ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота з дисципліни «Економіка та організація харчових виробництв» являється заключним етапом у процесі навчання студентів та їх економічної підготовки.

У процесі виконання курсової роботи студент використовує отримані знання з курсу «Економіка та організація харчових виробництв», вчиться аналізувати, вирішувати організаційні, економічні питання, приймати рішення, самостійно проектувати та розраховувати економічні показники щодо обраної теми.

Метою курсової роботи є закріплення отриманих теоретичних знань на лекціях і практичних заняттях.

Основним складом курсової роботи є розробка річного плану підприємства, виконання планових розрахунків економічних показників виробництва, аналіз і оцінка економічної ефективності організаційно-механічних заходів на прикладі виробничого підрозділу підприємства.

 

 

ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота виконується на папері формату А4 (210×297 мм) такими способами:

– комп’ютерний набір (об’ємом 25 сторінок);

– рукописний (об’ємом 30 сторінок).

 

 

3. РОЗМІЩЕННЯ ТЕКСТУ МАЄ БУТИ ТАКИМ:

 

Відступи:

– зліва 30 мм;

– з правої сторони 10 мм;

– зверху 15 мм;

– знизу 20 мм.

Нумерація аркушів повинна бути наскрізною. Номер сторінки ставиться в верхньому правому куті аркуша. Титульний аркуш не нумерується. Таблиці повинні мати заголовок, їх нумерація включена в загальну нумерацію аркушів.

Колір чорнил або пасти – чорний.

Текст роботи повинен бути від третьої особи в множені у безликій формі, наприклад: «Визначаємо…, розраховуємо, ….приймаємо».

 

 

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

1. Вступ (об’єм 1-2 сторінки).

2. Коротка характеристика підприємства (2-3 сторінки).

3. Організаційна та виробнича схеми підприємства (1-2 сторінки).

4. Характеристика виробничого процесу в цеху (1-2 сторінки).

5. Організаційно-технологічна схема виробництва в цеху (1-2 сторінки).

6. Вихідні дані (1 сторінка).

7. Складання планової калькуляції на виробництво аналізованої продукції.

8. Основні техніко-економічні показники.

9. Висновки (1-2 сторінки).

10. Список використаної літератури (1 сторінки).

 

 

ВСТУП

 

У цьому розділі необхідно описати відповідну галузь і перспективи її розвитку, господарське значення продукції, що випускається, а також роль підприємства у розвитку галузі, де студент проходив практику, дати коротку характеристику продукції, що випускається, її конкурентоспроможність та потреби.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ВИРОБНИЦТВА В ЦЕХУ

 

У цьому розділі необхідно коротко висвітити методи виробництва продукції, їх переваги та недоліки, надати технологічну схему з указанням основних стадій виготовлення продукції. Крім того у розділі необхідно дати загальну характеристику цеху в складі підприємства та його виробничі зв’язки з іншими цехами.

 

 

ВИХІДНІ ДАНІ

 

Для виконання курсової роботи необхідні такі вихідні дані:

– режим роботи аналізованого цеху;

– послідовність операцій на виробничій дільниці;

– об’єм виробництва продукції, що випускається, за місяць;

– чисельність основних, допоміжних працівників, їх розряди;

– форми і системи праці;

– витрата матеріалів на виробництво аналізованої продукції;

– ціни на матеріали.

 

СКЛАДАННЯ ПЛАНОВОЇ КАЛЬКУЛЯЦІЇ

 

Розрахунок витрат на сировину і матеріали

 

Матеріальні витрати в основному виробництві розраховуються на підставі даних про об’єм виробництва виробів, технічно обґрунтованих норм витрат матеріальних ресурсів.

Об’єм виробництва виготовленої продукції за місяць визначається за формулою

 

, (1)

 

де – виробнича потужність цеху, нат. один.;

– кількість одиниць провідного обладнання, шт.;

– ефективний фонд робочого часу;

– паспортна продуктивність одиниці провідного обладнання, нат. один./ год.

Результати розрахунку матеріальних витрат зводяться в таблицю 1.

 

Таблиця 1. Розрахунок витрат на сировину та матеріали

 

Найменування матеріалу Од. виміру Ціна за одиницю, грн Витрати матеріалів на одиницю Всього витрачено на програму
Найменування продукції, що виробляється
Норма витрат, коефіцієнти Сума, грн Кількість, нат. один. Сума, тис. грн
             

 

Приклад.

