Дослідження генератора постійного струмуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дослідження генератора постійного струмуРецензент

 

проф. І.К. Колесник

 

 

Лабораторна робота 1

Дослідження генератора постійного струму

З незалежним збуджувачем

 

Метою роботи є вивчення конструкції та знаходження силових характеристик генератора з незалежним збудженням.

 

Підготовка до роботи

 

1.1 Вивчіть теоретичний матеріал за конспектом лекцій та відповідними розділами підручників.

1.2 Підготуйте бланк звіту з лабораторної роботи, використовуючи ці методичні вказівки.

 

Робоче завдання

 

2.1 Зберіть електричну схему експерименту відповідно до рисунка 1.1 i запросіть викладача для перевірки.

2.2 Увімкніть приводний асинхронний двигун кнопкою "ПУСК".

2.3 Зніміть характеристику холостого ходу E=f(iз) при Інг=0.

2.4 Зніміть сімейство зовнішніх характеристик генератора

 

U=f(Iнг) при із=const ,

 

при трьох струмах збудження.

2.5 Зніміть сімейство регулюючих характеристик генератора

 

U=f(Iнг) приU=const.

 

Методичні вказівки

3.1 Для запобігання пошкодження вимірювальних приладів перед ввімкненням перевірте збіжність діапазонів вимірювання вcix приладів очікуваним значенням напруг та струмів.

3.2 Перед ввімкненням перевірте: опір pеостата Rнг таR повинен бути максимальним, вимикач Кн вимнутий.

3.3 При знятті характеристик холостого ходу (XXX) змінюйте струм збудження так, щоб підходити до точки вимірювання з одного боку.

Для зніманняXXX встановіть максимальний струм збудження і змінюйте його до нуля. При нульовому струмі збудження виміряйте напругу остаточного магнетизму.

3.4 При знятті сімейства зовнішніх характеристик встановіть

із1зmax; із2=0,75ізmax; із3=0,5ізmax .

 

3.5 При зніманні сімейства регулюючих характеристик напругу прийміть рівною 80, 115 та 130 В.

3.6 При знятті зовнішніх та регулюючих характеристик обов'язково фіксуйте момент, коли Інг=0, це досягається вимкненням ключаКн.

3.7 Для здобуття будь-якої залежності в графічному режимі достатньо зафіксувати 5-7 точок.

3.8 Результати вимірювань занесіть до таблиць 1.1, 1.2, 1.3.

3.9 Вимкніть приводний двигун кнопкою"СТОП" i розберіть електричну схему досліджень.

 

Обробка результатів

4.1За даними таблиць побудуйте характеристики генераторів. Три графіки кожного з сімейств побудуйте в одній i тій же системі координат.

4.2 Поясніть характер поводження та взаємне розташування графіків.

4.3 Підготуйтеся до захисту проведеної лабораторної роботи.

4.3.1 Назвіть основні вузли машини постійного струму та їх призначення.

4.3.2 Намалюйте схему електричних з’єднань генератора постійного струму з незалежним збудженням.

4.3.3 Розкажіть про дію реакції якоря.

4.3.4 Як підвищити нагрузку генератора постійного струму при незмінній частоті обертання?

4.3.5 Як зняти регулюючу характеристику генератора?

4.3.6 Як зняти зовнішню характеристику генератора?

4.3.7 Чим пояснюється падіння напруження генератора при навантаженні?

4.3.8 Перелічіть основні види втрат у генераторі постійного струму з незалежним збудженням.

4.3.9 Чи існують втрати від вихрових струмів у стані генератора, у головних полюсах?

4.3.10 Як змінюються втрати від вихорних струмів при зростанні напруги генератора? Чому?

4.3.11 Як змінюється ЕРС генератора при зростанні навантаження? Чому?

4.3.12 Як змінюється Е Р С генератора при зміненні частоти? Чому?

4.3.13 Як змінюються втрати в якірному ланцюзі генератора при зростанні струму?

4.3.14 Які елементі складають якірний ланцюг генератора?

4.3.15 Скільки відсотків (приблизно) від потужності генератора потрібно для живлення обмотки збудження?

