Розрахунково-графічних робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунково-графічних робіт 

У відповідності з діючим навчальним планом із інженерна графіка передбачаються лекції і практичні заняття (для студентів заочної форми навчання під час настановної сесії), самостійна робота, яка включає виконання розрахунково-графічних робіт, іспит під час екзаменаційної сесії. До іспиту допускаються студенти у яких розрахунково-графічні роботи виконані і захищені. Якщо під час захисту встановлено, що розрахунково-графічні роботи виконані не самостійно, то студентові видається нове завдання.

Графічні роботи – основний засіб із закріплення теоретичного матеріалу і здобуття практичних навичок виконання креслеників.

Кожна розрахунково-графічна робота уявляє собою набір креслеників, виконаних за індивідуальним завданням і оформлених у відповідності з викладеними вимогами. Завдання на розрахунково – графічну роботу повинно відповідати номеру варіанта, який визначається, як номер запису прізвища студента за списком у журналі (для заочної форми навчання – варіант за яким студент виконує розрахунково-графічні роботи вибирається за таблицею 3, за двома останніми цифрами залікової книжки).

Усі кресленики, що входять до складу розрахунково-графічних робіт, оформляються згідно з діючими стандартами: формат кресленика повинен відповідати ГОСТ 2.301-68, масштаби ГОСТ 2.302-68, лінії ГОСТ 2.303-68, написи ГОСТ 2.304-68, основний напис – ГОСТ 2.104-68.

В графі “Позначення документа” основного напису вписується літерно-числове сполучення.

 

 

Наприклад:0914 ІКТ. 442 001. 002 –ХХ

 

де 0914 – шифр спеціальності;

ІКТ – факультет інформаційно-комп’ютерних технологій;

4 – технічні науки;

42 – розрахунково-графічні роботи;

001 – номер теми (перша тема);

002 – номер розрахунково-графічної роботи (друга робота);

ХХ – номер варіанта.

Кресленики розрахунково – графічних робіт потрібно складати до формату А4 (297х210), оздобити титульним аркушем та скріпити. Титульний аркуш розрахунково – графічних робіт оформлюється згідно зразка у відповідності з ГОСТ 2.304 – 81 (рис. 1).

Виконувати завдання розрахунково – графічних робіт необхідно в тій послідовності, в якій вони приведені у навчально-методичних вказівках.

Кожне завдання розрахунково – графічної роботи виконують на окремому аркуші формату А3, тільки на одній стороні аркуша кресленика. А також, усі побудови необхідно виконувати олівцем і спочатку для більшої точності тонкими лініями (твердим олівцем), а потім обвести м’яким.

 

Рис. 1. Зразок титульного аркуша

 

Таблиця 3

Вибір варіанта на контрольну роботу

(заочна форма навчання)

 

Передостання цифра залікової книжки Остання цифра залікової книжки

Таблиця 4

Шкала меж позитивних оцінок за модулем

Модулі та їх елементи Форма контролю Кількість балів
№ РГР Зміст Мінімальна Максимальна
  Лекційний курс Тест-контроль
Позиційні задачі Виконання РГР і захист
Метричні задачі Виконання РГР і захист
Способи перетворення проекцій Виконання РГР і захист
Комплексний кресленик моделі з розтинами Виконання РГР і захист
Кресленик електричної принципової схеми Виконання РГР і захист
Обов’язкова контрольна робота Графічна аудит. робота
    Відвідування занять
  Всього  

 

Таблиця 5

Критерії оцінювання знань

 

Елементи модуля та критерії його оцінювання Кількість балів
Графічна контрольна робота: - робота виконана у повному обсязі без помилок з дотриманням стандартів при оформленні – СКД - у роботі допущені незначні недоліки, оформлення відповідає стандартам – СКД - робота виконана з грубими помилками, оформлення не відповідає СКД   9-10   7-8   0-6
Розрахунково-графічна робота: - робота виконана у повному обсязі без помилок, повна відповідь на запитання при захисті роботи - робота виконана у повному обсязі з деякими неточностями, неповна відповідь на запитання при захисті - робота виконана у повному обсязі з незначними помилками, неповні відповіді на запитання при захисті роботи - робота виконана із незначними помилками, при захисті студент дає незадовільну відповідь - робота виконана не в повному обсязі із значними помилками, при захисті незадовільна відповідь на запитання (робота виконана, але студент не може її пояснити – несамостійне виконання)     8-9         0–5
Творча робота: - студент вільно володіє матеріалом курсу, розрахунково-графічні роботи носять творчий характер - студент приймає активну участь на практичних заняттях      

 

 

Таблиця 6

Рейтингові бали за шкалою оцінок

 

За шкалою ECTS За національною шкалою За шкалою університету (в балах)
А Відмінно 90–100
В Добре 81–89
С 70–80
D Задовільно 61-69
E 50-60
FX Незадовільно, з обов’язковим перескладанням окремих модулів 26-49
F Незадовільно з обов’язковим перескладанням повного курсу 0–25

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ НА РОЗРАХУНКОВО- ГРАФІЧНІ РОБОТИ

Завдання 1

ЗАДАЧІ ПОЗИЦІЙНІ

(приклад завдання рис. 2)

1.1. Мета виконання завдання:

 

закріпити теоретичні знання на практиці: теоретичних основ побудови зображень і позиційних властивостей проекцій пар геометричних елементів;

 

виробити уміння реалізації зв’язку теорії зі практикою; будувати кресленики об’єктів і розв’язувати графічно задачі;

 

виробити навички з виконання і читання креслеників основних геометричних елементів.

1.2. Вихідні дані до завдання

 

Завдання складається з трьох задач: 001, 002, 003 (табл. 17). Умова задачі 001 для кожного варіанта індивідуальна (табл. 7), а умови задач 002 і 003 для всіх варіантів однакові.

 

002. Через точку D провести горизонтальну (для парних варіантів) або фронтальну пряму (для непарних варіантів), яка паралельна площині трикутника [∆ EFN]; побудувати довільну точку J, яка лежить у площині трикутника [∆ EFN] і конкуруюча відносно площини проекцій П1 (для парних варіантів) або П2 (для непарних варіантів.

 

003. Побудувати лінію перетину двох непрозорих трикутників [∆ LKM] і [∆ OPT]. Визначити їх видимість на епюрі.


Таблиця 7Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.006 с.)