Глава І. Поняття і значення механізму державиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава І. Поняття і значення механізму державиКурсова робота

Поняття і значення механізму держави
Зміст

Вступ - 2

Глава І. Поняття і значення механізму держави - З

Глава II. Принципи організації і діяльності механізму держави - 6

Глава III. Поняття державного апарату і органу держави - 9

Глава IV. Види державних органів -12
Глава V. Система державних органів України

§ 1. Представницькі органи державної влади -16

§2. Виконавчі органи влади України -19

§3. Судові органи влади - 23

§4. Правоохоронні органи державної влади - 24

Висновок - 26

Література - 27


Вступ

На будь-якому етапі розвитку людства питання про те, якою повинна бути держава, її функції, а також як і ким повинна здійснюватися державна влада залишалося в тій або іншій мірі актуальним і суттєвим. Держава, як вища форма організації суспільства, має певні завдання і функції, для виконання і реалізації яких необхідний певний механізм. Таким механізмом став державний апарат (механізм держави).

Потреба у державному механізмі виникла разом з появою держави. Звичайно, що за різних політичних режимів, механізм держави виконував державні функції різними способами: при тоталітарному режимі характерним було застосування масових репресій, при демократичному - індивідуальних покарань, але на принципах гуманізму, поваги прав людини.

Для нашої країни питання про механізм держави має особливу актуальність, тому що вона знаходиться на перехідному етапі від тоталітарного режиму до демократичної держави.

Офіційне визнання необхідності формування в нашій країні правової держави викликало пожвавлення дослідження проблем пов'язаних із державою і, зокрема, з її механізмом.

У своїй роботі я спробую розкрити поняття державного механізму та значення його для держави, охарактеризувати принципи його організації і діяльності.


Глава І. Поняття і значення механізму держави

Механізм держави є та реальна організаційно матеріальна сила, володіючи якою держава здійснює владу. Механізм є структурним і предметним уособленням держави, являє собою матеріальну "речовину", з якої вона складається. Можна сказати, що механізм змістовно діюче, постійно функціонуюче вираження держави.

Для ефективного повноцінного здійснення своїх завдань і функцій кожна держава повинна мати певну систему органів і організацій. У юридичні літературі сукупність таких органів називається механізмом держави.

Механізм держави - це цілісна ієрархічна система державних органів і установ, практично здійснюючих державну владу, задачі та функції держави. Завдяки цьому механізму, який складається з органів держави, державних підприємств і державних установ, здійснюється соціальне призначення держави. Частина державних організацій (якою є саме органи держави) наділяється владними повноваженнями, за допомогою яких здійснює управління в суспільстві з метою реалізації завдань і функцій держави. Ця частина називається апаратом держави.

Державні підприємства і установи - це організації, які під керівництвом державного апарату практично здійснюють функції держави у сфері виробничої діяльності, пов'язаної зі створенням матеріальних цінностей (державні підприємства), чи діяльності, пов'язаної зі створенням нематеріальних благ (державні установи). Державні підприємства і установи являють собою організовані державою трудові колективи робітників і службовців на чолі з призначеним керівником. Зміст діяльності підприємств, на відміну від апарату держави, полягає у створенні матеріальних цінностей, задоволенні суспільних інтересів, здійсненні інших соціальних функцій. Державним установам притаманна невиробнича діяльність у сфері охорони здоров'я, освіти, наукових досліджень, навчально-виховної роботи.

Державні підприємства і установи не можуть вважатися державними органами, оскільки вони не являються носіями державної влади, їх відмінність від державних органів полягає у тільки їм властивій організаційній структурі, характері повноважень.

З визначення механізму держави, яке я навела вище, можна виділити характерні його ознаки.

1. Це цілісна ієрархічна система державних органів і установ. Цілісність її забезпечується єдиним принципами організації і діяльності державних органів і установ, єдиними завданнями і цілями їх діяльності.

2. Первинними структурними частинами (елементами) механізму є державні органи і установи, в яких працюють державні службовці (чиновники). Державні органи поєднані між собою началами субординації координації.

