Простір стану процесу в системі включаєМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Простір стану процесу в системі включає– параметри процесу і час;

– параметри процесу;

– систему координат простору;

– поверхні;

– інтегральні криві лінії.

 

Фазовий простір процесу включає

– параметри процесу;

– параметри процесу і час;

– систему координат;

– інтегральні криві лінії;

– поверхні.

 

Графічна форма геометричного моделювання процесів передбачає

– інтерпретацію графічною моделлю;

– візуалізацію аналітичних виразів;

– розрахунок координатної точки;

– обчислення критичних значень процесу;

– визначення усталених значень процесу.

 

Для візуалізації графіка процесу в системі Matlab необхідно

– задати декілька координат точок процесу і ввести аналітичний вираз;

– ввести аналітичний вираз;

– вказати початкові та кінцеві умови;

– задати усі значення абсцис;

– задати усі значення ординат.

 

Засобами Мatlab можна одночасно побудувати графіки

– декількох функцій;

– одної функції;

– двох функцій;

– трьох функцій;

– не більше п’яти функцій.

 

Побудова фазової траєкторії здійснюється з використанням

– системи двох дифрівнянь першого порядку і одного дифрівняння другого порядку;

– одного дифрівняння другого порядку;

– системи двох дифрівнянь першого порядку;

– характеристичного рівняння процесу;

– дифрівняння другого порядку і характеристичного рівняння процесу.

 

При геометричному моделюванні процесів використовуються системи координат

– зручні для моделювання заданого процесу;

– прямокутні декартові системи координат;

– косокутні системи координат;

– полярні системи координат;

– циліндричні системи координат.

 

Геометричну модель процесу зручно подавати

– параметричними рівняннями;

– непараметричними рівняннями;

– дискретним каркасом точок;

– одним аналітичним виразом;

– системою дифрівнянь.

 

Геометричні моделі процесів досліджують

– за їх проекціями у площинах;

– за зображенням у просторі;

– на екрані монітора;

– визначенням критичних параметрів процесу;

– аналізуючи рівняння процесу.

 

Початок системи координат при аналізі теплопровідності провідника розташовують

– в центрі поперечного перерізу провідника;

– на початку провідника;

– на зовнішній поверхні провідника;

– .на відстані половини радіуса від центра поперечного перерізу;

– з урахуванням початкових умов.

 

Фазові траєкторії використовують

– для визначення стійкості системи;

– для побудови інтегральної кривої;

– для отримання найбільших значень параметрів процесу;

– для оцінки якості перехідного процесу;

– для визначення часу перебігу процесу.

 

Точка спокою фазових траєкторій при різних і від’ємних коренях характеристичного рівняння являє

– стійкий вузол;

– нестійкий вузол;

– сідло;

– центр;

– стійкий фокус.

 

При різних знаках коренів характеристичного рівняння зображуюча точка рухається по фазовій траєкторії

– віддаляючись від початку координат;

– наближаючись до початку координат;

– рухаючись замкненій кривій;

– обходячи початок координат;

– рухаючись по прямій лінії.

 

Стаціонарне рівняння теплопровідності дозволяє будувати залежності температури

– від параметрів процесу;

– від часу;

– тільки від радіуса провідника;

– тільки від довжини провідника;

– тільки від питомого опору провідника.

 

При незмінній площі поперечного перерізу провідника рух точки від зовнішньої поверхні до центра приводить до переміщення кривої процесу

– вздовж осі температур;

– вздовж осі радіуса провідника;

– по дузі кола;

– по параболі;

– під кутом 45 гр с до горизонталі.

 

101. Система електронного документообігу в підрозділах МНС є:

– трьохрівневою;

– двохрівневою;

– однорівневою;

– чотирьохрівневою;

– п’ятирівневою.

 

102. Порушення цілісності інформації це:

– спотворення інформації, її руйнування або знищення;

– заміна частини інформації на іншу;

– розповсюдження інформації через засоби масового інформування;

– неконтрольоване поширення інформації, яке призводить до її несанкціонованого отримання;

– кодування інформації.

