Пошук джерел інформації за допомогою електронних каталогівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пошук джерел інформації за допомогою електронних каталогів 

Як показує практика, все більше українських бібліотек налагоджують свою роботу, впроваджуючи комп’ютерні технології. Багато бібліотек всіх рівнів вже мають власні електронні системи пошуку, які розробленні з урахуванням особливостей даної бібліотеки. Тому сьогодні існує велика кількість автоматизованих систем пошуку інформації, які мають багато спільних рис але і відрізняються певними особливостями. До спільних рис пошукових систем можна віднести можливості пошуку за автором, назвою, ключовими словами та іншими принципами пошуку.

Для пошуку за допомогою електронних каталогів необхідно вміти користуватися комп'ютером, знати характеристику основних та довідкових фондів, розрізняти типи каталогів тощо (див. літ. 6: стор.59-65).

Бібліотека ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського належить до однієї з 40 бібліотек України, які використовують автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему (АБІС) «Unilib», електронний каталог якої відображає інформацію про книги, періодичні видання, статті, дисертації, автореферати тощо. В каталозі «Unilib» ДонДУЕТ знаходиться приблизно 150 тисяч джерел починаючи з 1993 року видання.

Для початку роботи з пошуковою програмою необхідно її запустити (ярлик на робочому столі «Unilib» або меню «Пуск → Програми → Unilib).

Після запуску програми з’являється вікно (рис. 1), в якому необхідно ввести номер читацького квитка.

Рисунок 1 – Вікно програми «Unilib»

 

Після цього з’явиться вікно діалогу, яке містить меню користувача (рис. 2.).

Рисунок 2 - Вікно діалогу, розгорнутий вид

Меню користувача має наступні можливості (рис. 2):

· Пошук літературних джерел;

· Замовлення літературних джерел;

· Виклик допомоги та кнопка виходу.

 

Для пошуку літературних джерел необхідно у вікні діалогу (рис.2) натиснути кнопку , при цьому з’явиться вікно пошуку, яке містить різноманітні поля пошуку (рис. 3.).

 

Рисунок 3 - Вікно пошуку

 

Пошук можна проводити за різними направленнями:

­ за шифром зберігання (поле «Шифр зберігання»);

­ за інвентарним номером (поле «Інвентарний номер»);

­ за прізвищем автора, а якщо авторів багато, то за назвою джерела (поле «Автор»);

­ за назвою джерела (поле «Назва»);

­ за назвою міста, де було видане джерело (поле «Місце видання»);

­ за назвою видавництва, де було видане джерело (поле «Видавництво»)

­ за роком видання (поле «Рік видання»);

­ за номером міжнародного класифікатора (поле «ISBN/ISSN»);

­ за ключовими словами (поле «Предметна рубрика»)

­ за класифікаційними індексами (поле «Класифікаційні індекси»).

 

Також пошук можна вести тільки по джерелам, які мають електронний ресурс, тобто текстовий файл форматів .doc чи .rtf. При цьому вибираються уточнюючі умови пошуку: тип документу, вид документу, розділ знань, мова.

Пошук необхідно вести за визначеними правилами:

1. Кожне додаткове уточнення призводить до звуження результатів пошуку.

2. Пошук проводиться з такими можливими операторами:

«_» - заміщення будь-якого одного символу;

«*» - заміщення будь-якої кількості символів;

«=» - або слово чи речення без спеціальних операторів – пошук на рівність;

«<»,«>»,«<=»,«>=»,«<>»,«=» - пошук значень відповідно менших, більших, менше або рівно, більше або рівно, не дорівнює, дорівнює вказаному слову;

«NULL» - пусте підполе;

«+» - оператор обов’язкової присутності у результаті пошуку всіх слів, за якими ведеться пошук;

«%» - оператор, який значить, що в результаті не має бути наступного слова або речення.

«#» - оператор «або» означає, що обидва слова або речення можуть бути результатом пошуку.

 

 

Наприклад, студенту, який вивчає модуль «Основи наукових досліджень та технічної творчості», який читає лектор Сімакова О.О., необхідно знайти літературні джерела для вивчення модулю. Для цього в поле «Автор» вводимо «Сімакова», а в поле «Назва» - «Основи наукових». Записувати в поле більше двох слів недоцільно, так як це значно звужує область пошуку (рис. 4). Також рекомендується записувати слова без закінчень. (Наприклад: при пошуку інформації про харчові добавки доцільно в полі «Предметна рубрика» ввести «Пищев+добав»).

 

 

 

Рисунок 4 - Вікно пошуку з введеними параметрами пошуку


Після введення параметрів пошуку необхідно ввести оператор «*» (заміщення будь-якої кількості символів), який є обов’язковим. Це робиться натисканням кнопки «Максимізувати пошук» . Після введення параметрів пошуку та оператору необхідно натиснути на кнопку (рис. 4.)

 

При пошуку джерел за автором в поле «Автор» необхідно записувати прізвище автора на мові джерела, яке необхідно знайти. При такому варіанті пошуку вводити оператор «*» не потрібно.

