Становлення та розвиток археологічної науки. Археологія в УкраїніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Становлення та розвиток археологічної науки. Археологія в УкраїніПлан

1. Зародження археології в часи античності та середньовіччя. Формування археології як науки у ХУІІІ ст.

2. Археологічні дослідження у ХІХ – на початку ХХ ст.

3. Напрямки археологічних досліджень у ХХ ст. Сучасна українська археологія.

 

Основна література:

1. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України.- Тернопіль, 2004.

2. Залізняк Л.Л. Археологія України: курс лекцій. – К., 2005

3. Шовкопляс І.Г. Основи археології. – К.,1972.

 

Додаткова література:

1. Бокій Н.М., Брайченко О.Д., Куценко Л.В. До джерел історії краю. – Кіровоград, 1994.

2. Генинг В.Ф. Очерки по истории советской археологии. – К.,1982.

3. Монгайт А.Л. Археология в СССР. – М.,1955.

 

Семінарське заняття №3 (2 год)

Джерела, методи та методологія археологічних досліджень

План

1.Види археологічних пам’яток. Способи їх виявлення.

2.Методика польових археологічних досліджень:

а) дослідження курганів та курганних груп;

б) дослідження поселень та ґрунтових могильників;

в) польова фіксація археологічних матеріалів;

3.Камеральна обробка археологічних матеріалів. Їх збереження та використання.

 

Основна література:

1. Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України.- Тернопіль, 2004.

2. Залізняк Л.Л. Археологія України: курс лекцій. – К., 2005

3. Шовкопляс І.Г. Основи археології. – К.,1972.

Додаткова література:

1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. – М., 1980.

2. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – М., 1990.

3. Методика полевых археологических исследовний. –Л., 1989.

4. Методические рекомендации по исследованию курганных памятников. – К., 1986.

5. Словник-довідник з археології. – К.,1996.

6. Теория и методика археологических исследований. – К., 1982

Семінарське заняття №4 (4 год)

Кам’яний вік ( 1 млн. років тому - ІV тис. до н.е.)

План

1. Сучасна теорія антропогенезу: витоки та сутність.

2. Періодизація кам’яного віку за даними археології.

3. Господарські заняття і форми соціальної організації в епоху палеоліту.

4. Характерні особливості доби мезоліту: зміни в господарській діяльності, соціальна організація.

5. Основні техніко-господарські досягнення в добу неоліту.

6. Первісні релігії та мистецтво за доби кам’яного віку.

Основна література:

1. Археология Украинской ССР. В 3-х т.т. – К., 1985-1986.-Т.1.

2. Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20-ти т.: Палеолит СССР.-М.,1984.

3. Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20-ти т.: Мезолит СССР.-М.,1989.

4. Давня історія України. Під ред. П.П. Толочко. В 2-х кн. – К., 1994-1995.-Кн.1.

5. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

6. Залізняк Л.Л. Первісна історія України.-К.,1999.

 

Додаткова література:

1. Бибиков С.Н. Древнейший комплекс из костей мамонта: Очерк материальной культуры палеолитического человека. – К.,1981.

2. Бокій Н.М., Брайченко О.Д., Куценко Л.В. До джерел історії краю. – Кіровоград, 1994.

3. Даниленко В.М. Кам’яна могила. – К.,1986.

4. Елинек Ян. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. – Артия, 1985.

5. Каменный век: Памятники. Методика. Проблемы. – К.,1989.

6. Нужний Д.Ю. Розвиток мікролітичної техніки в кам’яному віці. – К.,1992.

7. Сегеда С. Антропологія. – К.,

8. Сегеда С. Основи антропології. – К., 1995.

9. Станко В.Н. и др. Позднепалеолитическое поселение Анетовка 2: Вопросы культурно-исторической периодизации позднего палеолита Северного Причерноморья. – К.,1989.

10. Степанчук В. Льодовики, мамонти та первісні люди: Україна мільйон років тому. – К.,2007.

11. Телєгін Д.Я. Мезолітичні пам’ятки України. – К., 1981.

12. Черниш О. Володимирівська палеолітична стоянка. – К.,1953.

 

Семінарське заняття № 5 (4 год)

Енеолітична доба в Україні (середина УІ – ІУ тисяч. до н.е.)

План

1. Трипільська культура на території України: походження, періодизація.

2. Основні заняття трипільських племен за археологічними даними.

3. Проблема трипільських протоміст.

4. Нащадки трипільської культури на території України.

5. Енеоліт Лівобережної України:

- середньостогівсько-хвалинська КІС;

- нижньомихайлівська культура;

- рогачицька культура.

Основна література:

1. Археология Украинской ССР. В 3-х т.т. – К., 1985-1986.-т.1.

2. Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20-ти т.: Энеолит СССР.-М.,1982.

3. Давня історія України. Під ред. П.П. Толочка. В 2-х кн. – К., 1994-1995.-Кн.1.

4. Давня історія України. Під ред. П.П. Толочка. У 3-х т. – Т.1.- К.,1997.

5. Енциклопедія трипільської цивілізації. В 2-х тт.. – К.,2004.

6. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

7. Залізняк Л.Л. Первісна історія України.-К.,1999.

 

Додаткова література:

1. Бокій Н.М., Брайченко О.Д., Куценко Л.В. До джерел історії краю. – Кіровоград, 1994.

