B5 В котушці індуктивності за 0,05 секунди сила струму змінюється на 1 А. Яка при цьому виникає е.р.с. самоіндукції, якщо індуктивність котушки дорівнює 0,5 Гн?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

B5 В котушці індуктивності за 0,05 секунди сила струму змінюється на 1 А. Яка при цьому виникає е.р.с. самоіндукції, якщо індуктивність котушки дорівнює 0,5 Гн?Г) 10 В;

65B1 Визначити роботу по переміщенню провідника довжиною 20 см перпендикулярно магнітному полю на відстань 5 см. Індукція магнітного поля В=0,02 Тл. Струм в провіднику І=3 А.

А) 6×10-4Дж;

65B4 Виток площею S=10 см2, по якому тече струм І=20 А вільно встановився в однорідному магнітному полі індукцією В=0,5 Тл. Виток повернули відносно діаметра на кут 90°. Визначити виконану роботу.

В) 10-2 Дж;

65B16 Визначити об'ємну густину енергії магнітного поля, якщо енергія магнітного поля соленоїда дорівнює W=0,2 Дж, а об'єм V=5×10-4 м3.

В) 400 Дж/м3;

69B5 Визначити частоту коливального контура з параметрами L=0,02 Гн, R=40 Ом, C=10 мкФ.

В) 318 Гц;

57В1. В магнітному полі індукцією В=0,22 Тл знаходиться провідник довжиною 1,5 м. Яка сила діє на провідник, якщо сила струму в провіднику 2А, а кут між вектором індукції магнітного поля і провідником 30°?

Б) 3×10-2 Н;

57В5. Визначити індукцію магнітного поля, в якому на провідник довжиною 0,5 м діє сила 5×10-3 Н, при проходженні струму 10 А. Напрям силових ліній перпендикулярний до провідника.

А) 10-3 Тл;

57В6. В магнітне поле індукцією В=0,001 Тл помістили провідник довжиною 0,05 м під кутом 45° до напрямку магнітних силових ліній. Визначити струм у провіднику, якщо на нього діє сила Ампера FA=7,1×10-4 Н.

Г) 2 А;

57В8.Визначити силу Ампера, що діє на провід лінії електропередач довжиною 50 м, якщо по ньому тече струм 100 А. Індукція магнітного поля Землі дорівнює В=10-3 Тл. Кут між напрямком магнітних силових ліній і напрямом струму a=60°.

Г) 4,33 Н;

57В9. Визначити силу, що діє на прямий провідник довжиною 20 см в магнітному полі індукцією В=0,01 Тл, якщо струм в провіднику І=20 А складає кут 30° з вектором магнітної індукції.

А) 0,2 Н;

57В10. Визначити силу Ампера, що діє на провідник довжиною 0,2 м, розташований в напрямі магнітних силових ліній, якщо струм дорівнює І=5А, а індукція магнітного поля В=0,05 Тл.

В) 0 Н;

57В12. Визначити напруженість магнітного поля, якщо в парамагнетику магнітна проникність m=1,1, а індукція магнітного поля В=0,005 Тл.

В) 3,6×103 ;

57В18. Виток радіусом R=20 см знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В=0,2 Тл. Знайти момент сили М, шо діє на виток, якщо площина витка перпендикулярна до силових ліній. Струм у витку І=20 А.

А) 0,5 Н ×м;

57В32. Визначити заряд іона, що рухається в магнітному полі по колу з швидкістю V=106 м/с. Індукція магнітного поля В=0,05 Тл. доцентрова сила що діє на іон F=8×10-15 H.

Б) 1,6×10-19 Кл;

57В34. Визначити індукцію магнітного поля, в якому електрон (q=l,6×10-19 Кл) рухається із швидкістю 5×106 м/с і на нього діє сила Лоренца 0,05 Н.

Б) 6,25×109 Тл;

57В35. Визначити радіус кола, по якому буде рухатися заряд q=0,01 Кл в перпендикулярному до швидкості магнітному полі (В=0,02 Тл). Швидкість руху заряду V=103 м/с, маса m=10-2 г.