При пошуку джерел за ключовими словами в поле «Предметна рубрика» записуються слова тільки російською мовою.

При пошуку методичних вказівок в полі «Тип документа» необхідно вибрати «методичні вказівки».

Пошук, в залежності від введених параметрів, може зайняти кілька хвилин, після чого з’явиться вікно результатів пошуку (рис. 5).

 

Рисунок 5 – Вікно відображення результатів пошуку

 

 

В цьому вікні наведено перелік всіх джерел, які відповідають вимогам пошуку. Перелік можна зберегти та роздрукувати, а якщо цікавить більш детальна інформація про якесь джерело, на нього необхідно навести курсор та виділити, після чого натиснути закладку «Детальний» (рис. 5).

Для того, щоб з’ясувати в якому фонді зберігається джерело, необхідно натиснути закладку «Примірники» (рис 6).

 

 

Рисунок 6 - Вікно детального відображення знайденого джерела

 

 

В вікні, яке з’явиться (рис 7.) буде відображена кількість примірників даного джерела, а в графі «Найменування фонду» буде міститися інформація, де примірник зберігається.

 

 

 

Рисунок 7 – Вікно, в якому відображені місця знаходження примірників знайдених джерела


Можливі найменування фондів:

ЦХ – центральне сховище,

У/А – учбовий абонемент,

Н/У – науковий абонемент ,

НТД – зал нормативно-технічної документації,

СБО – довідково-бібліографічний відділ,

ЧЗ – читальний зал учбового корпусу №4,

ЧЗ№3 – читальний зал учбового корпусу №3,

ЧЗ№6 – читальний зал учбового корпусу №6,

Ч/зЕД – читальний зал електронних документів,

ЧЗПЕР – читальний зал періодичних видань.

 

За результатами пошуку студент роздруковує перелік знайдених джерел, знаходить їх в фондах та переглядає літературу за останні 15 років і складає бібліографічний покажчик по темі дослідження стислими анотаціями. У такий спосіб він відбирає статті, патенти, книги, навчальні посібники тощо, які потрібно законспектувати і глибоко вивчити.

 

 

2.3. АНОТАЦІЯ НА НАУКОВУ СТАТТЮ

 

Наступним етапом науково-дослідної роботи, після опрацювання джерел інформації, є написання анотації на одну зі знайдених наукових статей з обраної теми наукового дослідження.

визначення Анотація - стисла характеристика змісту книги або статті, в якій викладаються найголовніші питання і відзначається новизна цього твору порівняно з іншими, подібними за тематикою і цільовим призначенням.

Зразок анотації на книгу можна знайти в кожному підручнику або навчальному посібнику на звороті титульного аркуша.

Для виконання цього завдання студенту необхідно зробити ксерокопію статті, опрацювати її і скласти анотацію, яку необхідно записати на звороті аркуша з ксерокопією. Робота підписується та здається викладачу на перевірку.

При перевірці викладач оцінює стиль викладання інформації, його наочність, стислість та наявність аналізу новизни інформації.

2.4. НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Після пошуку, систематизації і вивчення джерел та упорядкування бібліографії розробляють план та складають реферат.

визначення Реферат - це науково-дослідна робота, що представляє собою короткий виклад у письмовому вигляді змісту наукових праць (монографій, навчальних посібників, наукових статей тощо) по заданій темі.

В рефераті студент викладає основні положення (ідеї, рішення, пропозиції і т.д.), що містяться в літературних джерелах, приводить різні точки зору, обґрунтовує свою думку по них.

При написанні реферату необхідно додержуватися загально прийнятої структури наукових творів. Реферат повинен містити:

· вступ,

· основну частину,

· висновки та пропозиції,

· перелік літературних джерел,

· додатки.

 

У вступі (1-2 сторінки) обґрунтовується вибір теми і визначається її наукове і практичне значення, дається стисла характеристика питання, що досліджується. Стан досліджуваного питання студент з`ясовує мінімум за трьома літературними джерелами.

Обов’язково у вступі повинна бути сформульована мета дослідження (Мета нашого дослідження…), а також обґрунтована актуальність обраної теми.

В основній частині викладається стан питання, що досліджується, за даними літератури. Для оформлення цього розділу використовують матеріали обробки літературних джерел із відповідними доповненнями і виправленнями.

При викладанні основної частини реферату необхідно використовувати загально вживані речові обороти:

­ «в даній роботі ми зупинимося на розгляді …»

­ «даючи характеристику…хотілось би відмітити…»

­ «підводячи підсумок…слід зазначити…»

­ «аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що…»

­ «слід відмітити, що…»

Наприкінці кожної глави (розділу, параграфу), необхідно зробити висновок за главою, а по завершенні реферату – загальний висновок, в якому дати стислий виклад результатів (В даній роботі були розглянуті…).

Посилання на літературні джерела, що згадуються, подаються у квадратних дужках у міру їх використання.