 

Таблиця 1.1 – Характеристика холостого ходу

із, А          
U, B          

 

Таблиця 1.2 – Зовнішні характеристики

із= Інг, А  
U, В  
із= Інг, А  
U, В  
із= Інг, А  
U, В  

 

Таблиця 1.3 – Регулюючі характеристики

U= Інг, А  
U= Інг, А  
U= Інг, А  
U= Інг, А  
U= Інг, А  
U= Інг, А  

 
 

 

Рисунок 1.1

 


Лабораторна робота 2

Дослідження генератора постійного струму з паралельним та змішаним збудженням

 

 

Метою роботи є вивчення конструкції та властивостей генератора з паралельним збудженням,а також вплив обмотки послідовного збудження (cepiєcної обмотки) на характеристики генератора.

 

Підготовка до роботи

 

1.1 Вивчіть теоретичний матеріал з питань самозбудження та властивостей генераторів паралельного та змішаного збудження, використовуючи конспект та відповідні розділи підручників.

1.2 Підготуйте бланк звіту з лабораторної роботи, використовуючи ці методичні вказівки.

 

Робоче завдання

 

2.1 Зберіть електричну схему експерименту відповідно до рисунка 2.1 i запросіть викладача для перевірки.

2.2 3німіть характеристику холостого ходу.

2.3 Зніміть сімейство зовнішніх характеристик.

2.4 Зніміть сімейство регулюючих характеристик.

2.5 Увімкніть у якірне коло cepiєcнy обмотку та зніміть зовнішню характеристику.

2.6 3мініть полярність увімкнення cepiєсної обмотки та ще раз зніміть зовнішню характеристку.

 

Методичні вказівки

3.1 Для запобігання пошкодження апаратів та приладів перед увімкненням пepeвіpтe: oпіp реостатів Rнг таR повинен бути максимальним, ключКнг вимкнутий.

3.2 Зменшуйте oпip Rз (регулятор справа на верхній панелі стенда) до самозбудження машини. Якщо самозбудження не виникло, змініть полярність увімкнення шунтової обмотки. Доведіть напругу до максимальної та починайте знімати характеристику холостого ходу. При досягненні максимального значення струму збудження зафіксуйте його й вимкніть обмотку збудження ключем Кв. Зафіксуйте значення напруги при iз=0. Результати вимірювань занесіть до таблиці 2.1.

3.3 Сімейство зовнішніх характеристик знімайте, починаючи зi струму навантаження, piвного 0, що досягається вимкненням ключа Кн. Сімейство характеристик знімайте, встановивши максимальну напругу в режимі холостого ходу – 115 В (або іншу, за вказівкою викладача). Наватаження встановлюйте регулятором навантаження (регулятор знаходиться справа на боковій панелі стенда) до струму 12-15А. Результати вимірювань занесіть до таблиці 2.2.

3.4 Сімейство регулюючих характеристик зніміть для напруг 80 та ~ 120В (або інших, за вказівкою викладача). Обов'язково зафіксуйте точку Інг=0. Максимальний струм навантаження - 12-15 А. Результати вимірювань занесіть до таблиці 2.3.

3.5 Зовнішню характеристику при ввімкненій серієсній обмотці знімайте для першого i другого варіантів ввімкнення при такому пoлoжeннi регулятора збудження, щоб урежиміхолостого ходу напруга на якорі була рівною 120В. Результати вимірювань занесіть до таблиці 2.4.

Обробка результатів

4.1 За даними таблиць 2.1-2.3 побудуйте характеристику холостого ходу, сімейства зовнішніх та регулюючих характеристик, а також -за даними таблиць 2.4 - зовнішніх характеристик для обох варіантів cepiєсної обмотки. Визначте, в якому випадку серієсна обмотка ввімкнена послідовно, а в якому - зустрічно.

4.2 За даними таблиці 2.1 визначте величину критичного опору, а також значення напруги в режимі холостого ходу при oпopi в колі збудження, встановленому за вказівкою викладача.

4.3 Визначте, нехтуючи розмагнічуючим впливом реакції якоря, величину напруги при заданому oпopi кола збудження на струмі навантаження.

4.4 Підготуйтеся до відповіді на всі питання, наведені нижче.

4.4.1 Назвіть основні вузли машин постійного струму.

4.4.2 Накресліть схему електричних з’єднань генератора змішаним збудженням.

