Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційний обсяг навчальної дисципліниІнформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль І. Природа України

Тема 1. Природні умови України

Значення вивчення природи рідного краю у професійній підготовці дошкільних працівників.

Природні умови України. Характеристика екологічної ситуації в Україні. Взаємозв’язок елементів природного комплексу.

Географічне положення та рельєф України. Вплив рельєфу на інші компоненти природного комплексу, врахування рельєфу в діяльності людини. Характеристика основних елементів у рельєфі України. Основні височини та низовини, їх особливості. Гірські райони України. Своєрідність природи Українських Карпат та Кримських гір.

Клімат України, його загальна характеристика. Закономірності формування клімату, кліматотвірні фактори. Прогнозування погоди та використання місцевих ознак погоди у роботі з дітьми дошкільного віку.

Ґрунти України. Склад ґрунту та його утворення, родючість як основна характеристика ґрунту. Значення ґрунту як середовища існування живої природи (рослин, тварин). Характеристика ґрунтів, поширених в Україні. Охорона ґрунту. Формування у дошкільнят бережливого ставлення до природних ресурсів.

Води України. Роль води у природі, найважливіші властивості води. Характеристика водних ресурсів України. Проблема охорони води та збереження водних ресурсів. Формування у дошкільнят вмінь економно використовувати воду.

Тема 2. Рослинний світ України

Роль рослин в природі та житті людини. Різноманітність рослинного світу України. Зональні та азональні закономірності поширення рослинності. Поняття про природні рослинні угрупування – фітоценози. Штучні фітоценози як результат впливу людини на світ рослин (парки, сквери, газони, лісопарки тощо).

Найпоширеніші природні фітоценози, їх характерні риси. Фітоценоз лісу, його ознаки. Види лісів, основні лісо утворюючі породи лісів України. Характеристика основних ярусів лісової рослинності (дерева, кущі, трав’янисті рослини, мохи та лишайники). Взаємозв’язки у рослинних угрупуваннях, пристосування трав’янистих рослин до життя у лісі.

Луки як фітоценоз, види луків. Особливості життя рослин у заплавних луках, в сухих степах, на високогірних луках. Основні групи лучної рослинності (злаки, бобові, різнотрав’я), їх характеристика.

Фітоценоз водойми, основні яруси рослин цього фітоценозу. Спільні ознаки водних рослин.

Культурні рослини, їх походження. Характеристика основних культурних рослин: харчові культури (хлібні злаки, родини бобових, овочеві, олійні, плодові та ягідні), кормові, текстильні та технічні культури.

Тема 3. Тваринний світ України

Роль тварин у природі та значення їх у житті людини. Різноманітність тваринного світу, систематика тварин. Принципи відбору змісту знань дітей дошкільного віку про тварин.

Поняття про взаємозв’язок живого організму, його будови та функцій з середовищем існування. Пристосування окремих груп тварин до існування у різноманітних природних середовищах.

Клас комах – представники типу членистоногих, найважливіші особливості будови та пристосування до умов існування. Ознайомлення дітей з комахами, виховання бережливого ставлення до комах. Клас риби – типові мешканці водного середовища. Пристосування риб до життя у водному середовищі. Клас земноводні, особливості будови та пристосування до життя на межі водного та наземно-повітряного середовищ. Ознайомлення дітей з окремими представниками класу земноводних, формування позитивного ставлення до них. Клас птахи. Особливості будови та повадки птахів, що відображають пристосування до польоту. Відмінності у будові окремих частин тіла птахів, що пристосувалися до різних умов життя (дзьоби комахоїдних та зерноїдних птахів, лапи водоплавних птахів тощо). Ознайомлення дітей з представниками класу птахів, виховання турботливого ставлення до них. Клас ссавців. Особливості будови ссавців та пристосування їх до умов існування. Дикі та свійські тварини. Ознайомлення дошкільнят з найпоширенішими представниками ссавців. Охорона тварин.

Тема 4. Природні зони та фізико-географічне районування

Поняття про фізико-географічне районування території. Одиниці фізико-географічного районування. Природні зони. Українське полісся –фізико-географічна провінція зони мішаних лісів Євразії. Природні умови та народногосподарське значення Українського Полісся. Зона лісостепу, особливості природи лісостепової зони. Степова зона, її характеристика. Північна та Південна підзони зони степів. Особливості природи субтропічної зони – Південного узбережжя Криму.

