У чому, на вашу думку, полягають переваги і обмеження існуючих підходів до оцінювання вартості ОІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У чому, на вашу думку, полягають переваги і обмеження існуючих підходів до оцінювання вартості ОІВПідходи Переваги Обмеження
Витратний    
Ринковий    
Прибутковий    

6. Перелік питань для підсумкового контролю знань студентів

1. Що таке інтелектуальна власність? Дайте визначення.

2. Назвіть складові матеріального права на об'єкти права інтелектуальної власності.

3. У чому полягає відміна права власності на об'єкти інтелектуальної власності від права власності на матеріальні об'єкти власності?

4. У чому полягає відміна особистого (немайнового) права на об'єкт інтелектуальної власності від майнового права на нього?

5. Чи всі результати інтелектуальної (творчої) діяльності є об'єктами інтелектуальної власності. Так чи ні?

6. Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом технічної творчості? Яку назву носить ця група об'єктів і чому?

7. Які об'єкти інтелектуальної власності є результатом художньої творчості?

8. З яких двох груп прав складається право інтелектуальної власності?

9. Який термін охорони винаходів в Україні?

10. Який термін охорони авторського (майнового) права в Україні?

11. Який термін охорони немайнових (особистих) прав авторів в Україні?

12. У чому полягає економічна причина необхідності охорони прав на об'єкти промислової власності?

13. В якій країні і коли вперше почали надавати виключні права на використання об'єктів інтелектуальної власності?

14. Що є прообразом торговельної марки?

15. Яка подія є знаменною для розвитку авторського права?

16. Наведіть основні переваги і недоліки системи охорони інтелектуальної власності в СРСР.

17. Яким Законом України вперше результати інтелектуальної власності були визнані об'єктами права власності?

18. Коли в Україні був прийнятий пакет законів, що склав основу спеціального законодавства у сфері інтелектуальної власності? Назвіть ці закони.

19. Які цілі переслідує створення системи промислової власності в державі?

20. У чому полягає роль патентної документації?Що дає автору та державі охорона і захист авторського права?

21. Чи слід використовувати іноземні об'єкти авторського права і суміжних прав?

22. Які ви знаєте об'єкти промислової власності?

23. Перерахуйте нетрадиційні об'єкти інтелектуальної власності.

24. Які результати творчої діяльності відносяться до об'єктів авторського права, а які - до об'єктів суміжних прав?

25. Що таке винахід?

26. Що таке корисна модель?

27. Що таке промисловий зразок?

28. Яку функцію виконує торговельна марка?

29. У чому полягає різниця між об'єктами авторського права і суміжних прав?

30. Хто може бути суб'єктами інтелектуальної власності?

31. Хто є суб'єктами права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки?

32. Хто відноситься до суб'єктів авторського права?

33. Чи є в Україні держава суб'єктом права інтелектуальної власності?

34. Які складові системи інтелектуальної власності в Україні ви знаєте?

35. Який орган державного управління, відповідає за політику у сфері інтелектуальної власності?

36. Які основні функції виконує ДП "Український інститут промислової власності"?

37. Які основні функції виконує Державний департамент інтелектуальної власності?

38. Які основні функції виконує ДП "Українське агентство з авторських і суміжних прав"?

39. Які основні функції виконує Інститут інтелектуальної власності і права?

40. Які ви знаєте громадські організації у сфері інтелектуальної власності?

41. Що представляє собою міжнародна система інтелектуальної власності?

42. Скільки діє міжнародних договорів, що адмініструються ВОІВ, і до скількох із них приєдналася Україна?

43. Назвіть по три основних міжнародних договори, що відносяться до об'єктів промислової власності та до об'єктів авторського права і суміжних прав.

44. Який статус і яка структура Всесвітньої організації інтелектуальної власності?

45. Які функції виконує Всесвітня організація інтелектуальної власності?

46. Яка мета правової охорони?

47. У чому полягає сутність правової охорони об'єктів інтелектуальної власності?

48. Які переваги дає правова охорона ОІВ правовласнику?

49. В чому полягає різниця між правовою охороною і правовим захистом ОІВ?

50. Які принципи правової охорони ОІВ?

51. У чому полягає принцип охороноспроможності ОІВ?

52. У чому полягає принцип виключності прав на ОІВ?

53. У чому полягає принцип балансу інтересів правовласника на ОІВ і суспільства?

54. Що таке патент?

55. У чому полягає процедура надбання прав на винахід?

56. Що є об'єктом винаходу?

57. Що є об'єктом корисної моделі?

58. Що є об'єктом промислового зразка?

59. Які критерії охороноздатності для винаходів?

60. Які критерії охороноздатності для корисних моделей і промислових зразків?

61. У чому полягає критерій новизни для винаходу?

62. У чому полягає процедура правової охорони об'єктів промислової власності?

63. Які терміни правової охорони об'єктів промислової власності?

64. На основі яких підстав дія охоронного документу на об'єкт промислової власності може достроково припинятися цілком чи частково?