4.4.3 Чим відрізнюються зовнішні характеристики генератора незалежного та паралельного збудження? Чому?

4.4.4 Перелічіть умови самозбудження.

4.4.5 Як по характеристиці холостого ходу розрахувати критичний опір обмотки збудження?

4.4.6 Сформулюйте умови, при яких необхідно знімати зовнішню характеристику генератора паралельного збудження.

4.4.7 Як зняти регулюючу характеристику генератора паралельного збудження?

4.4.8 У чому перевага генератора паралельного збудження перед генераторами незалежного збудження?

4.4.9 Як регулювати напругу генератора паралельного збудження?

4.4.10 Перелічіть види втрат генератора паралельного збудження, змішаного збудження.

4.4.11 У якого генератора, з паралельним або незалежним збудженням, струм короткого замкнення більший? Чому?

4.4.12 Якому значенню (приблизно) дорівнює відношення номінальної потужності генератора і потужності, затраченої на збудження в генераторі паралельного збудження?

4.4.13 У якому генераторі діапазон регулювання напруги більший: з незалежним чи з паралельним збудженням? Чому?

4.4.14 Яку роль грає обмотка послідовного збудження ввімкненя у генераторі?

4.4.15 У яких випадках використовують зустрічне ввімкнення послідовної обмотки збудження?

4.4.16 Чим відрізняються характеристики генераторів незалежного та паралельного збудження?

4.4.17 Чим по зовнішньому виду відрізняються обмотки паралельного та послідовного збудження? Опір якої обмотки більший? Чому?

 

Таблиця 2.1 – Характеристика холостого ходу

І,А  
U,B  

 

Таблиця 2.2 – Зовнішні характеристики

Iнг, А  
Rз1 U,B  
Rз1 U,B  

 

Таблиця 2.3 – Регулюючі характеристики

Інг  
U=120В Із, А  
U=80В Із, А  

 

Таблиця 2.4 – Зовнішні характеристики при змінному збудженні

I,A  
1-ввімк. С. О. U, В  
2-ввімк. С. О. U, В  

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема електрична

 

Лабораторна робота 3

Підготовка до роботи

1.1 Вивчіть теоретичний матеріал, використовуючи конспект лекцій та відповідні розділи підручників.

1.2 Підготуйте бланк звіту з лабораторної роботи, використовуючи ці методичні вказівки.

 

Робоче завдання

2.1 Зберіть електричну схему експерименту (рисунок 3.1) i запросіть викладача для перевірки.

2.2 Запустіть двигун виведенням пускового реостата.

2.3 Запустіть двигун повільним підніманням напруги.

2.4 Зніміть залежність n=f(і) для 3-х значень напруги на якорі (за вказівкою викладача).

2.5 Зніміть залежність n=f(Uн) для 3-х значень струмів збудження (за вказівкою викладача), змінюючи напругу на якорі джерелом живлення.

2.6 3німіть залежність n=f(Uн) для одного із значень збудження (за вказівкою викладача), змінюючи опір кола якоря.

2.7 Перез'єднайте схему, як показано на рисунку 3.2, запросіть викладача для перевірки.

2.8 Зніміть залежність частоти обертання двигуна паралельного збудження від напруги джерела живлення.

 

Методичні вказівки

3.1 Для запобігання пошкодження обладнання та приладів пepевіртe:

1) при пуску oпip у колі збудження повинен бути мінімальним, струм збудження - максимальним;

2) тумблер режиму повинен бути в положенні "Режим тяги".

3.2При реостатному пуску oпip у колі якоря повинен бути максимальним, напруга джерела живлення - 115 В.

3.3При пускові повільним підніманням напруги опір у колі якоря встановіть мінімальним, напругу джерела живлення – близькою до нуля.

3.4 Після пуску частоту обертання встановіть 1200-1400 об/хв (за вказівкою викладача) i знижуйте її, змінюючи струм збудження або oпip у колі якоря, або напругу джерела живлення.

3.5 Характеристикиn=f(iз) знімайте при незмінній напрузі джерела живлення, результати вимірювань запишіть у таблицю 3.1. Характеристикиn=f(Uа) при незмінному значенні і. Результати вимірювань запишіть у таблиці 3.2 та 3.3.

