Розділ 2 Аналіз персоналу (підприємство) як системи управлінняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 2 Аналіз персоналу (підприємство) як системи управління2.1 Характеристика діяльності підприємства

2.2 Персонал (підприємство) як об`єкт управління

2.3 Аналіз та оцінка кадрової роботи (підприємство)

Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності кадрової роботи (підприємство)

3.1 Удосконалення методики проведення атестації працівників (підприємство)

3.2 Підвищення ефективності професійного розвитку персоналу (підприємство)

Висновки

Пропозиції

 


8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ

Виконуючи курсову роботу з дисципліни «Управління персоналом», студент повинен чітко усвідомити критерії та оцінки. На кафедрі менеджменту і адміністрування розроблена і використовується уніфікована форма, яка наведена нижче:

Уніфікована форма оцінювання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом» (до 100 балів):

1. Вступ (5 балів);

2. Розділ 1 (10 балів);

3.Розділ 2 (10 балів);

4. Розділ 3 (15 балів);

5. Висновки (10 балів);

6.Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 20 балів);

7.Захист курсової роботи (повнота викладення матеріалу) (до 30 балів).


9. ШКАЛА НАРАХУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ БАЛІВ ЗА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030601 МЕНЕДЖМЕНТ

 

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою Оцінка за національною шкалою Якісні критерії оцінки знань
A 86-100 (відмінно) Актуальний, якісно викладений матеріал, чітка відповідність вимогам щодо оформлення курсової роботи, повнота та лаконічність висвітлення основних завдань курсової роботи при захисті
B-C 71-85 (добре) Якісно викладений матеріал, з можливими кількома помилками, дотримання вимог щодо оформлення курсової роботи, демонстрація достатнього рівня знань при захисті
D-E 60-70 (задовільно) Викладений матеріал відповідає темі курсової роботи, але є значна кількість недоліків, недотримання вимог щодо оформлення курсової роботи, демонстрація необхідного рівня знань при захисті
FX 35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання Викладений матеріал частково відповідає темі курсової, недотримання вимог щодо оформлення курсової роботи, демонстрація низького рівня знань при захисті
F 0-34 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни Викладений матеріальне відповідає темі курсової, недотримання вимог щодо оформлення курсової роботи, демонстрація низького рівня знань при захисті

Лист оцінювання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом»

виконаної студентом(кою) групи ____________

_______________________________________________________

(П.І.П. студента)

№ п/п Критерії оцінювання Бали
керівник комісія
  Зміст (до 50 балів)    
1. Обґрунтування актуальності теми (до 3 балів)    
2. Повнота розкриття теми (до 10 балів)    
3. Використання достовірних (віртуальних) статистичних і фактичних даних, що характеризують проблему та їх аналіз в динаміці (до 5 балів)    
4. Використання математичних та статистичних методів, методів моделювання, комп’ютерних технологій (до 5 балів)    
5. Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів (до 2 балів)    
6. Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження (до 10 балів)    
7. Наявність в курсовій роботі (проекті) наглядних матеріалів (таблиць, графіків, схем), та їх аналіз (до 5 балів)    
8. Обґрунтованість висновків (до 10 балів)    
  Оформлення та організація виконання (до 20 балів)    
9. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 5 балів)    
10. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул, та графічних ілюстрацій (до 5 балів)    
11. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел (до 5 балів)    
12. Дотримання графіка виконання курсової роботи (проекту) (до 5 балів)    
  Захист (до 30 балів)    
13. Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи (до 10 балів) Х  
14. Презентація курсової роботи (проекту) (до 10 балів) Х  
15. Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 10 балів) Х  
  Всього балів    
  Підсумкова оцінка за національною шкалою    
  Підсумкова оцінка за шкалою ECTS    
  Підпис членів комісії    
   
   

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 

1. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К.: ВД „Професіонал”, 2009. – 453 с.

2. Балабанова, Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства: навч. посібник /Л. В. Балабанова, О.В. Стельмашенко. – К.: Знання, 2011. – 236с.

3. Жуковська, В. М. Управління персоналом: практикум: навч. посібник / В. М. Жуковська, І.П. Миколайчук. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 293 с.

4. Балабанова, Л. В. Управління персоналом: підручник / Л. В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: Центр учб. л-ри, 2011. – 468 с.

5. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М.. Управ­лiння персоналом: Навч. посiбник – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2009. – 502 с.

6. Егоршин А.П. Управление персоналом. ─Н.Новгород: НИМБ, 1997. - 568 с.

7. Кибанов А.Я Основы управления персоналом .-М.: ИНФРА- М, 2008.- 304 с.