 

103. Автоматизоване робоче місце (АРМ) це:

– робоче місце виконавця, обладнане засобами комп’ютерної техніки і програмним забезпеченням, що відповідає виконуваним функціям;

– робоче місце оператора зв’язку;

– робоче місце радіотелефоніста;

– робоче місце оператора оперативно-диспетчерської служби;

– робоче місце радіотелефоніста районного відділу МНС.

 

104. До складу АСУ МНС входять:

– усі перелічені види забезпечення;

– технічне забезпечення;

– інформаційне забезпечення;

– програмне забезпечення;

– організаційно-правове забезпечення.

 

105. Комплексна програма розвитку системи зв’язку, оповіщення та інформатизації МНС на 2004-210 роки введена в дію:

– Розпорядженням КМ України вiд 04.03.04 № 109;

– Законом України від 24.06.04 № 1859;

– Постановою КМ України від 26.12.03 № 2030;

– Наказом МНС України від 04.01.98 № 4;

– Указом Президента України вiд 27.01.2003 № 47.

 

106. Автоматизована система це:

– система, що здійснює автоматизовану обробку даних і до складу якої входять технічні засоби їх обробки, а також методи, процедури та програмне забезпечення;

– система, що проводить комплексне керування процесом передачі даних;

– система автоматизованого контролю за станом комп’ютерної техніки;

– система передачі та прийому даних від підрозділів МНС;

– система контролю за станом техніки та особовим складом підрозділів МНС.

 

107. Обробка інформації це:

– сукупність операцій, що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних;

– набір текстової інформації та зберігання її в електронному вигляді;

– структуризація наявної інформації за допомогою спеціального програмного забезпечення;

– коректування наявної інформації, що зберігається в електронному вигляді;

– прийом, передача та формування бази даних.

 

108. Технічний захист інформації це:

– діяльність, спрямована на запобігання порушення цілісності, блокування та (чи) витоку інформації технічними каналами;

– захист інформації за допомогою спеціальних технічних засобів;

– використання антивірусних програм для запобігання порушення цілісності інформації;

– перекодування наявної інформації за допомогою спеціального програмного забезпечення;

– вжиття заходів у разі виявлення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів автоматизованих систем, порушенні правил експлуатації засобів захисту інформації та інших дестабілізуючих факторів.

 

IP-телефонія

– технологія, яка використовується в Internet для передачі мовних сигналів;

– принцип передачі мовних повідомлень;

– структура телефонного апарату для зв’язку з віддаленими абонентами мережі;

– технологія передачі інформації цифровими каналами зв’язку;

– спеціальний телефонний апарат, що може підключатись до мережі Internet.

 

110. Комп’ютери в мережі можуть об’єднуватись наступним чином:

– зіркою, шиною, кільцем;

– колом, шиною;

– колом, зіркою, квадратом;

– кільцем, квадратом, зіркою;

– усіма перерахованими способами.

 

111. ГІС це:

– сучасні комп'ютерні технології, що дають можливість поєднати модельне зображення території з інформацією табличного типу;

– технологічна основа створення географічних інформаційних систем, яка дозволяє реалізувати їх функціональні можливості;

– системи управління базами даних для роботи з текстовою інформацією;

– система передачі графічної інформації;

– передача та прийом графічних та тестових документів за допомогою комп’ютерних мереж.

 

112. Автоматизована система оповіщення призначена для:

– усіх перерахованих функцій;

– оповіщення особового складу підрозділів та керівництва про НС;

– автоматичного виклику певних категорій працівників МНС в разі потреби;

– оповіщення населення про можливі аварії та стихійні лиха;

– оперативної передачі інформації про НС вищестоящим органам влади та керівництву МНС про НС.