3.6 Увімкніть коло збудження на клеми "СЕТЬ", здійсніть пуск, встановіть частоту обертання 1200 об/xв та змініть залежність n=f(Uа), нe змінюючи положення регулятора збудження. Результати вимірювань запишіть до таблиці 3.4.

 

Обробка результатів

4.1 Побудуйте графіки n=f(iз ) згідно з таблицею 3.1 в одній системі координат.

 

4.2 Побудуйте графікиn=f(Uа) згідно з таблицею 3.2 в одній системі координат.

4.3 Побудуйте графікиn=f(Uа) згідно з таблицями 3.3 та 3.4 в одній системі координат.

4.4 Поясніть поводження кривих різних графіків, їх взаємне розташування.

4.5 Підготуйтеся до відповіді на всі поставлені питання.

4.5.1 Поясніть, як виникає обертаючий момент електродвигуна постійного струму.

4.5.2 Чим визначається частота обертання двигуна постійного струму?

4.5.3 Який фізичний фактор (напруга, момент навантаження, опір якоря) визначає струм машини в режимі двигуна?

4.5.4 Як зміниться частота обертання двигуна паралельного збудження, працюючого в режимі холостого ходу при обриві ланцюга збудження?

4.5.5 Як зміниться частота обертання двигуна паралельного збудження, працюючого під навантаженням при обриві ланцюга збудження?

4.5.6 Чи можна регулювати частоту обертання двигуна постійного струму за допомогою зміни струму збудження, починючи з нульової частоти обертання?

4.5.7 Чи можна регулювати частоту обертання двигуна постійного струму за допомогою зміни напруги на якорі, починаючи з нульової?

4.5.8 Як зміниться струм якоря двигуна, працюючого при постійному моменті, якщо в ланцюг якоря ввести додатковий опір?

4.5.9 Чи зміниться направлення обертання двигуна, якщо на його затисках змінити полярність живлючої напруги?

4.5.10 Як змінити направлення обертання двигуна постійного струму?

4.5.11 Який з показників режима двигуна (обертаючий момент, струм якоря, частота обертання, струм збудження) зміниться, якщо в ланцюг якоря ввести опір?

4.5.12 Що більше: напруга на затисках або Е Р С якоря у двигуні?

4.5.13 Що, крім причин механічного порядку, перешкоджає розширенню вверх діапазона регулювання частоти обертання двигуна за допомогою послаблення поля?

4.5.14 Як зміниться частота обертання двигуна паралельного збудження, якщо в ланцюзі обмотки збудження ввести опір? Чому?

4.5.15 Як можна здійснити пуск двигуна постійного струму?

4.5.16 Вкажіть (приблизно) потужність двигуна постійного струму, який можна пускати “напряму”.

4.5.17 Чим визначається пусковий струм двигуна?

Таблиця 3.1 – Залежність частоти обертання від струму збудження

UUа= із, A  
n,об/хв  
UUа= із, A  
n, об/хв  
UUа= із, A  
n, об/хв  

 

 

Таблиця 3.2 - Залежність частоти обертання від напруги на якорі

(зміна напруги на якорі джерелом живлення)

із= Uа, B  
n, об/хв  
із= Uа, B  
n, об/хв  
із= Uа, B  
n, об/хв  

 

 

Таблиця 3.3 – Залежність частоти обертання від напруги на якорі

(зміна напруги на якорі величиною опору в колі якоря)

із= Uа, B  
n, об/хв  
Із, А  

 

 

Таблиця 3.4 – Залежність частоти обертання від напруги джерела живлення при Rз=const

U,B  
із,A  
n, об/хв  

 

Рисунок 3.1

 

 

Рисунок 3.2

 

Лабораторна робота 4

Підготовка до роботи

1.1 Вивчіть теоретичний матеріал, використовуючи конспект лекцій та відповідні розділи підручників. Підготуйте бланк звіту з лабораторної роботи, використовуючи ці методичні вказівки.

Робоче завдання

2.1 Зберіть схему експерименту (рисунок 4.1) i запросіть викладача для перевірки.

2.2 Виконайте пуск двигуна, виведіть його на природну характеристику, виміряйте час гальмування при вільному вибігу, зафіксуйте час вибігу.

2.3 Виконайте пуск двигуна, виведіть його на природну характеристику i зробіть режим динамічного гальмування.

