Змістовий модуль 6. Організування діяльності та функції служб персоналуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 6. Організування діяльності та функції служб персоналуПризначення та роль сучасних служб персоналу в організації. Стан, проблеми і

тенденції розвитку кадрових служб. Основні функції та відповідальність кадрових

служб. Статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень між

працівниками кадрових служб. Ролі та функції менеджера з персоналу в організації

роботи кадрової служби. Вимоги до ділових, професійних та особистісних рис

менеджера з персоналу. Інформаційне та методичне забезпечення служби персоналу.

Автоматизовані програми з управління персоналом. Основні регламентуючі

документи в організації діяльності кадрових служб. Організація обліку та звітності з

персоналу. Заходи з охорони та безпеки кадрової інформації в організації.

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти управління персоналом: методи,

засоби та практичні інструменти управління розвитком персоналу, оцінювання

його ефективності.

 

Змістовий модуль 7. Формування колективу організації

Колектив як соціальна група. Ознаки колективу: єдність мети, умовна

відокремленість, організаційна та територіальна єдність. Функції колективу та його

різновиди в організації. Роль керівника та менеджера з персоналу у формуванні

колективу. Види структур трудового колективу: функціональна, професійно-

кваліфікаційна, соціально- демографічна, вікова, соціально-психологічна, соціально-

класова. Колектив як вища форма внутрішньої організації групи. Ознаки колективу.

Принципи та етапи процесу створення трудового колективу. Роль корпоративної

культури у формуванні колективу організації: норми, цінності, традиції. Формальна і

неформальна структура трудового колективу. Типи формальних груп в організації.

Фактори утворення неформальних груп та основні ознаки їх існування. Різновиди

малих груп в управлінні персоналом.

 

Змістовий модуль 8. Згуртованість та соціальний розвиток колективу

Згуртованість колективу: сутність і стадії. Особливості управління персоналом на

етапах розвитку колективу. Колективи згуртовані, розчленовані та роз'єднані.

Фактори, що впливають на згуртованість колективу. Поняття про команду та

командну роботу в управлінні персоналом. Колектив і команда: спільне та від'ємне.

Соціально-психологічні особливості колективу як об'єкта управління. Психологічна

сумісність членів колективу та чинники, що їі обумовлюють. Соціальні ролі

особистості. Вимоги до психологічних якостей працівників і керівників сучасних

організацій. Методи вивчення соціально-психологічного клімату в колективі. Сутність

і значення соціального розвитку колективу. Зміст, етапи розробки проекту,

затвердження та реалізація плану соціального розвитку.

 

Змістовий модуль 9. Оцінювання персоналу в організації

Оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та різновиди оцінювання

персоналу за цілями. Критерії та методи оцінювання персоналу. Основні принципи

ефективного ділового оцінювання працівників. Оцінювання якості роботи різних

категорій персоналу. Методи оцінювання управлінського персоналу: за діловими

якостями, за складністю виконуваних функцій, за результатами та цілями діяльності.

Критерії та різновиди ділового оцінювання керівників: оцінювання результатів

основної та другорядної діяльності, оцінювання поведінки в колективі, виконання

функцій з управління колективом та оцінювання результатів роботи підлеглих.

Показники оцінювання різних категорій посад керівників. Атестування персоналу:

сутність та види.

 

Змістовий модуль 10. Управління розвитком і рухом персоналу організації

Загальний і професійний розвиток персоналу. Сутність та завдання професійного

розвитку персоналу. Виявлення та аналізування потреб персоналу. Навчання

персоналу. Програми підготовки персоналу. Професійна підготовка, підвищення

кваліфікації, перепідготовка. Післядипломна та додаткова освіта. Стажування.

Поняття про трудову кар'єру та службове зростання. Планування та управлінні

службовою кар'єрою працівників. Моделі кар'єри: горизонтальна та вертикальна.

Управління мобільністю кадрів. Аналізування потреб та оцінка плану розвитку

персоналу. Планування та підготовка кадрового резерву. Формування списку

кадрового резерву за категоріями персоналу. Особливості підготовки резерву

управлінських кадрів. Ротація кадрів як форма руху і підвищення кваліфікації

працівників. Види кадрових нововведень. Інноваційний потенціал працівника.

 

Змістовий модуль 11. Управління процесом вивільнення персоналу

Причини та фактори вивільнення персоналу. Процедура звільнення. Соціальні та

виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соціальні гарантії. Особливості

виходу працівників на пенсію як форма звільнення. Поняття та значення абсентеїзму.

Управління плинністю кадрів та фактори, що їх зумовлюють. Показники абсолютні та

відносні. Типові порушення трудової та виконавської дисципліни, причини їх

виникнення. Розробка заходів із регулювання плинності персоналу. Управління

якістю трудового життя працівників організації. Управління безпекою персоналу:

техніка безпеки та охорони здоров'я працівників в організації. Профілактичні та

протиепідемічні заходи в управлінні персоналом на підприємстві.

 

Змістовий модуль 12. Соціальне партнерство в організації

Соціальне партнерство як засіб узгодження інтересів роботодавця і працівників.

Механізм функціонування системи соціального партнерства: функції і завдання,

законодавча база. Інтереси роботодавця і працівників: спільність і розбіжність,

імовірність виникнення і загострення конфліктів. Колективний договір як засіб

зміцнення соціального партнерства. Сторони та зміст колективного договору.