 

113. Система централізованого пожежного нагляду призначена для:

– усіх перерахованих функцій;

– отримання сигналів про пожежу в момент її виникнення;

– отримання повної адресної інформації про місце виникнення пожежі, характер самого об’єкту, а також характеристики наявних на ньому пожежонебезпечних матеріалів;

– постійного автоматичного контролю за технічним станом пожежної автоматики на об’єкті;

– статистичного контролю якості робіт з монтажу і обслуговування систем пожежної сигналізації і автоматики.

 

114. До підсистеми інформаційно-довідкової та службової інформації не входить:

– моніторинг об’єктів;

– реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки;

– матеріали та речовини;

– Web – сторінка;

– класифікатори.

 

115. Astra++ це:

– комунікаційний пакет електронної поштової мережі;

– система передачі текстової інформації;

– електронна поштова мережа;

– супутник, що використовується підрозділами МНС;

– спеціальне програмне забезпечення для отримання інформації.

 

116. Інструкція з діловодства у МНС України затверджена:

– наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 04.01.1998 року № 4;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р; № 1453 ;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2003 р; № 452 ;

– Законом України від 24.06.2004 року № 1859-IV ;

– Законом України від 27.05.2001 року № 161.

 

117. Технічне забезпечення електронного документообігу включає в себе:

– комп'ютерне забезпечення, обладнання для роботи електронної пошти, канали зв'язку;

– апаратне та програмне забезпечення;

– комп'ютерне забезпечення та технічний захист інформації;

– обладнання для роботи електронної пошти та архіви для збереження інформації;

– програмне забезпечення для роботи електронної пошти.

 

118. Основні напрямки створення системи електронного документообігу:

– здешевлення та підвищення швидкості обміну інформацією, зменшення обмежень щодо одночасних сеансів зв'язку, створення зручного програмного забезпечення для протоколювання роботи;

– підключення максимальної кількосаті абонентів за мінімальні кошти;

– забезпечення захисту інформації;

– правильної відповіді немає;

– всі перелічені відповіді.

 

119. До першого рівня системи електронного документообігу в органах та підрозділах МНС України відносяться:

– апарат МНС та його структурні підрозділи;

– апарат МНС, його структурні підрозділи, відомчі наукові та навчальні заклади;

– апарат МНС, його структурні підрозділи та підрозділи, які безпосередньо підпорядковуються міністерству;

– апарат МНС;

– апарати Головних управлінь МНС.

 

120. Які канали використовуються для електронного документообігу в МНС:

– всі перелічені канали;

– локальні мережі;

– мережа Інтернет;

– лінії електрозв'язку;

– лінії безперервного електрозв’язку.

 

121. Для організації електронного документообігу не використовується:

– транковий зв'язок;

– телетайпний зв'язок;

– внутрішні комп'ютерні мережі;

– лінії безперервного телефонного зв’язку;

– міські телефонні лінії.

 

122. До спеціалізованого програмного забезпечення для організації електронного документообігу в МНС відноситься:

– Astra++;

– Outlook Express;

– Microsoft Outlook;

– The Bat!;

– Network Assistant.

 

123. Яке програмне забезпечення було розроблене для роботи в операційній системі MS-DOS для роботи з електронною поштою:

– Astra++;

– Relcom;

– Firecom;

– Firestar;

– Vista.

 

124. У якій відповіді наведені всі команди панелі інструментів вікна програми Firestar:

– Відправити, Зупинити, Розкладка, Пошта, Журнал;

– Пошта, Документи, Вигляд, Допомога, Про програму;

– Файл, Правка, Сервіс, Довідка;

– немає вірної відповіді;

– Відправити, Зупинити, Правка.

 

125. Витік інформації це:

– неконтрольоване поширення інформації, яке призводить до її несанкціонованого одержання;

– санкціонована передача стороннім особам частини інформації;

– вільне розповсюдження секретної інформації за вказівкою керівника;

– розповсюдження інформації через засоби масового інформування;

– кодування інформації.