2.4 Повторіть дослід 2.2, виставляючи кожного разу новий oпip у колі якоря та вимірюючи протяжність гальмування. Занесіть результати до таблиці 4.1.

2.5 Виконайте пуск двигуна, виведіть його на природну характеристику, встановіть oпip у колі якоря за вказівкою викладача та здійсніть режим динамічного гальмування.

2.6 Повторіть дослід 2.5 3-4 рази, кожного разу вимірюючи струм у колі збудження та вимірюючи протяжність гальмування. Гальмування кожного разу починайте від однакової частоти обертання. Занесіть результати вимірювань до таблиці 4.2.

 

Методичні вказівки

3.1 Для запобігання пошкодження приладів та апаратури безпосередньо передкожним пуском двигуна перевірте:

1) пуско-гальмівний oпip (лівий регулятор) повинен бути максимальним;

2) oпip у колі збудження (правий регулятор) повинен бути мінімальним, а струм збудження - максимальним;

3) тумблер режиму повинен бути в положенні "Режим тяги";

4) без дозволу викладача не вмикайте амперметр, який вимірює струм якоря.

3.2 Пуск двигуна здійснюйте натиском на кнопку "ПУСК", вивід на природну характеристику - зменшенням пуско-гальмівного опору до нуля.

3.3 Встановлення необхідної величини гальмівного опору та самого режиму динамічного гальмування можна здійснювати тільки після того, коли тумблер режиму роботи переведений у положення "Режим торможения".

3.4 Величину гальмівного опору оцінюйте приблизно, виходячи з положення ковзунка регулятора. Повний oпip пуско-гальмівного опору - 17Ом.

3.5 При виконанні пункту 2.6 встановлюйте режим безпосередньо перед гальмуванням у такому порядку:

1) запустіть двигун тa виведіть його на природну характеристику;

2) зменшіть напругу на якорі до 50-60 В;

3) встановіть необхідний струм збудження;

4) регулюючи напругу на якорі, встановіть вибрану частоту обертання.

3.6 Режим гальмування та відрахунок часу починаються при натиску на кнопку "Тормоз". Закінчення режиму гальмунання визначайте по закінченні обертання вала. При зупинці машини кнопку "Тормоз" відпустіть. Секундомір зафіксує час гальмування.

3.7 При визначенні часу вільного вибігу спочатку натисніть на кнопку "СТОП", а потім зразу на кнопку "Тормоз".

 

Таблиця 4.1 – Час гальмування при різних опорах у колі якоря

(n= __об/хв, із =__А)

Rгальм, Ом  
Тгальм, с  

 

Таблиця 4.2 – Час гальмування при різних струмах збудження

(n =___об/хв, R =___Ом)

Із, А  
Тгальм, с  

 

Час вільного вибігу, починаючи з частоти обертання ___об/хв, при із=__А.

 

Обробка результатів

 

4.1 Побудуйте графіки залежності часу гальмування від величини опору в колі якоря та струму збудження.

4.2 Поясніть поведінку одержаних залежностей.

4.3 Підготуйтеся до відповіді на всі поставлені питання.

4.3.1 Який режим електродвигуна називається режимом динамічного гальмування?

4.3.2 Як здійснити режим динамічного гальмування двигуна паралельного збудження, послідовного збудження?

4.3.3 Чому необхідно ввімкнення якоря на опір, а не замкнення накоротко?

4.3.4 Чи можна повністю загальмувати локомотив на ділянці без стиску двигуном, працюючим у режимі динамічного гальмування?

4.3.5 У яких випадках ефективніше динамічне гальмування: при великій чи малій частоті обертання двигуна? Чому?

 

4.3.6 Як збільшити гальмуючий момент динамічного гальмування при заданій частоті обертання?

4.3.7 У чому недолік динамічного гальмування з точки зору енергетичних втрат?

4.3.8 Як буде змінюватися швидкість локомотива, що рухається під схил без використання пневматичних гальмів, якщо його двигуни працюють у режимі динамічного гальмування?

4.3.9 Як можна регулювати величину гальмуючого моменту при динамічному гальмуванні?

4.3.10 У чому недолік динамічного гальмування з точки зору величини гальмуючого момента і часу гальмування?

