Програма обов’язкової навчальної дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма обов’язкової навчальної дисципліниПрограма обов’язкової навчальної дисципліни

“ Менеджмент персоналу”

Освітньо-професійна програма підготовки

Магістрів.

Галузь знань – “Економіка та підприємництво”

спеціальності “8.03050401 Економіка підприємства”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності та

особливості формування, функціонування та розвитку персоналу організацій.

Міждисциплінарні зв’язки:

1.Дисципліна «Управління персоналом» допомагає засвоїти курси „Управління потенціалом підприємства”, „Охорона праці в галузі”, „Сучасні концепції економіки підприємства”, „Бізнес-планування”, „Адміністративний менеджмент”.

2. Базується на курсах загальної психології, менеджменту

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Зміст та основні поняття управління людськими ресурсами.

2. Політика управління персоналом організації.

3. Кадрове забезпечення та оцінювання персоналу організації.

4. Управління рухом і розвитком персоналу організації.

5. Формування та соціальний розвиток колективу.

6. Конфлікти в організації.

7. Соціальне партнерство в організації.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Управління персоналом” є

формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та

реалізації кадрової політики в сучасних організаціях, раціонального відбору

працівників на посади та формування дієвого трудового колективу, оцінювання та

розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх потенціалу.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Управління персоналом” є

теоретична та практична підготовка студентів з питань формування ефективної

системи управління персоналом в організації; обґрунтовування концептуальних засад

та методологічних принципів управління персоналом; формування та аналіз стану

кадрової політики організації; проектування системи управління персоналом та

нормативної чисельності працівників кадрової служби підприємства; управління

соціальним розвитком трудового колективу; формування успішної команди як

соціального утворення; застосування сучасних методів планування та прогнозування

потреб у персоналі; організування набору і відбору персоналу в організації; навчання,

підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників на етапі розвитку персоналу

організації; управління діловою кар'єрою та службово-посадовим рухом управлінців з

метою їх розвитку; атестування персоналу та використання результатів у системі

мотивування; оцінювання ефективності та результативності управління персоналом.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати :

– сучасні проблеми управління персоналом в Україні;

– місце та значення управління персоналом у системі менеджменту організацій;

– основні принципи управління персоналом у сучасній системі менеджменту;

– сутність системного підходу до змісту функцій з управління персоналом в

організації;

– основні функції кадрової служби, у т.ч. менеджера з персоналу;

– основні статті трудового законодавства в Україні;

– сутність позитивного соціально-психологічного клімату в колективі та

пропонувати заходи щодо його покращання;

– джерела пошуку кандидатів на вакантні посади в організацію та обирати з

них найбільш економічно доцільні;

– систему розвитку персоналу організації;

– знати форми та методи навчання працівників та застосовувати їх залежно від

потреб організації;

– мати уявлення про сутність соціального партнерства в організації та знати

зміст колективного договору;

Вміти :

– будувати активну кадрову політику організації, зокрема визначати основні

заходи з її формування та реалізації;

– визначати оптимальну чисельність та структуру працівників;

– проводити об'єктивний аналіз кадрової роботи на основі кадрового

моніторингу;

– розробляти необхідні кадрові документи;

– будувати раціональну структуру кадрової служби підприємства;

– формувати трудовий колектив організації та управляти ним;

– характеризувати індивідуальні особливості (сильні та слабкі риси характеру)

працівника підприємства;

– проводити співбесіду з кандидатами на вакантні посади;

– складати план заходів із профорієнтаційної роботи в трудовому колективі

підприємства;

– володіти методами раціонально оцінювати працівників;

– оцінювати рівень ефективності роботи з персоналом підприємства за різними

показниками.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити ECTS.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретико-методологічні засади управління персоналом.

Змістовий модуль 1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій

Роль та значення управління персоналом як науки. Орієнтація персоналу на

корпоративну культуру. Особливості та роль персоналу в досягненні

конкурентоспроможності сучасних організацій. Проблеми та тенденції у кадровому

менеджменті успішних компаній. Управління персоналом як специфічна функція

менеджменту. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «трудовий потенціал»

«кадри». Системний підхід до управління персоналом організації. Основні елементи

(підсистеми) управління персоналом. Етапи історичного розвитку управління

персоналом. Аналіз сучасних концепцій і теорій управління персоналом. Особливості

управління персоналом у закордонних компаніях: можливості використання досвіду.