65. На які об'єкти промислової власності передбачено продовження дії охоронного документу після вичерпання первісно встановленого терміну?

66. Якими засобами здійснюється охорона прав на комерційну таємницю?

67. Який урядовий орган здійснює правову охорону сортів рослин?

68. В чому полягає правова охорона раціоналізаторської пропозиції?

69. Які об'єкти інтелектуальної власності охороняються авторським правом, а які - суміжними правами?

70. Чи є обов'язковою процедура оформлення прав на об'єкти авторського права?

71. Який термін охорони немайнових прав на об'єкти авторського права?

72. Який термін охорони майнових прав на об'єкти авторського права?

73. Який взаємозв'язок між правами автора, виконавця, виробника фонограм, організації мовлення?

74. Який термін правової охорони об'єктів суміжних прав?

75. Чи має силу патент України на території інших держав?

76. В чому полягає процедура набуття прав громадянами України на об'єкти промислової власності за кордоном?

77. У відповідності до яких конвенцій здійснюється охорона авторських і суміжних прав у світі?

78. Що таке товар?

79. Які основні властивості товару?

80. Які об'єкти права інтелектуальної власності є охороноздатними, а які ні?

81. Які відмінні ознаки нематеріальних активів?

82. Чому існують відмінності між юридичним і економічним термінами служби об'єкта права інтелектуальної власності?

83. Які Ви знаєте основні способи комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної власності?

84. У чому перевага використання прав на об'єкти інтелектуальної власності у власному виробництві над передачею прав за ліцензійним договором?

85. Які переваги дає право володільцю внесення прав інтелектуальної власності до статутного капіталу підприємства?

86. У чому різниця між поступкою прав на об'єкт інтелектуальної власності і передачею прав за ліцензійним договором?

87. Які Ви знаєте види ліцензійних договорів?

88. Які ви знаєте види ліцензійних платежів?

89. Назвіть, будь-ласка, основні цілі оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності.

90. Які Ви знаєте підходи до оцінки вартості прав на об'єкти інтелектуальної власності?

91. Дайте характеристику витратного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.

92. Дайте характеристику порівняльного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.

93. Дайте характеристику дохідного підходу до оцінки вартості прав на ОІВ.

94. Які Ви знаєте методи оцінки вартості прав на ОІВ?

95. У чому полягає метод прямого відтворення активу?

96. У чому полягає метод заміщення?

97. У чому полягає метод вихідних витрат?

98. У чому полягає метод порівняння продажів?

99. У чому полягає метод прямої капіталізації?

100. У чому полягає метод надлишкового прибутку?

101. У чому полягає метод роялті?

102. У чому полягає метод звільнення від роялті?

103. Яка послідовність оцінки вартості прав на ОІВ?

104. Охарактеризуйте, життєвий цикл ОІВ.

105. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі створення ОІВ?

106. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі набуття прав?

107. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі використання прав?

108. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі захисту прав?

109. У чому полягає управління правами на об'єкт інтелектуальної власності на етапі утилізації?

110. У чому полягає різниця між правовою охороною і правовим захистом інтелектуальної власності?

111. У чому полягає призначення системи захисту інтелектуальної власності?

112. Які дії визнаються порушенням права на об'єкти промислової власності?

113. Які дії визнаються порушенням авторського права прав?

114. Назвіть, будь-ласка, які Ви знаєте категорії спорів щодо права інтелектуальної власності?

115. Дайте, будь-ласка, характеристику юрисдикційної і неюрисдикційної форм захисту права інтелектуальної власності.

116. У чому полягає неюрисдикційна форма захисту права інтелектуальної власності?

117. В яких органах здійснюється загальний порядок захисту права інтелектуальної власності?

118. В яких органах здійснюється спеціальний порядок захисту права інтелектуальної власності?

119. Спори між якими суб'єктами права інтелектуальної власності розглядаються в господарських судах?

120. Спори між якими суб'єктами права інтелектуальної власності розглядаються в судах загальної юрисдикції?

121. У чому полягає адміністративний порядок захисту права інтелектуальної власності?

122. Які існують типові види адміністративних стягнень за порушення права інтелектуальної власності?

123. У чому полягає цивільно-правовий спосіб захисту права інтелектуальної власності?

124. Що може вимагати власник права на об'єкт інтелектуальної власності від порушника при розгляді спору у судовому порядку?

125. Який термін позову існує для застосування цивільно-правових санкцій за порушення права інтелектуальної власності?

126. Коли наступає кримінальна відповідальність за порушення права інтелектуальної власності?

127. Який максимальний розмір штрафу за порушення права інтелектуальної власності може бути визначений в рамках кримінальної відповідальності і на чию користь перераховуються ці кошти за рішенням суду?

128. Який максимальний термін позбавлення волі передбачений законодавством України за порушення права інтелектуальної власності?

129. У чому полягає захист прав інтелектуальної власності у відповідності до Угоди TRIPS?

Плани проведення практичних та семінарських занять з кожного змістового модуля з визначенням літературних джерел, індивідуальних завдань та переліку питань для самоконтролюПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.041 с.)