Д) 2 м.

57С4.Визначити силу Ампера, що діє на сторону квадратної рамки площею 4 см2, вміщеної в магнітне поле індукцією В=0,02 Тл перпендикулярно до силових ліній. Струм в рамці 1 А.

А) 4×10-4 Н;

проводах, відхилився від положення рівноваги на відстань а=10 см при проходженні струму I=2A. Маса провідника m=0,1кг. Визначити індукцію магнітного поля В, напрямленого вертикально.

Д) 0,05 Тл.

57С9. Визначити напруженість магнітного поля (А/м), що пронизує рамку площею S=5×10-2 м2, якщо залежність магнітного потоку, що пронизує рамку, від часу Ф=2×10p×соs400pt . m0=4p×10-7 Гн/м.

А) 2×108; Б) 5×108 ; В) 109 ; Г) 2×109 ; Д) 8×109;

57С15. Визначити при якій швидкості пучок заряджених частинок в перпендикулярних однорідних електричних (Е=10 кВ/м) і магнітних (В=0,2 Тл) полях не відхиляється.

А) 104 м/с; Б) 2×104 м/с: В) 5×104 м/с; Г) 105 м/с; Д) 2×105 м/с.

57С16. Визначити кінетичну енергію електрона, який у магнітному полі В=0,2 Тл рухається по колу радіусом R=2×10-3 м. Заряд електрона q=1,6×10-19 Кл, маса електрона m=9×10-31 кг.

Д) 2,25×10-15 Дж.

58B2 Визначити напруженість магнітного поля, якщо в парамагнетику магнітна проникність m=1,1, а індукція магнітного поля В=0,005 Тл.

В) 3,6×103 ;

58B8 Виток радіусом R=20 см знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В=0,2 Тл. Знайти момент сили М, шо діє на виток, якщо площина витка перпендикулярна до силових ліній. Струм у витку І=20 А.

А) 0,5 Н ×м;

60В1. Визначити напруженість магнітного поля на відстані 5 см від нескінченого прямолінійного провідника, яким тече струм 628 А.

Г) 20 А/м;

60В2. Визначити індукцію магнітного поля, створеного прямолінійним нескінченним провідником на відстані 20 см від нього, якщо провідником тече струм 5 А.

А) 5×10-6 Тл;

60В3. Визначити напруженість магнітного поля кругового струму 2 А в центрі витка, якщо діаметр витка дорівнює 0,2 м.

Г) 10 А/м;

60В4. Визначити напруженість магнітного поля котушки радіусом R=2м в центрі котушки. Котушка містить 20 витків, стум в кожному витку 2А. Довжина котушки 2 см.

Г) 2000 А/м;

60B5. Визначити індукцію магнітного поля в центрі витка радіусом 0,5 м. Витком тече струм 1 А.

Д) 4p×10-7 Тл.

60B6. Визначити індукцію магнітного поля вздовж вісі котушки зі струмом І=2 А. Радіус котушки 0,5 м, кількість витків 50, довжина котушки 5 см.

Б) 2,5×10-3 Тл;

60B7. Визначити напруженість всередині соленоїда довжиною 20 см і радіусом 2 см, якщо ним тече струм 2 А. Соленоїд містить 40 витків.

Б) 400 А/м;

60В8. Визначити індукцію магнітного поля всередині соленоїда довжиною 50 см і радіусом 2 см, якщо ним тече струм 2 А. Соленоїд містить 50 витків.

Г) 2,5×10-4 Тл;

63В6. Визначити різницю потенціалів на кінцях прямого провідника довжиною 0,5 м, якщо він рухається із швидкістю 1 м/с в магнітному полі напруженістю Н=5 А/м, перпендикулярно до магнітних силових ліній.

Б) p×10-6 В;

63В9. В електричному колі з котушкою індуктивності L=0,01 Гн при вмиканні кола виникає е.р.с. самоіндукції 0,05 В. Визначити величину струму в колі, якщо він зменшився до нуля за 1 секунду.

Д) 5 А.

