Змістовий модуль 2. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 2. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ.ТЕМА 4. Наказне провадження

Лекції – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Ключові терміни та поняття до теми:Наказне провадження; судовий наказ.

Питання до семінарського заняття:

1. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.

2. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ.

3. Порядок розгляду заяви про видачу судового наказу.

4. Зміст судового наказу.

5. Скасування судового наказу.

Питання для самоперевірки

1. Надайте визначення судового наказу.

2. Розкрийте значення судового наказу.

3. Назвіть вимоги, за якими може бути видано судовий наказ.

4. У який формі видається судовий наказ?

5. Розкрийте зміст заяви про видачу судового наказу.

6. Яким чином та у якому розмірі сплачується судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу?

7. Назвіть підстави та наслідки відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу.

8. Розкрийте зміст судового наказу.

9. Назвіть підстави та порядок скасування судового наказу

Реферати до теми:

1. Наказне провадження.

 

Завдання до самостійної роботи:

1. Складіть заяву про видачу судового наказу.

2. Складіть зразок судового наказу.

3. Перерахуйте випадки, коли видається судовий наказ.

4. Назвіть підстави скасування судового наказу

Ситуаційні задачі

Задача № 1

Бригада електромонтерів з 5-ти осіб уклала договір з ЖБК «Молодіжний», за яким зобов'язалась в парадних та інших підсобних приміщеннях будинку замінити електропроводку. Оскільки роботи було виконано неякісно, правління ЖБК відмовилось їх оплатити. Представник електромонтерів звер­нувся до суду про видачу судового наказу про стягнення суми, яка зазначена в договорі. Суд видав судовий наказ, за яким з рахунку ЖБК була стягнена сума, зазначена в договорі. ЖБК оскаржило судовий наказ.

Що таке наказне провадження? Які особливості прита­манні наказному провадженню в цивільному процесі? Чи може бути видано судовий наказ при спірній вимозі? Які процесуальні дії повинен був провести суд перш ніж видати судовий наказ? Чи були в даній ситуації порушення з боку суду? Який процесуальний порядок скасування судового наказу?

 

Задача № 2

Сидоренко та Чиж вирішили купити автомобіль. Автомо­біль коштує 10000 грн, а вони мають лише 6000 грн. у Сидо­ренка - 2000, та у Чижа - 4000. У зв'язку з цим Сидоренко ви­рішив звернутися до свого друга Іванова, який погодився по­зичити йому 4000 грн, але за певних умов:

1) Сидоренко повинен буде віддати Іванову не 4000 грн, а 1500.

2) Іванов матиме право пред'являти вимогу про повернення боргу і до Сидоренка, і до Чижа;

3) Іванов попередив, що він має борг перед Петровим у сумі .Ш00 грн, то якщо Петров звернеться до Сидоренка і Чижа про повернення 3000 грн, вони повинні будуть йому віддати зазна­чену суму.

Сидоренко погодився на зазначені умови, і уклав договір Позики в письмовій формі, в якому стороною договору був і Чиж. Договір було складено у трьох примірниках, які знаходився у Сидоренка, Петрова та Іванова. Однак Сидоренко Чижа про такі умови не повідомив.

Через два місяці після укладення договору до Чижа звер­нувся Петров з вимогою про повернення 3000 грн. Чиж йому відмовив. Петров звернувся до суду про видачу йому судового наказу про стягнення суми в розмірі 3000 грн.

Чи є підстави в даній ситуації для видачі судового наказу? За правилами якої підсудності видається судовий наказ? Розкрийте питання форми та змісту судового наказу.

Яка процедура подання заяви про видачу судового наказу? Які наслідки повернення заяви про видачу судового наказу або відмови в її прийнятті?

 

Задача № 3

До районного суду м. Києва звернувся Недбайло П.І. із зая­вою про видачу судового наказу на підставі розписки про пози­ку грошей, надану гр. Васьком В.Д.

Суддя відмовив у прийнятті заяви, про що постановив ухва­лу, у якій зазначив, що судовий наказ може бути видано лише на договорі позики, який повинен бути оформлений письмово чи нотаріально.

Чи правомірні дії судді? Аргументуйте свою відповідь.

Задача № 4

До районного суду м. Києва звернулась гр. Петрук О.І. із за­явою про видачу судового наказу на підставі нотаріально посвідченого аліментного договору. Суддя відмовив у видачі судового наказу та послався на ч. 2 ст.189 СК, яка передбачає, що у разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за до­говором аліменти з нього можуть стягуватися на підставі ви­конавчого напису нотаріуса. Крім того, у п. 1 ч. 1 ст. 96 ЦПК йдеться про правочин, який вчинено у письмовій формі, а НІ нотаріальній.

Визначте правомірність дій судді.

 

Задача № 5

До районного суду м. Києва звернулась гр. Назаренко із зливою про видачу судового наказу на підставі нотаріально посвідченого аліментного договору. Заяву вона подала за аналогією згідно з ч. 1 ст. 110 ЦПК за місцем свого проживання, оскільки видача судового наказу ґрунтується на вимозі про сплату аліментів. Вона звернулася саме до суду, оскільки боржник є громадянином Росії, а згідно з міжнародним договором між Україною та Росією виконавчий напис (нотаріальний акт) не є підставою для примусового виконання на території Росії, оскільки такою підставою може бути лише судове рішення.

