УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА  Кафедра процесів, машин та обладнання АПВ
 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

Навчальної дисципліни

МЕХАНІЗАЦІЯ, ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ОКР “бакалавр” напрям підготовки

6.090101 – “Агрономія”

 

(Сільськогосподарські машини)

 

Студент__________ групи

Прізвище_____________________

Ім’я____________________

По батькові___________________

 

 

Умань – 2014
Мета дисципліни - дати глибокі знання з будови, теорії робочих процесів і технологічної наладки сільськогосподарських машин, що необхідні для їх високоефективного використання в агропромисловому виробництві, проведенні досліджень, спрямованих на вдосконалення існуючих і створення нових машин.

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики студент повинен

- знати: будову, робочі процеси і технологічну наладку машин; методи обґрунтування і визначення основних параметрів, режимів роботи і показників роботи сільськогосподарських машин, машинних агрегатів і комплексів; методи, оцінки якості роботи машин; основні напрями і тенденції розвитку окремих груп машин та сільськогосподарської техніки в цілому;

- уміти: здійснювати технологічну наладку машин на заданий режим роботи і працювати на них; виявляти і усувати несправності в роботі машин; самостійно опановувати конструкції і робочі процеси нових сільськогосподарських машин і технологічних комплексів; виконувати технологічні, кінематичні, конструктивні та інші розрахунки робочих органів і вузлів сільськогосподарських машин.

Лабораторні роботи виконуються на базових сільськогосподарських машинах, лабораторних установках, діючих моделях, що імітують робочий процес. Базові машини вибирають з урахуванням регіональних особливостей вирощування сільськогосподарських культур, та матеріальної бази закладу освіти.

На лабораторних роботах студенти вивчають загальну будову і робочий процес базових машин, будову і характеристику робочих органів, вплив конструктивних особливостей робочих органів на процес роботи, підготовку машин на заданий режим роботи, проводять лабораторні дослідження.

Передбачаються активні форми виконання лабораторних робіт (розбирання, складання, регулювання, дослідження параметрів і режимів роботи вузлів і машин та ін.).

 

Укладачі: С.П. Коваль, А.А. Головатюк, Р.В. Оляднічук, В.В. Войтік

Робочий зошит для виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни “Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва. Розділ 3 “Сільськогосподарські машини” напряму підготовки 6.090101 «Агрономія».

 

Робочий зошит розглянуто та обговорено на засіданні кафедри “Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”, протокол № 1 від “ 29” серпня 2014 р.

 


Лабораторна робота № 1

Тема. Ґрунтообробні машини

Мета роботи:вивчити будову, принцип роботи і технологічні регулювання основних і допоміжних робочих органів машин для основного і поверхневого обробітку ґрунту.

Технічне забезпечення:Натуральні зразки машин для основного і поверхневого обробітку: ПЛН-3-35, ПЛН-4-35, ПОН-2-30, ПЯ-3-35, ПС-4-30А, ВПН-2, ППЛ-10-25, КПШ-5, ЧКУ-4, ФА-0,76, КРН-4,2, БДС-1,3, БДСТ-2,5, БИГ-3А, БЗТС-1,0, БЗСС-1,0, ЗБП-0,6, БЗЛ-1,0, БСО-4, ШБ-2,5, ККН-2,8, 3ККШ-6, 3КВГ-1,4.

Робочі органи лемішно-полицевих плугів (корпуси, ножі, передплужники, опорні колеса), дискових і зубових борін, лущильників, котків. Навчальні плакати.

 

Описати робочий процес плуга _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Корпус плуга складається з _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Типи корпусів плугів: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Основні складові корпуса плуга це __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Вказати, які є лемеші і їх будову:

а______________________________________________

б______________________________________________ в______________________________________________ г______________________________________________

1__________; 2____________; 3__________; 4__________; 5______________; 6______________________.

Вказати типи полиць:

а______________________________

б_____________________________

в______________________________

г______________________________

 

 

Для чого призначена польова дошка______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Передплужник – це ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Типи ножів плуга і їх будова _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати для чого призначені ґрунтопоглиблювач, рама, начіпка і автозчіпка плуга _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати будову механізму опорного колеса:

а___________________________________________; б_________________________________________________;

в__________________________________________; 1_________________; 2_______________________________;

3__________________; 4________________; 5___________________________; 6___________________________;

7________________________; 8___________; 9___________________; 10_________________________________.

 

Призначення начіпного плуга ПЛН-4-35_________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Апретується з тракторами______________________________________________________________________

 

1. 7.
2. 8.
3. 9.
4. 10.
5. 11.
6. 12.

