Методичні вказівки для семінарських занятьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки для семінарських занятьІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Методичні вказівки для семінарських занять

для студентів економічних та неекономічних спеціальностей ТДАТУ

 

 

 

Мелітополь, 2012


Інтелектуальна власність.Методичні вказівки для семінарських занять для студентів економічних та неекономічних спеціальностейТДАТУ. – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2012. - 18 с.

Розробник: доцент, к.і.н. доцент кафедри українознавства Мельник О.О.

 

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри українознавства «27» серпня 2012 р., протокол № 1.

 

 

ЗМІСТ

Вступ........................................................................................4

1. Тематичний план дисципліни

“Інтелектуальна власність”................................................... 5

2. Методичні вказівки до семінарських занять ……….6

3. Питання для самоконтролю.......................................12

4. Вказівки до виконання контрольної роботи.............14

5. Варіанти контрольних робіт.......................................14

6. Список літератури.......................................................16
Вступ

Побудова правової, демократичної та соціальної держави, реформування економічних відносин в Україні, стрімкий розвиток нових технологій та інтеграція світового ринку об’єктивно зумовили необхідність реформування правової системи, форм і методів вивчення права. Курс лекцій з дисципліни “Інтелектуальна власність” розроблено з урахуванням вимог класифікаційної характеристики з неюридичних спеціальностей і базується на Конституції України, Цивільному кодексі України та інших нормативно-правових актах, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної та творчої діяльності.

Метавивчення дисципліни — опанувати основні теоретичні та методологічні засади регулювання відносин інтелектуальної власності за умов ринкової економіки, приведення законодавства з регулювання питань інтелектуальної власності у відповідність до Конституції України і міжнародних норм приватного права, новітніх вимог сучасності.

Завданнядисципліни - формування у студентів системи науково-теоретичних знань з інтелектуальної власності, визначення та розкриття основних проблем розуміння понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку і вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності за умов ринкової економіки і правової держави, вирішення проблем їх застосування в юридичній практиці, виклад їх у навчальному процесі.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знатитеоретичні засади інтелектуальної власності, концепції, основні напрями і проблеми розвитку, удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності, тенденції та перспективи його розвитку за умов ринкової економіки і демократизації суспільства, основні наукові теорії у сфері інтелектуальної власності;

- умітиправильно визначати проблеми інтелектуальної власності та законодавства у цій сфері, шляхи їх подолання, тлумачити та розкривати основні поняття, інститути та категорії інтелектуальної власності, здійснювати наукові дослідження і забезпечувати навчальний процес.

Вивчення інтелектуальної власності повинно базуватися на знаннях, здобутих студентами при опануванні фундаментальних положень цивільного права та інших суміжних правових дисциплін і курсів.

Список літератури містить майже всі основні науково-теоретичні джерела, що стануть у пригоді при вивченні дисципліни.

1.Тематичний план курсу “ Інтелектуальна власність”

 

Тема Всього У тому числі Форма контролю
Лек Семінар Індз Срс
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Поняття та джерела права інтелектуальної власності     Еврист. Бесіда , реферат
Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності   Еврист. Бесіда , реферат
Захист та охорона інтелектуальної власності Еврист. Бесіда , реферат
Авторське право   Еврист. Бесіда , реферат
Суміжні права   Еврист. Бесіда , реферат
Промислова власність   Еврист. Бесіда , реферат
Інші форми інтелектуальної власності Еврист. Бесіда , реферат
  Разом            

Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Інтелектуальна власність»

Тема 1. Заняття 1. Поняття та джерела інтелектуальної власності – 2 год.

План.

1. Поняття інтелектуальної власності.

2. Джерела права інтелектуальної власності

Джерела права інтелектуальної власності

Поняття та ознаки джерел права інтелектуальної власності. Система джерел права інтелектуальної власності. Нормативно-правові акти як джерела інтелектуальної власності. Конституція України як основне джерело права інтелектуальної власності. Цивільний кодекс України як джерело права

інтелектуальної власності: загальна характеристика.

Закони України як джерела права інтелектуальної власності: поняття та види. Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел права інтелектуальної власності. Види джерел права інтелектуальної власності. Загальна характеристика міжнародно-правових актів про інтелектуальну власність. Загальна характеристика Конвенцій, директив ЄС, урядових угод у сфері права інтелектуальної власності. Угода ТРІПС: загальна характеристика. Основні напрями адаптації законодавства України у сфері інтелектуальної власності до права Європейського співтовариства.

Література [1–22; 28–29; 33–35; 39; 41; 42; 45 ; 46; 49; 50]

Тема 2. Заняття 2. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності – 2 год.

План

1. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності.