Суддя повернув стягувачці заяву про видачу судового наказу у зв'язку з непідсудністю даної справи та порекомендував звернутися до суду м. Москви за місцем проживання боржника.

Чи правомірні дії суду? Проаналізуйте ст. 97 ЦПК. Як розуміти положення даної норми, що заява про видачу судового наказу подається до суду першої інстанції за загальними пра­вилами підсудності, встановленими ЦПК. На даний випадок має поширюватися ст. 109 ЦПК чи заява про видачу судово­го наказу може бути подана з дотриманням правил, передбачених ч. 1 ст. 110 ЦПК.

 

Задача № 6

До районного суду м. Києва було подано заяву про видачу судового наказу на підставі договору позики щодо двох борж­ників, які проживали у різних місцях. Стягувач подав заяву за місцем проживання одного із них.

Суддя прийняв заяву та видав судовий наказ.

Визначте правомірність дій суду.

 

Задача № 7

Гр. Суворов В.А. звернувся до суду із заявою про видачу су­дового наказу про стягнення неустойки за договором.

Суд відмовив у прийнятті заяви та послався на п. 2 ч. 1 СТ. 100 ЦПК.

Чи правомірні дії суду? Аргументуйте свою відповідь.

 

Задача № 8

До районного суду м. Києва в інтересах держави звернувся прокурор із заявою про видачу судового наказу про компенсацію витрат на проведення розшуку боржника (він же - відповідач у справі) та дитини. Суддя повернув прокурору заяву та в ухвалі зазначив, що у заяву має подавати орган, який здійснював розшук, тобто орган внутрішніх справ, а не прокурор.

Чи правомірні дії судді? Чи може прокурор в інтересах стягувача звертатися до суду із заявою про видачу судового наказу?

Література до теми:[2, 35]

ТЕМА 5. Окреме провадження

Лекцій – 2 год.

Семінарське заняття –2 год.

Практичних занять – 4 год.

Ключові терміни та поняття до теми:Окреме провадження; обмежено дієздатні громадяни; недієздатні громадяни; усиновлення; психіатрична допомога; факти, що мають юридичне значення; безхазяйна нерухома річ

Питання до семінарського заняття:

1. Процесуально правова природа окремого провадження: поняття, зміст і значення.

2. Особливості розгляду справ в окремому провадженні.

2.1 Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичних осіб, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності

2.2. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

2.3. Розгляд судом справ про усиновлення.

2.4. Розгляд судом справ про встановлення, що мають юридичне значення

2.5. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою

2.6. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

Питання для самоперевірки

1. Надайте визначення окремого провадження.

2. У чому значення окремого провадження?

3. Назвіть осіб, що беруть участь у справах окремого провадження.

4. Який порядок порушення справ окремого провадження?

Реферати до теми:

1. Спільні риси справ окремого провадження

2. Особливості розгляду справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошення померлою.

Завдання до самостійної роботи:

1. Визначити особливості окремого провадження та його відмінності від позовного.

2. Назвіть всі відомі (можливі) приклади справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

3. Складіть перелік осіб, за заявою яких може розглядатися справа та визначте обставини, що підлягають доказуванню:

- про визнання громадянина безвісно відсутнім;

- оголошення громадянина померлим;

- визнання громадянина недієздатним;

- обмеження громадянина в дієздатності. > Скласти заяву до суду:

- про визнання громадянина безвісно відсутнім;

- встановлення факту родинних стосунків (батьківства);

- усиновлення дитини;

- про встановлення факту смерті;

 

Завдання до практичного заняття:

Задача № 1

Внаслідок вживання спиртних напоїв, Петров С.С. ставив себе і свою сім’ю у тяжке матеріальне становище. На вимогу матері Петров С.С. звернувся із заявою до суду за місцем робо­ти про визнання його обмежено дієздатним та про призначення матері його опікуном.

Суд на підставі наявних довідок витверезника та дільнич­ного лікаря, що стверджували факт алкоголізму, оголосив Петрова С.С. обмежено дієздатним, залишивши без розгляду питання про призначення опікуна. По справі не було стягнено державне мито.

Які ознаки відокремлюють окреме провадження від інших видів провадження? Які особи беруть участь у справах окремого провадження? Які їх характерні риси? Які їх процесуальні права та обов'язки, передбачені ЦПК? Який процесуальний порядок розгляду судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та поновлення цивільної дієздат­ності фізичної особи? Чи правильні дії суду в даній ситуації?

Напишіть резолютивну частину рішення суду.

 

Задача № 2

Іванова П.Ю. звернулася до суду із заявою на дії відділу РАГСу, в якому їй відмовили внести зміни до Свідоцтва про народження дитини та Свідоцтва про одруження. Як виявило­ся, під час подання заяви про реєстрацію шлюбу між нею та чоловіком було вирішено, що після одруження в них буде спільне прізвище - Петрови. Однак після реєстрації шлюбу Іванова П.Ю. передумала, аргументуючи це тим, що в селі її всі знають як Іванову та всі документи на нерухомість оформ­лені на Іванову. На підтвердження своїх слів Іванова П.Ю. по­казала правовстановлюючі документи на нерухомість та при­вела свідків - своїх односельчан. Працівник РАГСу відмовив у внесенні виправлень.