Описати будову плуга ПЛН-4-35:

 

Призначення двоярусного плуга ПЯ-3-35 _________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати будову плуга ПЯ-3-35:

1. 7.
2. 8.
3. 9.
4. 10.
5. 11.
6. 12.

Технологічний процес роботи ярусного плуга______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Призначення садового плуга ПС-4-30А___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати будову плуга ПС-4-30А:

1___________________; 2______________________; 3___________________; 4____________________________;

5_____________;

6____________________;

7____________;

8________________; 9_________________________.

 

Технологічний процес роботи оборотного плуга____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

Описати будову оборотного начіпного плуга ПОН-2-30:

1________________________________; 2_________________________________; 3__________________________;

4___________________________________; 5__________________________; 6_____________________________;

7______________________________;

8 і 9_________________________________________.

Призначення начіпного плантажного плуга ППН-50_______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Апретується з тракторами ____________________. Продуктивність ________________. Маса _______________.

Описати будову плуга ППН-50:

1_______________; 2______________;

3__________________________________; 4________________________;

5_____________________; 6_________________________________;

7________________; 8________________;

9_______________________________; 10______________________; 11__________________________________;

12_________________________; 13______________________________________; 14_______________________;

15_____________________; 16____________________________; 17____________________; 18_______________.

Описати підготовку до роботи, установку і експлуатацію плугів:

Накреслити схему майданчика для перевірки правильності установки корпусів на рамі.

 

 

Описати встановлення заданої глибини оранки на плузі_____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати як встановлюються передплужники_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати регулювання дискового ножа на плузі_____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Накреслити схему розміщення робочих органів плуга

 

 

Записати показники якості оранки

Показники Вимоги і допуски
Відхилення глибини оранки від заданої, см  
Скривлення борозни  
Обертання скиби  
Приорювання пожнивних решток, бур’янів, добрив, %  
Висота гребенів, см  
Висота звальних гребенів і глибина розвальних борозен, см  
Огріхи, необроблені поворотні смуги, незрівняні борозни і незорані звальні гребені  

Призначення дискового лущильника ЛДГ-5А_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Описати будову лущильника ЛДГ-5А:

а______________________; б_________________________;

в________________________; 1, 7 і 10_________________;

2________________; 3 і 8____________________________;

4__________________; 5_____________________________;

6___________________; 9____________________________;

11___________________; 12__________________________;

13_____________________; 14________________________;

15_______________________; 16______________________;

17_____________________; 18________________________;

19_____________________; 20________________________;

21____________________; 22 і 23_____________________;

24_____________________; 25_______________________.

Для лущення стерні диски встановлюють з кутом атаки _____________, а при використанні лущильника як борони з кутом атаки _____________. Агрегатують лущильник з тракторами _______________________________________.
Робочими органами лемішних лущильників є_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Призначення плуга-лущильника напівначіпного ППЛ-10-25_________________________________________

___________________________________. Глибина обробітку ________________________________________.

Описати будову плуга-лущильника ППЛ-10-25:

1_____________________; 2______________________;

3_____________________; 5______________________;

6_____________________; 7______________________;

8_____________________; 9______________________.
Особливість будови машини ППЛ-10-25 дає можливість____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Записати підготовку до роботи і роботу лущильників______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Записати, які види борін використовують________________________________________________________.

Боронуванням розпушують орний шар на глибину від ________ до __________см. За конструкцією зуби борін бувають _____________________________________, а за формою перерізу______________________________________________________________________________________

Зубовими боронами обробляють ґрунт на глибину __________см. Залежно від тиску на один зуб борони поділяють на ___________________________________. Тиск на один зуб важкої борони становить _________Н, середньої __________Н, легкої ___________Н.

Описати призначення і будову таких борін:

Важка зубова борона БЗТС-1,0 __________________________________________________________________

Середня зубова борона БЗСС-1,0_________________________________________________________________

Райборінка зубова посівна легка ЗБП-0,6А_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________ Робоча швидкість близько ____км/год., ширина захвату _____м, продуктивність ________га/год.

Борона пружинна БП-12________________________________________________________________________

Ширина захвату______м, робоча швидкість ______км/год., продуктивність _____га/год.

Шлейф-борона ШБ-2.5А________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ Робоча швидкість до___ км/год., продуктивність ___га/год., маса близько ____кг.

Борона сітчаста полегшена БСО-4А_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Глибина обробітку ____см, ширина захвату___ м, швидкість руху _____км/год.

