ТОП 10:

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮВідповідальність за організацію, проведення і контроль практики покладається на ректора університету та декана економічного факультету. Загальне навчально-методичне керівництво виконання програми практики здійснює кафедра фінансів і аудиту. Практикою студентів керують:

від університету — викладачі кафедр, призначені наказом ректора;

від підприємства – керівники фінансової служби, головний бухгалтер або заступник головного бухгалтера, призначені наказом керівника підприємства.

Взаємовідносини між навчальним закладом і підприємством регулюються угодою встановленої форми (додаток А).

Керівник практики від університету зобов'язаний:

- забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед від'їздом студентів на практику: інструктаж про проходження та виконання програми практики зі спеціальності та техніки безпеки, надати студентам-практикантам необхідну документацію (програму практики, щоденник, інструментарій щодо збору інформації до дипломних робіт, методичні рекомендації тощо);

- видати студенту направлення на практику (додаток Б);

- ознайомити студентів із програмою, метою і періодом проходження практики; вимогами щодо додержання трудової дисципліни, правил з охорони праці і техніки безпеки, правил внутрішнього розпорядку; порядком збирання матеріалів і складанням звіту про проходження практики;

- систематично контролювати виконання студентами графіка проходження практики і правил внутрішнього розпорядку підприємства (установи), додержання трудової дисципліни; приймати участь в проведенні захисту звітів про проходження практики.

Згідно з Положенням про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів України відповідальність за організацію практики на підприємстві покладається на його керівника. Загальне керівництво переддипломною практикою студентів наказом керівника покладається на керівника фінансової служби, головного бухгалтера або його заступника. Для керівництва практикою студентів на робочих місцях керівник фінансової служби призначає безпосередніх керівників, які консультують студентів на конкретному робочому місці.

Керівник базового підприємства зобов’язаний:

- прийняти студентів на практику згідно з календарним планом;

- надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (додаток В);

- призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою;

- створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності;

- забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників;

- надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;

- забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад;

- після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

Для раціональної організації роботи під час практики студенти складають календарний план, який є складовою частиною щоденника практики. Календарний план містить перелік робіт, що будуть виконані студентом у відповідності з програмою практики в залежності від об’єкта проходження практики (підприємство, банк, державні установи тощо).

За результатами проходження переддипломної практики студенти протягом 10 календарних днів після закінчення терміну практики подають на випускаючу кафедру фінансів і аудиту звіт, який має складатися з таких структурних елементів:

- титульний аркуш, оформлений згідно вимог (додаток Г) і завірений підписом керівника практики від підприємства та печаткою підприємства;

- вступ, де обґрунтовують мету і завдання проходження практики;

- звіт про проходження переддипломної практики згідно вимог, наведених в програмі проходження практики за відповідними дисциплінами;

- висновки за результатами проходження переддипломної практики;

- список використаних джерел, який має включати літературні джерела за дисциплінами, що винесені для проходження переддипломної практики та інші джерела (статистичні матеріали, довідники, фінансова звітність підприємства);

- додатки, які містять копії первинних, податкових та звітних документів, що характеризують діяльність досліджуваного підприємства за 3 роки.

До звіту додається щоденник проходження практики (додаток Д), завірений 2-ма печатками про прибуття студента на практику і про вибуття студента з практики. Щоденник має також містити:

- календарний план практики з відмітками про виконання студентом відповідних робіт;

- робочі записи студента, що відображають зміст його практичної роботи у відповідності з програмою та календарним графіком проходження практики;

- відгук і оцінку роботи студента на практиці від керівника практики від підприємства, організації, установи (з підписом і печаткою підприємства (установи, організації);

- висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики.

 


СТРУКТУРА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА РОЗПОДІЛ

ФОНДУ ЧАСУ

Навчальною програмою передбачено опрацювання за період перебування на виробничій практиці програмних питань з наступних дисциплін (табл. 1).

Таблиця 1

Структура виробничої практики та розподіл фонду часу

 

№ п/п Назва розділу виробничої практики Кількість годин
Бюджетний менеджмент
Податковий менеджмент
Податковий облік та звітність підприємств
  Всього

5. Програма та тематичний план практики

Бюджетний менеджмент

Завдання практики: закріплення студентами знань з питань, набутих під час вивчення дисципліни «Бюджетний менеджмент», а саме: організаційних основ, механізму виконання та касового обслуговування державного і місцевих бюджетів за доходами та видатками; організації і ведення бюджетного обліку на підприємстві та в органах казначейства.

В період проходження виробничої практики студенти повинні:

· опанувати наукові засади управління бюджетом;

· ознайомитись з прийомами прийняття управлінських рішень бюджетними органами;

· оволодіти методичним інструментарієм бюджетного менеджменту;

· забезпечити комплексне розуміння процесу виконання управлінських функцій в межах чинного нормативно-правового законодавства з питань бюджету;

· висвітлити основні принципи та методи управління бюджетом;

· загострити увагу на проблемах, суперечностях та перспективах розвитку сфери управління бюджетом;

· висвітлити основні напрями державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають при управлінні бюджетними потоками;

· ознайомитись з організацією бухгалтерського обліку виконання бюджету;

· опанувати основи фінансової звітності про формування та використання централізованих грошових фондів.

Таблиця 2.

Перелік тем виробничої практики з бюджетного менеджменту та розподіл часу

 

№ п/п Зміст практики Кількість годин
Організація виконання дохідної частини державного (місцевого) бюджету та участь об’єкта дослідження в ній
Виконання державного (місцевого) бюджету за видатками та фінансові відносини підприємства з державою з приводу залучення бюджетних коштів
Бухгалтерський облік зобов’язань господарюючого суб’єкта в територіальних органах Державного казначейства
4. Фінансова звітність про результати співпраці підприємства з бюджетом
Види, форми та методи контролю у бюджетній сфері
  Всього

 

5.1.1. Бюджетний менеджмент

(для студентів, що проходять практику в органах Державного казначейства

та інших бюджетних установах)

Завдання практики: закріплення студентами знань з питань, набутих під час вивчення дисципліни «Бюджетний менеджмент», а саме: опанування наукових засад управління коштами державного і місцевого бюджету; ознайомлення з прийомами прийняття управлінських рішень бюджетними органами; оволодіння методичним інструментарієм бюджетного менеджменту; забезпечення комплексного розуміння процесу виконання управлінських функцій в межах чинного нормативно-правового законодавства з питань бюджету; вивчення практичних засад реалізації державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають при управлінні бюджетними потоками; ознайомлення з організацією бухгалтерського обліку та фінансової звітності про формування та використання бюджетних коштів.

Перелік тем переддипломної практики з бюджетного менеджменту та розподіл часу, що необхідний для їх практичного опанування, наведені в табл. 3.

Таблиця 3

 

Перелік тем переддипломної практики з бюджетного менеджменту

та розподіл часуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.005 с.)