3. Для забезпечення державних владних велінь вона має безпосередні знаряддя (установи) примусу, які відповідають технічному рівню кожної епохи, - озброєні загони людей, в'язниці, та ін. Без них не може обійтися жодна держава.

4. За допомогою механізму практично здійснюється влада і виконуються функції держави.

Між функціями держави та її механізмом зв'язок прямий і нерозривний. В силу того, що механізм якраз створюється для виконання функцій держави, останнім в цьому зв'язку належить визначальна роль. Органи держави і установи повинні пристосовуватися до функцій, які можуть змінюватися. Якщо, наприклад, в суспільстві отримують перевагу функції, що випливають з класових чи національних суперечок, то за цим неминуче виходять на перший план такі елементи механізму держави, як органи і установи насильства, примусу.

Структура механізму держави

Єдиний і цілісний механізм держави диференціюється (розподіляється) на складові частини - органи, підсистеми. Між ними існує своя ієрархія: різні органи і підсистеми займають не однакове місце в державному механізмі, знаходяться у складних відносинах координації і субординації.

Структура механізму держави мінлива і різноманітна, але за будь-яких умов в неї входять органи управління і органи примусу. Звичайно, не потрібно це розуміти так, що одна частина державного механізму займається лише управлінням, а інша - лише примусом. В реальному житті управління і примус переплітаються між собою.

Багато століть і тисячоліть механізм держави був нерозвинений, його органи не були диференційовані по складу і компетенції. В рабовласницькому, феодальному та й на ранніх етапах розвитку капіталістичної держави основу механізму складали військове відомство, відомство внутрішніх справ, фінансів та іноземних справ.

Механізм сучасної держави виділяється високим ступенем складності, різноманітністю органів і установ, підрозділяється на великі підсистеми. Так, одну його підсистему утворюють вищі органи держави: представницькі, глава держави, уряд. Вони зазвичай знаходяться в полі зору суспільства, засобів масової інформації, навколо них, формується суспільна думка. Друга підсистема - це органи правопорядку, суд, прокуратура, а також силові структури (армія, поліція, розвідка). Останні виконують рішення вищих органів держави, в тому числі методами державного примусу (військове стримання, поліцейські заходи). Найбільш жорсткі способи примусу здійснюють озброєні загони людей - військо, поліція.

В учбовій літературі поняття "механізм" і "апарат" держави, як правило, визнаються співпадаючими по об'єму і змісту. Вважається, що термін "механізм" лише підкреслює цілісність апарату, його спрямованість на результативну діяльність1.

_______________________

1 Корельский В.М. Теория государства й права: Курс лекций. М., 1997

 


Глава V. Система державних органів України

Виконавчі органи влади України

Глава держави.

Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання її Конституції, прав і свобод людини і громадянина.

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Перед вступом на вищу державну посаду Президент України складає таку присягу:

"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Відповідно до Конституції Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

4) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

5) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;

6) призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку;

7) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади;

8) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

9) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

10) утворює суди у визначеному законом порядку;

11) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

12) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;

13) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

14) здійснює помилування;

15) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

16) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Кабінет Міністрів України.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України.

До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри.

Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної Ради України.

Прем'єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України, спрямовує її" на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.

Прем'єр-міністр України входить із поданням до Президента України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів.

Конституція визначає наступні повноваження Кабінету Міністрів:

1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України;

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю;

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

10) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами України, актами Президента України.

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Виконавчі органи влади на місцях.

Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Судові органи влади

Відповідно до Конституції правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

Судочинство в Україні здійснюється Конституційним судом та судами загальної юрисдикції.

Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні.

Діяльність Конституційного Суду України грунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обгрунтованості прийнятих ним рішень.

Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо:

1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість;

3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України.

Система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Систему судів загальної юрисдикції складають: Верховний Суд України, Верховний Суд Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські суди, міжобласний суд, міжрайонні (окружні), районні (міські) суди та військові суди регіонів, Військово-Морських Сил і гарнізонів.

Верховний суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди.

Висновок

Для механізму держави характерне таке негативне явище, як бюрократизм. Особливо це помітно в нашій країні, коли для отримання якоїсь довідки чи документу необхідно пройти велику кількість інстанцій або, коли тебе з однієї інстанції відсилають в іншу, а з тієї ще далі. В умовах правової держави цього не повинно бути.

