Міністерство аграрної політики І ПРОДОВОЛЬСТВА УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство аграрної політики І ПРОДОВОЛЬСТВА УкраїниМіністерство аграрної політики І ПРОДОВОЛЬСТВА України

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет обліку та фінансів

Кафедра фінансів і аудиту

ПРОГРАМА

Переддипломної практики

Та методичні вказівки щодо її проходження

для студентів денної форми навчання ОКР «Спеціаліст»

спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит

(за спеціалізованими програмами)»

 

Житомир – 2013


Програму та методичні вказівки розробили:

 

к.е.н., професор кафедри фінансів та аудиту Дема Дмитро Іванович;

к.е.н., доцент кафедри фінансів та аудиту Дорохова Людмила Миколаївна;

к.е.н., доцент кафедри фінансів та аудиту Шевчук Ірина Василівна;

к.е.н., доцент кафедри фінансів та аудиту Фещенко Наталія Миколаївна

к.е.н., доцент кафедри фінансів та аудиту Сус Юрій Юрійович

 

Програму та методичні вказівки схвалено та рекомендовано до друку вченою радою факультету обліку та фінансів, протокол № __ від "__" _________ 200__ р.

 

 

Рецензенти:

Долгошея Н.О.,д.е.н., доцент кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств Миколаївського національного аграрного університету Житомирського державного технологічного університету

Пасемко Г.М.,к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку ЖНАЕУ

 

 


Зміст

1. Мета і завдання практики
Місце проходження та робоче місце практики
Організація і керівництво практикою
Структура виробничої практики та розподіл фонду часу
Програма та тематичний план практики
5.1 Бюджетний менеджмент
5.2 Податковий менеджмент
5.3 Податковий облік і звітність підприємств
Критерії оцінювання результатів виробничої практики
Список рекомендованої літератури
Додатки  

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Переддипломна практика студентів є невід'ємною частиною ступеневого процесу підготовки спеціалістів з фінансів у вищому навчальному закладі. Практика передбачає безперервність та послідовність отримання студентами практичних знань і навичок роботи в бухгалтерії підприємства, з податковими та фінансовими органами, іншими державними установами, досвіду проведення контролю і аналізу господарської діяльності виробничих підрозділів підприємства, необхідних для майбутньої роботи.

Строки проведення переддипломної практики визначаються навчальним планом.

Головною метою переддипломної практики є оволодіння студентами сучасними методами фінансового контролю, податкового обліку та аудиту господарської діяльності підприємств, розрахунків з фінансовими органами та державним бюджетом.

Завданнями практики є:

- знайомство з формами первинних і зведених документів і порядком їх складання в підрозділах підприємства, здача, перевірка і обробка їх в бухгалтерії;

- розгляд організаційних основ виконання бюджетів за доходами та видатками, системи касового обслуговування бюджету та порядку виконання бюджету органами Державного казначейства;

- знайомство з організацією і веденням податкового та бюджетного обліку на підприємстві та в органах казначейства, системою обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в процесі управління підприємством, калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), складанням кошторисів, поточних оперативних звітів;

- знайомство з організацією контрольно-ревізійної роботи на підприємстві, методикою і формами проведення аудиту господарської діяльності підприємства; розгляд порядку планування та проведення контролю в системі казначейства, контрольно-ревізійної служби.

В результаті проходження виробничої практики студент зобов'язаний

- знати:

- основні положення законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, які регулюють діяльність базового підприємства;

- основні методологічні документи, положення, типові інструкції, що регулюють економічну та виробничу діяльність підприємства;

- склад майна підприємства та джерел його формування;

- організаційну структуру підприємства, механізм його функціонування;

- систему взаємовідносин підприємства із зовнішніми контрагентами і ринковою інфраструктурою;

- кадровий потенціал, структуру персоналу і кадрову політику підприємства, форми й методи організації праці, її оплати та стимулювання;

- порядок формування та використання прибутку;

- облікову політику підприємства;

- функції і повноваження органів законодавчої і виконавчої влади, органів оперативного управління бюджетом і бюджетного контролю, розпорядників бюджетних коштів;

- порядок виконання Державного та місцевого бюджету за доходами і видатками;

- міри відповідальності за бюджетні та податкові правопорушення учасниками бюджетного процесу;

- уміти:

- всебічно аналізувати фінансовий стан підприємства;

- складати первинні та зведені документи щодо нарахування та сплати податків;

- самостійно облікувати операції за розрахунками з бюджетом;

- самостійно складати податкову звітність.

