ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ роботи 

Виконання курсової роботи студент розпочинає з розробки плану та методики його виконання для того, щоб було зрозуміло, які питання необхідно обґрунтувати, дослідити, а також які методи потрібно застосовувати. При цьому важливо встановити необхідні матеріали, обсяг роботи.

План-методику студент розробляє з допомогою керівника на основі приблизних планів, додатків та методичних рекомендацій кафедри. Для розробки плану студент повинен по обраній темі вивчити основну літературу, одержати необхідну консультацію від свого керівника.

План та методика виконання роботи повинні носити цілеспрямований характер щодо вивчення та дослідження вибраної проблеми. Робота повинна становити єдине ціле завершене дослідження, а не набір різних, не зв’язаних між собою питань.

За своєю будовою курсова робота, незалежно від теми, складається з таких структурних елементів:

- Титульна сторінка – 1 с.;

- Завдання на курсову роботу – 1 с.;

- Зміст – 1-2 с.;

- Вступ – 2 с.;

- Розділ 1. – Науково-теоретичні основи проблем, що вивчаються (огляд літератури) – 7–9 с.;

- Розділ 2. – Організаційно-економічна характеристика об’єкту дослідження, зміст і результати проведеного дослідження, спеціальна, аналітична частина – 16–18 с.;

- Розділ 3. – Проектний розділ, який містить напрями і перспективи вирішення проблеми – 16–18 с.;

- Висновки – 2–3 с.;

- Список використаних джерел;

- Додатки (за необхідністю).

Загальний обсяг курсової роботи становить 45–50 сторінок комп’ютерного набору без врахування списку використаних джерел і додатків.

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і розміщується на обкладинці курсової роботи. Він повинен бути написаний стандартним шрифтом (14 розміру) або віддрукований на комп’ютері відповідно до рекомендованої форми (Додаток В).

Завдання для виконання курсової роботизаповнюється студентом після вибору теми курсової роботи та інформаційної бази (об’єкту дослідження); затвердження плану та встановлення календарних строків для написання окремих підрозділів. Завдання на курсову роботу оформляють на стандартному бланку (Додаток Г) і підписують студент і керівник.

Зміст подають на початку курсової роботи. У ньому послідовно перераховуються найменування розділів, підрозділів та додатків. Зміст повинен включати в себе всі заголовки, які є в тексті, та номера сторінок, де розміщений кожен з них.

У всіх структурних складових основної частини наводиться огляд літератури з даної теми, аналітичний огляд об’єкта дослідження, виклад методики дослідження, аналіз і узагальнення результатів дослідження.

У вступіобґрунтовують актуальність обраної теми, мету і зміст поставлених завдань, формулюють об’єкт дослідження. Вступ має містити такі компоненти: актуальність теми – де визначається проблема та її сутність, обґрунтовується доцільність написання роботи; мета і завдання дослідження – формується мета та виділяються ті завдання, які потрібно вирішити для досягнення мети; об’єкт та предмет дослідження – об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення (підприємство, група підприємств, галузь і т.д.), предмет дослідження – це частина об’єкта та сфера його діяльності, на яку спрямовано основну увагу дослідника. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта; методи дослідження – як інструмент знаходження фактичного матеріалу.

Основна частинакурсової роботи складається з розділів та підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтування застосованих методів дослідження.

Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати. Крім того, назви розділів мають відповідати темі роботи і повністю її розкривати.

У розділах основної частини подають:

- огляд наукової літератури за темою і вибір напрямів досліджень;

- аналіз і узагальнення результатів досліджень;

- пропозиції щодо підвищення ефективності використання одержаних результатів.