 

 

Рисунок 4.1

 

 

Лабораторна робота 5

З послідовним збудженням

 

Метою роботи є дослідження властивостей та характеристик двигуна з послідовним збудженням у режимах тяги, робота на штучних характеристиках, у режимі послабления магнітного поля головних полюсів.

 

Робота складається з двох частин: у першій виконується дослідження при повному магнітному пoлi головних полюсів, у другій - при послабленому полі.

 

Підготовка до роботи

1.1 Вивчіть теоретичний мaтеріал по двигунах послідовного збудження, використовуючи конспект лекції та відповідні розділи підручника.

1.2 Підготуйте бланк звіту з лабораторної роботи, використовуючи ці методичні вказівки.

 

2 Робоче завдання для частини I

2.1 Зберіть електричну схему, як показано на рисунку 5.1.

2.2 Здійсніть пуск двигуна, вийдіть на природну характеристику й розвантажте двигун, зменшуючи збудження на навантаженні генератора. У розвантаженому стані частота обертання не повинна перевищувати 2200 об/хв.

 

 

Рисунок 5.1 – Схема електрична

 

2.3 Запишіть вихідні дані приладів до таблиці 5.1. Навантажуйте двигун, збільшуючи навантаження генератора. Покази приладів внесіть до таблиці 5.1.

2.4 Поверніться у вихідне положения та введіть 1-3 ступеня опору в колі якоря.

2.5 Повторіть 2-3 рази цикл вимірювань за п. 2.3, змінюючи величину падіння напруги на додатковому oпopi.

 

Методичні вказівки

3.1 Для запобігання пошкодження приладів та обладнання перед пуском перевірте:

1) oпip у колі якоря повинен бути максимальним;

2) ключ шунтування обмотки збудження повинен бути розімкнутим;

3) регулятор збудження генератора (ковзунок праворуч на верхній панелі), а також oпip навантаження генератора (регуляторправоруч на боковій стороні стенду) повинні бути в середньому положенні.

3.2 Перед пуском виберіть напрям обертання шляхом натиску кнопки на горизонтально розташованому кнопочному посту. Пуск здйснюйте шляхом натиску кнопки "Пуск" (вертикальний кнопочний пост).

3.3 Після пуску перевірте напругу на двигуні, при разі необхідності підрегулюйте її. Номінальна напруга на двигуні дорівнює 160 В.

3.4 Напругу на двигуні та падіння на додатковому oпopi виміряйте вольтметром U,підключайте його до потрібних схем.

3.5Не допускайте зростання частоти обертання більше ніж 2200 об/хв.

3.6Не допускайте зростання струму якоря більше ніж 2,2 А.

3.7 У процесі роботи напруга на двигуні може змінюватися. При фіксуванні результатів підрегулюйте напругу так, щоб вона була рівною номінальній або заздалегідь встановленій за вказівкою викладача.

 

Обробка результатів

4.1 Розрахуйте за даними таблиці 5.1 значення потужності на валу двигуна, моменту, споживаної потужності, ККД, суму механічних втрат потужності та втрат потужності в сталі.

4.1.1 Потужність на валу двигуна розрахуйте, виходячи з балансу потужностей

 

.

 

Величину механічних втрат потужності генератора (Вт) та втрат механічних та в сталі визначайте в залежності від частоти обертання за емпіричною формулою

 

,

 

де n - частота обертання, об/хв.

Падіння частоти в ковзунковому контакті електрощіток 2ΔU=2В. Oпip якірного кола - 0,65Ом.

4.1.2 Величину моменту на валу визначайте за формулою

 

,

 

де М - момент на валу, Н/м;

Р - потужність, Вт;

n - частота обертання, об/хв.

4.1.3 Споживану потужність розрахуйте за формулою

 

.

 

 

4.1.4 Коефіцієнт корисної дії розрахуйте за формулою

 

.

 

4.2 Розрахуйте за даними таблиці 5.1 величину додаткового опору в кожному циклі вимірювань. Величину додаткового опору розрахуйте, використовуючи закон Ома для кожного струму двигуна (IГ), усередніть отримані значення.