2. Об’єкти інтелектуальної власності

 

 

Питання для самоконторолю

 

1. Історія становлення та розвитку правової охорони результатів інтелектуальної власності в Україні та у світі.

2. Загальна характеристика основних теорій у сфері інтелектуальної власності.

3. Офіційні підходи до визначення поняття інтелектуальної власності.

4 . Основні теоретичні конструкції інтелектуальної власності.

5 . Теорія привілеїв як висхідна позиція формування інституту інтелектуальної власності.

6. Генезис і концепція пропрієтарної теорії інтелектуальної власності.

7. Загальна характеристика аналогістичної та договірної теорій інтелектуальної власності.

8. Концепція теорій промислової власності та особового права.

9. Загальна характеристика деліктної, рентної, персональної теорій інтелектуальної власності.

10. Сутність теорії права нематеріальних благ.

11. Поняття та зміст інтелектуальної власності.

12. Співвідношення понять інтелектуальної власності та власності.

13. Види інтелектуальної власності.

14. Система джерел права інтелектуальної власності.

15. Угода ТРІПС: загальна характеристика.

16. Автор як суб’єкт інтелектуальної власності.

17. Поняття співавторства та його види.

18. Володільці прав інтелектуальної власності.

19. Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної власності.

20. Вільні користувачі прав інтелектуальної власності.

21. Поняття, ознаки та сутність об’єктів інтелектуальної власності.

22. Способи використання об’єкта інтелектуальної власності.

23. Поняття правового захисту інтелектуальної власності.

24. Форми захисту прав інтелектуальної власності: судові та позасудові.

25. Державний контроль у сфері інтелектуальної власності.

26. Суб’єкти авторського права.

27. Об’єкти авторського права.

28. Майнові та особисті немайнові права автора.

29. Право слідування та терміни охорони авторських прав.

30. Охороноздатність за авторським правом матеріалів, розміщених у мережі Інтернет.

31. Види та зміст авторських прав в Інтернеті.

32. Поняття, ознаки та види авторського ліцензійного договору.

33. Поняття, ознаки та види суміжних прав.

34. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти суміжних прав.

35. Використання виконання, фонограми, відеограми та передачі (програми) організації мовлення.

36. Поняття та засоби охорони суміжних прав.

37. Поняття та ознаки промислової власності.

38. Набуття та зміст права промислової власності.

39. Поняття та ознаки винаходу як об’єкта промислової власності.

40. Поняття та ознаки корисної моделі як об’єкта інтелектуальної власності.

41. Поняття та ознаки промислового зразка як об’єкта інтелектуальної власності.

42. Захист права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок.

43. Поняття та ознаки недобросовісної конкуренції.

4 . Поняття та ознаки компонування інтегральної мікросхеми.

45 . Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього.

46. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

47. Захист права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми.

48. Охорона репрографії.

49. Аудіо- і відеозаписи.

50. Супутники, типи супутників.

51. Поняття та об’єкти раціоналізаторської пропозиції.

52. Правова охорона селекційних досягнень.

53. Порядок та умови патентування сортів рослин та порід тварин.

54 . Поняття та ознаки товарного знаку.

55 . Комерційні найменування та їх види.

56. Роль та функції товарних знаків у суспільному виробництві.

57. Види знаків та вимоги, яким вони повинні відповідати, щоб набути правової охорони.

58. Міжнародно-правовий захист від комерційних підробок.

59. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

60. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення.

Варіанти контрольних робіт.

Варіант 1

1. Поняття та зміст інтелектуальної власності.

2. Правова охорона корисної моделі.

3. Судовий захист прав інтелектуальної власності.

Варіант 2

1. Загальна характеристика основних теорій у сфері інтелектуальної власності.

2. Права виконавців та їх зміст.

3. Винахід як об’єкт інтелектуальної власності.

Варіант 3

1. Види інтелектуальної власності.

2. Об’єкти авторських прав та їх загальна характеристика.

3. Компонування інтегральної мікросхеми як об’єкт інтелектуальної власності.

Варіант 4

1. Держава як володілець прав інтелектуальної власності.

2. Майнові права автора.

3. Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт права інтелектуальної власності.

Варіант 5

1. Теорії права інтелектуальної власності.

2. Особисті немайнові права автора.

3. Види ліцензійних договорів та їх загальна характеристика.

Варіант 6

1. Правонаступники прав інтелектуальної власності.

2. Об’єкти суміжних прав.

3. Товарний знак як об’єкт права інтелектуальної власності.

Варіант 7

1. Поняття правового захисту прав інтелектуальної власності.

2. Права виробників фонограм та їх зміст.

3. Сорти рослин і породи тварин як об’єкти права інтелектуальної власності.

Варіант 8

1. Американська система права інтелектуальної власності.

2. Права організацій мовлення та їх зміст.

3. Юридична відповідальність за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності.

