So still, the same question about strategy: what is your personality understanding: what is strategy?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

So still, the same question about strategy: what is your personality understanding: what is strategy?So still, the same question about strategy: what is your personality understanding: what is strategy?

Стратегія — це довгостроковий якісно визначений напрям розвитку організації, спрямований на закріплення її позицій, задоволення потреб споживачів та досягнення поставлених цілей.

 

Classification of strategies. How we can do it? On which signs?

Стратегії організації розрізняють залежно від таких класифікаційних ознак:

􀂾 рівень управління, на якому розробляється стратегія;

􀂾 стадія «життєвого циклу» підприємства;

􀂾 характер поведінки на ринку;

􀂾 позиція в конкурентному середовищі.

Відповідно до рівня управління, на якому розробляються стратегії, розрізняють:

􀂾 корпоративну;

􀂾 ділову;

􀂾 функціональну;

􀂾 ресурсну;

􀂾 оперативну стратегії.

Серед загальних стратегій, які мають місце впродовж «життєвого циклу» підприємства, розрізняють:

􀂾 стратегії зростання;

􀂾 стратегії стабілізації;

􀂾 стратегії скорочення;

􀂾 стратегія реструктуризації.

Вибір стратегії зумовлений цілями організації, ризиком, на який іде компанія, зовнішнім та внутрішнім середовищем фірми. За характером поведінки на ринку розрізняють:

􀂾 активну

􀂾 пасивну стратегії.

What is the difference between active and passive strategies?

Активна (наступальна, експансивна) стратегія характеризується:

1) диверсифікацією (постійним розширенням діяльності фірми);

2) технологічною орієнтацією (фірма розробляє нову продукцію, а потім оцінює можливості ринку);

3) наступальністю (бажанням випередити конкурентів у випуску та продажу нової продукції).

Пасивна (реактивна) стратегія характеризується:

1) концентрацією діяльності фірми на визначеній сфері;

2) ринковою орієнтацією (фірма спочатку вивчає потреби споживачів, а потім визначає технологічні можливості для розроблення товару, який може задовольнити потреби);

3) обороною (фірма захищає свою частку ринку шляхом оновлення продукції у відповідь на дії конкурентів).

Пасивний вид стратегій може набувати двох форм: рецептивної та адаптивної. Для рецептивної стратегії характерне обмеження інновацій, використання вже перевірених управлінських рішень і методів. Адаптивна стратегія має на меті втриматися серед новаторських фірм шляхом негайного використання нових рішень, зразків тощо.

Залежно від позиції на ринку (позиція лідера на ринку, позиція організації, яка кидає виклик ринковому оточенню, позиція послідовника, позиція організації, яка знає своє належне місце на ринку) застосовуються різні стратегії конкурентної боротьби.

Thompson and Strickland in their “Strategy pyramid” selected 4 types of strategies as you said on the fourth levels of management. But in the world practice of strategic management the functional and operational strategies are regarded as strategy of the same level. So who can describe 3 levels of strategy?

Most academics classify strategies into three levels:

Corporate strategy - what business or businesses the firm should be in?

It relates to the future formula and structure of the company, and affects the rationale of the company and the business in which it intends to compete.

Example: Racal Electronics' decision to float off Vodaphone as a separate company.

Competitive or business strategy - how each business attempts to achieve its mission within its chosen area of activity.

Here strategy is about which products or services should be developed and offered to which markets and the extent to which the customer needs are met whilst achieving the objectives of the organisation. A term that is often used in relation to business strategy is SBU, or strategic business unit. SBU means a unit within the overall corporate entity for which there is an external market for its goods and services, which is distinct from that of another SBU.

Example: Ford's MotorCo’s car division – an SBU - launched its Mondeo model, aimed at fleet car buyers, who had not favoured the Sierra, its predecessor.

Operational or functional strategies - how the different functions of the business support the corporate and business strategies.

They are concerned with how the various functions of the organisation contribute to the achievement of strategy. It examines how the different functions of the business (marketing, production, finance etc) support the corporate and business strategies. Such corporate planning at the operational level is means oriented and most activities are concerned only with the ability to undertake directions.

Example: revising delivery schedules and drivers' hours to improve customer service or recruiting a German-speaking sales person to assist a UK company's sales drive in Europe.

However, the boundaries between the three categories are very indistinct and much depends upon the circumstances prevailing and the kind of organisation. Overall, corporate planning is concerned with the scope of an organisation's activities and the matching of these to the organisation's environment, its resource capabilities and the values and expectations of its various stakeholders

What are the signs of unsubstantiated strategy?