Розрахуємо матеріальні вироби на виробництво газованого, безалкогольного напою. Цех з виробництва аналізованого напою працює в 2 зміни по 8 годин. У цеху функціонує 2 дільниці: виробнича (поточна лінія) та пакувальна.

Послідовність операцій на виробничій ділянці така:

1) просвічування пляшок;

2) розлив води;

3) газування;

4) закупорка пляшок;

5) наклеювання етикеток.

Послідовність операцій у пакувальному цеху:

1. пакування пляшок в тару;

2. транспортування запакованих пляшок до складу.

Об’єм виробництва продукції, що виготовляється за місяць, приймаємо на підставі фактичних даних підприємства, а саме – 500 тис. штук по 1,5 л кожна пляшка.

Розрахунок компонентів (підсолоджувач, лимонна кислота, бензонат натрію, вуглекислота) проводимо згідно з нормами витрат, а розрахунок пляшок, пробок та етикеток проводимо згідно з витратними коефіцієнтами.

Отримані результати у натуральному та вартісному вираженні зводимо в таблицю.

 

8.2 Розрахунок річного фонду заробітної плати робітників, керівників, спеціалістів і службовців

 

Розрахунок фонду оплати праці складається із розрахунку основної і додаткової заробітної плати для основних і допоміжних працівників. Для розрахунку ФОП необхідно вибрати форми і системи оплати праці, тарифні розряди працівників та визначити їх чисельність, згідно з таблицею 3.

 

Таблиця 2. Розрахунок витрат на матеріали (компоненти)

 

Найменування матеріалу Од. вимі-ру Витрати матеріалів на одиницю Всього витрачено на програму Ціна за оди-ницю, коп.  
Найменування продукції, що виробляється  
Норма витрат, коефіці-єнти Сума, грн Кількість, нат. один. Сума, тис. грн  
1. Підсолоджувач кг 0,484 0484*125= =60,5 0484*750= =363 60,5*750= =453,75
2. Лимонна кислота кг 2,0 67,5
3. Вуглекислота кг 8,0 10,4 1,3
4. Бензонат натрію кг 0,09 1,35 67,5 10,125
5. Ароматизатор кг 1,5 0,05 0,42 1/27
6. Пляшка шт. 1,1 0,44 1,1*500= =550 550*0,004= =2,2 0,4
7. Пробка шт. 1,04 0,06 0,312 0,06
8. Етикетка шт. 1,025 0,04 512,5 0,205 0,04
9. Поліетилен кг 0,5 0,42 500/6*0,5= =41,67 41,67*0,05= =2,08
  Всього     81,95   614,592  

 

 

Таблиця 3. Розрахунок чисельності виробничих працівників

Найме-нування професій Тариф-ний розряд Явочна чисель-ність за зміну Кіль-кість змін на добу Явочна чисель-ність за добу Штатна чисель-ність Спис-кова чисель-ність
Основні робітники              
             
Ітого              
Чергова ремонтна група              
             
Ітого              
Допо-міжні робітники              
             
Ітого              
Всього              

Таблиця 4. Розрахунок чисельності виробничих робітників

 

Наймену-вання професій Тариф-ний розряд Явочна чисель-ність на зміну Кіль-кість змін на добу Явочна чисель-ність на добу Штатна чисель-ність Списко-ва чисель-ність
Основні робітники           1,14  
1. Оператор VI  
2. Оператор V  
3. Оператор IV  
4. Оператор ІІІ  
Ітого      
Чергова і ремонтна група           1,05  
Електро-слюсар IV  
Наладчик обладнання   V  
Ітого      
Допоміжні робітники           1,05  
Фаловщики ІІ  
Вантаж-ники ІІІ  
Ітого      
Всього      

 

Чисельність керівників, спеціалістів та службовців встановлюється згідно посад:

Таблиця 5. Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів та службовців

Найменування посад Кількість чоловік на зміну Кількість змін Кількість чоловік на добу

 

 

Приклад.