Україна зараз знаходиться напередодні адміністративної реформи і тому, я вважаю, потрібно детально дослідити цю проблему і зокрема, здійснити наступне:

- скоротити державний апарат, провести його реорганізацію і децентралізацію, що повинно привести до підвищення ефективності його функціонування (недавно я чула інформацію, що уряд має намір майже вдвічі скоротити кількість існуючих міністерств і відомств і відповідно чисельність їх службовців);

- необхідне спрямування державного механізму на проблеми забезпечення, реалізації і захисту прав і свобод людини, охорону правопорядку;

- підвищення професіоналізму державних службовців (скорочення їх чисельності неодмінно призведе до цього, оскільки зменшення кількості посад, змусить службовців підвищувати свій професійний рівень для того, щоб не залишитися без роботи);

- необхідне чітке і суворе законодавство щодо покарання тих службовців, які грубо порушують права людини, що, на жаль, для сучасної України не рідкість.


Список використаних джерел

1. Конституція України від 28 червня 1996 року

2. Закон Украйни „Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №52

3. Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №53

4. Закон України „Про міліцію" від 25 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №4

5. Закон України "Про судоустрій України" від 5 червня 1981 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1981. - №24

6. Керельский В. М Теория государства и права - М, 1997

7. Матузов Н. Ш. Теория государства и права — М, 1997

8. Скакун О. Ф., Подберезский Н. К. Теория права и государства -Харьков, 1997

9. Суриков А. В. Теория государства и права - К, 1989

Курсова робота

Поняття і значення механізму держави
Зміст

Вступ - 2

Глава І. Поняття і значення механізму держави - З

Глава II. Принципи організації і діяльності механізму держави - 6

Глава III. Поняття державного апарату і органу держави - 9

Глава IV. Види державних органів -12
Глава V. Система державних органів України

§ 1. Представницькі органи державної влади -16

§2. Виконавчі органи влади України -19

§3. Судові органи влади - 23

§4. Правоохоронні органи державної влади - 24

Висновок - 26

Література - 27


Вступ

На будь-якому етапі розвитку людства питання про те, якою повинна бути держава, її функції, а також як і ким повинна здійснюватися державна влада залишалося в тій або іншій мірі актуальним і суттєвим. Держава, як вища форма організації суспільства, має певні завдання і функції, для виконання і реалізації яких необхідний певний механізм. Таким механізмом став державний апарат (механізм держави).

Потреба у державному механізмі виникла разом з появою держави. Звичайно, що за різних політичних режимів, механізм держави виконував державні функції різними способами: при тоталітарному режимі характерним було застосування масових репресій, при демократичному - індивідуальних покарань, але на принципах гуманізму, поваги прав людини.

Для нашої країни питання про механізм держави має особливу актуальність, тому що вона знаходиться на перехідному етапі від тоталітарного режиму до демократичної держави.

Офіційне визнання необхідності формування в нашій країні правової держави викликало пожвавлення дослідження проблем пов'язаних із державою і, зокрема, з її механізмом.

У своїй роботі я спробую розкрити поняття державного механізму та значення його для держави, охарактеризувати принципи його організації і діяльності.


Глава І. Поняття і значення механізму держави

Механізм держави є та реальна організаційно матеріальна сила, володіючи якою держава здійснює владу. Механізм є структурним і предметним уособленням держави, являє собою матеріальну "речовину", з якої вона складається. Можна сказати, що механізм змістовно діюче, постійно функціонуюче вираження держави.

Для ефективного повноцінного здійснення своїх завдань і функцій кожна держава повинна мати певну систему органів і організацій. У юридичні літературі сукупність таких органів називається механізмом держави.

Механізм держави - це цілісна ієрархічна система державних органів і установ, практично здійснюючих державну владу, задачі та функції держави. Завдяки цьому механізму, який складається з органів держави, державних підприємств і державних установ, здійснюється соціальне призначення держави. Частина державних організацій (якою є саме органи держави) наділяється владними повноваженнями, за допомогою яких здійснює управління в суспільстві з метою реалізації завдань і функцій держави. Ця частина називається апаратом держави.

