Як вливає температура на швидкість реакції горіння?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як вливає температура на швидкість реакції горіння?– при підвищенні температури на 10ºС швидкість реакції горіння зростає в 2-4 рази;

– температура не вливає на швидкість реакції горіння;

– при зниженні температури швидкість реакції горіння зростає;

– при підвищенні температури на 10ºС швидкість реакції горіння зростає в 10 разів;

– при підвищенні температури швидкість реакції горіння зменшується.

 

334. Швидкість детонаційного горіння газо-пароповітряних сумішей лежить в межах:

– 1500-5000 м/с;

– 10-20 м/с;

– 360 м/с;

– до 500 м/с;

– 10000 м/с.

 

335. Основою механізму припинення горіння хімічно активними інгібіторами є:

– дезактивація вільних радикалів ланцюгового горіння;

– зниження температури в зоні горіння внаслідок збільшення тепло поглинання;

– підвищення концентрації інертних компонентів в зоні горіння;

– зменшення температури вихідних компонентів;

– зменшення концентрації окисника в зоні горіння.

 

336. Флегматизаторами є речовини, які:

– перетворюють шляхом розбавлення горючу гомогенну та гетерогенну систему в негорючу;

– підвищують температуру реагуючих компонентів;

– зменшують концентрацію одного з компонентів;

– збільшують концентрацію горючої речовини;

– підвищують верхню концентраційну межу поширення полум’я.

 

337. Сутність теплової теорії припинення горіння полягає у:

– перевищенні загальної кількості тепла тепловіддачі над теплоутворенням;

– збільшенні енергії активації реакції;

– збільшенні температури спалаху горючої речовини;

– зменшенні швидкості поширення полум’я;

– введенні в зону горіння хімічно-активних інгібіторів.

 

338. Вогнегасна дія води проявляється через:

– охолодження поверхні горючої речовини;

– розбавлення зони горіння парами води;

– зменшення швидкості хімічної реакції;

– підвищення температури в зоні горіння;

– знищення активних радикалів полум’я.

 

339. Процес самоспалахування відбувається при температурі:

– до 50 гр С;

– 100-200 гр С;

– 200-300 гр С;

– 1200-1500 гр С;

– до 400 гр С.

 

340. Енергія активації (Еа) процесу горіння – це:

– найменша кількість теплової енергії необхідної для ініціювання реакції горіння;

– загальна кількість тепла, яка виділяється при згорянні одиниці кількості речовини;

– кількість тепла, що необхідна для попереднього нагріву горючої речовини;

– теплоємність горючої системи;

– температура горючої системи.

 

341. Нижча теплота згоряння – це:

– найменша кількість тепла, яка виділяється при згорянні одиниці кількості речовини до утворення пароподібної води;

– найменша кількість тепла, яка виділяється при згорянні одиниці кількості речовини до конденсованої води;

– найменша кількість тепла, яка виділяється при згорянні одиниці кількості речовини до утворення снігоподібної вуглекислоти;

– найбільша кількість тепла, яка виділяється при згорянні одиниці кількості речовини до утворення пароподібної води;

– найбільша кількість тепла, яка виділяється при згорянні одиниці кількості речовини до утворення снігоподібної вуглекислоти.

 

342. Ланцюговими називають процеси, при яких відбувається:

– перетворення вихідних речовин у продукти реакції здійснюється шляхом регулярного чергування декількох реакцій за участю вільних радикалів;

– почергове зменшення та збільшення температури реагуючого середовища;

– збільшення концентрації горючої речовини в горючій системі;

– зменшення температури шляхом внесенням в реагуючу зону хімічно активних інгібіторів;

– взаємодія молекул окисника з молекулами азоту повітря.

 

Яку величину має теплота утворення молекули хлору?

– 0 кДж/моль;

– 0 кмоль;

– 10 кДж/моль;

– 25 м куб;

– 442,8 кДж/моль.

 

В якій зоні температура є найвищою?

– безпосередньо в зоні горіння;

– перед фронтом полум’я у свіжій суміші;

– за фронтом полум’я у продуктах горіння;

– в зоні задимлення;

– в зоні теплового впливу.

 

До якого класу хімічних речовин відносяться хладони?

– до галогеновуглеводнів;

– до неорганічних речовин;

– до твердих речовин;

– до неорганічних сірковмісних речовин;

– до органічних фосфоровмісних речовин.

 

На які зони умовно поділяють простір, де відбувається горіння на пожежі?