Таблиця 6. Розрахунок чисельності керівників, спеціалістів та службовців

 

Найменування посад Кількість чоловік в зміну Кількість змін Кількість чоловік на добу
Начальник цеху
Зам. нач. цеху
Технолог
Майстер цеху
Економіст-бухгалтер
Всього    

При проектуванні до основного фонду заробітної плати включається оплата за основними тарифними ставками (тарифний фонд, доплати за роботу у вечірні та нічні години, у святкові дні, премії з фонду заробітної плати та інше) за такими формулами:

 

, (6)

 

де – тарифний фонд заробітної плати;

– дійсний фонд робочого часу, = 1920 год;

– спискова чисельність робітників;

– годинна тарифна ставка відповідної професії.

 

Доплати за роботу у вечірні зміни здійснюються у розмірі 20%, а за роботу в нічні зміни – 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи у відповідній зміні. Доплата за роботу у нічні години проводиться у випадку, який не менше 50% її тривалості припадає на нічний час (з 22 години вечора до 6 годин ранку).

Для безперервних виробництв відсоток доплати за роботу у вечірні та нічні зміни до фонду заробітної плати за тарифом складе:

 

Д веч.н. = 8 : 24 ( 20 + 40 ) = 20%.

 

За роботу у святкові дні процент доплати до фонду заробітної плати за тарифом розраховується за формулою

 

Д св. = 12 : 365 × 100 = 3,3%.

 

Розмір премій та методика їх розрахунків приймаються у розмірі (10%-40%) від тарифного фонду заробітної плати.

У додатковий фонд заробітної плати включається оплата чергових відпусток і відпусток у зв’язку з виконанням державних обов’язків.

Процент додаткового фонду заробітної плати складає 10-11% від фонду основної заробітної плати.

Результати розрахунків річного фонду заробітної плати робітників зводиться у таблицю.

 

Таблиця № 7. Розрахунок річного фонду заробітної плати робітників

 

Найменування професій Тарифний розряд Чисельність робітників Відпрацьований час Година тарифна ставка Основна заробітна плата Всього Додатковий фонд зар. плати Річний фонд заробітної плати
Тарифний фонд Доплата за веч. та нічн. год. Доплата за свята. Премії
Основні робітники 1. 2.                      
Ітого:                      
Чергова та ремонтна група 1. 2.                      
Ітого:                      
Допоміжні робітники 1. 2.                      
Ітого:                      
Всього:                      

 

Приклад.

 

Таблиця 8. Розрахунок річного фонду заробітної плати робітників цеху з виготовлення газового напою (поточна лінія) наведена в таблиці

 

Найменування професій Тари-фний розряд Чисе-льність робіт-ників Від-пра-цьова-ний час Годи-нна тари-фна ставка Основна заробітна плата Премії Всього Додат-ковий фонд заро-бітної плати 10% Річний фонд заро-бітної плати
Тариф-ний фонд Доплата за вечірні години 20% Доплата за свята 3.3%
Основні робочі                      
Оператор У1 5,82 78220,8 15644,16   7822,01 88624,1 8862,41 97486,51  
Оператор У 5,24 40243,2 8048,64 1328,03 4024,32 53644,18 5364,42 59008,6
Оператор 4,71 27129,6 5425,92 895,28 2712,96 36163,75 3616,38 39780,13
Оператор 4,24 24422,4 4884,48 805,94 2442,24 32555,06 3255,51 35810,56
Ітого               210987,09 21098,71 232085,82

 

Продовження табл. 8

 

Чергова і ремонтна група.                      
Електрослю-сар 4,24 16281,6 3256,32 537,29 1628,16 21703,37 2170,34 23873,71
Наладчик обладнання У 3,82 14668,8 2933,76 484,07 1466,88 19553,51 1955,35 21508,86
Ітого               41256,88 4125,69 45382,57
Допоміжні робочі фасувальн-ики 3,7 8524,8 1406,59 4262,4 56817,79 5681,78 62499,57
Вантажники 4,14 47692,8 9538,56 1573,86 4769,28 63574,5 6357,45 69931,95
Ітого               120392,29 12039,23 132431,52
Всього                   409899,89

 

Приклад.

