Семінарське заняття 5. Проблеми джерел праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінарське заняття 5. Проблеми джерел права(2 години)

1. Проблема значень поняття «джерело права». Співвідношення понять «джерело права» і «форма права»

2. Джерело права у вузько юридичному значенні. Конститутивні ознаки джерела права. Відмінність джерела права від правового припису.

3. Гетерогенність джерел права: правило, що виникло спонтанно та встановлене правило. Легальне правило та правило преторіанського типу.

4. Характеристика нормативно-правового акта.

5. Характеристика правового прецедента (судового та адміністративного).

6. Характеристика нормативного договора.

7. Характеристика правового звичая.

8. Загальні правові принципи як джерело права.

9. Юридична доктрина як джерело права.

10. Основні джерела права в Україні.

11. Взаємодія між джерелами права: закон і наукова доктрина; закон і судова практика; закон у практичному застосуванні.

 

Завдання для самостійної роботи(3 години)

1. Багатозначність поняття «джерело права».

2. Гетерогенність джерел права.

3. Правовий звичай як джерело права та його співвідношення с законом.

4. Проблематика судейського права.

5. Поняття та особливості правового принципу як джерела права.

6. Юридична доктрина як джерело права.

7. Взаємодія між джерелами права.

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Закон (поняття, юридичні властивості, види, особливості функціонування як джерело права у різних правових системах).

2. Основні джерела права України.

3. Нормативний договір як форма права.

4. Законодавча та підзаконна нормотворчість.

5. Правовий звичай як форма права. Співвідношення с законом та іншими джерелами права.

6. Місце та роль загальних принципів права в ієрархії правових норм.

7. Нормативний акт – основна форма права в Україні.

8. Судовий прецедент (поняття, юридичні властивості, види, особливості функціонування як джерела права у різних правових системах).

9. Поняття, особливості та значення юридичної доктрини.

10. Гетерогенність джерел права: правило, що виникло спонтанно та встановлене правило. Легальне правило та правило преторіанського типу.

10.Взаємодія між джерелами права: закон і наукова доктрина; закон і судова практика; закон у практичному застосуванні.

Література:

1. Алексеев Н.Н. Философия права. – СПб.: Лань, 1999.

2. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с учением о нравственности. – СПб.: Лань, 2000.

3. Судебная практика как источник права. Сборник статей. – М., 1997.

4. Явич Л.С. Общая теория права. – Л., 1976.

5. Пархоменко Н.М. Договір в системі права України. - К., 1998.

6. Разумович Н.Н. Источники и формы права. // Советское государство и право. - 1982. - №3.

7. Титарчук О.А. Звичай і право. - X., 1995.

8. Марченко М.Н. Источники романо-германского права: понятие, виды, классификация. // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2000. - № 2. – С.14.

9. Марченко М.Н. Вторичные источники романо-германского права: прецедент, доктрина. // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2000. - № 4. – С. 52.

10. Марченко М.Н. Обычай в системе источников романо-германского права. // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 2000. - № 5. – С.37.

11. Погорілко В., Федоренко В. Джерела права України (загальна теорія джерел

конституційного права) // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - № 1(28). – С.46.

12. Гук П.А. Судебный прецедент в России. // Правоводение. – 2001. - № 4. – С. 50.

13. Горохов Б.А., Маврин С.П., Хохлов Е.Б. Источники трудового права и источники правового регулирования общественно-трудовых отношений // Правоведение. – 2003. - № 6. – С. 30.

14. Бошно С.В. Санкционирование обычаев государством: содержание и классификация // Юрист. – 2004. - № 3. – С. 11.

15. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М.: Статут, 1999.

 

 

Тема 6. Проблеми тлумачення норм права

(7 годин)

Лекція 6.

Проблематика букви та смислу. Тлумачення як необхідний момент у здійсненні права. Поняття тлумачення права. З’ясування і роз’яснення змісту юридичних норм.