Тема 5. Сезонні явища в природі

Значення вивчення людиною сезонних змін у природі. Народна фенологія як скарбниця багаторічних спостережень за сезонними явищами.

Причини сезонних змін у неживій природі. Астрономічні та фенологічні межі пір року. Характеристика основних кліматичних сезонів.

Сезонні явища в неживій природі. Сезонні зміни в рослинному світі (зміна забарвлення листя, листопад, зимовий спокій рослин, весняне цвітіння та дозрівання плодів), їх пристосувальне значення. Сезонні явища в житті тварин (линяння, сезонні міграції, зимова сплячка та заціпеніння), фізіологічна природа та пристосувальне значення цих явищ.

Ознайомлення дітей дошкільного віку з сезонними явищами у природі.

Змістовий модуль ІІ. Створення в дошкільному закладі умов для ознайомлення дітей з природою

Тема 6-7. Куточок природи в дошкільному закладі. Кімнатне квітникарство

Поняття про екологізацію предметно-розвивального середовища дошкільного закладу як один з принципів дошкільної освіти.

Куток природи як основна база ознайомлення дітей з природою. Навчально-виховне значення кутка природи. Вимоги до відбору об’єктів кутка природи: врахування можливостей утримання об’єктів в умовах жилого приміщення, безпечність для дітей, відповідність вимогам програми, доступність догляду тощо. Вимоги до розміщення об’єктів кутка природи. Способи організації кутка природи в приміщенні групи та в спеціальному приміщенні («екологічна кімната», зимовий садок тощо). Постійні та тимчасові мешканці кутка природи.

Кімнатне квітникарство у дошкільному закладі. Значення кімнатних рослин. Різноманітність кімнатних рослин, особливості утримання рослин різних груп. Прийоми догляду за кімнатними рослинами, навчання дошкільників доглядати за кімнатними рослинами.

Утримання риб в кутку природи. Характеристика екзотичних акваріумних риб, риби місцевих водойм. Обладнання акваріума та догляд за рибами. Навчання дошкільників доглядати за рибами.

Птахи в кутку природи. Характеристика екзотичних птахів, яких можна утримувати в кутку природи (канарки, папуги, амадини). Місцеві птахи – тимчасові мешканці кутка природи. Обладнання кліток та вольєр для птахів, догляд за чистотою житла птахів; годування птахів, добір зернових, м’яких, вітамінних та мінеральних кормів. Навчання дошкільників доглядати за птахами.

Ссавці – постійні мешканці кутка природи (хом’яки, морські свинки, піщанки, миші, щурі). Влаштування кліток та вольєр для дрібних ссавців, догляд за житлом тварин. Годування тварин, добір кормів. Навчання дітей доглядати за тваринами.

Влаштування у кутку природи житла для інших тварин: тераріїв для утримання земноводних та плазунів; інсектаріїв для комах, акваріумів для молюсків та ракоподібних. Умови утримання тварин у тераріях, догляд за тераріями. Сезонні зміни рослинних об’єктів кутка природи.

МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ

Змістовий модуль ІІІ. Загальні питання методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

Змістовий модуль ІV. Наочні методи ознайомлення дітей з природою

Тема 13. Використання ілюстративного матеріалу

В ознайомленні з природою

Значення використання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей з природою. Види ілюстративного матеріалу. Методика використання дидактичних картин та фотоілюстрацій у роботі з дітьми різних вікових груп. Своєрідність використання репродукцій художніх картин у роботі щодо ознайомлення дошкільників з природою. Використання технічних засобів для демонстрації наочного матеріалу на заняттях та повсякденному житті. Методика показу дітям діафільмів та кінофільмів. Використання аудіо – відео засобів (програвач, магнітофон, телевізор, відеомагнітофон) в ознайомленні дітей з природою.

Тема 15. Праця в природі

Загальна характеристика практичних методів ознайомлення з природою, роль і місце практичних методів у роботі з дошкільниками. Класифікація практичних методів ознайомлення дітей з природою.

