Харківський торговельно-економічниі інститут КНТЕУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Харківський торговельно-економічниі інститут КНТЕУКафедра обліку і аудиту

Методичні рекомендації

ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

З дисципліни «Аналіза господарської діяльності»

 

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»,

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»,

яки здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

(усі форми навчання)

 

 

Харків 2013


Укладачі: Ганін Віктор Іванович, канд. екон. наук, професор,

завідувач кафедри обліку і аудиту

Харківський торговельно-економічний інститут

КНТЕУ

Приходько Надія Іванівна,канд. екон. наук, доцент,

Харківський торговельно-економічний інститут

КНТЕУ

 

Рецензент: Солобчук М.С., канд. екон. наук, доцент кафедри економічної теорії

Харківський національний педагогічний університет

ім. Г.С. Сковороди

 

 

Затверджено на засіданні

кафедри обліку і аудиту

Протокол № від 01.09.2012 р.

Зав. каф.________В.І. Ганін

Затверджено вченої радою ХТЕІ КНТЕУ

пр. № 2 від 10 .09 .2013 р.

 

 

Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Аналіз господарської діяльності»для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» (усі форми навчання)

 


Зміст

 

стор.

 

Вступ……………………………………………………………………….…………5

1.Загальні положення. 5

2. Завдання, які ставляться перед студентами під час виконання курсової роботи 5

3. Вибір теми курсової роботи. 6

4. Вибір літератури та її вивчення 7

5. Структура, обсяг курсової роботи та зміст її окремих розділів. 8

6. Порядок виконання курсової роботи. 9

7. Терміни виконання курсових робіт та порядок їх захисту. 9

8. Керівництво ходом виконання курсової роботи. 10

9. Оформлення курсової роботи. 11

Додатки………………………………………………………………….…....…….22

 


ВСТУП

 

Сучасні умови структурної перебудови економіки України, яка знайходиться у стані кризису, потребують підготовки висококваліфікованих, економічно освідчених спеціалістів для різних сфер галузей народного господарства.

Ефективність діяльності підприємств усіх організаційно-правових форм власності залежить передусім від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, глибокого оволодіння ними методами та методологією проведення економічного аналізу.

Важливе місце у вирішенні цих завдань відведено виконанню курсової роботи, яка сприяє закріпленню та поглибленню теоретичних знань, формуванню навичок до збору, вивчення та аналізу практичних матеріалів з проблем організації і методики економічного аналізу, обліку на підприємствах, документального оформлення господарських операцій та їх відображення в регістрах обліку та звітності.

 

Загальні положення

 

Курсова робота є заключним етапом вивчення дисципліни «Організація і методика економічного аналізу» та надається студентам до виконання у відповідному семестрі.

У роботі студент вирішує комплекс взаємопов'язаних професійних задач відповідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра. Підготовка студента до виконання і захисту курсової роботи, необхідної для одержання кваліфікації бакалавра з економіки, забезпечується базовими навчальними дисциплінами. Дані методичні рекомендації визначають мету робіт, їх тематику, порядок виконання, вимоги до змісту і оформлення, порядок підготовки до захисту та процедуру захисту роботи.

Мета курсової роботи – перевірка здібностей студента до творчого самостійного втілення теоретичних знань під час вирішення питань, пов’язаних з організацією обліково-аналітичної, господарсько-фінансової роботи на підприємствах різних форм власності.

Виконання курсової роботи є обов”язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня бакалавра з економіки. Тематика курсових робіт формується на підставі основних розділів дисципліни.

Курсова робота має такі цілі:

· придбання навичок самостійного виконання невеликих наукових досліджень під керівництвом викладача;

· закріплення та розширення теоретичних та практичних знань економічного аналізу, які вивчаються згідно з навчальним планом;

· придбання навичок роботи зі спеціальною науково-економічною літературою;

· придбання теоретичних та практичних знань з організації та проведення економічного аналізу на підприємстві, які не входять безпосередньо до навчального плану;

· придбання навичок використання ПЕОТ для обробки результатів, виконання обчислень.

Під час виконання курсової роботи вивчається і узагальнюється основна і спеціальна література з конкретної проблеми; розкривається значення теми, її місце у господарський діяльності підприємства.

Виконання курсової роботи включає такі етапи:

1) Вибір теми роботи;

2) Аналіз нормативно-правової бази;

3) Вивчення літератури з обраної проблеми;

4) Збирання та обробка фактографічної інформації;

5) Аналіз матеріалів, обґрунтування висновків та пропозицій;

6) Виконання та оформлення курсової роботи;

7) Подання роботи на кафедру та її захист.

Захист курсової роботи на кафедрі – важливий критерій оцінки рівня підготовки студентів до самостійної практичної діяльності в галузі економічного аналізу.