В розділі "Висновки та пропозиції" наводиться підсумок науково-дослідної роботи. Як пропозиції даються практичні рекомендації щодо інтенсифікації й оптимізації технологічних процесів і методів контролю різноманітних галузей харчової промисловості.

Джерела у списку використаної літератури наводяться у відповідності до обраного способу, що залежить від мети роботи (див. літ. 6: стор 101-104).

В додатки варто включати допоміжний матеріал, який дає уявлення про обсяг проведеної роботи.

У додатки до кожного реферату необхідно включити «Print Screen»-и вікон пошуку літературних джерел за допомогою електронної пошукової системи «Unilib» (Додаток В).

2.5. ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ РЕФЕРАТУ

Реферат складається з титульного листа, змісту, який відповідає плану, вступу, основної частини, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг 15 сторінок, видрукуваних через півтора інтервалу (20 сторінок, видрукуваних через 2 інтервали). Посилання на використані джерела повинні бути оформлені відповідно до встановленого стандарту (див. літ. 6: стор. 134 (додаток Б).

Оформлений і переплетений реферат здається на перевірку викладачу. При перевірці реферату враховується вміння студента працювати з науковою літературою, аналізувати різні точки зору по спірних питаннях, аргументувати свою думку, оцінюються навички оформлення посилань, а за списком використаних джерел, викладач оцінює глибину проведеної роботи.


III. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОДУЛЮ

Основна література:

1. Сімакова О.О., Никифоров Р.П. Основи наукових досліджень. Навч. пос. -Д.: ДонДУЕТ, 2006.-134 с.

2. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисейко В.А. Основи наукових досліджень. - К.: КНТЕУ, 2001.-185 с.

3. Єріна А.М., Захожай В.Б. Методологія наукових досліджень. –К.: Центр навч. літ, 2004. -212 с.

4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької роботи. – К.: Знання-Прес, 2003.-295 с.

Додаткова література:

1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2002. - 216 с.

2. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: Підручник. - К.: АБУ, 2002. - 480 с.

3. Довідник здобувача наукового ступеня. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / Упорядник Ю.І. Церков. - К.: Редакція "Бюлетеня ВАК України", 2000. - 64 с.

4. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — К.: О-во "Знания", КОО, 2001. - 113 с.

5. Наринян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. - К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. - 110 с.

Електронні ресурси:

1. Національна парламентська бібліотека України (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.nplu.kiev.ua. –Загол. з екрана.

2. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.nbvu.gov.ua. –Загол. з екрана.

3. Державна науково-медична бібліотека (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.ukrlibworld.kiev.ua/med/Start.htm. –Загол. з екрана.

4. Державна науково-технічна бібліотека України (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.gntb.n-t.org. –Загол. з екрана.

5. Державна науково-педагогічна бібліотека України (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL:http://www.ognb.odessa.ua. –Загол. з екрана.

6. Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://korolenko.kharkov.com. –Загол. з екрана.

7. Книжкова палата України (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.ukrbook.net. –Загол. з екрана.

8. Вінницька державна обласна універсальна наукова бібліотека імені К.А.Тімірязєва (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.library.vinnitsa.com. –Загол. з екрана.

9. Дніпропетровська державна обласна універсальна наукова бібліотека (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.libr.dp.ua. –Загол. з екрана.

10. Донецька державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Н.К.Крупської (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.library.donetsk.ua. –Загол. з екрана.

11. Кіровоградська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Д.І.Чижевського (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.library.kr.ua. –Загол. з екрана.

12. Луганська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М.Горького (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.library.lg.ua. –Загол. з екрана.

13. Публічна бібліотека імені Лесі Українки (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://lucl.lucl.kiev.ua. –Загол. з екрана.

14. Рівненська державна обласна універсальна наукова бібліотека (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://libr.rv.ua. –Загол. з екрана.

15. Наукова бібліотеки ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.library.univ.kiev.ua. –Загол. з екрана.

16. Наукова бібліотека Національного університету "Києво-Могилянська Академія" (Електронний ресурс) / Спосіб доступу: URL: http://www.library.ukma.kiev.ua. –Загол. з екрана.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Бабицкий Л.Ф., Булгаков В.Н. и др. Основы научных исследований. Уч. пос. – К.: Изд-во НАУ, 1999, -228с.
  2. Бiлуха М.Т. Основи наукових дослiджень. Пiдручник, - К.: Вища школа, 1997, -271с.
  3. Грищенко І.М., Григоренко О.М., Борисейко В.А. Основи наукових досліджень.- К.: КНТЕУ, 2001.-185 с.
  4. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований: Уч. Пос. / Под ред. А.А. Лудченко. - 2-е изд., стер. — К.: О-во "Знания", КОО, 2001. — 113 с.
  5. Наринян А.Р., Поздеев В.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. - К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. - 110 с.
  6. Сімакова О.О., Никифоров Р.П. Основи наукових досліджень. Навч. пос. -Д.: ДонДУЕТ, 2006.-134 с.
  7. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник - 2-е вид., перероб і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 295 с.

Додаток А.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.012 с.)