Порядок укладання та реєстрації колективного договору. Строк чинності

колективного договору та контроль за його виконанням. Регулювання соціально-

трудових відносин в організації. Громадські організації. Роль профспілкової

організації у представництві інтересів найманих працівників.

 

Змістовий модуль 13. Ефективність управління персоналом

Система економічних, соціальних та організаційних показників управління

персоналом: сутність та зміст. Критерії ефективності управління персоналом.

Комплексна оцінка ефективності управління персоналом: сутність, переваги та

недоліки у застосуванні. Методи оцінювання ефективності результатів роботи

персоналу. Взаємозалежність ефективності діяльності підприємства та результатів

роботи персоналу. Показники оцінювання ефективності діяльності підрозділів з

управління персоналом. Ефективність витрат на персонал. Роль кадрового аудиту та

кадрового консультування в підвищенні ефективності управління персоналом.

 

Рекомендована література

1. Закон України “Про колективні договори і угоди” № 3356-XII від 01.07.1993 р.

// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Закон України “Про оплату праці” № 144 від 24.03.1995 р. // [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

3. Закон України “Про охорону праці” № 229-VI від 21.11.2002 р. // [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

4. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”

№ 137/98 від 03.03.1998 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon.rada.gov.ua.

5. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” № 1045-14 від

15.09.1999 р// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

6. Агамирова Е.В. Управление персоналом. [учеб. пособ.] / Е.В. Агамирова. – М.:

ЦТК, 2007. -139 с.

7. Авдєєв В. В. Управління персоналом: технологія формування команди / В. В.

Авдєєв – М. : Фінанси і статистика, 2003. – 543 с.

8. Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства : [навч.

посіб.] / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – К. : Знання, 2011. – 237 с.

9. Балабанова Л. В. Управління персоналом : [навч. посіб.] / Л. В. Балабанова,

О. В. Сардак. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

10. Вінарік Л.С. Ділова оцінка персоналу в умовах комп’ютеризації праці / Л.

С. Вінарік та ін. – Донецьк : ІЕП НАНУ, 2001. – 48 с.

11. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління

персоналом. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2009. – 502 с.

12. Гримблат С. О. Стратегия управления персоналом / С. О. Гримблат , М. В.

Воронов – К. : Ника-Центр, 2004. – 190 с.

13. Грішнова О. Конкурентоспроможність персоналу підприємства : критерії

визначення та показники вимірювання / О. Грішнова, О. Шпирко // Україна: аспекти

праці. – 2004. – № 3. – С. 3 – 9.

14. Данюк В.М. Менеджмент персоналу : [навч. посіб.] / В. М. Данюк, В. М.

Петюх, С. О. Цимбалюк та ін ; за заг. ред. В. М. Данюка. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.

15. Еськов А. Л. Управление деловой карьерой : [монографія] / А. Л. Еськов,

В. С. Савельєва. – Краматорськ : Донбасская госуд. машиностр. академия, 2005. –

438 с.

16. Живко З. Б. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу / З. Б. Живко,

М. І. Керницька. – Львів : ЛьвДУВС, 2009. – 66 с.

17. Жуковська В. М. Управління персоналом. Практикум : [навч. посіб.] /

В. М. Жуковська, І. П. Миколайчук. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 293 с.

18. Інноваційний розвиток та людський потенціал: оцінка та стимулювання:

[монографія] / Д. Є. Козенков, В. Вашкелєвич, К. М. Солошенко, Е. П. Якубова. –

Дніпропетровськ : Системні технології, 2004. – 156 с.

19. Крушельницька О. В. Управління персоналом: [навч. посіб.] / О.В.

Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2005. – 308 с.

20. Леонтенко О. М. Служба управління персоналом : [навч. посіб. ] / О. М.

Леонтенко. – К. : КНЕУ, 2011. – 478 с.

21. Михайлова Л.І. Управління персоналом: [навч. посіб. ] / Л.І. Михайлова – К.:

ЦУЛ, 2007. – 248 с.

22. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу : [навч. посіб.] / М. І. Мурашко. – К. :

Знання, 2008. – 435 с.

23. Рульєв В. А. Управління персоналом : [навч. посіб.] / В. А. Рульєв, С. О.

Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310 с.

24. Савельева В. С. Управління персоналом : [навч. посіб.] / В. С. Савельева,

О. Л. Соськов. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.

25. Савельева В. С. Управління персоналом : [навч. посіб.] / В. С. Савельева,

О. Л. Єськов. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.

26. Савченко В. Методологічні основи визначення потреби у кваліфікованих

кадрах / В. Савченко // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 4. – С. 23 – 29.

27. Савчук Л. М. Організаційна поведінка : [навч. посіб.] / Л. М. Савчук та ін. – К.

: КНЕУ, 2001. – 249 с.

28. Семикіна М. В. Регулювання конкурентоспроможності у сфері праці :

[монографія] / М. В. Семикіна. – Кіровоград : МАВІК, 2004. – 145 с.

29. Семикіна М. В. Соціально-економічна мотивація праці: методологічна оцінка

ефективності та принципи регулювання: [монографія] / М. В. Семикіна. – Кіровоград

: МАВІК, 2004. – 124 с.

30. Хміль Ф. І. Управління персоналом : [навч. посіб.] / Ф. І. Хміль. – К. :

Академвидав, 2006. – 606 с.

31. Щёкин Г. Основы кадрового менеджмента: [Учебник.] / Г. Щёкин – К.:

МАУП, 1999. – 288 с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.01 с.)