувачів виробничих підрозділів становлять 2400 грн. За цей час подано і використано 2050 куб.м води, в т.ч. на свинофермі 440 куб. м, молочнотоварній фермі 453 куб. м, в їдальні 383 куб.м, в конторі 213 куб. м, в дитячому садку 280 куб. м, на полив молодого саду 281 куб. м. Провести розрахунок собівартості 1 куб.м води.

1) 1,17;

2) 3,88;

3) 3,51;

4) 3,01.

 

За звітний період витрати на опалення приміщень становили: заробітна плата персоналу - 45300 грн.; нарахування єдиного соціального внеску - 16590 грн.; амортизація обладнання - 1025 грн.; вартість запасних частин – 646 грн.; послуги сторонніх організацій - 2514 грн. (в т.ч. ПДВ); поточний ремонт приміщення котельні – 1145 грн.; інші витрати - 550 грн. Опалювальна площа складає 2800 кв.м. Фактична собівартість 1 кв.м. опалювальної площі складає?

1) 24,05;

2) 24,20;

3) 12,43;

4) 36,39.

 

На підставі даних первинного обліку витрати за місяць на виконання окремих замовлень становлять: ремонт трактора Т-70 – 2860 грн., комбайна “ДОН” – 3502 грн., легкового автомобіля – 1240 грн., електромотора з гаража – 328 грн. , в т.ч. затрати на оплату праці на виконання замовлень: на ремонт трактора Т-70 – 340 грн., комбайна “ДОН” – 410 грн., легкового автомобіля – 205 грн., електромотора з гаража – 140 грн. Крім того загальні витрати по майстерні становлять 1600 грн. Визначити фактичну собівартість ремонту трактора Т-70?

1) 3356,80;

2) 2520,00;

3) 2200,00;

4) 3260,00.

 

У звітному періоді в ремонтній майстерні виконувалось два замовлення (ремонти): трактор Т–40 та автомобіль ГАЗ–53. Прямі виробничі витрати на виконання ремонтних робіт склали: по ремонту трактора - 765 грн., в тому числі заробітна плата 250 грн.; по ремонту автомобіля - 986 грн., в тому числі заробітна плата 360 грн. Накладні витрати ремонтної майстерні склали 450 грн. Фактична собівартість ремонтних послуг становить?

1) Трактор – 949,43, автомобіль – 1251,57;

2) Трактор – 765,00, автомобіль – 986,00;

3) Трактор – 1015,00, автомобіль -1346,00;

4) Трактор – 950,00, автомобіль – 1252,00.

 

22. За звітний період витрати на обслуговування холодильної установки становили 11000 грн. В холодильних камерах зберігалися наступні види продукції:

- яловичина – 55 кг протягом 44 днів;

- свинина – 66 кг протягом 44 днів;

- сало – 33 кг протягом 22 днів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.01 с.)