Дніпропетровський державний університетМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дніпропетровський державний університетВнутрішніх справ

ННІ ПРАВА ТА БЕЗПЕКИ

Кафедра кримінально-правових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Т.в.о. першого проректора

з навчально-методичної

та наукової роботи

підполковник міліції

О.М. Обушенко

 

_______________ 2012

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВОВА СТАТИСТИКА

 

напрям підготовки______________________Право___________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ______________________7.060101 «Правознавство»______________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація______________________Кримінально-правова___________________________

(назва спеціалізації)

для студентів ____4____ курсу ННІ права та безпеки

 

 

Дніпропетровськ – 2012


Робоча програма навчальної дисципліни «Правова статистика» для студентів 4 курсу ННІ права та безпеки, напряму підготовки «Право», спеціальності «Правознавство», спеціалізації «Кримінально-правова». / Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012. - ____ с.

 

 

РОЗРОБНИКИ:

Тертишник В.М., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

Дніпропетровського державного університету внутрішніх

справ, доктор юридичних наук, професор

Швидка А.С., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін

Дніпропетровського державного університету внутрішніх

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри ________________________________________

__.__.20__, протокол №__

 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

__.__.20__, протокол №__

 

Завідуючий кафедрою

кримінально-правових дисциплін ________________ В.М. Тертишник

«_____»___________________ 20___ року

 

 

©____________________, 2012 рік

©____________________, 2012 рік

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна (заочна) форма навчання
Кількість кредитів – Галузь знань Право Нормативна
Напрям підготовки 7.060101 «Правознавство»
Модулів – Спеціальність: правознавство   Рік підготовки
Змістових модулів – 4
Загальна кількість годин - 72 Семестр 7
Лекції – 16 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 36 самостійної / індивідуальної роботи курсанта (студента, слухача) – 36 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Семінарські/практичні заняття –16 год.
Самостійна робота – 18 год.
Індивідуальна робота – 18 год.
Форма (-и) підсумкового контролю: залік

 

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:


Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета. Правова статистика – це суспiльна наука, яка базується на принципах та методах кiлькiсного вивчення соціально-правових явищ, а зібрані статистичнi данi яскраво i виразно характеризують тенденції їх розвитку, використовуючи статистичну термінологію, свої правила, свої закони, розробленi теорiєю статистики, якi необхiдно буде самостійно вивчити студентам

навчальна -засвоєння основ суспiльної науки, яка базується на принципах та методах кiлькiсного вивчення соціально-правових явищ, характеризують тенденції їх розвитку, використовуючи статистичну термінологію, методи способи та форми, які розробленi теорiєю статистичної науки та правової статистики як окремої самостійної галузі статистики;

розвиваюча -студенти, як майбутні фахівці-юристи повиннi чiтко знати положення теорiї статистики, вміти робити висновки про виявленi типовi риси i закономiрностi в розвитку структури досліджуваних явищ i вмiти застосовувати набутий практичний досвід у своїй практичній діяльності;

виховна -статистична наука необхiдна для пiзнання суспiльного життя, аналiзу та вивчення явищ та процесів, і вона не обмежується тiльки їх реєстрацією, а й розкриває та визначає типовi iснуючi риси дослiджуваних процесiв та притаманні їм закономірності.

 

Завдання: завданням курсує забезпечення викладання й вивчення курсу «Правова статистика» з метою всебічної підготовки висококваліфікованих спеціалістів-юристів, які володіють основами теоретичних знань і практичними навичками їх застосування у професійній діяльності.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант (студент, слухач) повинен

знати:

1) на понятійному рівні:положення загальної теорiї статистики, поняття, елементи та завдання статистичного спостереження; методологічні основи статистики;

2) на фундаментальному рівні:методи вивчення об’єктивно існуючих статистичних закономірностей, взаємозв’язків, тенденцій розвитку складних соціально-правових систем; поняття та реквізити статистичної звітності у правоохоронних органах;

3) на практично-творчому рівні:організаційні форми, способи та види статистичних спостережень; види документів первинного обліку, які використовуються у правоохоронних органах;

вміти:

1) на репродуктивному рівні:використовувати при проведенні аналізу різні статистико-математичні методи з метою недопущення похибки репрезентативності; робити висновки про виявленi типовi риси i закономiрностi в розвитку структури досліджуваних явищ i вмiти застосовувати набутий практичний досвід у своїй практичній діяльності;

2) на алгоритмічному рівні:проводити всебічний аналіз статистичної інформації про процеси, що відбуваються у сфері діяльності правоохоронних органів України та її регіонів; проводити збирання, обробку та узагальнення статистичної інформації;

3) на евристичному рівні:проводити статистичні спостереження за об’єктами, що досліджуються судовими та правоохоронними органами;

4) на творчому рівні:складати (заповнювати) документи первинного обліку, які використовуються в діяльності правоохоронних органів України; вміти складати програму статистичного спостереження за сучасними вимогами статистичної науки.

 

 


Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

 

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОЇ НАУКИ

Роль і значення теми для діяльності працівників ОВС :формування теоретичних знань, спрямованих на глибоке з’ясування і засвоєння студентами історії розвитку правової статистики на Україні.

Ключові слова: історія статистичної науки, поняття правової статистики, предмет правової статистики, методологія правової статистики, методика правової статистики, методи правової статистики, галузі правової статистики, статистичний апарат правоохоронних органів.

Обсяг знань, вмінь студентів після вивчення теми:

- знати: історію розвитку правової статистики в Україні, поняття предмет та методи правової статистики, галузі правової статистики та статистичний апарат правоохоронних органів.;

- вміти: застосовувати методи правової статистики, розрізняти галузі правової статистики.

Перелік нормативних актів до вивчення теми

Закон України “Про державну статистику” від 17.09.92 р.,

Указ Президента України “Про Державний комітет статистики України” від 19.01.2004 р. № 60/2004

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються під час вивчення теми

Тема 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Роль і значення теми для діяльності працівників ОВС :формування теоретичних знань, спрямованих на глибоке з’ясування і засвоєння студентами питань статистичного спостереження.

Ключові слова: Сутність статистичного спостереження, форми статистичного спостереження, план статистичного спостереження, мета статистичного спостереження, об’єкт правової статистики, одиниці сукупності, одиниці спостереження, одиниці виміру, програма статистичного спостереження, види статистичного спостереження, способи статистичного спостереження, помилки статистичного спостереження.

Обсяг знань, вмінь студентів після вивчення теми:

- знати: сутність статистичного спостереження, форми статистичного спостереження, мету статистичного спостереження, об’єкт правової статистики, одиниці сукупності, одиниці спостереження, одиниці виміру, види статистичного спостереження, способи статистичного спостереження;

- вміти: складати план статистичного спостереження; застосовувати одиниці сукупності, одиниці спостереження, одиниці виміру; складати програму статистичного спостереження; визначати помилки статистичного спостереження.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.015 с.)