Змістовий модуль 2. Управління персоналом як соціальною системою.

Характерні риси особистості, що пов'язані з її поведінкою в організації. Поняття

особистості. Ціннісна орієнтація працівника. Індивід й індивідуальність: спільне та

відмінне персоналу. Класифікація персоналу за категоріями та її характеристика:

виробничий персонал (робітники) та управлінський персонал (службовці), зміст

виконуваних функцій та основні категорії в організаціях різних сфер діяльності.

Основні характеристики персоналу організації. Чисельність та структура персоналу

організації. Співвідношення та зміст понять «професія», «спеціальність»,

«кваліфікація», «посада». Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників.

Компетентність і компетенції працівника. Види компетенцій та їх рівні. Професійна

компетентність і професійна придатність.

 

Змістовий модуль 3. Кадрова політика і стратегія управління

Персоналом організації.

Поняття та значення кадрової політики в організації. Фактори, що впливають на

формування кадрової політики та умови її реалізації. Класифікація типів кадрової

політики за основними ознаками. Етапи розробки (проектування) кадрової політики

та їх зміст: нормування, програмування та моніторинг персоналу. Розробка та

реалізація кадрової політики у концептуальних кадрових документах. Правова база

для здійснення сучасної кадрової політики (зміст та протиріччя). Сутність стратегії

управління персоналом. Основні типи кадрової стратегії. Механізм розроблення та

реалізації стратегії управління персоналом. Прогнозування в роботі з персоналом як

основа розроблення кадрової стратегії.

 

Змістовий модуль 4. Кадрове планування в організаціях

Поняття кадрового планування. Мета та завдання планування роботи персоналом

на підприємстві. Види планування: стратегічне, тактичне, операційне (поточне).

Фактори, що впливають на визначення потреб у персоналі. Поняття маркетингу

персоналу та його функції. Методи визначення потреб підприємства у персоналі.

Характеристика методів планування персоналу. Планування чисельності персоналу за

категоріями посад: основна та додаткова потреби у персоналі. Аналіз внутрішніх та

зовнішніх джерел майбутніх потреб у персоналі. Способи нормування ресурсів.

Оперативний план роботи з персоналом в організації. Індивідуальний план

працівника. Структура інформації про персонал.

Модуль 2. Прикладні аспекти управління персоналом.

Рекомендована література

1. Закон України “Про колективні договори і угоди” № 3356-XII від 01.07.1993 р.

// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Закон України “Про оплату праці” № 144 від 24.03.1995 р. // [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

3. Закон України “Про охорону праці” № 229-VI від 21.11.2002 р. // [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

4. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”

№ 137/98 від 03.03.1998 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://zakon.rada.gov.ua.

5. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” № 1045-14 від

15.09.1999 р// [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

6. Агамирова Е.В. Управление персоналом. [учеб. пособ.] / Е.В. Агамирова. – М.:

ЦТК, 2007. -139 с.

7. Авдєєв В. В. Управління персоналом: технологія формування команди / В. В.

Авдєєв – М. : Фінанси і статистика, 2003. – 543 с.

8. Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства : [навч.

посіб.] / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – К. : Знання, 2011. – 237 с.

9. Балабанова Л. В. Управління персоналом : [навч. посіб.] / Л. В. Балабанова,

О. В. Сардак. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 468 с.

10. Вінарік Л.С. Ділова оцінка персоналу в умовах комп’ютеризації праці / Л.

С. Вінарік та ін. – Донецьк : ІЕП НАНУ, 2001. – 48 с.

11. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління

персоналом. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2009. – 502 с.

12. Гримблат С. О. Стратегия управления персоналом / С. О. Гримблат , М. В.

Воронов – К. : Ника-Центр, 2004. – 190 с.

13. Грішнова О. Конкурентоспроможність персоналу підприємства : критерії

визначення та показники вимірювання / О. Грішнова, О. Шпирко // Україна: аспекти

праці. – 2004. – № 3. – С. 3 – 9.

14. Данюк В.М. Менеджмент персоналу : [навч. посіб.] / В. М. Данюк, В. М.

