УРСР в умовах НЕПу 1921-1929 рр.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

УРСР в умовах НЕПу 1921-1929 рр.Західноукраїнські землі 20-30-ті рр. ХХ ст.

План.

1. Нова економічна політика: її суть і значення.

2. Політика українізації і коренізації: мета, досягнення, згортання.

3. Створення СРСР і входження в нього УРСР.

4. Західноукраїнські землі в 20-30 р.

Методичні рекомендації:

Розкриваючи питання, необхідно з’ясувати причини переходу до НЕП; з’ясувати основний зміст цієї політики та її відмінності від політики воєнного комунізму. Водночас показати як НЕП здійснювався в УСРР. Також потрібно розглянути наслідки НЕПу для України, перерахувати причини згортання цієї політики радянською владою.

Відповідаючи на друге питання, з’ясувати, що таке коренізація та причини її проведення, показати, як вона відбувалася в УСРР. При цьому, важливо показати досягнення політики коренізації та її значення для українського народу, а також прослідкувати процес ліквідації цієї політики.

У третьому питанні потрібно виявити етапи обмеження повноважень УСРР. Прослідкувати історичні передумови створення СРСР, показати місце партійної еліти УСРР у цьому процесі. Дати оцінку планам В. Леніна та Й. Сталіна (автономізації та федералізації) щодо союзного договору. Розкрити, як безпосередньо відбувався процес входження України до складу СРСР.

У четвертому питанні охарактеризувати процеси, що відбувалися на західноукраїнських землях між двома світовими війнами. Дати оцінку політиці поляків на території Галичини. Об’єктивно проаналізувати створення та діяльність ОУН. Проаналізувати погляди та біографії Д. Донцова, Є. Коновальця, А. Мельника та С. Бандери. Розглянути утворення та ліквідацію Карпатської України. Дати оцінку діяльності А. Волошина.

Додаткові завдання:

1. Які причини спонукали більшовиків проводити НЕП:

2. Виділіть причини встановлення радянської влади на території України.

3. Назвіть основні відмінності у поглядах В. Леніна та Й. Сталіна на проблему створення СРСР:

4. Визначте причини виникнення націоналістичного руху в західноукраїнських землях та його вплив на історичний розвиток України:

5. Виділіть позитивні та негативні наслідки політики «коренізації».

 

Основна література.

1. Білоцерківський В.Я. Історія України. – К.: центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

2. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ ст. – К.: центр навчальної літератури, 2005. – 528 с.

3. Бойко О.Д. Історія України. – К.: „Академвидав”, 2008. – 689 с.

4. Історія України: навч. посіб. для ВНЗ / ред. М.О. Скрипник. – К., 2005. – 367 с.

5. Світлична В.В. Історія України. – К., 2008. – 400 с.

Додаткова література.

1. Гунчаск Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

2. Дещинський Л., Панюк А. Міжнародні відносини України: історія і сучасність. – Львів, 2001. – 424 с.

3. Довідник з історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Підкови. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.

4. Історія українського війська. – Львів: Світ, 1936. – 840 с.

5. Історія України: нове бачення / О.І. Гурій, Я.Д, Ісаєвич, М.Ф. Котляр / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Україна, 1995. – Т. 1. – 350 с.

6. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами 1921 – 1939 рр. – К.: Альтернатива, 1999. – Т.11. – 336 с.

7. Українська державність у ХХ ст.: історично-політичний аналіз. – К.: Політична думка, 1996. – 448 с.

8. Українське державотворення. Словник довідник / Під ред. О. Мироненка. – К.: Либідь, 1997. – 558 с.

9. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. – К.: Либідь, 1999. – 478 с.

Тема. 12.

Україна в умовах утвердження

Тоталітарного режиму (1929-1939 рр.).

План.

1. Політика колективізації і індустріалізації і її наслідки для України.

2. Голодомор 1932-33 рр. причини і наслідки.

3. Масові репресії в Україні в 20-30-і роки та розкриття міфічних контрреволюційних організацій.

4. Розвиток культури в умовах сталінізму.

Методичні рекомендації:

Висвітлюючи тему, слід приділити увагу етапам утвердження тоталітарного режиму, розкрити сутність масових репресій. У першому питанні насамперед потрібно з’ясувати: причини, хід та наслідки колективізації. Також зупинитися на методах, за допомогою яких втілювалися сталінська політика на селі. Розкрити сутність поняття “куркулі” та показати боротьбу радянської влади із цією верствою населення. З’ясувати, що таке індустріалізація та особливості її проведення в УСРР. Розкрити наслідки індустріалізації. Показати роль “Стаханівського руху” в досягненнях промисловості.

Відповідаючи на друге питання, потрібно виявити причини голодомору, розкрити діяльність радянського керівництва в українському селі (чорні дошки, «закон про «п’ять колосків» тощо), показати результат такої політики для влади та українського народу.

Розглядаючи третє питання, необхідно приділити увагу етапам утвердження тоталітарного режиму, розкрити поняття репресій, висвітлити масштаби цієї політики в УРСР. Діяльність “трійок” та “двійок”.

Вивчаючи стан української культури, необхідно розкрити наступне: розвиток освіти (ліквідація неписемності), науки, літератури, кіномистецтва, живопису та музики. Дати визначення поняттю «розстріляне Відродження». Навести приклади боротьби сталінізму з українською культурою.

Додаткові завдання:

1. Визначте, якими методами здійснювалася індустріалізація в УСРР:

2. Чи було виправданими проведення політики ліквідації куркульства як класу (обґрунтуйте власну точку зору):

3. Обґрунтуйте історичну необхідність називати голод 1932-1933 рр. Голодомором:

4. Які завдання переслідувало радянське керівництво проводячи репресії:

5. Доведіть або спростуйте твердження про антиукраїнську політику радянської влади в 30-х. рр. ХХ ст.

