Роман Г. Гессе «Степовий вовк» як філософський твірМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роман Г. Гессе «Степовий вовк» як філософський твір1.Шлях Г. Гессе до роману «Степовий вовк» и місце твору в добутку

письменника. Значення статей про російську літературу і збірника «Криза»

у створенні роману.

2.Автобіографічний фактор та його роль в створенні роману.

3.Композиція твору. Послідовність частин, їхня обумовленість. Прийоми

організації часу і простору.

4.Модель двох світів: великого і малого, форми їхньої взаємодії.

5.Світ культури в творі.

6.Степовий вовк: типологія образу. Його місце в системі інших образів роману. Прийоми побудови характеру. Співвідношення свідомого і несвідомого,

раціонального і чуттєвого.

7.Самохарактеристика героя. «Магічний театр» як засіб вираження глибин

Гаррі Галлера.

8.Жанрова природа твору.

Основні поняття:класика, класичне, хаос, порядок, бюргерство, міщанство.

Література:

1.Гессе Г. Письма по кругу: Художественная публицистика. – М., 1987.

2.Аверинцев С.С. «Аналитическая психология» К.Г.Юнга и закономерности

творче ской фантазии // Вопросы лит. – 1970. – № 3.

3.Каралашвили Р.Г. Мир романа Г.Гессе. – Тбилиси, 1984.

4.Седельник В.Г. Гессе и швейцарская литература. – М., 1970.

5.Наливайко Д.С. Шляхи Г.Гессе // Всесвіт. – 1977. – № 5.

6.Завадська Є. Відгомін культур Сходу у творчості Гессе // Всесвіт. – 1977. –

№ 5.

7.Павлова Н.С. Герман Гессе // Типология немецкого романа. – М., 1987.

 

Таблиця 6.1

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали Термін виконання (тижні)
Змістовий модуль І Модерністське оновлення західноєвропейської літератури 1-ої половини ХХ ст..
Тема 1. Поема Т.С. Еліота «Спустошена земля» (6 год.) Індивідуальне заняття І-ІІІ
Тема 2. Жанрова своєрідність казки-притчі А.де Сент-Екзюпері «Маленький принц» (6 год.) Індивідуальне заняття ІV-V
Змістовий модуль ІІ. Шляхи розвитку західноєвропейської літератури між двома світовими війнами
Тема 3. Ф.С. Фіцджеральд і роман «Великий Гетсбі» (6 год.) Індивідуальне заняття V- VІІ
Тема 4.Художні світи романів М.А. Булгакова «Біла гвардія» і «Майстер і Маргарита» (8 год.)   Індивідуальне заняття VІ- - Х
Тема 5. Роман Г. Гессе «Степовий вовк» як філософський твір (6 год.) Індивідуальне заняття  
Разом: 32 год. Разом: 25 балів
         

 

 

Індивідуальні завдання

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом поза аудиторної

індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі

вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується

виконання магістрантами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Історія зарубіжної

літератури» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати

дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу,

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної

діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної

програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під

час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь

зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:

ü конспект із теми (модуля) за заданим планом (2 бали);

ü конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (3

бали);

ü анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис,

історико-педагогічні розвідки (3 бали);

ü повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (2 бали);

ü повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у

педагогічній науці, аналіз інформації, самостійні дослідження (3 бали);

ü історико-біографічні дослідження у вигляді есе (5 балів).

ü науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст

навчального курсу) – 30 балів.

 

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді

реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список

використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано

відповідно у табл. 7.1 і 7.2.

 

 

Таблиця 9.1

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження)

 

№ п/п Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за кожним критерієм
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження 5 балів
2. Складання плану реферату 5 балів
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучас­ного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного пи­тання. 10 балів
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 2 бали
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 3 бали
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 5 бали
Разом 30 балів

 

Таблиця 9.2

Шкала оцінювання ІНДЗ

(науково-педагогічного дослідження)

 

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 28-30 Відмінно
Достатній 22-27 Добре
Середній 16-21 Задовільно
Низький 0-15 Незадовільно

 

Орієнтовна тематика ІНДЗ із навчальної дисципліни

«Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ ст.»