Перший розділ. Основою, фундаментом курсової роботи є теоретична частина. В цьому розділі необхідно систематизовано висвітлити стан питання, якому присвячена робота, навести стислу інтерпретацію досліджуваної проблеми, розкрити її роль в економіці України. Тут потрібно дати об’єктивну оцінку стану проблеми, навести існуючі досягнення і недоліки у вирішенні проблеми, яка досліджується, проаналізувати можливі підходи до її вирішення, узагальнити результати попередніх досліджень з цього та суміжних питань, визначити можливі шляхи вирішення поставленого завдання та викласти загальну методику і основні методи досліджень, що будуть використані в другому та третьому розділах.

Теоретичні положення обов’язково повинні бути підкріплені статистичними даними з офіційних статистичних щорічних довідників України, цитатами з опрацьованих наукових робіт.

В цьому розділі відображається вміння студента узагальнювати доступну йому літературу з обраної ним теми. Теоретична частина курсової роботи розробляється на основі законодавчих актів, нормативних документів, праць провідних спеціалістів, особистих досліджень тощо. При визначенні різних поглядів на те чи інше питання студент повинен чітко сформулювати власне бачення досліджуваної проблеми.

У цьому розділі доцільно висвітлити методику дослідження стосовно теми роботи, систему показників, які характеризують стан проблеми. Узагальнення літератури в цьому розділі може завершуватись переліком показників, які на прикладі конкретного підприємства будуть використовуватися в наступних розділах. Важливо пов’язати з теоретичною частиною курсової роботи аналітичну.

Для ґрунтовного висвітлення досліджуваної теми, студент опрацьовує не менше 20–25 літературних джерел.

Для підбору літератури складають бібліографічний список. Щоб за обмежений проміжок часу ознайомитися з якомога більшою кількістю джерел, необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

а) переглядати тільки ті частини книг та статей, які мають пряме відношення до змісту курсової роботи;

б) виписувати з текстів все те, що може бути використано для обґрунтування особистої точки зору;

в) робити записи з джерел на окремих листках, вказуючи номер найменування книги (статті) за бібліографічним списком автора.

Другий розділ (аналітична частина) курсової роботи містить аналіз економічного стану об’єкту дослідження (підприємства, групи підприємств, району тощо) та відображаються результати дослідження по темі курсової роботи.

Перш за все, окремим параграфом (§ 2.1) необхідно проаналізувати вигідність розташування підприємства до найближчих пунктів збуту продукції та підприємств сфери матеріально-технічного забезпечення, висвітлити природно-кліматичні умови підприємства (для сільськогосподарського підприємства), виробничий напрям підприємства, проаналізувати фінансово-економічний стан підприємства. Для цього протягом 3–5 років визначають показники забезпеченості господарства виробничими ресурсами та ефективність їх використання (земельних, трудових, матеріальних), показники платоспроможності, ділової активності та фінансової стійкості підприємства. Форми рекомендованих таблиць для розрахунку зазначених показників наведені в додаток Д.

Розраховані показники по господарству бажано порівняти з аналогічними показниками по району, області, об’єднанню, системі та зробити короткі висновки стосовно фінансово-економічного стану господарства.

В наступних параграфах цього розділу (§ 2.2 і 2.3) необхідно визначити стан трудових ресурсів підприємства, ефективність їх використання , плинність кадрів, дослідити стилі управління керівника, соціальну інфраструктуру тощо згідно обраної теми. Деякі орієнтовні зразки таблиць дослідження ефективності використання виробничих ресурсів наведені в додатках Ж, К, Л, М. Аналіз, в цілому, важливо проводити в динаміці за 3-5 років. Для економічної оцінки необхідно застосовувати статистичні методи обробки масових даних. При цьому обов’язково слід робити висновки, наскільки ефективно (чи неефективно) здійснюються ті чи інші процеси на даному підприємстві. За кожним напрямком дослідження бажано наводити необхідні рисунки, графіки, що характеризують виробничі процеси, таблиці та діаграми, які свідчать про стан та ефективність даного процесу. За кожним напрямом аналізу необхідно розраховувати втрати, до яких приводять недоліки господарювання, використовуючи різноманітні методики.