63В12. В котушці індуктивності за 0,05 секунди сила струму змінюється на 1 А. Яка при цьому виникає е.р.с. самоіндукції, якщо індуктивність котушки дорівнює 0,5 Гн?

Г) 10 В;

63В14. В котушці індуктивності (L=0,022 Гн) за час t=0,05 c струм зростає в 2 рази і досягає З А. Яка при цьому виникає е.р.с. самоіндукції?

В) 0,6 В; .

63В15. Визначити індуктивність контура, якщо при проходженні струму І=5 А створюється магнітний потік Ф=0,2 Вб.

Б) 0,04 Гн;

63В16. Визначити індуктивність соленоїда без осердя довжиною l=0,5 м, площею поперечного перерізу S=2 см2. Кількість витків в соленоїді 300.

Г) 45×10-6 Гн;

63В18. Визначити роботу по переміщенню провідника довжиною 20 см перпендикулярно магнітному полю на відстань 5 см. Індукція магнітного поля В=0,02 Тл. Струм в провіднику І=3 А.

А) 6×10-4Дж;

63В21. Виток площею S=10 см2, по якому тече струм І=20 А вільно встановився в однорідному магнітному полі індукцією В=0,5 Тл. Виток повернули відносно діаметра на кут 90°. Визначити виконану роботу.

В) 10-2 Дж;

63В33. Визначити об'ємну густину енергії магнітного поля, якщо енергія магнітного поля соленоїда дорівнює W=0,2 Дж, а об'єм V=5×10-4 м3.

В) 400 Дж/м3;

67В1.doc Визначити намагніченість феромагнетика, якщо при напруженості магнітного пола Н=20 А/м магнітна сприятливість дорівнює c=150.

Г) 3000 А/м;

67В2.doc Визначити індукцію магнітного поля феромагнетика, якщо магнітна сприятливість c=200 при напруженості магнітного поля Н=30 А/м.

Г) 7,6 мТл;

67В3.doc Визначити індукцію магнітного поля парамагнетика при напруженості магнітного поля Н=25 А/м, якщо магнітна сприятливість c=0,0035.

Б) 31мкТл;

67В4.doc Визначити намагніченість феромагнетика при напруженості Н=40 А/м. Магнітна проникність дорівнює 2×103.

В) 80×103 А/м;

67В5.doc Визначити індукцію магнітного поля діамагнетика, якщо напруженість поля дорівнює Н=25 А/м, магнітна сприятливість діамагнетика c=-0,00062.

В) 31,4×10-6 А/м;

67В6.doc Визначити циркуляцію напруженості магнітного поля контура, який охоплює три провідники із струмами І1=2 А, І2=-3 А, І3=-5 А.

В) 6 А;

70B2 Визначити власну частоту коливань в коливальному контурі, якщо рівняння вимушених коливань має вигляд при резонансі.

Д) 3 Гц.

73B1 Визначити амплітудне значення напруженості електричного поля, яке описується рівнянням хвилі:

В) 0,02 В/м

73B2 Визначити циклічну частоту електромагнітної хвилі:

А) 600π с-1;

73B3 Визначити хвильове число електромагнітної хвилі:

Г) 2·π·10-6

73B4 Визначити довжину електромагнітної хвилі, якщо рівняння цієї електромагнітної хвилі::

Д) 106 м.

 

73B5 Визначити довжину електромагнітної хвилі, що випромінюється коливальним контуром з ємністю С=2·10-7 Ф, індуктивністю L=0,05 Гн.

Г) 1,9·105 м;

71B4 В колі змінного струму активний опір дорівнює R=50 Ом, реактивний опір XL-XС=30 Ом. Визначити ефективне значення струму, якщо ефективна напруга дорівнює 220 В.

Г) 55 А;

71B5 В колі змінного струму струм визначається за формулою , а напруга — . Визначити зсув фаз між струмом і напругою.

Б) 30º;

71B9 Визначити ємність конденсатора в колі змінного струму, якщо ефективний струм і напруга відповідно рівні Іеф=1,5 А, Uеф=200 В. Період коливань струму і напруги

В) 75мкФ;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.009 с.)