МІСЦЕ ПРОХОДЖЕННЯ ТА РОБОЧЕ МІСЦЕ ПРАКТИКИ

Виробнича практика з бюджетного і податкового менеджменту, податкового обліку та звітності підприємств проводиться в сільськогосподарських та переробних підприємствах різних організаційно-правових форм власності, комерційних банках та страхових компаніях, фінансових управліннях, органах державного казначейства, податкових органах та інших фінансових установах.

Робоче місце студента-практиканта визначається керівником підприємства. В залежності від умов і можливостей студент може бути призначений на штатну посаду, або дублером для виконання певних функцій з фінансово-економічної роботи підприємства. Можуть бути передбачені і інші варіанти виконання посадових функцій з метою більш ефективного і глибокого засвоєння знань з організації фінансів, бюджетного та податкового менеджменту.

СТРУКТУРА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА РОЗПОДІЛ

ФОНДУ ЧАСУ

Навчальною програмою передбачено опрацювання за період перебування на виробничій практиці програмних питань з наступних дисциплін (табл. 1).

Таблиця 1

Структура виробничої практики та розподіл фонду часу

 

№ п/п Назва розділу виробничої практики Кількість годин
Бюджетний менеджмент
Податковий менеджмент
Податковий облік та звітність підприємств
  Всього

5. Програма та тематичний план практики

Бюджетний менеджмент

Завдання практики: закріплення студентами знань з питань, набутих під час вивчення дисципліни «Бюджетний менеджмент», а саме: організаційних основ, механізму виконання та касового обслуговування державного і місцевих бюджетів за доходами та видатками; організації і ведення бюджетного обліку на підприємстві та в органах казначейства.

В період проходження виробничої практики студенти повинні:

· опанувати наукові засади управління бюджетом;

· ознайомитись з прийомами прийняття управлінських рішень бюджетними органами;

· оволодіти методичним інструментарієм бюджетного менеджменту;

· забезпечити комплексне розуміння процесу виконання управлінських функцій в межах чинного нормативно-правового законодавства з питань бюджету;

· висвітлити основні принципи та методи управління бюджетом;

· загострити увагу на проблемах, суперечностях та перспективах розвитку сфери управління бюджетом;

· висвітлити основні напрями державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають при управлінні бюджетними потоками;

· ознайомитись з організацією бухгалтерського обліку виконання бюджету;

· опанувати основи фінансової звітності про формування та використання централізованих грошових фондів.

Таблиця 2.

Перелік тем виробничої практики з бюджетного менеджменту та розподіл часу

 

№ п/п Зміст практики Кількість годин
Організація виконання дохідної частини державного (місцевого) бюджету та участь об’єкта дослідження в ній
Виконання державного (місцевого) бюджету за видатками та фінансові відносини підприємства з державою з приводу залучення бюджетних коштів
Бухгалтерський облік зобов’язань господарюючого суб’єкта в територіальних органах Державного казначейства
4. Фінансова звітність про результати співпраці підприємства з бюджетом
Види, форми та методи контролю у бюджетній сфері
  Всього

 

5.1.1. Бюджетний менеджмент

(для студентів, що проходять практику в органах Державного казначейства

та інших бюджетних установах)

Завдання практики: закріплення студентами знань з питань, набутих під час вивчення дисципліни «Бюджетний менеджмент», а саме: опанування наукових засад управління коштами державного і місцевого бюджету; ознайомлення з прийомами прийняття управлінських рішень бюджетними органами; оволодіння методичним інструментарієм бюджетного менеджменту; забезпечення комплексного розуміння процесу виконання управлінських функцій в межах чинного нормативно-правового законодавства з питань бюджету; вивчення практичних засад реалізації державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають при управлінні бюджетними потоками; ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку та фінансової звітності про формування та використання бюджетних коштів.

Перелік тем переддипломної практики з бюджетного менеджменту та розподіл часу, що необхідний для їх практичного опанування, наведені в табл. 3.

Таблиця 3

 

Перелік тем переддипломної практики з бюджетного менеджменту

та розподіл часу

№ з/п Зміст практики Кількість годин
1. Організаційні аспекти фінансової діяльності Державного казначейства України.
2. Організація виконання доходної частини Державного бюджету України
3. Організація виконання витратної частини Державного бюджету України
4. Бухгалтерський облік зобов’язань господарюючого суб’єкта в територіальних органах Державного казначейства
5. Фінансова звітність про результати співпраці підприємства з бюджетом
6. Види, форми та методи контролю у бюджетній сфері
  Всього

Податковий менеджмент

 

Завдання практики: закріплення студентами знань з питань податкової діяльності, набутих під час вивчення дисципліни «Податковий менеджмент», а саме: теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок організації податкового контролю за діяльністю суб’єктів підприємництва, видів порушень податкового законодавства та економічних санкцій за ці порушення.

 

Таблиця 4.

