КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИЗа результатами захисту виставляють диференційовану оцінку, яку заносять до заліково-екзаменаційної відомості і залікової книжки студента за підписом керівника практики від кафедри економіка підприємства.

Критерії оцінювання такі:

· оцінювання практики керівником від підприємства (30 балів);

· вичерпність і правильність виконання завдань практики та якість оформлення звіту (20 балів);

· захист студентом звіту практики (50 балів).

 

Таблиця 2

 

Шкала оцінювання переддипломної виробничої практики

Бали ECTS Національна
Код Прописом
90-100 А Відмінно
81-89 B Добре
71-80 C Добре
61-70 D Задовільно
51-60 E Задовільно
50 і менше FX Незадовільно
не з’явився   Не з’явився

Студента, який не здав звіту про практику або отримав на захисті незадовільну оцінку, направляють на практику повторно. Студент, який вдруге отримав негативну оцінку з практики, відраховується з університету.
Підсумки проведення кожної практики обговорюються на засіданні кафедри економіка підприємства.

Додаток А

Д О Г О В І Р

для проведення виробничої (навчальної) практики студентів вищих навчальних закладів на підприємствах, в установах, в організаціях

м.. Львів«­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____ »____________ р.

Львівський національний університет ім. Івана Франка (надалі - Університет), в особі проректора Зубрицької М. О., діючої на підставі Статуту університету та _______________________________________________________________________________

(надалі - Організація), в особі ___________________________________, діючого на підставі _____________________, відповідно до «Положення про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів», уклали цей договір про наступне:

1. Обов’язки Університету:

1. Направити в Організацію студентів у терміни, передбачені календарним планом проведення практики.

2. Здійснювати періодичний контроль за проходженням студентами практики та застосовувати заходи дисциплінарного впливу до студентів, які недобросовісно ставляться до виконання своїх обов'язків при проходженні практики.

3. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2. Обов'язки Організації:

2.1. Виділити університету такі місця проведення виробничої практики студентів:

2.2. Забезпечити табельний облік виходів студентів-практикантів на роботу. Про всі випадки порушення студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку Організації повідомляти керівника практики від Університету.

2.3. Після закінчення виробничої практики дати характеристику на коленого студента-практиканта, в котрій відобразити якість підготовленого ним звіту.

Відповідальність сторін за невиконання договору та інші умови

3.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків в організації та проведенні практики відповідно до «Положення про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів» та чинного законодавства про працю.

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому порядку.

3.3. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31 червня ______ року. У випадку відсутності до зазначеної дати письмової заяви однієї із сторін про намір припинити дію договору він автоматично продовжується на наступний календарний рік.

3.4. Додаткові умови:_____________________________________________________

Юридичні адреси сторін:

Львівський національний ____________________________

університет імені І.Франка ____________________________

м. Львів, вул. Університетська, 1 __________( ________________ ) ______________ Зубрицька М.О.

 

Додаток Б

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Кафедра економіки підприємства

ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ

ПРАКТИКИ НА БАЗІ

……………………………………………..

 

 

Студента групи ЕкпМ – 51с (ЕкпС – 51) ___________ Прізвище, ім’я, по батькові

 

Керівник практики від підприємства

___________ Прізвище, ім’я, по батькові

 

Керівник практики від кафедри

___________ Прізвище, ім’я, по батькові

 

Львів 20­__

Додаток В

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Кафедра Економіки підприємства

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

студента ______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

факультет економічний

курс 5 група ЕкпМ – 51 с (ЕкпС – 51 с)

спеціальність 8.050107 (7.050107)

(номер, назва)

«Економіка підприємства»


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ПРО СКЕРУВАННЯ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ

 

 

Студент_________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

скеровується на виробничу переддипломну практику

(вид практики)

 

місто ____________ на ____________________________________________

(назва підприємства, установи)

 

Термін практики: з ________________ по _________________ 20__ р.

 

Керівник практики від вузу, факультету _____________________________

________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Печатка вузу


Основні положення практики

1.1. Студент, відбуваючи на практику, повинен пройти інструктаж керівника практики, а також дістати:

– інструктивний матеріал;

– календарний графік проходження практики;

– скерування на практику.

1.2. Прибувши на базу практики, студент повинен подати керівникові щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики.

1.3. Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства, установи.

1.4. Звіт про виконання практики студент складає відповідно до календарного графіка та проходження практики й додаткових вказівок керівника від вузу й від підприємства, установи.

1.5. Практика студента оцінюється за бальною системою.

1.6. Студент, який не виконав вимог практики і дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, скеровується повторно на практику під час канікул або у поза навчальний час.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.021 с.)