Варіант 9

1. Поняття та засоби охорони суміжних прав.

2. Суб’єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.

3. Правова характеристика промислового шпигунства та підкупу покупців конкурента.

Варіант 10

1. Порядок та умови патентування сортів рослин та порід тварин.

2. Право слідування та терміни охорони авторських прав.

3. Правова характеристика недобросовісної реклами та демпінгу.

Список літератури

Основна

1. Цивільний кодекс України // ВВР України. — 2003. — № 40–44 . — Ст. 356.

2. Закон України “Про авторське право і суміжні права” // ВВР України. — 1994. — № 13. — Ст. 64.

3. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // ВВР України. — 1994. — № 7. Ст. 32.

4 . Закон “Про охорону прав на промислові зразки” // ВВР України. — 1994. — № 7. Ст. 34.

5 . Закон України “Про географічні назви” вiд 31.05.05 № 2604- IV.

6. Інструкція щодо підготовки опису до патенту на винахід (корисну модель) до публікації вiд 17.11.94 № 132: Зареєстровано Мін’юстом України вiд 27.12.94 № 319/529.

7. Наказ “Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну модель) та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на винаходи і Державного реєстру патентів України на корисні моделі” вiд 09.03.95 № 45 . Зареєстровано Мін’юстом України вiд 21.03.95 № 76/612.

8. Наказ “Про затвердження Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель)” вiд 29.11.96 № 244 : Зареєстровано Мін’юстом України вiд 20.12.96 № 730/1755 .

9. Андрощук Г. К., Работягова Л. I. Патентне право: правова охорона винаходів. Навч. посіб. — К.: МАУП, 1999.

10. Варфоломеева Ю. А. Интеллектуальная собственность в условиях инновационного развития: Моногр. — М.: Ось-89, 2006. — 144 с.

11. Гражданское право: В 2 т. Т. II. Полутом 1: Учебник /Отв. ред. проф. Е. А. Суханов — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: БЕК, 2000. — 704 с.

12. Гришаев С. П. Интеллектуальная собственность: Учеб. пособие. - М.: Юность, 2003. — 238 с.

13. Дзера І. О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні.- К.: Юрінком Інтер, 2001. - 256 с.

14. Довгерт А. С. Байбарза В. І. Охорона авторських прав. - К., 1987. - 48 с.

15. Дробязко В. С., Дробязко Р. В. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 512 с.

16. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С. О. Довгий, В. О. Жаров, В. О. Зайчук та ін. — К.: Форум, 2002. — 320 с.

17. Панкеев И. А. Авторское право: Курс лекций. — М.: ВК, 2005. — 270 с.

18. Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посіб. для студ. юрид. вузів і фактів. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 336 с.

19. Право інтелектуальної власності в Україні: Підручник / За ред. О. А. Підопригори. — К., 2002.

20. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — Кн. 2 — 784 с.

21. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. — Одеса, 2003. — 856 с.

22. Цивільний кодекс України: Наук.-практ. коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — К.: Ін Юре, 2004. — Ч.2. — 896 с.

 

Додаткова

23. Абельдяев Л. С., Лагутин А. Ф. Защита прав изобретателей и рационализаторов. — М.: Юрид. лит., 1987.

24. Авторское право и смежные права / Авт. аналит. текста и сост. И. В. Попова; Под ред. Чигира В. Ф. — Минск: Амалфея, 1999.— 44 8 с.

25. Азбука авторского права: Пер. с англ. –М.: ЮНЕСКО, 1982. — 232 с.

26. Азимов Ч. Н. Договорные отношения в области научно-технического прогресса.— Xарьков, 1981. — 136 с.

27. Азимов Ч. Н. Основы патентного права Украины. — Xарьков, 1994.

28. Антимонов Б. С., Флейшиц Е. А. Авторское право. — М.: Юриздат, 1957. — 268 с.

29. Антимонов Б. С., Флейшиц Е. А. Изобретательское право. —М.: Юриздат, 1960. – 228 с.

30. Бакай І. М., Костицький В. В. Захист авторських і суміжних прав. — К., 1997. — 52 с.

31. Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права. — М., 1991.

32. Богуславский М. М. Международная охрана промышленной собственности (Парижская конвенция). — М.: ЦНИИПИ, 1967.

33. Богуславский М. М. Патентные вопросы в международных отношениях.— М., 1962.

34. Богуславский М. М., Червяков И. В. Международное сотрудничество в области охраны промышленной собственности. — М.: ЦНИИПИ, 1972.

35. Боденхзаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: комментарий. — М., 1977.

36. Дворянкин О. А. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение. Уголовно-правовой аспект / Предисл. Э. П. Гаврилова. — М.: Весь мир, 2002. — 464 с.