Перелік тем переддипломної практики з податкового менеджменту

та розподіл часу

№ п/п Зміст практики Кількість годин
1. Облік платників податків
2. Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податків
3. Організація контрольно-перевірочної роботи
4. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства
5. Порядок погашення грошових зобов’язань або податкового боргу різними категоріями платників  
  Всього

 

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільний відзив на базі практики або незадовільну оцінку при захисті звіту з практики, проходить її повторно або відраховується з університету


Список рекомендованої літератури

 

1. Александров В.Т., Ворона О.І., Германчук П.К., Назарчук О.І., Петрашко П.Г., Рубльова С.М., Стефаник І.Б., Сушко Н.І., Чечуліна О.О. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. - Київ: НВП „АВТ", 2004. - 593 с. (Інтегрований комплекс).

2. Бухгалтерський податковий облік. Навч. посіб./ За ред. д.е.н. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н. С.Л. Берези. – 2 -ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2004. – 384 с.

3. Бюджетна система України: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С.І.Юрій, Й.М. Бескид та ін. - К.: НІОС, 2000. -400 с.

4. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За редакцією О.В. Турчиновоі і Ц.Г. Огня. - К.: Парламентське вид-во, 2002.-320 с.

5. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федоров, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. - К.: КНЕУ, 2004. -864 с.

6. Бюджетний менеджмент: Підручник/ В.Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В.Федосова . - К.: КНЕУ, 2004. -864 с.

7. Василик О.Д. Державні фінанси України: Підручник/ О.Д.Василик, К.В. Павлюк. - К.: НЮС, 2002. - 608 с.

8. Державний фінансовий контроль: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. / Н.С.Вітвицька, І.Ю.Чумакова, М.М.Коцупагрий, М.Т.Сенченко. - К: КНЕУ, 2003. - 408 с.

9. Іванов Ю.Б. Податковий облік та звітність / Ю.Б. Іванов, В.В. Карпова / Підручник. − К., 2011. − 710 с.

10. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – К.: Центр учбов. літ., 2003.

11. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент. Навч. Посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 640 с.

12. Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755- VI зі змінами і доповненнями // Голос України. – 2010. – 4 грудня.

13. Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 304 с.

 


Додаток А

УГОДА №___________

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

 

місто Житомир “______” _________________20___ р.

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони

Житомирський національний агроекологічний університет

(далі - вищий навчальний заклад), в особі

КЕРІВНИКУ

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

/є підставою для зарахування на практику/

 

Згідно з угодою від „___” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації, установи)

 

направляємо на практику студента ____ курсу, який навчається за напрямом підготовки (спеціальністю) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Назва практики ___________________________________________________________________

Строки практики з „___” ________________________________________ 20___ року

по „___” ________________________________________ 20 ___ року

 

Керівник практики від кафедри_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Прізвище, ІМ’Я та по батькові СТУДЕНТА

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

М.П. Завідувач випускної кафедри ЖНАЕУ ____________________ _______________________.

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 


Додаток В

 

Кутовий штамп

(підприємства,

організації, установи)

 

 

Надсилається у вищий навчальний заклад

не пізніше як через три дні після прибуття

студента на підприємство (організацію, установу)

/початку практики/

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Студент __________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

_______________________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________

(курс, інститут, факультет , напрям підготовки (спеціальність))

прибув „___” __________ 20___ року до_______________________________________ __________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

і приступив до практики.

Наказом по підприємству (організації, установі) від „__” ___________20____ року № _____ студент _________________________ зарахований на посаду

__________________________________________________________________________

(штатну, дублером, штатну роботу, практикантом)

__________________________________________________________________________

(штатні посади назвати конкретно)

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено

__________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Керівник підприємства (організації, установи)

_____________ ______________________________

(підпис) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка (підприємства, “____”____________ 20_____року

організації, установи)

 

 

Керівник практики від вищого навчального закладу __________________________________________________________________________

(назва кафедри, циклової комісії)

________________ ___________________________________________________________

(підпис) ( посада, прізвище, ім’я, по батькові) “____”___________20____року

 

 


 

Додаток Г

Зразок титульної сторінки звіту

 

Кафедра фінансів і аудиту

ЗВІТ

Титульна сторінка

Кафедра фінансів і аудиту

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

Студента _____________________________________________________

(прізвище, імя, по-батькові)

Факультет обліку та фінансів

Спеціальність 7.03050801 «Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)»

Курс_________ група _________________

 

_____________________________________________________________________________

Друга сторінка щоденника

 

 

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року

 

____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року

 

_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

_____________________________________________________________________________


продовження додатку Д

Міністерство аграрної політики І ПРОДОВОЛЬСТВА України

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет обліку та фінансів

Кафедра фінансів і аудиту

ПРОГРАМА

Переддипломної практикиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.012 с.)