Петюх, С. О. Цимбалюк та ін ; за заг. ред. В. М. Данюка. – К. : КНЕУ, 2004. – 398 с.

15. Еськов А. Л. Управление деловой карьерой : [монографія] / А. Л. Еськов,

В. С. Савельєва. – Краматорськ : Донбасская госуд. машиностр. академия, 2005. –

438 с.

16. Живко З. Б. Сучасні методи забезпечення надійності персоналу / З. Б. Живко,

М. І. Керницька. – Львів : ЛьвДУВС, 2009. – 66 с.

17. Жуковська В. М. Управління персоналом. Практикум : [навч. посіб.] /

В. М. Жуковська, І. П. Миколайчук. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 293 с.

18. Інноваційний розвиток та людський потенціал: оцінка та стимулювання:

[монографія] / Д. Є. Козенков, В. Вашкелєвич, К. М. Солошенко, Е. П. Якубова. –

Дніпропетровськ : Системні технології, 2004. – 156 с.

19. Крушельницька О. В. Управління персоналом: [навч. посіб.] / О.В.

Крушельницька, Д. П. Мельничук. – К. : Кондор, 2005. – 308 с.

20. Леонтенко О. М. Служба управління персоналом : [навч. посіб. ] / О. М.

Леонтенко. – К. : КНЕУ, 2011. – 478 с.

21. Михайлова Л.І. Управління персоналом: [навч. посіб. ] / Л.І. Михайлова – К.:

ЦУЛ, 2007. – 248 с.

22. Мурашко М. І. Менеджмент персоналу : [навч. посіб.] / М. І. Мурашко. – К. :

Знання, 2008. – 435 с.

23. Рульєв В. А. Управління персоналом : [навч. посіб.] / В. А. Рульєв, С. О.

Гуткевич, Т. Л. Мостенська. – К. : Кондор, 2012. – 310 с.

24. Савельева В. С. Управління персоналом : [навч. посіб.] / В. С. Савельева,

О. Л. Соськов. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.

25. Савельева В. С. Управління персоналом : [навч. посіб.] / В. С. Савельева,

О. Л. Єськов. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 336 с.

26. Савченко В. Методологічні основи визначення потреби у кваліфікованих

кадрах / В. Савченко // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 4. – С. 23 – 29.

27. Савчук Л. М. Організаційна поведінка : [навч. посіб.] / Л. М. Савчук та ін. – К.

: КНЕУ, 2001. – 249 с.

28. Семикіна М. В. Регулювання конкурентоспроможності у сфері праці :

[монографія] / М. В. Семикіна. – Кіровоград : МАВІК, 2004. – 145 с.

29. Семикіна М. В. Соціально-економічна мотивація праці: методологічна оцінка

ефективності та принципи регулювання: [монографія] / М. В. Семикіна. – Кіровоград

: МАВІК, 2004. – 124 с.

30. Хміль Ф. І. Управління персоналом : [навч. посіб.] / Ф. І. Хміль. – К. :

Академвидав, 2006. – 606 с.

31. Щёкин Г. Основы кадрового менеджмента: [Учебник.] / Г. Щёкин – К.:

МАУП, 1999. – 288 с.

 

 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни

“ Менеджмент персоналу”

Освітньо-професійна програма підготовки

Магістрів.

Галузь знань – “Економіка та підприємництво”

спеціальності “8.03050401 Економіка підприємства”.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні закономірності та

особливості формування, функціонування та розвитку персоналу організацій.

Міждисциплінарні зв’язки:

1.Дисципліна «Управління персоналом» допомагає засвоїти курси „Управління потенціалом підприємства”, „Охорона праці в галузі”, „Сучасні концепції економіки підприємства”, „Бізнес-планування”, „Адміністративний менеджмент”.

2. Базується на курсах загальної психології, менеджменту

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Зміст та основні поняття управління людськими ресурсами.

2. Політика управління персоналом організації.

3. Кадрове забезпечення та оцінювання персоналу організації.

4. Управління рухом і розвитком персоналу організації.

5. Формування та соціальний розвиток колективу.

6. Конфлікти в організації.

7. Соціальне партнерство в організації.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.02 с.)