Значення праці в природі як методу ознайомлення дітей з природою. Зміст праці в природі дітей різного віку. Форми організації праці дітей у природі. Методичне керівництво працею дітей різного віку. Використання ігрових прийомів у керівництві працею молодших дошкільнят. Показ та вправляння як основні прийоми формування у дітей трудових умінь, види показу та вправ. Педагогічна оцінка дитячої праці.

Змістовий модуль VІІІ. Планування та облік роботи щодо ознайомлення дітей з природою

Тема 22. Планування і облік роботи по ознайомленню дітей з природою

Значення планування роботи по ознайомленню дітей дошкільного віку з природою. Відображення завдань дошкільного закладу в галузі екологічного виховання дітей у річному плані роботи дошкільного закладу. Методика планування навчально-виховної роботи по ознайомленню з природою у перспективному та календарному (щоденному) планах роботи вихователя. Планування системи занять, екскурсій та прогулянок. Планування роботи екологічного гуртка чи студії.

Рекомендована література

Основна:

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Освіта, 1999.

2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. – 3-тє вид., випр. – К.: Світич, 2009. – 430с.

3. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук. – метод. посіб. / наук. ред. О. Л. Кононко. – К.: Ред. Журн. «Дошкільне виховання», 2003. -243 с.

4. Білан О. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. – Л., 1996. – 70 с.

5. Богініч О.Л., Бєлєнька Г.В. Природа і рух. – Київ: Кобза, 2003.

6. Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. Учебник для учащихся педучилищ. – М.: Просвещение, 1979. – 256 с.

7. Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процес се ознакомления их с природой». – Москва: Просвещение, 1979.

8. Вірзілін М.М. Мандри з кімнатними рослинами. – Київ, 1973.

9. Горопаха Н.М. Виховання екологічної культури дітей. – Рівне, 2001.

10. Горопаха Н.М. Методика ознайомлення дітей з природою: Хрестоматія / Укладач Н.М. Горопаха. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 432 с.

11. Дитина: Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. Київ: Освіта, 2001.

12. Горопаха Н.М. Урізноманітнення форм екологічної освіти дошкільнят // Оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання в закладах освіти. – Випуск 13. – Рівне, 2000. – С.64-74.

13. Дитина в дошкільні роки: Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – Запоріжжя, 1991.

14. Закон України «Про дошкільну освіту» - К.: Ред. жур. «Дошкільне виховання», 2001.

15. Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. – М.: Просвещение, 1988. – 94 с.

16. Каплуновська О. Дошколятам про Космос. Програма та методичні рекомендації. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС. Лтд”, 2000. – 132 с.

17. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003.

18. Кот Н.М. Спільна робота дитячого закладу та сімї з екологічного виховання дошкільників // додаток до газети «Дитячий садок». -2001. №45 (14).

19. Куликова Т.А. Экскурсии в природу с детьми дошкольного возраста. – М., 1985.

20. Лисенко Н.В. Організація пошуково-дослідницької роботи в дитячому садку. – Київ: РУМК, 1990.

21. Лисенко Н.В. Практична екологія для дітей. – Ів.-Франківськ: Сіверсія, 1999.

22. Лисенко Н.В. Теорія і практика екологічної освіти: дошкільник-педагог. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 400с.

23. Лисенко Н.В.Екологічне виховання дошкільників. – К., 1993.

24. Лупійко Л. Екологічна культура та народні природознавчі традиції: орієнтовний зміст програми «Екологічна скринька» // Палітра педагога. – 2004. – №1. – С. 9-13.

25. Лохвицька Л.В. Створення навчально-ігрового довкілля для пізнавального розвитку дошкільника // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. – Київ: Контекст, 200. С.219-222.

26. Малятко: Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку / За ред.. Плохій З.П. – Київ, 1999.

27. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.

28. Маршицька В. Екологічні проекти // Дошкільне виховання. – 2001. - №5. – С. 24-25.

29. Наблюдения и труд детей в природе / Сост. М.Ф. Мазурина. – М., 1976.

30. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. – М., 1996.

31. Николаева С. Обзор зарубежных и отечественных программ экологического образования дошкольников // Дошкольное воспитание. – 2002. - №7. – С.52-64.

32. Николаева С. Роль педагогической технологи в формировании экологической культуры детей и взрослых // Дошкольное воспитание. – 2000. - №6. – С. 19-29.

33. Николаева С.Н. Создание зоны природы в детском саду // Дошкольное воспитание. – 1989. - №4. – С. 42-46.

34. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: - 1995. – 159 с.

35. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: Учеб.пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академии», 1999. – 184 с.

36. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Кн. для воспитателей. – М.: Просвещение, 2000. – 208 с.

37. Николаева С.Н. теория и методика экологического образования детей: Учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений. – М.: Издательский центр "Академия", 2002. – 336 с.

38. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників. – Київ: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2002.

39. Поддьяков Н.Н. Методы умственного воспитания // Основы дошкольной педагогики / Под ред. А.В. Запорожца и Т.А. Марковой. – М., 1980. – С. 170-181.

40. Природа Космосу. Програма та методичні рекомендації. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС. Лтд”, 1999. – 41 с.

41. Фрейдкин И.С. Ознакомление с явлениями неживой природы // Содержание и методы умственного воспитания дошкольников / Под ред. Н.Н. Поддьякова. – М., 1980. – С. 120-146.

42. Яришева Н.Ф. Природа України. – Київ: Вища школа, 1995.

43. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою. – Київ: Вища школа, 1993.

44. Яришева Н.Ф. Екологічне виховання дошкільників. – Київ: Грамота, 2001.

45. Яришева Н.Ф. Ознайомлення дітей з природою. – К., 1980.

Додаткова:

1. Аванесова В.Н. Теоретические основы занятий как формы организации умственного воспитания и обучения // Содержание и методы умственного воспитания дошкольников / Под ред. Н. Поддьякова. – М., 1980. – С. 28-54.

2. Активізація розумової діяльності дітей дошкільного віку в процесі навчання. – К.: РУМК, 1990.

3. Артемова Л.В., Кульчицька О.І., Голота Н.М., Сухорукова Г.В. «Перші кроки в Україні». – Київ: Кобза, 2003.

4. Атлас природних русловий и естественных ресурсов Украинской ССР. – М., 1978.

5. Артемова Л.В. Вчися граючись. – К., 1995.

6. Бєлєнька Г.В. Дітям про сестрицю – голубу водицю. // Дошкільне виховання, 1996. №7. – с.6-8.

7. Бєлєнька Г.В. Використання елементів народознавства в процесі ознайомлення дошкільників з природою / в зб. Наука і сучасність. – К., ІЗМН, 1998. Ч.2. –С.11-17.

8. Бєлєнька Г.В. Розвиток мислення дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення їх з природою // Оновлення змісту і методів дошкільної освіти в Україні: Наукові записки Рівненського пед. інституту. -2000, 39.

9. Бєлєнька Г.В. Сонце і його сім’я // Дошкільне виховання, 2000. №2. – С.23-24.

10. Г. Бєлєнька, О. Богініч, Е. Вільчковський та ін. Експериментальна базова програма розвитку дитини дошкільного віку / Наук. кер. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2004. -149 с.

11. Бєлєнька Г.В. Змалку ближче до природи. // Дошкільне виховання, - №6, 2004. –с.7-10.

12. Г. Бєлєнька, Т. Конюхова. Авторські казки про природу як засіб формування основ екологічного світогляду у дітей дошкільного віку / Наука і сучасність. №43. 2004.

13. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1991.

14. Васильева А.И. Учите детей наблюдать природу. – Минск, 1972.

15. Верзілін М.М. Подорож з домашніми рослинами. – М., 1959.

16. Верзилин Н.Н. Райский сад на подоконнике. - М.,1998.

17. Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание дошкольников в процессе ознакомления с природой. – М., 1982.

18. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые и мир вокруг. – М, 1993.

19. Виховання дошкільників в праці / Авт. Кол. За ред. З.Н. Борисової. – К.,1997.

20. Горопаха Н.М. Краще пізнати, щоб зберегти. – Рівне, 1998.

21. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. – М., 1981.

22. Єлін Ю.Я. Рослини наших лісів. – К., 1983.

23.Зарипова А. Ознакомление дошкольников с обитателями уголка живой природы // Дошкольное воспитание. -1991. - №2. – С.17-18.

24.Зебзеева В. О формах и методах экологического образования дошкольников // Дошкольное воспитание. – 1998. - №7. – С.45-49.

25.Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. – М., 1988.

26.Колечко В. Ознайомлення старших дошкільників з явищами неживої природи // Дошкільне виховання. – 1988. - №11.