Ознаки недостатньо обґрунтованої стратегії:

· орієнтація на «вузьке коло питань», що не охоплюють усієї системи стосунків підприємства та особливостей його діяльності;

· передбачення однобічного розвитку без резервних (альтернативних) стратегій і запасних варіантів, що відображають можливі зміни у середовищі;

· ототожнення стратегії й тактики діяльності;

· недостатнє врахування зовнішніх і внутрішніх факторів, використання необґрунтованих гіпотез і недостовірної інформації;

· відсутність навичок стратегічної діяльності та невміння керувати опором (що проявляється у відсутності відповідних розділів стратегічних планів)

Подолання недоліків стратегій пов’язано з усвідомленням багатоплановості поняття «стратегія», яке знаходить вираз у «стратегічному наборі».

 

6. Determine the essence of "strategic set" company and its purpose.

Стратегічний набір— це система стратегій різного типу, що їх розробляє підприємство на певний відрізок часу, яка відбиває спе­цифіку функціонування та розвитку підприємства, а також рівень його претендування на місце й роль у зовнішньому середовищі.

Стратегічний набір — це не демонстрація загальних намірів, а акцентування на відзначних характеристиках та особливостях окремих підприємств.

Додаткове запитання до того, хто відповідатиме по цьому питанню:

What are the general strategies and what types of general strategies do you know?

Загальні стратегії організації — основний управлінський «план гри», спрямований на налагодження функціонування та розвитку її у довгостроковій перспективі, шляхом виконання продуктово-товар­них, ресурсних та функціональних стратегій, необхідних для запов­нення «стратегічної прогалини» та досягнення стратегічних цілей.

Загальні стратегії:

1) стратегії зростання (різними темпами) за рахунок:

• експансії (створення / захоплення ринку, розвитою ринку або/та виробничого потенціалу);

• диверсифікації (центрованої, спорідненої, неспорідненої, конгломератної);

• вертикальної та горизонтальної інтеграції;

• глобалізації діяльності;

2) стратегії підтримки і стабілізації за рахунок:

• захисту наявної частки ринку;

• підтримки виробничого потенціалу підприємства на досяг­нутому рівні;

• модифікації базової продукції;

3) стратегії реструктуризації за рахунок:

• скорочення витрат та відсікання зайвого;

• коротко- та довгострокової реструктуризації (зокрема, за ра­хунок переорієнтації на нові напрямки діяльності);

• освоєння нових видів продукції та ринків;

4) стратегії скорочення діяльності:

• скорочення частки ринку;

• «організований відступ» (поступове закриття напрямку);

• «збирання врожаю»;

5) ліквідація:

• санація (розпродаж);

• процедура банкрутства;

• консервація потужностей та закриття;

Комбінація вищезгаданих стратегій.

 

What are the three types of competitive strategies were identified by M. Porter?

Differentiation strategy

Focus strategy

Differentiation

Differentiation enables the firm to attempt efforts to distinguish its products from those of its rivals.

Differentiation strategies are based on:

· providing products/services unique or different from those of competitors.

· providing customers with products or services that are perceived (or actually) higher in value than those offered by rivals.

· increasing the buyer’s satisfaction.

· increasing the buyer’s perceived value.

Benefits:

Product/service will command a higher price.

Demand for product/service will be less price elastic.

Above average profits can be earned.

Creates barriers to entry to new businesses wishing to enter the industry.

How to achieve differentiation:

· Create products/services superior to competitors (e.g. design, performance, reliability).

· Offer superior after-sales service.

· Create superior supply chain.

· Create a strong brand.

· Offer superior product/service packaging

Focus - Broad or Narrow?

Broad

Benefits:

· Allows spreading the risk across the different media to widen the market.

· It makes barriers to entry to markets costly and complex.

How to achieve broad focus:

· Identify a suitable distribution channels across markets such as internet, chain stores,

· mail order catalogues.

· Identify the specific needs, requirements and expectations of those channels

· Establish the financial back-up is large enough to sustain the breadth.

· Analyse competition of the market especially price/delivery.

· Produce products/services that meet the basic, broad, generic customer requirements.

· Decide whether to go for a differentiation of cost leadership within this market niche

· (segment).

 

Narrow

· focus seeks to provide high perceived value justifying a substantial price premium in a market

· niche

Benefits:

· Requires a lower investment in resources since it is aimed at a market niche.

· Allows specialisation and greater knowledge of the niche market.

· It makes entry to new markets less costly and simpler.

How to achieve narrow focus

· Identify a suitable market customer group and its niche market (segment).

· Identify the specific needs, requirements and expectations of that group.

· Establish that the specific market niche (segment) is large enough to sustain the business.

· Analyse competition of the niche market.

· Produce products/services that meet the specific customer requirements.

· Decide whether to go for a differentiation of cost leadership within this market niche

· (segment).

 

So still, the same question about strategy: what is your personality understanding: what is strategy?

Стратегія — це довгостроковий якісно визначений напрям розвитку організації, спрямований на закріплення її позицій, задоволення потреб споживачів та досягнення поставлених цілей.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.012 с.)