Тема: Історія та сучасний стан релігії в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Історія та сучасний стан релігії в Україні1. Дохристиянські вірування, язичництво давнього населення України.

2. Хрещення Русі та поширення нової релігії.

3. Історія українського православ’я, основні проблеми його розвитку.

4. Українська греко-католицька церква: історія і сучасність.

5. Сучасний стан релігії та релігійності в Україні. Міжконфесійні стосунки.

Джерела: 25, 35, 36, 37, 38.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: релігія, церква, міжконфесійність, православ’я.

Особливу увагу слід звернути на такі питання: греко-католицька церква; історія і сучасність релігії та релігійності в Україні; міжконфесійні стосунки; православ’я, основні проблеми його розвитку.

Семінарське заняття 8

Тема: Релігія і сучасність

1. Географія та статистика сучасних релігій.

2. Релігіотворення в сучасному світі. Кризові явища та політизація сучасного релігійного життя.

3. Неорелігії, причини появи, основні течії сучасності та перспективи розвитку.

4. Вільнодумство та атеїзм, основні етапи розвитку (богоборництво, антиклерикалізм, єресь, скептицизм, пантеїзм, деїзм) та сучасний стан.

Джерела: 25, 35, 36, 37, 38.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: атеїзм, єресь, скептицизм, пантеїзм, деїзм, антиклерикалізм.

Особливу увагу слід звернути на такі питання: атеїзм, основні етапи розвитку; неорелігії, причини появи, основні течії сучасності та перспективи розвитку.

2.4. Зміст самостійної роботи студентів

Змістовий модуль 1

Тема 1: Основні етапи розвитку релігієзнавства

1. Релігієзнавство як наука.

2. Наукове і богословське релігієзнавство.

3. Релігієзнавство і теологія.

4. Основні поняття та категоріальний апарат. Принципи релігієзнавства.

5. Основні етапи розвитку релігієзнавчої думки.

6. Сучасне богослов’я і наука.

Джерела: 5, 22, 30, 35, 45, 50

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення та охарактеризуйте релігієзнавство як науку.
 2. Як співвідносяться об’єкт і предмет релігієзнавства?
 3. Наведіть різні визначення релігії.
 4. Назвіть основні концепції про походження релігії.
 5. Розкрийте ідею подвійності світу та поняття надприродного.
 6. Охарактеризуйте структуру релігії, виділіть її основні елементи.
 7. Розгляньте та законспектуйте основні функції релігії. Наведіть приклади по кожній з них.
 8. Покажіть взаємозв’язок релігії та моралі.

Змістовий модуль 1

Тема 2: Історичне витлумачення релігії

1. Джерела та основні закономірності розвитку релігії. Первісні релігійні вірування (фетишизм, тотемізм, магія, анімізм і т.д.).

2. Основні історичні типи релігій (етнічні і світові).

3. Ранні етнічні релігії (давньоєгипетська, релігія Давньої Месопотамії, давньоіндійська, давньогрецька, давньоримська, давньогерманська).

4. Національно-державні релігії (індуїзм, конфуціанство, даосизм, синтоїзм, зороастризм, джайнізм)

5. Особливості іудаїзму як національної релігії.

6. Особливості світових релігій.

Джерела: 5, 22, 30, 35, 45, 50

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть основні джерела та закономірності розвитку релігії.
 2. Чим відрізняються ранні (первісні), політеїстичні та монотеїстичні релігії?
 3. Охарактеризуйте та наведіть приклади родоплемінних, національних та світових релігій.
 4. Що таке національно-державні релігії? Наведіть приклади.
 5. В чому полягає особливість індуїзму, синтоїзму та іудаїзму як національних релігій?

 

Змістовий модуль 1

Тема 3: Свобода буття релігії в суспільстві

1. Поняття свободи совісті.

2. Свобода релігії та віросповідання. Віротерпимість та релігійна толерантність.

3. Ставлення держави щодо релігії та церкви.

4. Правове регулювання релігійних та державно-церковних відносин.

5. Правовий аспект свободи совісті.

6. Міжнародні правові гарантії свободи совісті та віровизнань.

7. Конституція України про свободу совісті та гарантії її дотримання в країні. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації".

8. Проблеми державно-церковних відносин в нинішній Україні.

Джерела: 5, 22, 30, 35, 45, 50

Питання для самоконтролю

 1. Покажіть різницю між свободою совісті, релігії та віросповідання.
 2. Як ви розумієте віротерпимість та релігійну толерантність?
 3. Покажіть типи та способи відношення держави щодо релігії та церкви
 4. Які ви знаєте міжнародні правові гарантії свободи совісті та віровизнань?
 5. В яких розділах та статях Конституція України говориться про свободу совісті та гарантії її дотримання?
 6. Виділіть головні проблеми державно-церковних відносин в нинішній Україні.