 

Таблиця 9. Розрахунок річного фонду заробітної плати робітників цеху з виготовлення газового напою (поточна лінія) наведена в таблиці

 

Наймену-вання професій Тари-фний роз-ряд Чисельність робіт-ників Від-пра-цьований час Го-дин-на тари-фна став-ка Основна заробітна плата Премії Всього Додатко-вий фонд заробіт-ної плати 10% Річний фонд заробіт-ної плати
Тариф-ний фонд Доплата за вечірні години 20% Допла-та за свята 3.3%
Основні робітники                      
Оператор У1 5,82 78220,8 15644,16   7822,01 88624,1 8862,41 97486,51  
Оператор У 5,24 40243,2 8048,64 1328,03 4024,32 53644,18 5364,42 59008,6
Оператор 4,71 27129,6 5425,92 895,28 2712,96 36163,75 3616,38 39780,13
Оператор 4,24 24422,4 4884,48 805,94 2442,24 32555,06 3255,51 35810,56
Ітого               210987,09 21098,71 232085,82
Чергова і ремонтна група.                      
Електро-слюсар 4,24 16281,6 3256,32 537,29 1628,16 21703,37 2170,34 23873,71
Наладчик обладнан-ня У 3,82 14668,8 2933,76 484,07 1466,88 19553,51 1955,35 21508,86
Ітого               41256,88 4125,69 45382,57

 

Продовження табл. 9

 

Допоміж-ні робіт-ники фасуваль-ники 3,7 8524,8 1406,59 4262,4 56817,79 5681,78 62499,57
Вантаж-ники 4,14 47692,8 9538,56 1573,86 4769,28 63574,5 6357,45 69931,95
Ітого               120392,29 12039,23 132431,52
Всього                   409899,89

 

З ср. міс. = 409899,89 : 33,12 = 1035 грн.

 

Відрахування від фонду заробітної плати на соціальні потреби складе:

 

Відр.з/пл. = 409899,89 × 38,86 : 100= 159041,15 грн.

 

Розрахунок фонду заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців проводиться згідно з штатним розкладом і посадовими окладами.

Фонд заробітної плати за окладами визначається шляхом множення окладів на кількість місяців роботи протягом року.

Для керівників і спеціалістів приймається 11 робочих місяців, для службовців – 11,3 місяці на рік.

Доплати за роботу у вечірні та нічні зміни визначаються у розмірі 20%, за роботу в святкові дні 2,2% до окладів – для начальника зміни, змінного майстра.

Додатковий фонд заробітної плати включає оплату відпусток, для керівників і спеціалістів приймається один місяць, для службовців – 0,7 місяця.

 

Таблиця. 10. Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців

 

Найменуван-ня посад Кіль-кість робіт-ників Оклад одного робіт-ника за місяць Сума за відпра-цьова-ний час Допла-та за вечір-ній і нічний час Допла-та за свята Всього Додат-кова зарплата Річний фонд зарплати
Начальник цеху   532,4 24732,4 26932,4
Зам. нач. цеху   479,16 22259,16 24239,16
Технолог   425,92 19785,92 21545,92
Майстер цеху 828,8 45702,8 49102,8
Економіст-бухгалтер   348,04 16168,04 17568,04
Всього         139388,32

Приклад.

 

Відрахування на соціальні потреби складе:

 

139388,32 × 0,388 = 53246,34 грн.

 

Таблиця. 11. Розрахунок амортизаційних відрахувань

№ п/п Найменування обладнання Балансова вартість на початок року, грн Норма амортизації за рік, % Сума амортизаційних відрахувань за плановий період, грн
Сатуратор для газування
Розливальна машина
Машина для просвічування пляшок
Прилад для закупорки пляшок
Прилад для наклеювання етикеток
  Всього  

 

З урахуванням витрат на проведення поточного ремонту (7,2 від вартості основних виробничих фондів), витрат на утримання і експлуатацію обладнання, сума амортизаційних відрахувань складе:

 

11228 × (1 + 7,2 : 100) = 12036,42 грн.

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. О.И. Волков, В.К. Скляренко. “Экономика предприятий”. Курс лекций. – М.: Инфра-М, 2001. – 280 с.

2. Економіка підприємства. Підручник / За заг. ред. Й.М. Петровича. – Львів: Новий Світ – 2000, 2004. – 680 с.

3. Л.І. Шваб. Економіка підприємства / Друге видання. – К.: Каравела, 2005. – 570 с.

4. Економіка підприємства. За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К., 2001. – 526 с.

5. Економіка підприємства. Навчальний посібник / За ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2005. – 433 с.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.032 с.)