 

126. Служба захисту інформації має право:

– здійснювати контроль за діяльністю будь-якого структурного підрозділу щодо виконання вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з захисту інформації;

– керувати роботою працівників підрозділів які займаються обробкою та отриманням інформації;

– проводити контроль технічного та програмного забезпечення щодо відповідності нормам та правилам його використання;

– вилучати програмне забезпечення що не відповідає вимогам наказів та вказівок;

– проводити контроль за рівнем знань програмного та технічного забезпечення працівниками структурних підрозділів.

 

127. Криптографічний захист це:

– вид захисту, що реалізується за допомогою перетворень інформації з використанням спеціальних даних (ключових даних) з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності та авторства.

– вид захисту, що проводиться за допомогою спеціального програмного забезпечення;

– вид захисту при якому зображення та текстова інформація перетворюються у десятковий код;

– вид захисту при якому зображення та текстова інформація перетворюються у двійковий код;

– вид захисту, при якому звукові сигнали перетворюються у графічні і навпаки.

 

128. Інформація в автоматизованих системах це:

– сукупність усіх даних і програм, які використовуються в АС незалежно від засобу їх фізичного та логічного представлення;

– інформація, право доступу до якої обмежено встановленими правовими нормами і (чи) правилами;

– інформація з обмеженим доступом, якою володіють, розпоряджаються чи користуються окремі фізичні чи юридичні особи або держава і порядок доступу до якої встановлюється ними;

– інформація з обмеженим доступом, яка містить відомості, що становлять державну або іншу передбачену законом таємницю;

– програма, що розмножується та поширюється самочинно.

 

129. Загроза для інформації, це:

– витік, можливість блокування чи порушення цілісності інформації;

– дія, внаслідок якої інформація в АС перестає існувати для фізичних або юридичних осіб, які мають право власності на неї в повному чи обмеженому обсязі;

– навмисні дії, що призводять до перекручення інформації, яка повинна оброблятися або зберігатися в АС;

– дії, наслідком яких є припинення доступу до інформації;

– сукупність організаційно-технічних заходів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам власника інформації чи АС та осіб, які користуються інформацією.

 

130. Відомча мережа оповіщення МНС України повинна забезпечувати наступні види послуг:

– усі перераховані види послуг

– електронна пошта;

– інформаційний обмін даними, та забезпечення переговорів;

– циркулярне або вибіркове оповіщення на усіх рівнях;

– віддалений доступ до ресурсів її інформаційного сховища.

 

131. До принципів державного фінансування підрозділів МНС не відносять:

– фінансування підрозділів є кошторисним, проте не має планового характеру;

– обґрунтованість кошторису напрямками бюджетних асигнувань;

– обґрунтованість кошторису за видами видатків:

– економічну доцільність і раціональність використання виділених коштів;

– фінансування має носити цільовий характер.

 

132. Яка із функцій не характерна для головного розпорядника бюджетних коштів:

– не зобов’язаний затверджувати кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня;

– розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити і подає їх Міністерству фінансів України чи місцевому фінансовому органу;

– розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів;

– одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує ефективність використання ними бюджетних коштів;

– отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України чи рішенні про місцевий бюджет, доводить у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

 

133. При планування доходної частини спеціального фонду кошторис підрозділ МНС:

– може мати надходження не передбачені законодавством;

– враховує обсяг надання тих чи інших платних послуг;

– враховує розрахункові показники надходжень та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до законодавства;

– передбачає прогнозне надходження зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду бюджету;

– формується на основі розрахунків доходів, які складаються за кожним джерелом доходів, що плануються на наступний рік.

 

134. Кошторис –

– це план доходів і видатків підрозділу МНС;

– це документ, який не має відношення до фінансових відносин при бюджетному фінансуванні;

– це документ, у якому частково відображується обсяг коштів для виконання підрозділом своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень;

– не виступає основним плановим документом, який надає повноваження підрозділу щодо отримання доходів та здійснення видатків;

– це документ, у якому тільки відображується помісячно видача коштів на заробітну плату.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.03 с.)