27.Кот Н. Вчимо дитину міркувати (словесні логічні завдання) // Дошкільне виховання. – 1998. - №8. – С. 12-14.

28. Кононко О.Л. Чтобы личность состоялась. – Киев, 1996.

29.Костюк Г.С. Здібності та їх розвиток у діяльності. – Київ, 1963.

30.Кочерга О.В. Початок життя – становлення особистості. – Київ: Кобза, 2003.

31.Кулачківська С.Є., Ладивір С.О. Я – дошкільник: вікові та індивідуальні аспекти розвитку. – Київ: Нора-прінт, 1996.

32. Лучич М.В. Детям о природе. – М., 1989.

33. Маврина И. Художественная литература о природе // Дошкольное воспитание. – 2001. - №№10,11.

34. Мечник Л.А., Волошин О.М., Мечник І.І. Дітям про тварин. – Тернопіль, 1996.

35. Мечник Л.А., Волошин О.М., Мечник І.І. Природа України. – Тернопіль 1996.

36. Николаева Т. Задачки на удивление // Дошкольное воспитание. – 2002. - №№ 5,6.

37. Пантелєєва Г. Ділянка дитячого садка: естетика оформлення // Дошкільне виховання. – 2003. - №№ 3, 10.

38. Про природу для великих і маленьких / За ред. Ю.Д. Дмитрієва. – К., 1987.

39. Плохій З. Вітальна цінність природи // Дошкільне виховання. – 2000. – 311. – С.7-8.

40. Плохій З. Природа як пізнавальна цінність // Дошкільне виховання. – 2001. - №6. – С.7-8.

41. Похила Л.С., Яцук Г.Ф., Гдаль Б.Б. Використання скарбниці народних знань у процесі викладання біології (царство рослини). – Тернопіль, 1998.

42. Рыжова Н. Аквариум в детском саду // Дошкольное воспитание. – 2001. - №7. – С.12-18.

43. Рыжова Н. Наш дом – природа // Дошкольное воспитание. – 1998. - №7. – С.26-33.

44. Рыжова Экологизация развивающей предметной среды // Дошкольное воспитание. 1999.- №3. – С. 50-65.

45. Рыньков В., Юдина Т. Азбука экологического воспитания // Дошкольное воспитание. – 1995. - №4. – С. 9-15.

46. Страунинг А. Моделирование маленькими человечками // Дошкольное воспитание. – 1998. - №3. – С. 33 - 44.

47. Содержание и методы умственного воспитания дошкольников / Под ред. Н.Н. Поддьякова. – М.: Педагогика, 1980.

48. Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. – Москва: Просвещение, 1991.

49. Тамбиев А.Х. Экологическая азбука для детей. – М., 2000.

50. Тарасенко Г.С. Дивосвіт. Технологія естетико-екологічного виховання. – К., 2000.

51. Твоя планета Земля: книга для читання про природу. – К., 1998.

52. Теплюк С. Работа с детьми на прогулке зимой / Дошкольное воспитание. – 1990. - №1. – С. 34-42.

53. Толмачева Л. Окно в удивительный мир природы: занимательная екологія. – Донецк, 1998.

54. Толмачева Л.П. Окно в удивительный мир природы: Занимательная екологія. – Д.: Сталкер, 1998.

55. Формування екологічної культури учнів та студентів: Збірник матеріалів науково-практичного семінару. Коктебель (Крим, 21-25 липня 1997р.) / В.П. Андрущенко, М.Й. Бауер, М.П. Буряк та інші. – К.: Інститут філософії НАН України, 2000. – 239с.

56. Ушинський К.Д. Детский мир и хрестоматия. – Санкт-Петербург: Комета, 1994. – 352 с.

57. Україна: географічний атлас для дітей молодшого та середнього шкільного віку. – К., 1996.

58. Янківська О.П. Дидактичні ігри в дитячому садку. – К., 1985.

59. Яришева Н.Ф. Знати, любити і берегти: Використання словесних логічних завдань у екологічному вихованні дошкільників // Дошкільне виховання. – 1988. - №5. – С. 8-9.

60. Яришева Н.Ф. Наочність і слово у пізнанні природи // Дошкільне виховання. – 1991. - №4. – С.6.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліниПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 806; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.14 (0.081 с.)