1. Філософія кохання в прозі О.І. Купріна.

2. Метафізика буття в прозі І.О. Буніна.

3. Відображення теми революції, народу та інтелігенції в емігрантській прозі І.О. Буніна.

4. Стуктурно-змістовні домінанти казки Екзюпері «Маленький принц».

5. Філософські аспекти проблематики казки Екзюпері «Маленький принц».

6. Світ культури в романі Г.Гессе «Степовий вовк».

7. Мистецтво і світ в творах Т.Манна і Г. Гессе.

8. Російська література в оцінках Гессе.

9. Антивоєнна тема в творчості Ремарка і Хемінгуея.

10. Тема «американської мрії» в романі Фіцджеральда «Великий Гетсбі».

11. Еволюція філософських шукань Р.М. Рільке.

12. Антиутопія О. Хакслі в контексті англійської утопічної літератури (від Т. Мора до Г. Уелса).

13. Тема мистецтва і митця в творчості Т. Манна.

14. Концепція світу і людини в прозі Ф. Кафки.

15. Модерністське світобачення в психологічній новелі Д.Джойса «Джакомо Джойс».

 

 

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому

оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Історія

зарубіжної літератури 1-ої половини ХХ століття»

Бакалавр може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів.

 

 

Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації:

– Словесні:лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція)

із застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint –

Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

– Наочні:спостереження, ілюстрація, демонстрація.

– Практичні: вправи.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації:індуктивні,

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За ступенем самостійності мислення:репродуктивні, пошукові,

дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю:під керівництвом

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних

навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії;

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості

(метод цікавих аналогій тощо).

 

 

Методи контролю

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Історія зарубіжної літератури

1-ої половини ХХ століття» оцінюються замодульно-рейтинговою системою, в

основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості

модульного контролю, накопичувальної системи оцінюванння рівня знань,

умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV),

де зазначено види й терміниконтролю. Систему рейтингових балів для різних видів

контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS)

шкалу подано у табл. 11.1, табл. 11.2.

9.

Таблиця 11.1

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю

№ п/п Вид діяльності Кількість балів за одиницю Кількість одиниць до розрахунку Всього
1. Відвідування лекцій
2. Відвідування семінарів
3. Виконання завдання із самостійної роботи
4. Робота на семінарському занятті
5. ІНДЗ
6. Опрацювання фахових видань
7. Модульна контрольна робота
8. Виконання експрес-контролю
Максимальна кількість балів 174

10.

11.

12.

Максимальну кількість балів 174, набрану студентом, за допомогою коефіцієнта 1,7 переводимо в рейтингові показники успішності (до 100 балів), а потім в

оцінкуза шкалою ECTS.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються

такі методи:

13.

ØМетоди усного контролю:індивідуальне опитування, фронтальне

опитування, співбесіда, екзамен.

Ø Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове

письмове тестування, звіт, реферат, есе.

ØМетоди самоконтролю:умін­ня самостійно оцінювати свої знання,

самоаналіз.

 

Таблиця 11.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

Підсумкова кількість балів (max – 100) Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
1 – 34     35 – 59 «незадовільно» (з обов’язковим повторним курсом) «незадовільно» (з можливістю повторного складання) F     FX
60 – 74 «задовільно» ED
75 – 89 «добре» CB
90 – 100 «відмінно» A

 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.

Таблиця 11.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка Критерії оцінювання
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ­мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих завдань.

Реферативні дослідження та есе, які виконує студент за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях (див. п. «Захист творчих проектів»).

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

У табл. 11.4 представлено розподіл балів, що присвоюються бакалаврам упродовж вивчення дисципліни «Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ ст.».

 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

ü своєчасність виконання навчальних завдань;

ü повний обсяг їх виконання;

ü якість виконання навчальних завдань;

ü самостійність виконання;

ü творчий підхід у виконанні завдань;

ü ініціативність у навчальній діяльності.

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
                 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

 

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль Змістовий модуль  
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12
                       

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

 

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.012 с.)