37. Дрішлюк А. І. Агентський договір: цивільно-правовий аспект: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. — Одеса, 2003.

38. Жуков В. И. Правовая охрана объектов научно-технического творчества: Учеб. пособие. — Харьков 1983.

39. Загороднюк А. Н. Міжнародний захист авторського права. — К., 1997. — 152 с.

40. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. — К., 1999. — Т. 1. Право интеллектуальной собственности.

41. Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права): Учебник для вузов. — М.: НОРМА; ИНФРА-М., 2000. — 480 с.

42. Кузнецов М. Н. Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве. — М., 1988.

43. Ланцик Д. Авторское право и смежные права: Пер. с фр. —М.: ЮНЕСКО, 2002. — 788 с.

44 . Линет Оуэн. Приобретение и продажа авторских прав на литературные произведения. — М.: Статут, 2000. –216 с.

45 . Матвеев Ю. Г. Международная охрана авторских прав. — М., 1987.

46. Международное сотрудничество в области охраны промышленной собственности. — М.: ВНИИПИ, 1991.

47. Право интеллектуальной собственности: Конспект лекций в схемах /Ред.-изг. Д. И. Платонов. — М.: Приор, 1999. — 114 с.

48. Селіванов М. В. Захист права на комп’ютерні програми (авторсько-правовий аспект): Дис. ... канд. юрид. наук. — Х., 2002.

49. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 1999. — 752 с.

50. Чобіт О. А. “Ноу-хау” та договір на його передачу: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Х., 1994.

51. Шишка Р. Б. Правова охорона інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект. —X., 2002. — 354 с.

52. Яркіна Н. Є. Суміжні права в авторському праві: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Х., 2000.

1. http://www.wipo.int.

2. http://ukrpravo.com.

3. http://spon.kiev.ua

4. http://sdip.kiev.ua.

5. http://febras.ru.

6. http://fips.ru.

 

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Методичні вказівки для семінарських занять

для студентів економічних та неекономічних спеціальностей ТДАТУ

 

 

 

Мелітополь, 2012


Інтелектуальна власність.Методичні вказівки для семінарських занять для студентів економічних та неекономічних спеціальностейТДАТУ. – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2012. - 18 с.

Розробник: доцент, к.і.н. доцент кафедри українознавства Мельник О.О.

 

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри українознавства «27» серпня 2012 р., протокол № 1.

 

 

ЗМІСТ

Вступ........................................................................................4

1. Тематичний план дисципліни

“Інтелектуальна власність”................................................... 5

2. Методичні вказівки до семінарських занять ……….6

3. Питання для самоконтролю.......................................12

4. Вказівки до виконання контрольної роботи.............14

5. Варіанти контрольних робіт.......................................14

6. Список літератури.......................................................16
Вступ

Побудова правової, демократичної та соціальної держави, реформування економічних відносин в Україні, стрімкий розвиток нових технологій та інтеграція світового ринку об’єктивно зумовили необхідність реформування правової системи, форм і методів вивчення права. Курс лекцій з дисципліни “Інтелектуальна власність” розроблено з урахуванням вимог класифікаційної характеристики з неюридичних спеціальностей і базується на Конституції України, Цивільному кодексі України та інших нормативно-правових актах, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної та творчої діяльності.

Метавивчення дисципліни — опанувати основні теоретичні та методологічні засади регулювання відносин інтелектуальної власності за умов ринкової економіки, приведення законодавства з регулювання питань інтелектуальної власності у відповідність до Конституції України і міжнародних норм приватного права, новітніх вимог сучасності.

Завданнядисципліни - формування у студентів системи науково-теоретичних знань з інтелектуальної власності, визначення та розкриття основних проблем розуміння понять, категорій та інститутів, напрямів розвитку і вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності за умов ринкової економіки і правової держави, вирішення проблем їх застосування в юридичній практиці, виклад їх у навчальному процесі.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знатитеоретичні засади інтелектуальної власності, концепції, основні напрями і проблеми розвитку, удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності, тенденції та перспективи його розвитку за умов ринкової економіки і демократизації суспільства, основні наукові теорії у сфері інтелектуальної власності;

- умітиправильно визначати проблеми інтелектуальної власності та законодавства у цій сфері, шляхи їх подолання, тлумачити та розкривати основні поняття, інститути та категорії інтелектуальної власності, здійснювати наукові дослідження і забезпечувати навчальний процес.

Вивчення інтелектуальної власності повинно базуватися на знаннях, здобутих студентами при опануванні фундаментальних положень цивільного права та інших суміжних правових дисциплін і курсів.

Список літератури містить майже всі основні науково-теоретичні джерела, що стануть у пригоді при вивченні дисципліни.

1.Тематичний план курсу “ Інтелектуальна власність”

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.026 с.)