So what its propose for company?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

So what its propose for company?The main purpose of strategic set - ensure multiproduct enterprise availability of different types of strategies for successful positioning itself among competitors.

7. Describe the criteria for the formation of "strategic set".

Вимоги до стратегічного набору:

- орієнтація на досягнення реальних взаємопов'язаних цілей (виходячи з того, що стратегія — це спосіб досягнення цілі);

- ясність змісту та розуміння необхідності застосування пев­ного набору (системи) стратегій;

- ієрархічний характер, оскільки можна виокремити загальну стратегію, продуктово-товарні стратегії окремих підрозділів, ос­новні та забезпечуючі стратегії (ресурсні та функціональні) для кожного зі скалярних ланцюгів прийняття рішень;

- орієнтація на можливість деякої компенсації взаємопов'яза­них стратегій одна одною, що обумовлене різними можливостя­ми (наявністю певних обмежень) їх застосування на окремих проміжках часу;

- надійність, що передбачає його всебічну обґрунтованість, зваженість;

- відображення господарських процесів у їхній сукупності та взаємозв'язку;

- гнучкість і динамічність стратегічного набору, тобто враху­вання змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі, що від­бувається в змінах у пріоритетах і змісті окремих стратегій, а та­кож, у разі потреби, переході на резервні стратегії;

- баланс рівноваги між прибутковими та витратними стратегі­ями, основними та компенсаційними, резервними.

8. What are the signs of a reasonable "strategy set"?

Обґрунтований та добре сформований стратегічний набір:

• той, що відбиває досягнутий рівень розвитку підприємства (організації);

• ураховує особливості та умови функціонування організації, можливості її подальшого руху, відповідно до обраних стратегій;

• відповідає цілям, політиці, оточенню даного підприємства;

• за допомогою наявного потенціалу та певних зусиль щодо його трансформації забезпечує досягнення необхідного рівня конкурентоспроможного рівня в довгостроковій перспективі;

• відповідає прийнятному рівню ризику, який закладений у стра­тегіях;

• дозволяє забезпечити функціонування усієї організації у стра­тегічному режимі.

9. What groups of strategies formed the "strategic set"?

- загальні для всієї організації в цілому;

- загальні конкурентні за окремими бізнес-напрямками;

- продуктово-товарні для кожного з напрямків діяльності ор­ганізації (як з виробництва різних видів товарів, так і з надання різних послуг);

- функціональні для кожної з функціональних підсистем під­приємства;

- ресурсні для забезпечення досягнення стратегічних орієн­тирів загального, функціонального та продуктово-товарного типів стратегій.

What are the general strategies and what types of general strategies do you know?

Загальні стратегії організації — основний управлінський «план гри», спрямований на налагодження функціонування та розвитку її у довгостроковій перспективі, шляхом виконання продуктово-товар­них, ресурсних та функціональних стратегій, необхідних для запов­нення «стратегічної прогалини» та досягнення стратегічних цілей.

Загальні стратегії:

1) стратегії зростання (різними темпами) за рахунок:

• експансії (створення / захоплення ринку, розвитою ринку або/та виробничого потенціалу);

• диверсифікації (центрованої, спорідненої, неспорідненої, конгломератної);

• вертикальної та горизонтальної інтеграції;

• глобалізації діяльності;

2) стратегії підтримки і стабілізації за рахунок:

• захисту наявної частки ринку;

• підтримки виробничого потенціалу підприємства на досяг­нутому рівні;

• модифікації базової продукції;

3) стратегії реструктуризації за рахунок:

• скорочення витрат та відсікання зайвого;

• коротко- та довгострокової реструктуризації (зокрема, за ра­хунок переорієнтації на нові напрямки діяльності);

• освоєння нових видів продукції та ринків;

4) стратегії скорочення діяльності:

• скорочення частки ринку;

• «організований відступ» (поступове закриття напрямку);

• «збирання врожаю»;

5) ліквідація:

• санація (розпродаж);

• процедура банкрутства;

• консервація потужностей та закриття;

Комбінація вищезгаданих стратегій.

 

What types of growth strategies do you know?