Джерела: 5, 22, 30, 35, 45, 50

Змістовий модуль 2

Тема 4: Сучасні світові релігії: Буддизм

1. Причини виникнення буддизму.

2. Джерела, основні положення та особливості віровчення.

3. Специфіка культу і організації буддизму.

4. Основні напрямки в релігії буддизму.

5. Сучасна соціально-політична орієнтація і діяльність буддизму.

Джерела: 5, 22, 30, 35, 45, 50

Питання для самоконтролю

 1. Яке місце і роль Сідхартхи Гаутами (Сак'я Муні, Будди) в буддизмі?
 2. Назвіть джерела та основні положення і догмати буддизму.
 3. Покажіть зв’язок буддизму з індуїзмом, конфуціанством, синтоїзмом та іншими релігіями Сходу.
 4. Хто такі Будди, бодхісатви і боги в буддизмі?
 5. В чому особливість культу в буддизмі? Які ви знаєте реліквії, святі місця, обряди та свята в буддизмі?
 6. Чим відрізняються такі течії буддизму як тхеравада, ламаїзм, тантризм та дзен-буддизм?
 7. Охарактеризуйте стан розвитку буддизму в сучасних умовах.

Змістовий модуль 2

Тема 5: Сучасні світові релігії: християнство

1. Соціальні і філософські витоки християнства та його релігійні попередники.

2. Причини та наслідки розколу в християнстві.

3. Православ'я: особливості вірування та культу.

4. Католицизм: віросповідна, культова і організаційна специфіка.

5. Протестантизм: причини його виникнення, особливості віровчення і культу, основні напрямки протестантизму.

Джерела: 5, 22, 30, 35, 45, 50

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте соціально-історичні чинники християнства.

2. Покажіть структуру та охарактеризуйте Біблію як основу християнського віровчення.

3. В чому особливість розуміння Бога в християнстві?

4. Розкрийте християнську ідею спасіння та вчення про спасителя.

5. Складіть хронологію становлення та розвитку християнства. Графічно зобразіть дерево християнської релігії.

6. Складіть порівняльну таблицю трьох напрямів християнської релігії (католицизму, православ’я, протестантизму) за схемою: віровчення та догмати, організація Церкви, культ, інше.

Тема 6: Сучасні світові релігії: іслам

1. Причини виникнення ісламу.

2. Особливості віровчення, культу та організації.

3. Коран як основа віровчення ісламу.

4. Сунни. Шаріат. Основні напрямки ісламу.

5. Політизація ісламу і ісламізація політики.

Питання для самоконтролю

1. Покажіть вплив християнства, іудаїзму та політеїстичних вірувань арабів на формування ісламу.

2. Яка роль біографії Магомета в ісламі?

3. В чому особливість Корану як „святого письма” ісламу?

4. Що таке „стовпи ісламу”? Назвіть їх.

5. Назвіть основні обряди, свята, правила богослужіння та святі місця ісламу.

6. В чому особливість організаційної структури ісламу?

7. В чому особливість суфізму?

8. Назвіть релігійно – політичні течії та секти в ісламі.

 

Змістовий модуль 1

Тема 7: Релігія в контексті історії України

1. Дохристиянські вірування, язичництво давнього населення України.

2. Хрещення Русі та поширення нової релігії. Історія українського християнства та його особливості.

3. Історія руху за утвердження незалежної руської митрополії і Української православної церкви.

4. Суть конфлікту між УПЦ-МП, УПЦ-КП та УАПЦ. Українська греко-католицька церква.

5. Протестантизм в Україні. Поліконфесійність України. Нетрадиційна релігійність в Україні.

6. Сучасний стан релігії та релігійності в Україні, регіоні, місті.

Питання для самоконтролю

1. Які є археологічні та історичні свідчення про давні (дохристиянські) вірування давнього населення України?

2. Покажіть приклади залишків дохристиянських релігійних вірувань у християнських віруваннях східних слов'ян.

3. Проаналізуйте позитивні та негативні сторони хрещення Русі.

4. Окресліть основні історичні етапи руху за утвердження незалежної руської митрополії і Української православної церкви.

5. Які причини появи Української греко-католицької церкви?

6. Назвіть яскраві прояви протестантизму на українських землях. Охарактеризуйте основні течії на теренах України.

7. Розкрийте сучасний стан релігії та релігійності в Україні, регіоні, місті.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.019 с.)