2. Бурдо Н.Б., Відейко М.Ю. Трипільська культура: спогади про золотий вік. – Х.,2007.

3. Відейко М.Ю. Шляхами трипільського світу. – К.,2007.

4. Відейко М.Ю. Тріпільська цивілізація. – К. 2008.

5. Древнейшие скотоводы степей юга Украины. – К., 1987.

6. Збенович В.Г. Ранний этап трипольской культури на Украине. – К., 1989.

7. Ковалева И.Ф. Север Степного Поднепровья в єнеолите – бронзовом веке. – Днепропетровск,1984.

8. Колесников А.Г. Трипольское общество Среднего Поднепровья: Опыт социальных реконструкцый в археологии. – К.,1993.

9. Кульбака В., Качур В. Індоєвропейські племена України епохи палеометалу. – Маріуполь,2000.

10. Памятники трипольской культуры в Северо-Западном Причерноморье. – К.,1989.

11. Телегін Д.Я. Середньостогівська культура доби міді. – К., 1973.

12. Черняков І.Т. Місце трипільської культури в стародавній історії Європи // Археологія. – 1993. - № 3.

 

Змістовий модуль 2.

Археологія доби бронзи та раннього залізного віку України

Семінарське заняття № 6 (4 год)

Доба бронзи в Україні (середина ІІІ – початок І тисяч. до н.е.)

План

1. Винайдення бронзи. Зміни у розвитку господарства та суспільному житті племен території сучасної України.

2. Культури раннього бронзового віку на території України.

3. Доба середньої бронзи.

4. Особливості розвитку племен на пізньому етапі бронзового віку за даними археології.

5. Культури фінальної бронзи на території України.

Основна література:

1. Археология Украинской ССР. В 3-х т.т. – К., 1985 – 1986. – Т.1.

2. Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20-ти т.: Эпоха бронзы лесной полосы СССР. – М.,1987.

3. Давня історія України. Під ред. П.П. Толочка. В 2-х кн. – К., 1994 – 1995.-Кн.1.

4. Давня історія України. Під ред. П.П. Толочка. У 3-х т. – Т.1. – К.,1997.

5. Етнічна історія давньої України. – К.,2000.

6. Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – К.,1999.

Додаткова література:

1. Археологічні пам’ятки Прикарпаття і Волині доби бронзи та раннього заліза. – К.,1982.

2. Березанская С.С. Северная Украина в эпоху бронзы. – К., 1982.

3. Березанская С.С., Отрощенко В.В., Чередниченко Н.Н., Шарафутдинова И.Н. Культури эпохи бронзы на территории Украины. – К., 1986.

4. Бокій Н.М., Брайченко О.Д., Куценко Л.В. До джерел історії краю. – Кіровоград, 1994.

5. Ковалева И.Ф. Север Степного Поднепровья в єнеолите – бронзовом веке. – Днепропетровск,1984.

6. Ковалева И.Ф. Социальная и духовная культура племен бронзового века (по материалам Левобережной Украины). – Днепропетровск,1989.

7. Новые памятники ямной культуры степной зоны Украины. – К.,1988.

8. Отрощенко В.В. Проблеми періодизації культур середньої та пізньої бронзи півдня Східної Європи. – К.,2001.

9. Телегін Д.Я. Вартові тисячоліть: Монументальна антропоморфна скульптура далеких епох. – К.,1971.

10. Шарафутдинова И.Н. Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы. – К.,1982.

Семінарське заняття № 7 (2 год)

Передскіфський період в історії України

(ІХ – середина УІІ ст. до н.е.)

План

1. Писемні джерела про кіммерійський період.

2. Археологічні матеріали про кіммерійців у Північному Причорномор’ї.

3. Чорноліська культура на території України.

Основна література:

1. Археология Украинской ССР. В 3-х т.т. – К., 1985 – 1986. – Т.2.

2. Археология СССР с древнейших времен до средневековья в 20-ти т.: Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. – М.,1989.

3. Давня історія України. Під ред. П.П. Толочка. В 2-х кн. – К., 1994 – 1995.-Кн.1.

4. Давня історія України. Під ред. П.П. Толочка. У 3-х т. – Т.2. – К.,1997.

5. Етнічна історія давньої України. – К.,2000.

 

Додаткова література:

1. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья.-К.,1990.

2. Бокий Н.М., Горбул Т.П., Отрощенко В.В. Киммерийские захоронения на Кировоградщине // Советская археология. - № 1. – М., 1991.

3. Бокій Н.М., Брайченко О.Д., Куценко Л.В. До джерел історії краю. – Кіровоград, 1994.

4. Иванчик А.И. Киммерийцы.-М.,1996.

5. Колотухин В.А. Горный Крым в эпоху поздней бронзы – начале железного века.-К.,1996.

6. Крушельницька Л.І. Чорноліська культура Середнього Придністров’я (за матеріалами непоротівської групи пам’яток).-Львів,1998.

7. Міхеєв В.К., Шрамко Б.А. Археологія залізного віку Східної Європи (навчальний посібник).-Харків,2000.

8. Тереножкин А.И. Предскифский период на Днепровском Правобережье. – К., 1961.

9. Тереножкин А.И. Киммерийцы. – К., 1976.

Семінарське заняття № 8 (4 год)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.01 с.)