Основна література.

1. Білоцерківський В.Я. Історія України. – К.: центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

2. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ ст. – К.: центр навчальної літератури, 2005. – 528 с.

3. Бойко О.Д. Історія України. – К.: „Академвидав”, 2008. – 689 с.

4. Історія України: навч. посіб. для ВНЗ / ред. М.О. Скрипник. – К., 2005. – 367 с.

5. Світлична В.В. Історія України. – К., 2008. – 400 с.

Додаткова література.

1. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

2. Дещинський Л., Панюк А. Міжнародні відносини України: історія і сучасність. – Львів, 2001. – 424 с.

3. Довідник з історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Підкови. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.

4. Історія українського війська. – Львів: Світ, 1936. – 840 с.

5. Історія України: нове бачення / О.І. Гуржій, Я.Д, Ісаєвич, М.Ф. Котляр / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Україна, 1995. – Т. 1. – 350 с.

6. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами 1921 – 1939 рр. – К.: Альтернатива, 1999. – Т. 11. – 336 с.

7. Українська державність у ХХ ст.: історично-політичний аналіз. – К.: Політична думка, 1996. – 448 с.

8. Українське державотворення: Словник довідник / Під ред. О. Мироненка. – К.: Либідь, 1997. – 558 с.

9. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. – К.: Либідь, 1999. – 478 с.

Тема.13.

Україна в роки Другої світової війни

(1939-1945 рр.).

План.

1. Початок Другої світової війни і доля України в ній. Приєднання Західної України.

2. Проголошення незалежності України 30 червня 1941 р.

3. Бойові дії на території України в 1941-1942 рр.

4. Рух опору на території України. Радянські партизани, УПА, підпілля.

5. Визволення України від німецько-фашистських загарбників.

6. Масова депортація населення з території України: німців, кримських татар, болгар, греків, вірмен. Операція Вісла.

Методичні рекомендації:

Розкриваючи перше питання, необхідно зробити аналіз Пакту Молотова-Рібентропа, прослідкувати процес приєднання західноукраїнських земель до складу УРСР, а також Північної Буковини та українських земель Бессарабії. Дати оцінку політиці комуністичної влади на приєднаних землях (виділити позитивні та негативні напрямки).

У другому питанні потрібно з’ясувати як українці співробітничали з німцями напередодні війни (мельниківці та бандерівці). Розкрити, за яких умов відбувалося проголошення незалежності у Львові, зупинитися на діяльності уряду Я. Стецько. Розкрити причини ліквідації німцями української держави у Львові.

Дослідити причини поразок Червоної Армії в перші місяці війни, розкрити героїзм радянських солдатів та людей. Вивчити героїчну оборону Києва, Одеси, Севастополя, показати прорахунки радянського командування в 1941-1942 рр.

Відповідаючи на четверте питання, потрібно зупинитися на висвітлені особливостей формування партизанських загонів, розкрити діяльність С. Ковпака, О. Сабурова, О. Федорова. Показати внесок партизанів у досягнення перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Вивчити діяльність підпілля. Розглядаючи діяльність УПА, варто виявити причини виникнення цього руху, показати в яких умовах він створювався, охарактеризувати діяльність УПА. Водночас розкрити позицію українських національних сил після приходу радянської влади, з’ясувати ставлення офіційної влади до національного руху. Дати оцінку політиці окупаційної влади на українських землях.

Показати як відбулося визволення України від німецько-фашистських загарбників. Охарактеризувати найбільші військові операції з визволення українських земель. Бути у змозі дати критичну оцінку подіям Другої світової війни.

Розглядаючи питання масових депортацій населення, потрібно виявити причини, з’ясувати як безпосередньо відбувалося виселення народів. Показати наслідки такої політики радянської влади для Криму та України.

Додаткові завдання:

1. Назвіть яких територіальних змін зазнала УРСР за роки Другої світової війни:

2. Які обставини привели до поразок Червоної Армії у 1941-1942 рр.:

3. Вкажіть, які причини змусили галичан вести боротьбу із гітлерівською та радянською владою:

4. Назвіть основні етапи на шляху визволення території України від німецько-фашистських загарбників:

5. Знайдіть джерела масового колоборционізму в роки Другої світової війни з боку населення СРСР:

6. Розставте в хронологічній послідовності: Проголошення Акту відновлення незалежності України у Львові; початок Великої вітчизняної війни; приєднання Західної України до УРСР; визволення Києва; Львівсько-Сандомирська операція; Корсунь-Шевченківська операція; визволення Севастополя:

Основна література.

1. Білоцерківський В.Я. Історія України. – К.: центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

2. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ ст. – К.: центр навчальної літератури, 2005. – 528 с.

3. Бойко О.Д. Історія України. – К.: „Академвидав”, 2008. – 689 с.

4. Історія України: навч. посіб. для ВНЗ / ред. М.О. Скрипник. – К., 2005. – 367 с.

5. Світлична В.В. Історія України. – К., 2008. – 400 с.

Додаткова література.

1. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. – К.: Либідь, 1993. – 288 с.

2. Довідник з історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Підкови. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.

3. Історія України: нове бачення / О.І. Гуржій, Я.Д, Ісаєвич, М.Ф. Котляр / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Україна, 1995. – Т. 1. – 350 с.

4. Коваль М.В. Україна у другій світовій війні. – К.: Альтернатива, 1999. – Т. 12. – 336 с.

5. Українська державність у ХХ ст.: історично-політичний аналіз. – К.: Політична думка, 1996. – 448 с.

6. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. – К.: Либідь, 1999. – 478 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.065 с.)