8. Крушельницька О.В. Управлiння персоналом: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 296 с.

9. Михайлова Л.I.. Управлiння персоналом: Навч. посiбник – К.: ЦУЛ, 2007. – 248 с.

10. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – К.: Знання, 2004. - 135 с.

11. Осовська Г. В., Крушельницька О. В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2005. – 224 с.

12. Палеха, Ю.I. Менеджмент персоналу: навч. посібник/ Ю.I. Палеха. – К.: Ліра-К, 2010. – 338 с.

13. Управлiння персоналом: Навч. посiбник / М.Д. Виноградський, С.В. Бєляєв, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. – 504 с.

14. Щёкин Г. В.Основы кадрового менеджмент : Учебник. - 5-е изд., стереотип. - К.:МАУП, 2004. - 280 с.

15. Щёкин Г.В. Организация и психология управления персоналом: Учеб.-метод.пособие. - К.: МАУП, 2002. - 832 с.

 

Додаткова

 

 

16. Батаршев А.В. Психология управления персоналом: Пособие. – М.: «Психотерапия», 2007. – 613 с

17. Большаков Л.С., Михайлов В.И. Современный менеджмент: теория и практика – СПб: Питер: 2000. – 416с.

18. Васильченко Р.Ж. Психологическое тестирование в кадровом менеджменте: за и против// Управление персоналом. – 2007. - №9. – С. 27-30

19. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент.-М.:Высшая школа,2006. –528с.

20. Вудкок М.,Френсис Д. Раскрепощенный менеджер.-М.:Дело,1992. –140с.

21. Герберт А., Саймон и др. Менеджмент в организации, перевод под редакцией Емельянова – М: РАГС “Экономика’’: 2004. – 340с.

22. Герчикова И. Н. Менеджмент. -М.: 1996. – 480 с.

23. Кальна В.Д. Оценка работы персонала, подготовка и проведение атестации// Управление персоналом.- 2002.- №9 . – С.54-62

24. Крушельницька О.В., Мельничук Д,П. Управління персоналом .- К.: Кондор .- 2008.- 296с

25. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управлiння персоналом: Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп . – К.: Кондор, 2005. – 308 с.

26. Курочкин А.С., Организация управления предприятием.-М: Межрегиональная Академия управления персоналом, 1996-131с.

27. Лапурий С.Г. Оцінка персоналу як основа кадрового менеджменту// Україна: аспекти праці. – 2000. - № 4. – ст.33-35

28. Липсиц И.В. Секреты умелого руководителя -М.: Экономика, 1991. –230с.

29. Петюх В. М. Управління персоналом. Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2007. - 124 с.

30. Ремещенко В.Н. Принятие решений: ситуации и советы.-К.:Политиздат Украины,1990. –214с.

31. Румянцева З.П., Менеджмент организации – М: Инфра, 1995 – 432с.

32. Сацков И.Н., Практический менеджмент/ Старкер,1998 –448с.

33. Социальный менеджмент / под ред. Дапового – М: ЗАО Бизнес школа – 1999 – 384с.

34. Таргович І. Г. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник. – К.: Знання, 2005. - 135 с.

35. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия: Учебное пособие. – М.: Дело, 2000. – 272 с.

36. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие для вузов (под редакцией А.А. Крылова, Ю.В. Пружинского). – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, 495 с.

37. Управління персоналом /М.Д. Виноградський, С.В. Бєляєва, А.М. Виноградська, О.М. Шкапова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 504с.

38. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Учебно-практическое пособие. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: ЗАО “Бизнес школа “ 1998.–352с.

39. Щекин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп.- К.: МАУП, 2001. – 315 с.

40. Ященко Б. Оцінка персоналу як основа кадрового менеджменту// Україна: аспекти праці. - 2009.- C.33-35.


Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Полтавський національний технічний університету імені Юрія Кондратюка

 

Кафедра менеджменту і адміністрування

 

 

Курсова робота

З «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

 

на тему

........

 

(виконану на матеріалах ........)

 

Робота виконана   __________________________________________ (П.І.П)   (група)  
Науковий керівник   (вчене звання, науковий ступінь)   (П.І.П)  

 

ПОЛТАВА - ......

 

Додаток Б

 

 

Зміст

Вступ Стор.
  Розділ 1.
1.1.
1.2 .
  Розділ 2.
2.1.
2.2.  
2.3  
  Розділ 3.
3.1.  
3.2.
  Висновки
Пропозиції
Перелік літератури
 
Додатки

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.013 с.)