Принципи та методи тлумачення. Принцип суб’єктивних методів тлумачення. Принцип об’єктивних методів тлумачення. Екзегетичний метод тлумачення, його критика. Метод вільного наукового пошуку. Сучасні методи тлумачення у загальному огляді.

Способи тлумачення права. Мовне тлумачення. Систематичний спосіб тлумачення. Логічний спосіб тлумачення. Історичний спосіб тлумачення.

Суб’єкти тлумачення права. Види тлумачення за суб’єктами. Офіційне і неофіційне тлумачення. Різновиди офіційного тлумачення права. Нормативне і казуальне тлумачення.

Об’єм тлумачення. Буквальне, розповсюджене і обмежене тлумачення.

Інтерпретаційні акти (акти тлумачення): поняття, види і структура. Відмінність інтерпретаційних актів від нормативно – правових актів і актів застосування права.

Завдання для самостійної роботи(4 години)

1. Поняття та види тлумачення юридичних норм.

2. Способи тлумачення юридичних норм. Особливості їх застосування на практиці.

3. Види тлумачення юридичних норм, їх загальна характеристика.

4. Акти застосування юридичних норм: поняття, види.

5. Основні вимоги до правильного застосування юридичних норм.

6. Поняття, види і причини правозастосовчих помилок і шляхи їх усунення.

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Проблема вибору принципа, метода, способа тлумачення норм права.

2. Значення офіційних роз’яснень для процесу видання інтерпритаційних актів.

3. Особливості історичного тлумачення юридичних норм.

4. Загальна характеристика інтерпритаційних актів.

5. Мета тлумачення юридичних норм та їх роз’яснення.

6. Логічний спосіб тлумачення юридичних норм.

7. Нормативне і казуальне тлумачення (загальне та особливе).

8. Об’єм тлумачення юридичних норм.

9. Особливості мовного тлумачення.

10. Принципи тлумачення юридичних норм.

11. Співвідношення між буквальним, розширюючим та обмежуючим тлумаченням юридичних норм.

12. Співвідношення між нормативно-юридичними та інтерпритаційними актами.

13. Співвідношення між офіційним, аутентичним та неофіційним тлумаченням юридичних норм.

14. Співвідношення мовного та системного тлумачення.

15. Стадії тлумачення юридичних норм.

16. Суб’єкти тлумачення юридичних норм.

Література:

1. Абдрасулов Е.Б. Практика толкования закона в странах СНГ в переходный период // Правоведение. 2002. № 4.

2. Бержель Жан Луи. Общая теория права. – М.: NOTA BENE, 2000.

3. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности. – М., 1992.

4. Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов: Практическое пособие для начинающих юристов. – М., 1997.

5. Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и применении гражданских законов. – М., 2002.

6. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. – Иркутск, 1984.

7. Вопленко Н. Н. Официальное толкование норм. – М., 1976.

8. Дроздов Г. В. Правовая природа разъяснений закона выс­шими органами судебной власти // Сов. гoc-во и право. 1992. № 1.

9. Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. – Ка­зань, 1974.

10. Маликов М.Ф. Гносеологические основы реализации права. – Уфа, 2000.

11. Матузов Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения // Правоведение. 2000. № 5.

12. Мостков М. К. Проблемы реализации права. – Иркутск, 1988.

13. Некрасов С.И. Федеральные и региональные средства и способы преодоления юридических коллизий публично-правового характера // Государство и право. 2001. № 4.

14. Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. – М., 1962.

15. Половченко К.А. Толкование Конституции (и законов) Конституционными Судами России и Украины: теоретические и практические проблемы (Сравнительно-правовой анализ) // Государство и право. 2002. № 10.

16. Протасов В. Н. Юридическая процедура. – М., 1991.

16. Рабінович П., Савчук Н. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект. / Право України. – 2001. - № 11. – С. 22.

17. Разин Л. М. Нормативные и правоприменительные акты органов внутренних дел. – М., 1969.