4.3 Розрахуйте втрати потужності в колі якоря двигуна РА, втрати в поточному oпopi РэЛЩ, втрати в додатковому oпopi PR, механічні втрати та втрати в сталі затакими формулами:

 

 

,

 

де - oпip кола якоря, рівний 8,8Ом;

2ΔU=2B, як було відмічено;

- величина додаткового опору в колі якоря.

 

Результати розрахунків занесіть до таблиці 5.2.

4.4 Побудуйте природні та штучні швидкісні характеристики, залежності при різних значеннях , залежності кожного з видів втрат потужності від струму якоря для випадку, коли =0.

4.5 Підготуйтеся до відповіді на всі поставлені питання.

4.5.1 Накресліть схему електричних з’єднань двигуна послідовного збудження, де є додаткові полюса, опір для послаблення поля та пуску.

4.5.2 Накресліть сімейство штучних характеристик.

4.5.3 Якщо у двигуна послідовного збудження відбудеться обрив обмотки збудження, то:

а) двигун піде в рознос;

б) двигун зупиниться;

в) побільшає струм якоря?

Вкажіть правильну відповідь.

4.5.4 Як зміниться струм якоря при введені опору до лацюга якоря двигуна, працюючого з постійним моментом?

4.5.5 Чим пояснюється широке застосування двигунів послідовного збудження у режимах тяги?

4.5.6 Чому додаткові опори у ланцюзі якоря вводяться тільки при пуску, гальмуванні?

4.5.7 Як здійснити режим динамічного гальмування двигуна з послідовним збудженням?

4.5.8 Як здійснити режим рекуперативного гальмування двигуна з послідовним збудженням?

4.5.9 Чим небезпечне скидання напруги у двигуна з послідовним збудженням?

4.5.10 Які ви знаєте способи пуску двигуна з послідовним збудженням?

4.5.11 Перелічіть види втрат двигуна з послідовним збудженням. Які з втрат не залежать від струму?

 

Обробка результатів

6.1 Обробку результатів виконайте подібно до пп. 4.1 - 4.3 при . Результати розрахунків занесіть до таблиці 5.4.

6.2 Побудуйте сімейство швидкісних та механічних характеристик для різних ступенів послаблення поля. Побудуйте графічні залежності в одній системі координат.

 

Таблиця 5.1 – Характеристики при повному полі (Uу =....В)

Rдод, Ом Iд, А n, об/хв Uа, В Iг, А Uг, В Uдод, В
             
           
           
           
             
           
           
           
             
           
           
           
             
           
           
           

 

Таблиця 5.2 - Результати розрахунків

Rдоод, Ом Ід, А Р1, Вт Р2, Вт η, % М, Нм РR1, Вт РR2, Вт РМЕХСТ,Вт
                 
               
               
               
                 
               
               
               
                 
               
               
               
                 
               
               
               

Таблиця 5.3 - Характеристики при послабленні поля

Кількість ступенів послаблен-ня поля Iд, А n, об/хв Iз, А In, А Iг, А Uг, В
             
           
           
           
             
           
           
           
             
           
           
           

 

Таблиця 5.4 – Результати розрахунків (Uд=…В)

Кількість ступенів послаблен-ня поля Ід, А Р1, Вт Р2, Вт η, % М, Нм РR1, Вт РR2, Вт РМЕХСТ,Вт
                 
               
               
               
                 
               
               
               
                 
               
               
               

 

 

 

Лабораторна робота 6

З паралельним збудженням

 

Метою роботи є вивчення конструкції, принципу дії та характеристик двигуна з паралельним збудженням.

 

Підготовка до роботи

1.1 Вивчіть теоретичний матеріал з теорії роботи та характеристик двигуна паралельного збудження, використовуючи конспект лекцій та відповідні розділи підручників.

1.2 Підготуйте бланк звіту з лабораторної poбoти, використовуючи ці методичні вказівки.

 

Робоче завдання

2.1 Схема експерименту зібрана на стенді та наведена на рисунку 6.1.

2.2 Зробіть пуск двигуна, перейдіть на природну характеристику i встановіть частоту обертання за вказівкою викладача.

2.3 Запишить у таблицю 6.1 величину напруги та струму збудження. Зніміть залежність n=f(IA). Струм якоря змінюйте, навантажуючи двигун гальмом. Результати вимірювань занесіть до таблиці 6.1.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.051 с.)