МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТКРИМСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ

Кафедра________________________________________________

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

 

Завідувач кафедри

________________

(підпис)

________________200__р.

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

для напряму6.030401 „Правознавство”

 

 

Розробив: к.і.н., доцент Задерейчук І.П.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № ___від „__”_________2011 р.

 

 

 

Сімферополь – 2011

СЕМІНАР 1. (2 години).

Державні утворення на території України.

Східні слов’яни.

План.

1. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

2. Трипільська культура її історичне значення.

3. Етногенез східних слов'ян. Основні території їх розселення.

4.Перші державні об'єднання східнослов'янських племен. Їхній суспільний устрій, господарство, звичаї, вірування.

 

 

Методичні рекомендації:

 

Під час підготовки до семінарського заняття необхідно детально вивчити рекомендовану літературу. Відповідаючи на перше питання, потрібно з’ясувати: причини грецької колонізації; виявити етапи заселення Північного Причорномор’я; розкрити умови життя греків на нових землях й проаналізувати зв’язок між грецькими містами державами та оточуючим населенням; розкрити причини зникнення грецьких колоній. Показати створення, розвиток та занепад Боспорського царства. Розкрити діяльність Митридата VI Євпатора.

У другому питанні необхідно вивчити питання виникнення та поширення трипільської культури на території сучасної України, з’ясувати її історичне значення у формуванні української народності.

У третьому питанні потрібно проаналізувати основні теорії виникнення слов’ян (балканська, прикарпатська, скіфо-сарматська, дніпровсько-одерська). Вивчити життя антів, венедів і склавинів, охарактеризувати території їхнього розселення, формування протодержавних об’єднань. Показати, за яких обставин відбувалося формування перших слов’янських держав. Проаналізувати відносини між племінними союзами. Дати детальну характеристику місця полянського племінного союзу в формуванні державності. Дати оцінку діяльності князя Кия. Проаналізувати стан розвитку сільського господарства, промисловості, торгівлі. Зупинитися на характеристиці суспільного ладу та соціальних відносин. Вивчити релігійні уявлення слов’ян.

 

Додаткові завдання:

1. Наведіть причини та наслідки грецької колонізації:

2. Перерахуйте східнослов’янські племені союзи:

3. Назвіть слов’янські племінні союзи та територію їх розселення:

4. Дайте визначення поняттям – поліс; хора; велике переселення народів; тризна:

5. Розставте у хронологічній послідовності ці події: заснування Києва; повстання Савмака; велике переселення народів; Трипільська культура, падіння Боспорського царства, входження Криму до складу Римської імперії, заснування Херсонесу, поява кіммерійців.

Основна література:

1. Білоцерківський В.Я. Історія України. – К.: центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

2. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ ст. – К.: центр навчальної літератури, 2005. – 528 с.

3. Бойко О.Д. Історія України. – К.: „Академвидав”, 2008. – 689 с.

4. Історія України: навч. посіб. для ВНЗ / ред. М.О. Скрипник. – К., 2005. – 367 с.

5. Світлична В.В. Історія України. – К., 2008. – 400 с.

Додаткова література

1. Баран В.Д. Давні слов’яни. – К.: Альтернатива, 1998. – Т. 3. – 336с.

2. Борисенко В. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ ст. – К.: Либідь, 1998. – 616 с.

3. Бунятян К.П., Мурзін В.Ю., Симоненко О.В. На світанку історії. – К.: Альтернатива, 1998. – Т.1. – 335 с.

4. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1996.

5. Довідник з історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Підкови. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.

6. Історія державності України: Експериментальний підручник / За заг. ред. О.М. Бандурки, О.Н. Ярмиша. – Харків: ТОВ “Одіссей”, 2004. – С. 46-56.

7. Історія України: нове бачення / О.І. Гурій, Я.Д, Ісаєвич, М.Ф. Котляр / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Україна, 1995. – Т. 1. – С. 25-39.

8. Крижицький С.Д., Зубар В.М., Русяєва А. Античні Держави Північного Причорномор’я. – К.: Альтернатива, 1998. – Т. 2. – 352 с.

9. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. – К.: Генеза, 1994. – 368 с.

Тема. 2 (2 години).

Галицько-Волинська держава.

План.

1. Роздробленість Київської Русі: причині, хід і наслідки.

2. Створення Галицько-Волинської держави.

3. Зовнішня і внутрішня політика Данила Галицького.

4. Галицько-Волинська держава після смерті короля Данила I.

Методичні рекомендації:

 

Готуючись до семінарського заняття, слід насамперед з’ясувати причини роздробленості давньоруської держави й дати їм характеристику, а також з’ясувати, до яких наслідків призвели князівські міжусобиці. Водночас необхідно акцентувати увагу на діяльності князя Володимира Мономаха.

Відповідаючи на друге питання, слід передусім дати коротку характеристику розвитку галицьких та волинських земель за часів Давньоруської держави, показати місце галицького боярства в функціонуванні князівства. Окремо потрібно зупинитися на діяльності Романа Мстиславовича: дати коротку біографічну довідку, показати як відбувалося формування держави, охарактеризувати його внутрішню та зовнішню діяльність.