Якщо підприємство займає стійкі ринкові позиції, стабільний розвиток і обирає за мету зростання обсягів збуту, ринкової частки прибутку та розширення масштабів своєї діяльності, то існують три стратегічні напрями досягнення цієї мети:

1— інтенсифікація існуючих можливостей,

2— об'єднання зусиль з іншими підприємствами,

3— вихід в інші сфери бізнесу, які не пов'язані з основною діяльністю підприємства.

Відповідно до цих напрямів виділяють три основні види стратегій росту (під поняттям "ріст" розуміють розширення масштабів діяльності, і в кінцевому підсумку — обсягів збуту та прибутку підприємства):

1 — інтенсивний (органічний) ріст,

2 — інтегративний ріст,

З—диверсифікаційний ріст

Стратегії росту використовуються в тих випадках, коли підприємство діє на перспективних ринках збуту, має певні конкретні переваги та/або в змозі ефективно використати необхідні фактори успіху.

Інтенсивний (або органічний) ріст передбачає збільшення обсягів продажу, ринкової частки та прибутку підприємства шляхом інтенсифікації його існуючих ресурсів.

Інтегративний ріст передбачає розширення обсягів збуту, прибутку та/або ринкової частки підприємства внаслідок його об'єднання з постачальниками, торговими посередниками або конкурентами.

Диверсифікація — це стратегія, яка передбачає вихід підприємства в нові для нього сфери бізнесу.

 

What are the three types of competitive strategies were identified by M. Porter?

Low-Cost leadership strategy

Differentiation strategy

Focus strategy

Who can describe the Low-Cost leadership strategy?

Low-Cost leadership strategy

This aims to achieve competitive advantage by way of providing a product or service at a cost that is less than that of rivals. Competitive advantage arises when the firm is able to earn higher profits than its rivals by charging a product at market prices. Economic factors that sustain a low-cost leadership strategy include high economies of scale, high experience curve benefits, and varying degrees of vertical integration.

Benefits:

· Low production cost = higher profit.

· Allows the company to enter new markets.

· Most successful in price-sensitive markets.

· Creates barriers of entry to the industry

How to achieve cost leadership:

· Reduce unit costs (e.g. generic designs).

· Use cheaper materials.

· ‘No frills’ products.

· Increase productivity.

· Achieve economies of scale.

· Achieve ‘learning curves’.

Who can describe the Differentiation strategy?

Differentiation

Differentiation enables the firm to attempt efforts to distinguish its products from those of its rivals.

Differentiation strategies are based on:

· providing products/services unique or different from those of competitors.

· providing customers with products or services that are perceived (or actually) higher in value than those offered by rivals.

· increasing the buyer’s satisfaction.

· increasing the buyer’s perceived value.

Benefits:

Product/service will command a higher price.

Demand for product/service will be less price elastic.

Above average profits can be earned.

Creates barriers to entry to new businesses wishing to enter the industry.

How to achieve differentiation:

· Create products/services superior to competitors (e.g. design, performance, reliability).

· Offer superior after-sales service.

· Create superior supply chain.

· Create a strong brand.

· Offer superior product/service packaging

Who can describe the Focus strategy?

Focus - Broad or Narrow?

Broad

Benefits:

· Allows spreading the risk across the different media to widen the market.

· It makes barriers to entry to markets costly and complex.

How to achieve broad focus:

· Identify a suitable distribution channels across markets such as internet, chain stores,

· mail order catalogues.

· Identify the specific needs, requirements and expectations of those channels

· Establish the financial back-up is large enough to sustain the breadth.

· Analyse competition of the market especially price/delivery.

· Produce products/services that meet the basic, broad, generic customer requirements.

· Decide whether to go for a differentiation of cost leadership within this market niche

· (segment).

 

Narrow

· focus seeks to provide high perceived value justifying a substantial price premium in a market

· niche

Benefits:

· Requires a lower investment in resources since it is aimed at a market niche.

· Allows specialisation and greater knowledge of the niche market.

· It makes entry to new markets less costly and simpler.

How to achieve narrow focus

· Identify a suitable market customer group and its niche market (segment).

· Identify the specific needs, requirements and expectations of that group.

· Establish that the specific market niche (segment) is large enough to sustain the business.

· Analyse competition of the niche market.

· Produce products/services that meet the specific customer requirements.

· Decide whether to go for a differentiation of cost leadership within this market niche

· (segment).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.04 с.)