Дискові борони бувають ____________________________________________. Легкі польові дискові борони призначені для_______________________________________________________________________________, садові______________________________________________________________________________________

Глибина обробітку ґрунту легкими дисковими боронами становить до ______см, важкими до _____см. Робочим органом легкої дискової борони є_____________________, а важкої _____________________________________.

Описати будову начіпної дискової борони БДН-3:

1__________________________; 2_________________________;

3__________________________;4__________________________;

Ширина захвату борони __________м. Кут атаки дисків _________________°.

 

 

Призначення борони дискової садової важкої БДСТ-2,5____________________________________________

____________________________________________________________________________. Можливість зміщення борони в бік від поздовжньої осі трактора становить до______ см. Агрегатується з трактором _______________.

За призначенням розрізняють культиватори для___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Призначення культиватора причіпного гідрофікованого КПС-4______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Робоча швидкість ____км/год., ширина захвату__м, глибина обробітку ______см.

Записати будову культиватора КПС-4 і типи робочих органів:

а______________________; б______________________________; в і г__________________________;

1 і 12__________________________; 2___________________; 3____________________; 4______________; 5 і 9_____________; 6_________; 7__________; 8_________________; 10________________________;11______________________________;

13_________________; 14___________________; 15_______________; 16________________; 17________________; 18___________________; 19____________________; 20_________________; 21______________; 22_______________; 23, 24 і 25___________________.

 

 

Призначення культиватора широкозахватного пружинного КШП-8__________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Описати будову культиватора КШП-8:

1____________________________; 2_________________________; 3_______________________; 4_________________________;

5___________________________; 6_________________________; 7__________________________; 8___________________________.

 

Призначення начіпних культиваторів-плоскорізів-грунтопоглиблювачів КПГ-250А, ПГ-3-100, КПГ-2-150, КПГ-2,2_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Плоскоріз-глибокорозпушувач ПГ-3-100 обладнаний трьома лапами з шириною захвату_____ см. Ширина захвату культиватора _____м, глибина обробітку до ____см.

Описати будову і технологічний процес роботикультиватора-глибокорозпушувача-удобрювача КПГ-2,2 ____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ширина захвату культиватора ______м, робоча швидкість до ___км/год., продуктивність ____га/год. Агрегатують його з тракторами тягового класу______.

Призначення напівначіпного культиватора-плоскоріза широкозахватного КПШ-9 ___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Описати будову культиватора КПШ-9:

1_____________________; 2______________________; 3____________________; 4_________________________; 5_________________________________; 6______________________________; 7________________________;

8_______________________; 9__________________; 10__________________; 11___________________________.

Призначення культиватора протиерозійного гідрофікованого причіпного КПЕ-3,8А ____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Записати будову культиватора КПЕ-3,8А________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати робочі органи фрез:

а_____________________________________________________;

б____________________________________________________;

в______________________________; г_______________________;

д____________________________________________________; е_____________________________________________________.

 

Призначення фрези ФПШ-200__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Описати будову фрези ФПШ-200:

1___________________; 2____________________; 3________________________; 4_______________; 5___________________; 6____________________;

7__________________________________________; 8___________________; 9____________________; 10____________________; 11_________________; 12____________________;13__________________;

14_________________________________________; 15____________________;16____________________________; 17______________________________.

 

Описати технологічний процес роботи фрези ФПШ-200________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За конструкцією робочих органів розрізняють такі котки____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Описати загальну будову кільчастого, кільчасто-шпорового, кільчасто-зубового, борінчастого і гладенького циліндричного котків__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Описати будову, продуктивність, масу, ширину захвату і агрегатування з трактором таких котків:

Коток кільчасто-шпоровий причіпний ЗККШ-6____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коток кільчасто-зубчастий причіпний ККН-2,8 __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коток борінчастий начіпний КБН-3 _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коток водоналивний гладенький причіпний ЗКВГ-1,4________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Призначення комбінованого напівначіпного ґрунтообробного агрегату РВК-3,6А________________________________________________________________________________________

Глибина обробітку до ___см, ширина захвату агрегату __ м, робоча швидкість до __ км/год., продуктивність __ га/год. Агрегатується з тракторами тягового класу _____, маса _____ кг.

Призначення комбінованого агрегату ББГ "Європак"___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Описати будову агрегату "Європак":

1__________________________; 2_______________________________; 3___________________________;

4______________________; 5____________________________; 5а_________________________________;

6____________________________________; 7_______________________________.

Лабораторна робота № 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.029 с.)