Державні підприємства і установи - це організації, які під керівництвом державного апарату практично здійснюють функції держави у сфері виробничої діяльності, пов'язаної зі створенням матеріальних цінностей (державні підприємства), чи діяльності, пов'язаної зі створенням нематеріальних благ (державні установи). Державні підприємства і установи являють собою організовані державою трудові колективи робітників і службовців на чолі з призначеним керівником. Зміст діяльності підприємств, на відміну від апарату держави, полягає у створенні матеріальних цінностей, задоволенні суспільних інтересів, здійсненні інших соціальних функцій. Державним установам притаманна невиробнича діяльність у сфері охорони здоров'я, освіти, наукових досліджень, навчально-виховної роботи.

Державні підприємства і установи не можуть вважатися державними органами, оскільки вони не являються носіями державної влади, їх відмінність від державних органів полягає у тільки їм властивій організаційній структурі, характері повноважень.

З визначення механізму держави, яке я навела вище, можна виділити характерні його ознаки.

1. Це цілісна ієрархічна система державних органів і установ. Цілісність її забезпечується єдиним принципами організації і діяльності державних органів і установ, єдиними завданнями і цілями їх діяльності.

2. Первинними структурними частинами (елементами) механізму є державні органи і установи, в яких працюють державні службовці (чиновники). Державні органи поєднані між собою началами субординації координації.

3. Для забезпечення державних владних велінь вона має безпосередні знаряддя (установи) примусу, які відповідають технічному рівню кожної епохи, - озброєні загони людей, в'язниці, та ін. Без них не може обійтися жодна держава.

4. За допомогою механізму практично здійснюється влада і виконуються функції держави.

Між функціями держави та її механізмом зв'язок прямий і нерозривний. В силу того, що механізм якраз створюється для виконання функцій держави, останнім в цьому зв'язку належить визначальна роль. Органи держави і установи повинні пристосовуватися до функцій, які можуть змінюватися. Якщо, наприклад, в суспільстві отримують перевагу функції, що випливають з класових чи національних суперечок, то за цим неминуче виходять на перший план такі елементи механізму держави, як органи і установи насильства, примусу.

Структура механізму держави

Єдиний і цілісний механізм держави диференціюється (розподіляється) на складові частини - органи, підсистеми. Між ними існує своя ієрархія: різні органи і підсистеми займають не однакове місце в державному механізмі, знаходяться у складних відносинах координації і субординації.

Структура механізму держави мінлива і різноманітна, але за будь-яких умов в неї входять органи управління і органи примусу. Звичайно, не потрібно це розуміти так, що одна частина державного механізму займається лише управлінням, а інша - лише примусом. В реальному житті управління і примус переплітаються між собою.

Багато століть і тисячоліть механізм держави був нерозвинений, його органи не були диференційовані по складу і компетенції. В рабовласницькому, феодальному та й на ранніх етапах розвитку капіталістичної держави основу механізму складали військове відомство, відомство внутрішніх справ, фінансів та іноземних справ.

Механізм сучасної держави виділяється високим ступенем складності, різноманітністю органів і установ, підрозділяється на великі підсистеми. Так, одну його підсистему утворюють вищі органи держави: представницькі, глава держави, уряд. Вони зазвичай знаходяться в полі зору суспільства, засобів масової інформації, навколо них, формується суспільна думка. Друга підсистема - це органи правопорядку, суд, прокуратура, а також силові структури (армія, поліція, розвідка). Останні виконують рішення вищих органів держави, в тому числі методами державного примусу (військове стримання, поліцейські заходи). Найбільш жорсткі способи примусу здійснюють озброєні загони людей - військо, поліція.

В учбовій літературі поняття "механізм" і "апарат" держави, як правило, визнаються співпадаючими по об'єму і змісту. Вважається, що термін "механізм" лише підкреслює цілісність апарату, його спрямованість на результативну діяльність1.

_______________________

1 Корельский В.М. Теория государства й права: Курс лекций. М., 1997

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.019 с.)