18. Самощенко И. С., Сырых В. М. Диалектика и методы тол­кования права // Труды ВНИИСЗ. Т. 6. Проблемы совершенст­вования законодательства. – М., 1976.

19. Соцуро Л.В. Неофициальное толкование норм права. – М., 2000.

20. Спасов Б. Б. Закон и его толкование. –М., 1986.

21. Суслов В.В. Герменевтический аспект законодательного толкования // Правоведение. 1997. № 1.

22. Тимофеев М. С. Место и роль толкования права в деятель­ности органов внутренних дел; Автореф... дис. канд. юрид. наук. – М., 1980.

22. Тихий В. Правотлумачення Конституційним Судом України та правова природа його рішень. // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. - № 1. – С. 62.

23. Халфина Р. О. Необходимые условия действенности пра­ва // Сов. гос-во и право. 1990. № 3.

24. Черданцев А. Ф. Толкование советского права. – М., 1979.

25. Черданцев А.Ф. Логико-языковый феномены в праве, юридической науке и практике. – Екатеринбург, 1993.

26. Черданцев Ф.Ф. Толкование права и договора. – М., 2003.

27. Явич Л.С. Общая теория права. – Л., 1976.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ З ПРЕДМЕТУ «ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»

 

1. Розуміння об’єкта та предмета науки та їх значення для визначення меж наукового пізнання.

2. Визначення об’єкта і предмета загальної теорії держави і права.

3. Співвідношення теорії держави і права з юридичними та неюридичними соціально-гуманітарними науками.

4. Основні завдання та функції теорії держави і права. Місце та значення теорії держави і права у системі юридичного знання.

5. Проблеми предмета теоретичного правознавства у вітчизнянній та світовії думці.

6. Склад науки теорії держави і права.

7. Сучасні проблеми методології загальнотеоретичного правознавства.

8. Історичний розвиток загальнотеоретичного правознавства і сучасний стан.

9. Методологичні гіпотези та передумови загальної теорії держави.

10. Причини багатоманітності розуміння держави. Аспекти розуміння держави.

11. Сутність держави в онтологичному підході: основні конструкції держави.

12. Проблема ознак держави.

13. Проблема визначення держави.

14. Проблеми суверенітету: державного та народного.

15. Основні проблеми вітчизнянної доктрини органу держави.

16. Визначення поняття органу держави у сутнісному (субстанціональному) підході.

17. Загальна характеристика французської та германської теорій органу держави та їх критичний аналіз.

18. Класифікація органів держави у французському та германському ученнях.

19. Проблема публічних суб’єктивних прав органів держави. Компетенція, повноваження, суб’єктивні права органу держави у публічній сфері.

20. Проблема юридичної відповідальності органу держави.

21. Плюралізм у розумінні права: проблеми методології, обгрунтування.

22. Широке та вузьке розуміння права та їх критичний аналіз.

23. Юридичний позитивізм, як один із провідних напрямків вузького розуміння права.

24. «Чиста теорія права» Г.Кельзена.

25. Характеристика історичної школи права.

26. Природньо-правова школа (загальна характеристи, недоліки та переваги).

27. Соціологічна школа права.

28. Психологічна школа права: загальна характеристика та критика.

29. Інтегративні підходи до праворозуміння.

30. Ознаки права.

31. Конкуренція права з позаправовими обов’язками. Співвідношення права та пануючої моралі.

32. Збіг правового обов’язку та обов’язків совісті.

33. Співвідношення права та справедливості.

34. Проблема значень поняття «джерело права». Співвідношення понять «джерело права» і «форма права»

35. Джерело права у вузько юридичному значенні. Конститутивні ознаки джерела права. Відмінність джерела права від правового припису.

36. Гетерогенність джерел права: правило, що виникло спонтанно та встановлене правило. Легальне правило та правило преторіанського типу.

37. Характеристика нормативно-правового акта.

38. Характеристика правового прецедента (судового та адміністративного).