2. Завдання, які ставляться перед студентами під час виконання курсової роботи

Студент зобов‘язаний:

· визначити мету роботи і вказати об‘єкт дослідження, період, за який буде узагальнюватися практичний матеріал;

· обгрунтувати актуальність теми для конкретного підприємства, на матеріалах якого буде виконуватись курсова робота;

· детально вивчити закони України, нормативні документи та відомчі матеріали, що стосуються теми курсової роботи;

· вивчити і відобразити в роботі особливості сучасних економічних відносин підприємства чи організації;

· вивчити чинну практику організації аналізу у сучасних умовах господарювання;

· вивчити бухгалтерську і статистичну звітність підприємств і організацій, що стосується теми курсової роботи;

· провести економічний аналіз традиційними або економіко-математичними методами з використанням ПЕОТ;

· побудувати аналітичні таблиці, схеми, рисунки;

· зробити висновок за результатами дослідження у курсовій роботі;

· скласти перелік посилань;

· оформити роботу і додатки до неї;

· підписати роботу і здати її на кафедру для перевірки і допуску до захисту;

· захистити курсову роботу перед комісією кафедри.

 


Вибір теми курсової роботи

Перелік тем курсових робіт складається викладачами кафедри фінансів, обліку і аудиту інституту та затверджується щорічно на засіданні кафедри та доводиться до відома студентів (для студентів заочної форми навчання - на установчій сесії).

Доцільна розробка у курсових роботах питань, пов’язаних з фінансовим оздоровленням економіці, мобілізації внутрішніх резервів виробництва, контролю за якістю та збутом продукції. Це завдання повинно відображати основні проблеми підприємства, на матеріалах якого виконується робота.

Виконання курсової роботи починається з обрання студентом теми та затвердження її завідувачем кафедри згідно заяви студента (додаток Г).

Кожному студентові надається окрема тема. Студенти і самі можуть запропонувати тему роботи, виходячи з її актуальності, відповідності спеціальності, зі своїх наукових інтересів та сучасного стану розвитку наукових досліджень, визначених для обраної проблеми. В окремих випадках кафедра може порекомендувати студенту змінити тему роботи.

При розробці і виборі тем курсових робіт можуть враховуватися інтереси інших кафедр інституту, особливості майбутньої діяльності випускника.

Тематика курсових робіт повинна щорічно коригуватися кафедрою з урахуванням нагромадженого на кафедрі досвіду, побажань спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт.

Після вибору теми студент звертається до керівника за порадою. Дуже важливо, коли він сам спробує розробити план своєї теми, добре обміркує і чітко уявить собі хід її виконання, враховуючи конкретні умови, в яких йому доведеться працювати. Це дає можливість керівникові зважити і врахувати здібності студента, його підготовленість до виконання даної роботи та зробити правильні висновки про те, яку надати йому допомогу саме там, де вона найбільш необхідна.

Курсова робота може мати тематичний і дослідницький характер. У першому випадку робота виконується на основі аналізу й узагальнення літературних джерел: монографій, брошур, статей, методичних рекомендацій тощо. Студент повинен взяти з літератури основний матеріал, який стосується проблеми, що вивчається, дати оцінку вивченим роботам, обгрунтувати свою точку зору; зв’язано, грамотно і логічно обгрунтувати обрану тему, зробити наукові або методичні висновки.

У випадку, коли робота має дослідницький характер, студент використовує як науково-методичну літературу, так і дані бухгалтерської, статистичної та фінансової звітності підприємств, конкретні показники діяльності підприємств.

Поряд з виконанням індивідуальних тем можуть проводитись і комплексні курсові роботи. Кожна з тем такої роботи являє собою різні аспекти єдиної науково-економічної проблеми або прикладної задачі. Наприклад, при проведенні комплексних курсових робіт одні і ті ж об'єкти можуть досліджуватися студентами за допомогою різних методів, або однакові методи можуть бути застосовані для дослідження різних об'єктів.

Теми курсових робіт цілеспрямовані і передбачають самостійну творчу роботу з вирішення конкретних задач удосконалення аналізу діяльності, де передбачена інформація про реалізацію прогресивних методів аналізу, автоматизації, комп”ютеризації аналітичних робіт.

У роботі повинна бути використана нормативно-правова документація, яка регламентує порядок організації облікової служби та ведення обліку, оформлення поточної документації, звітності, аналітичної роботи тощо.

Курсова робота у своєму складі повинна мати ілюстративний матеріал: таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо.

Робота, виконана на підставі тількі літературних джерел, без конкретних практичних даних, не допускається до захисту на кафедрі.

Тематика курсових робіт та основні питання, які повинні бути розглянуті при написанні обраної теми (приклад деяких тем), подані у додатку А, Б.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.011 с.)