Матеріали даного розділу повинні бути логічним продовженням теоретичних положень першого розділу і показувати наскільки в об’єкті дослідження знаходять втілення наукові основи виробничо-комерційної діяльності підприємства.

Третій розділ (конструктивна частина роботи) як за обсягом, так і за глибиною викладання питань вважається центральним. У ньому розглядаються, розробляються і обґрунтовуються перспективи розвитку та пропозиції студента по раціональному використанню трудових ресурсів, поліпшенню якості їх праці, зменшенню трудомісткості, покращення умов праці та відпочинку, вдосконалення мотивації праці тощо.

Цілеспрямованість та реальність рекомендованих заходів мають бути підкріплені відповідними розрахунками, або фактичними даними. При цьому обов’язково слід розраховувати економічний ефект від впровадження у діяльність підприємства пропозицій автора. Такий ефект може мати наступний характер – підвищення продуктивності праці, прибутковості, тощо; соціальний характер – поліпшення умов праці, підвищення життєвого рівня, удосконалення соціальної інфраструктури.

Обґрунтування перспектив розвитку, виявлення резервів виробництва здійснюється за допомогою розрахунково-конструктивного методу, монографічного, балансового та інших методів дослідження. Окремі підрозділи третього розділу, як і другого, можуть бути розраховані на ЕОМ.

Висновкиє логічним підсумком досліджень. У цьому розділі студенти мають підвести короткі підсумки дослідження таким чином, щоб не читаючи основного тексту, можна було б зрозуміти сутність роботи. Для цього слід в декількох словах нагадати про актуальність обраної теми, розкрити в загальних рисах загальнотеоретичні проблеми, перерахувати основні напрямки дослідження, його основні результати, зазначити конкретні шляхи усунення виявлених недоліків, вирішення проблем із зазначенням очікуваного економічного ефекту від таких пропозицій. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Основні вимоги до цієї частини роботи: висновки мають бути чіткими, короткими, пронумерованими, відповідно до них можна було б скласти уяву про зміст роботи.

Список використаних джерелзакінчує виклад тексту роботи. У нього включають тільки ті видання, що дійсно були вивчені і використані в процесі підготовки роботи: законодавчі документи, постанови Уряду з питань економічної реформи, монографії, статті в періодичній пресі і т.д. Список використаної літератури повинен включати певну кількість найменувань по нормативно-правовій базі, а також інші джерела.

Звітні, планові матеріали, документи первинного бухгалтерського обліку та звітності у список використаної літератури не включаються.

Додаткив роботі є необов’язковими, але бажаними. Вони можуть бути включені у випадку наявності допоміжного матеріалу до основного змісту роботи, що підтверджує окремі положення, висновки, пропозиції. До них відносяться фінансова звітність досліджуваного об’єкта, проміжні розрахунки, таблиці додаткових цифрових даних, формули, розрахунки, результати рішень задачі на комп’ютері. В тексті роботи на додатки робляться обов’язково посилання.

 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Загальні вимоги

 

Курсова робота має бути виконана оформлена з дотриманням усіх технічних вимог. Текст роботи має бути надрукований на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297) з дотриманням таких вимог:

- текстовий редактор – МS Word 98-2003

- Шрифт основного тексту – Times New Roman

- Розмір шрифту (кегель) – 14

- Відстань між рядками – Format / Paragraph / Exactly / 20 (Формат / Абзац / Інтервал / Полуторний).

Поля тексту: текст роботи необхідно друкувати залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Рядків на сторінці – 28–30

Нумерація сторінок – праворуч зверху, без крапки вкінці. На титульній сторінці номер не ставиться. До загальної нумерації входять також додатки та список використаної літератури.

Вписувати в текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання дипломної роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи і розміщують, як правило, в додатках.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи “Зміст”, “Перелік умовних скорочень”, “Вступ”, “Розділ”, “Висновки”, “Список використаних джерел”, “Додатки” друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3 інтервалам.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають нумерації на загальних засадах.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.009 с.)