Чи є підстави для прийняття такої заяви судом?

Які ознаки відокремлюють окреме провадження від інших видів проваджень цивільного судочинства?

Що є об'єктом судового захисту в окремому провадженні?

Які критерії розмежування справ, пов'язаних із органами РАЦСу, між адміністративним судом та судом загальної юрисдикції (справи, які підлягають розгляду в порядку окре­мого провадження)?

 

Задача З

Із заявою про встановлення факту розбійного нападу до су­ду звернувся гр. Голованов. Він надав суду медичну довідку про наявність суттєвих ушкоджень на тілі та заявив клопотан­ня про допит свідків, але суддя відмовив заявнику у прийнятті заяви у порядку окремого провадження.

Чи правильно діяв суддя? Що він мав пояснити заявнику?

 

Задача № 4

Визначте, до яких видів проваджень цивільного судочин­ства чи іншого судочинства належать нижчезазначені спра­ви:

а) про дострокове припинення повноважень народного депутата України у разі невиконання ним вимог щодо несу місництва депутатської діяльності з іншими видами діяльності;

б) про стягнення з членів ЖБК заборгованості за платежами на погашення банківського кредиту;

в) скарга на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень з одночасною вимогою про відшкодування майнової та моральної шкоди;

г) про встановлення неправильності запису в актах цивільного стану;

д) про заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки;

є) про оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні;

є) вимога про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортного засобу;

ж) про стягнення коштів за розшук боржника, за нотаріально посвідченим аліментним договором.

Задача № 5

Під час розгляду справи по суті про визнання громадянина Горшкова недієздатним останній заявив, що він порушує спір Про право цивільне.

Які процесуальні наслідки має викликати така заява?

 

Задача № 6

Громадянка Віннер для того, щоб запобігти переслідуван­ням під час Великої Вітчизняної війни виправила у свідоцтві про народження та паспорті свою національність «єврейка» на «росіянка». Оскільки архіви не збереглись, їй у виправленні національності на «єврейка» органами РАЦСу було відмовле­но. Вона звернулась до суду за встановленням даного факту. Але суддя також відмовив у прийнятті заяви, мотивуючи своє рішення тим, що належність громадян до тієї чи іншої національності не має правового значення. Згідно з Консти­туцією України належність громадян до тієї чи іншої національності не впливає на обсяг їх особистих і майнових прав.

Чи правильні дії судді?

Чи завжди такий факт не має правового значення?

До компетенції якого суду належить ця справа?

 

Задача № 7

Громадянин Іванов звернувся до суду у порядку цивільного судочинства із скаргою на дії органу РАЦСу, оскільки орган РАЦСу відмовив йому внести виправлення у запис про уси­новлення. Те, що він був усиновлений і отримав прізвище Грі-шин, а не Гришин, він міг довести за допомогою показань свід­ків. Але ці докази представник органу РАЦСу не хотів брати до уваги.

Чи можна вважати, що тут є спір про право? До компе тенції якого суду належить ця справа?

Як має діяти в цьому випадку суддя?

Як саме має діяти заявник?

 

Задача № 8

До суду зі спільною заявою про розірвання шлюбу зверну­лося подружжя Прищ. Обоє із подружжя згодні на розірвання шлюбу, у них немає спірних питань щодо розподілу майна, два малолітні сини залишаються на вихованні дружини, чо­ловік зобов'язується надавати їм матеріальну допомогу у доб­ровільному порядку згідно з нотаріально посвідченим сторонами договором про сплату аліментів, виховання дітей та їх місце проживання.

У якому провадженні цивільного судочинства за даних умов має розглядатися така справа та чому? Які докази по винні бути подані суду?

Які наслідки настануть у разі невиконання аліментного договору батьком дітей?

 

Задача № 9

За встановленням факту безпідставності заслання, а та­кож конфіскації і вилучення майна у зв'язку з необґрунтованими репресіями щодо гр. Іванова П.М. звернувся його син Іванов І.П., який за допомогою показань свідків та документів сподівався довести цей факт у суді. Встановлення цього факту заявнику необхідне для відшкодування ма­теріальних збитків згідно із Законом «Про реабілітацію жертв політичних репресій». Суддя відмовив у прийнятті заяви.

Чи правомірні дії судді? Чи можливе встановлення даного факту в суді в порядку ч.2 ст. 256 ЦПК?

 

Задача № 10

Рішенням Богунського райсуду м. Житомира задоволено заяву Самчука про встановлення факту безпосередньої участі В ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З ма­теріалів справи випливає, що Самчук виконував роботи по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в селі Димерка, яке згідно з Переліком населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи від 23 липня 1991 р. №106, не входить до зони відчуження.

Чи правильні дії судді?

Чи підвідомча ця справа суду?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.052 с.)