39. Характеристика нормативного договора.

40. Характеристика правового звичая.

41. Загальні правові принципи як джерело права.

42. Юридична доктрина як джерело права.

43. Основні джерела права в Україні.

44. Взаємодія між джерелами права: закон і наукова доктрина; закон і судова практика; закон у практичному застосуванні.

45. Принципи та методи тлумачення.

46. Принцип об’єктивних методів тлумачення.

47. Принцип суб’єктивних методів тлумачення.

48. Екзегетичний метод тлумачення, його критика. Метод вільного наукового пошуку.

49. Сучасні методи тлумачення у загальному огляді.

50. Способи тлумачення права.

51. Проблема вибору принципа, метода, способа тлумачення норм права.

52. Види тлумачення за суб’єктами. Офіційне і неофіційне тлумачення. Різновиди офіційного тлумачення права.

53. Нормативне і казуальне тлумачення.

54. Об’єм тлумачення: буквальне, розповсюджене і обмежене тлумачення.

55. Інтерпретаційні акти (акти тлумачення): поняття, види і структура. Відмінність інтерпретаційних актів від нормативно – правових актів і актів застосування права.

 

 

Література до усіх тем

1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. – СПб., 2003.

2. Банчук О.А. Публічне і приватне право: історія українських вчень та сучасність. – К., 2008.

3. Бачинін В.А., Журавський В.С., Панов М.І. Філософія права. – К., 2003.

4. Варламова Н.В. Проблемы общей теории права и государства/Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М, 2002.

5. Гойман-Калинский И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И. Элементарные начала общей теории права. – М., 2003.

6. Голосніченко Д.І. Теорія повноважень: вітчизняний та зарубіжний досвід їх формування. Монографія. – К., 2009.

7. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / В.А. Туманов. – М., 2003.

8. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; за ред.д-ра юрид.наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид.наук, проф., акад.АПрН України О.В. Петришина. – Харків, 2009.

9. Загальна теорія держави і права. Академічний курс/За ред. В.О.Зайчука і Н.М.Оніщенко. – К., 2008.

10. Закомлистов А.Ф.. Юридическая философия / Ассоциация Юридический центр. – СПб., 2003.

11. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави та права: Підручник для студ. вищ. навч. закл. освіти. – Львів., 2003.

12. Котюк В. О. Теорiя права. – К., 1996.

13. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права. – К., 2005.

14. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії. – К., 2008.

15. Марчук В.П. Історія політичних і правових вчень: навч.посібн.дял студентів вищих навч.закл. / В.П.Марчук, Г.В. Марчук. – К., 2009.

16. Межі державного втручання: Теоретико-правовий аспект / О.І. Верник, О.Б.Костенко, П.В. Куфтирев, А.Д.Машков, Ю.Д.Притика. – К., 2004.

17. Нерсесянц В.С. Философия права. – М.,1999.

18. Общая теория государства и права : Акад. курс : В 3 т. Отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 2002-2004.

19. Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: Монографія /Відп.ред.академік НАН України Ю.С. Шемшученко. – К., 2008.

20. Панов М.І., Осипова Н.П., Герасіна Л.М., Клімова Г.П., Сердюк О.В. Соціологія права: Підручник для студ. юрид. спец. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Наталя Пилипівна Осипова (ред.). – К., 2003.

21. Проблемы теории государства и права/ Под ред. М.Н. Марченко. – М., 2001.

22. Проблемы теории государства и права/ Под ред. В.С.Нерсесянца. – М., 1998.

23. Самохвалов В.В., Самохвалов В.П. Правові проблеми влади: Теоретико-методологічні та історичні засади: Навчальний посібник. – Одесса, 2006.

24. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: монографія / М.О. Стефанчук. – К., 2008.

25. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харків, 2001.

26. Сурилов А.В. Теория государства и права. – К.- Одесса, 1989.

27. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. – М., 2002.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.012 с.)