Розглядати діяльність Данила Романовича треба з вивчення біографії (прослідкувати його становлення як політика та військового діяча). Також розкрити основні етапи боротьби Данила Галицького за об’єднання Волинського та Галицького князівства. Окремо охарактеризувати його внутрішню політику (створення війська, укріплення власної влади тощо). Особливо слід звернути увагу на зовнішньополітичну діяльність: відносини з монголо-татарами та руськими князями, стосунки з Ватиканом.

При відповіді останнє питання слід першочергово виділити особливості розвитку Галицько-Волинської держави після смерті Данила Галицького; показати причини, що призвели до ліквідації держави, а також висвітлити роль у цьому процесі самих галичан і сусідніх держав.

Додаткові завдання:

1. Виділіть основні причини, що призвели до роздробленості Давньоруської держави:

2. Перерахуйте наслідки роздробленості Давньоруської держави:

3. Дайте визначення поняттям: віче; ізгой; ярлик; баскаки; «руська правда»; галицька боярська опозиція:

4. Які обставини змусили Данила Галицького прийняти корону від Папи Римського?

5. Розставте у хронологічній послідовності події: захоплення монголо-татарами Києва; хрещення Русі; смерть Ярослава Мудрого; захоплення Києва Олегом; битва на річці Калці; смерть Данила Галицького; загибель Романа Мстиславовича; зруйнування Десятинної церкви:

Основна література.

1. Білоцерківський В.Я. Історія України. – К.: центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

2. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ ст. – К.: центр навчальної літератури, 2005. – 528 с.

3. Бойко О.Д. Історія України. – К.: „Академвидав”, 2008. – 689 с.

4. Історія України: навч. посіб. для ВНЗ / ред. М.О. Скрипник. – К., 2005. – 367 с.

5. Світлична В.В. Історія України. – К., 2008. – 400 с.

Додаткова література.

1. Борисенко В. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ ст. – К.: Либідь, 1998. – 616 с.

2. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1996.

3. Дещинський Л., Панюк А. Міжнародні відносини України: історія і сучасність. – Львів, 2001. – С. 58-71.

4. Довідник з історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Підкови. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.

5. Історія держави і права України: Підручник. – У 2-х т. / За ред. В.Я. Тація. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2000. – 648 с.

6. Історія державності України: Експериментальний підручник / За заг. ред. О.М. Бандурки, О.Н. Ярмиша. – Харків: ТОВ “Одіссей”, 2004. – С. 79-99.

7. Історія українського війська. – Львів: Світ, 1936. – 840 с.

8. Історія України в особах: Давньоруська доба. – К., 1997.

9. Котляр М.В. Галицько-Волинська Русь. – К.: Альтернатива, 1998. – Т. 5. – 336 с.

10. Толочко П. Киевская Русь. – К., 1996.

11. Українське державотворення: Словник довідник / Під ред. О. Мироненка. – К.: Либідь, 1997. – С.87.

12. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. – К.: Либідь, 1999. – 478 с.

 

СЕМІНАР 3. (2 години).

Політика Литовських князів і поляків

на українських землях.

План:

1. Колонізація Литвою Волині і Наддніпрянщини.

2. Захоплення Польщею західноукраїнських земель.

3. Створення Речі Посполитої: причини, хід і наслідки для України.

4. Брестська церковна унія.

Методичні рекомендації:

Розглядаючи історію України в литовсько-польський період, слід акцентувати увагу на причинах та етапах завоювання українських земель Королівством Польським та Великим князівством Литовським. Розкрити особливості боротьби за владу між Ягайло та Вітовтом. Дати аналіз Кревській унії. Окремо необхідно зупинитися на внутрішній політиці іноземних держав на захоплених територіях. Коротко дати їй оцінку, а також зробити порівняльний аналіз діяльності польської та литовської влади.

Під час відповіді на третє питання основну увагу слід приділити причинам підписання Люблінської унії та дати їм історичну оцінку. Далі потрібно охарактеризувати сам процес підписання унії, виділити позиції поляків, литовців та української знаті. Також необхідно зробити аналіз умов унії, виявити її наслідки для українських земель.

Характеризуючи діяльність князя Острозького, слід зупинитися на таких ключових моментах: історія його роду, військова, політична та просвітницька діяльність князя. Розглядаючи Брестську церковну унію, потрібно розкрити її причини, показати позицію української еліти в цьому питанні (К. Острозького, Г. Балабана). Розглянути, як відбувалося підписання унії в м. Бресті. Зробити коротку характеристику умов церковної унії та показати її наслідки для українського народу.

Додаткові завдання:

1. Виділіть причини захоплення українських земель іноземними державами:

2. Виокремте особливості проведення перетворень на українських землях литовцями та поляками:

3. Назвіть причини підписання Люблінської унії:

4. Перерахуйте основні положення Брестської церковної унії:

5. Дайте коротку характеристику діяльності Костянтина Островського:

6. З якими подіями пов’язані ці географічні назви: м. Кафа; м. Острог; м. Брест; о. Мала Хортиця; Крево; Хотинська фортеця:

Основна література.