– горіння, теплової дії, задимлення;

– випромінювання, іонізації, теплової дії;

– газообміну, гетерогенного горіння, гомогенного горіння;

– теплової дії, променевої дії, задимлення;

– горіння, теплової дії, задимлення, тління.

 

В якій зоні факела при горінні газу спостерігається максимальна температура?

– в зоні стехіометричних концентрацій;

– в зоні нижньої концентраційної межі поширення полум’я;

– в зоні верхньої концентраційної межі поширення полум’я;

– в зоні змішування горючої речовини та окисника;

– в зоні продуктів горіння.

 

В яку зону треба подавати охолоджуючий засіб гасіння для досягнення найбільш ефективної його дії?

– на поверхню твердої горючої речовини та в зону горіння;

– в зону змішування;

– в зону продуктів горіння;

– в об’єм, де відбувається горіння;

– в об’єм горючої рідини.

 

Яка відмінність між хімічними та повітряно-механічними пінами?

– хімічні піни наповнює вуглекислий газ, а повітряно-механічні – повітря;

– хімічні піни наповнює повітря, а повітряно-механічні – вуглекислий газ;

– хімічні піни наповнює повітря і вуглекислий газ, а повітряно-механічні – аргон;

– хімічні піни наповнює аргон, а повітряно-механічні – вуглекислий газ;

– хімічні піни наповнює суміш повітря та вуглекислого газу, а повітряно-механічні суміш аргону та вуглекислого газу.

 

Яка температура при горінні газу спостерігається в зоні горіння ?

– 1300-1350 гр С;

– 1100-1150 гр С;

– 100-350 гр С;

– 500-655 гр С;

– 700-890 гр С.

 

351. Нормальна швидкість поширення полум’я – це:

– швидкість поширення фронту полум’я відносно свіжої суміші в напрямку по нормалі до поверхні фронту;

– швидкість переміщення фронту полум’я відносно стінок труби;

– кількість речовини, що прореагувала в одиницю часу на одиниці поверхні фронту полум’я;

– швидкість проходження певного об’єму суміші горючої речовини з окисником крізь певний переріз за даний час;

– кількість продуктів горіння, що утворилися в одиницю часу.

 

До якого класу сполук відносяться речовини, які складають основу вогнегасних порошків?

– солі металів;

– альдегіди;

– органічні кислоти;

– вуглеводні;

– вуглеводи.

 

Скільки є рівнів акредитації навчальних закладів в Україні?

– чотири;

– три;

– два;

– п’ять;

– шість.

 

Визначіть, що відносяться до дорадчих органів у навчальних закладах третього-четвертого рівнів акредитації?

– вчена рада;

– ректорат;

– деканат;

– кафедра;

– педагогічна рада.

 

Визначіть, що відносяться до робочих органів у навчальних закладах третього-четвертого рівнів акредитації?

– ректорат;

– вчена рада;

– педагогічна рада;

– студентське самоврядування;

– бюд­жетно-фінансова комісія.

 

У якому році був прийнятий Закон України «Про освіту»?

– 1996;

– 2002;

– 2000;

– 1997;

– 2004.

 

У якому році був прийнятий Закон України «Про вищу освіту»?

– 2002;

– 1996;

– 2000;

– 1997;

– 2004.

 

358. Який тип вищого навчального закладу відповідає наступним характеристикам: «…багатопрофільний вищий заклад освіти, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою з широкого спектру природничих, гуманітарних, технічних та інших напрямів науки, техніки і культури за освітньо-про­фесійними програмами всіх рівнів»?

– університет;

– академія;

– інститут;

– консерваторія;

– коледж.

 

359. Який тип вищого навчального закладу відповідає наступним характеристикам: «…вищий заклад освіти або структурний підрозділ університету, академії, який здійснює підготовку фахівців з ви­щою освітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів в певній галузі науки, виробництва, освіти…»?

– інститут;

– університет;

– академія;

– консерваторія;

– коледж.

 

360. Який тип вищого навчального закладу відповідає наступним характеристикам: «…вищий заклад освіти, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів у галузі культури і мистец­тва …»?

– консерваторія;

– інститут;

– університет;

– академія;

– коледж.

 

361. Який тип вищого навчального закладу відповідає наступним характеристикам: «…вищий заклад освіти або структурний підрозділ університету, академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами бакалавра або молодшого спеціаліста з одного або декількох напрямків підготовки…»?

– коледж;

– консерваторія;

– інститут;

– університет;

– академія.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.012 с.)