1. Білоцерківський В.Я. Історія України. – К.: центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

2. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ ст. – К.: центр навчальної літератури, 2005. – 528 с.

3. Бойко О.Д. Історія України. – К.: „Академвидав”, 2008. – 689 с.

4. Історія України: навч. посіб. для ВНЗ / ред. М.О. Скрипник. – К., 2005. – 367 с.

5. Світлична В.В. Історія України. – К., 2008. – 400 с.

Додаткова література.

1. Борисенко В. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ ст. – К.: Либідь, 1998. – 616 с.

2. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1996.

3. Довідник з історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Підкови. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.

4. Історичні та художні портрети. – К.: Вища школа, 2002. – 360 с.

5. Історія України: нове бачення / О.І. Гурій, Я.Д, Ісаєвич, М.Ф. Котляр / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Україна, 1995. – Т. 1. – 350 с.

6. Історія українського війська. – Львів: Світ, 1936. – 840 с.

7. Русина О.В. Україна під татарами та Литвою. – К.: Альтернатива, 1998. – Т. 6. – 320 с.

8. Українське державотворення: Словник довідник / Під ред. О. Миронека. – К.: Либідь, 1997. С. 87.

9. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. – К.: Либідь, 1999. – 478 с.

 

Тема. 4.

Становлення та розвиток козацького стану

в XVI – першій половині XVII ст.

 

План.

 

1. Виникнення козацтва. Запорізька Січ – центр формування української державності.

2. Реєстрове козацтво.

3. Боротьба українського козацтва з турецько-татарською агресією. П. Сагайдачний.

4. Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. XVII ст.

Методичні рекомендації:

 

У процесі підготовки до заняття необхідно проаналізувати теорії та причини виникнення козацтва, висвітлити їхній побут. Проаналізувати такі поняття, як: берладники, бродники, уходники, зимівник, паланка, побутовий та класичний період історії козацтва. Охарактеризувати особливості заснування та розвитку Запорізької Січі, розкрити роль Д. Вишневецького в історичній долі України та українського козацтва. Водночас необхідно подати стислу характеристику системи управління на Січі.

У другому питанні потрібно проаналізувати причини організації реєстрового козацтва, виділити основні етапи в його створені та охарактеризувати його привілеї.

Відповідаючи на третє питання, потрібно висвітлити роль козацтва в захисті південних кордонів від зовнішньої агресії. Дати оцінку морським походам козаків. Також треба розкрити діяльність П. Сагайдачного. Окремо зупинитися на участі козацтва в Хотинській війні.

У четвертому питанні, перш за все, потрібно зупинитися на причинах козацько-селянських повстань й дати їм розгорнуту характеристику. Вміти оцінити роль повстання під проводом К. Косинського та С. Наливайка. Розглядаючи повстання 20-30-х рр. XVII ст., необхідно з’ясувати діяльність М. Жмайла, Т. Трясили, І. Сулими, П. Бута, Я. Острянини та Д. Гуні; проаналізувати угоди, що підписувалися між повсталими та поляками. Окремо потрібно дати оцінку документу – «Ординації війська запорізького».

Додаткові завдання:

1. Які, на Ваш погляд, внутрішні та зовнішні фактори сприяли виникненню козацтва:

2. Назвіть причини участі козаків у морських походах проти Османської імперії та Кримського ханства:

3. Наведіть хронологію діяльності гетьмана П.Сагайдачного:

4. Розкрийте роль запорізького козацтва у формування української народності та державності:

5. Розставте у хронологічній послідовності, зазначаючи дати, наступні події: Битва під Хотином; похід П.Сагайдачного на Кафу; перша згадка про козаків; заснування Київського колегіуму; смерть І.Сулими; «Тарасова ніч»:

Основна література.

1. Білоцерківський В.Я. Історія України. – К.: центр учбової літератури, 2007. – 536 с.

2. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ ст. – К.: центр навчальної літератури, 2005. – 528 с.

3. Бойко О.Д. Історія України. – К.: „Академвидав”, 2008. – 689 с.

4. Історія України: навч. посіб. для ВНЗ / ред. М.О. Скрипник. – К., 2005. – 367 с.

5. Світлична В.В. Історія України. – К., 2008. – 400 с.

Додаткова література.

1. Борисенко В. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ ст. – К.: Либідь, 1998. – 616 с.

2. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1996.

3. Довідник з історії України (А-Я) / За заг. ред. І. Підкови. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.

4. Русина О.В. Україна під татарами та Литвою. – К.: Альтернатива, 1998. – Т. 6. – 320 с.

5. Історія українського війська. – Львів: Світ, 1936. – 840 с.

6. Історія України: нове бачення / О.І. Гурій, Я.Д, Ісаєвич, М.Ф. Котляр / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Україна, 1995. – Т. 1. – 350 с.

7. Історичні та художні портрети. – К.: Вища школа, 2002. – 360 с.

8. Українське державотворення: Словник довідник / Під ред. О. Мироненка. – К.: Либідь, 1997. С. 87.

 

Тема 5-6.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.01 с.)