Львівський національний університет імені Івана ФранкаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Львівський національний університет імені Івана ФранкаЕкономічний факультет

Кафедра економіки підприємства

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Вчена рада економічного факультету

Протокол № 7 від

« 31 » березня 2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

______________Економіка підприємства______________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузі знань _______Економіка і підприємництво___________________

(шифр і назва галузі знань)

напряму підготовки ______________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальностей ___7.050107 (8.050107) «Економіка підприємства»

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ____________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету _____________________________________________________

(назва факультету)

 

Кредитно-модульна система

Організації навчального процесу

 

Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри

економіки підприємства

Протокол № 8 від

« 12 » березня 2010 р.

 

Завідувач кафедрою

________ проф. Михасюк І. Р.

« 12 » березня 2010 р.

 

Львів 2010

Розглянуто на засіданні кафедри

економіки підприємства

протокол № 8 від 12 березня 2010 року

 

 

Уклали: Лукашенко Т. В., Сухай О. Є.,

Тепла М. М., Урба С. І., Червона О. Ю, Швець А. І.

 

 

Робоча програма

виробничої переддипломної практики

для студентів 5 курсу економічного факультету

спеціальностей 7.050107 та 8.050107«Економіка підприємства»


ЗМІСТ

Вступ........................................................................................................................
Мета і завдання практики......................................................................................
Графік проходження практики.............................................................................
Зміст етапів робіт...................................................................................................
Особливості проходження виробничої переддипломної практики на окремих підприємствах.........................................................................................  
Структура та зміст звіту виробничої переддипломної практики......................
Вимоги до написання та оформлення звіту виробничої переддипломної практики..................................................................................................................  
Критерії оцінювання виробничої переддипломної практики............................
Додатки  

ВСТУП

 

Виробнича переддипломна практика для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності «Економіка підприємства» Львівського національного університету імені Івана Франка є складовою частиною навчального процесу: вона передбачена навчальним планом і базується на чинних засадах державного регулювання проходження практики. Зміст виробничої практики визначається сучасними вимогами до підготовки фахівців (спеціалістів, магістрів) за спеціальністю «Економіка підприємства» у відповідності з потребами забезпечення суб’єктів господарської діяльності економістами.

Тривалість практики – чотири тижні.

Проходження практики відображається студентами у щоденнику, в якому керівник практики від підприємства (установи чи організації) дає характеристику студенту, оцінює його сумлінність, дисциплінованість, ставлення до виконання обов’язків, рівень засвоєння знань згідно програми практики.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 

Метою проходження виробничої переддипломної практики на підприємстві, з яким укладено договір (додаток А), є ознайомлення із сучасними формами ведення господарської діяльності, системою і механізмами забезпечення стабільної економіки підприємства в мінливих ринкових умовах. При цьому важливо поєднати набуті теоретичні знання з практичними навичками управління економікою підприємства в цілому і окремими її елементами. Особливу увагу слід звернути на вивчення тієї ділянки економіки підприємства, яка є предметом дослідження майбутньої магістерської (дипломної) роботи.

Основними завданнями виробничої переддипломної практики є:

Ø ознайомитися з місією (призначенням) підприємства, особливостями і умовами розвитку галузі, яку воно представляє, дослідити ринок, на якому працює підприємство і оцінити його перспективність;

Ø вивчити організаційну структуру підприємства, призначення окремих структурних підрозділів, склад, функції і завдання економічної служби підприємства;

Ø дослідити механізм формування виробничої програми підприємства і її економічного обґрунтування з боку можливостей ринку, маркетингу, ресурсного забезпечення;

Ø оцінити кількісний і якісний склад основних фондів, обігових засобів, персоналу, фінансових ресурсів;

Ø ознайомитися з особливостями виробничого процесу на підприємстві;

Ø розглянути порядок формування і методику розрахунку прямих витрат по окремих видах продукції (робіт, послуг), накладних витрат на здійснення виробничо-господарської діяльності, валових витрат, собівартості продукції, податків та обов’язкових платежів до бюджету;

Ø ознайомитися з організацією праці на підприємстві, формуванням фонду оплати праці;

Ø оцінити фінансово-господарський стан підприємства;

Ø вивчити ефективність діяльності підприємства і перспективи її підвищення за рахунок впровадження інновацій, диверсифікації діяльності, технічного переозброєння і т.п.

Вивчення економічних та організаційних питань економіки підприємства повинно здійснюватись у логічній послідовності, супроводжуючись обґрунтуванням теоретичних аспектів розрахунково-аналітичними даними розвитку та динамікою підприємства протягом двох-трьох останніх років.

 

ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 

Студенти проходять практику у відповідності з графіком, який узгоджують з керівниками практики від вищого навчального закладу і підприємства.

Графік містить етапи робіт, які студент повинен освоїти в процесі проходження практики, з вказівкою їх тривалості. В залежності від специфіки підприємства, особливостей організації його господарської діяльності етапи робіт, їх послідовність і тривалість в кожному конкретному випадку уточнюються. Проте в будь-якому випадку студент повинен вивчити всі сторони організаційно-економічної діяльності підприємства по аналогії з рекомендованим графіком проходження практики на підприємствах, які здійснюють виробничо-господарську діяльність.

Рекомендований графік проходження практики на підприємствах виробничо-господарського профілю представлено у табл. 1.

 

Таблиця 1

Графік етапів проходження практики

Етапи робіт Тривалість проходження практики, робочих днів
1. Галузь діяльності підприємства, ринок, місія підприємства, економічні умови діяльності
2. 2.1.   2.2. 2.3. Організаційні засади діяльності підприємства: Основні положення установчих документів суб’єкта господарювання. Організаційна структура підприємства. Структура та функції економічної служби.    
Продовження табл. 1  
3. 3.1.     3.2. 3.3. Маркетингова діяльність підприємства: Товарна політика підприємства. Конкурентоспроможність продукції (робіт, послуг) та підприємства. Збутова та цінова політика. Рекламна діяльність.    
4. Виробнича програма та її матеріально-технічне забезпечення.
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. Ресурсне забезпечення підприємства: Виробничі фонди та нематеріальні активи. Оборотні активи. Персонал і організація праці. Фінансові ресурси.
6. 6.1.     6.2. Виробничий процес: Організація виробничого процесу. Організація обслуговуючих і допоміжних виробництв. Інновації.    
7. 7.1. 7.2.   7.3. 7.4.   Доходи і витрати: Валові доходи. Витрати прямі, накладні, валові. Собівартість продукції. Прибуток і рентабельність. Грошові потоки.  
8. 8.1.   8.2. Фінансово-економічна та інвестиційна діяльність Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. Інвестиційна діяльність підприємства.  
9. Діяльність підприємства в сфері охорони навколишнього середовища та соціального захисту працюючих.
10. Плани і перспективи розвитку підприємства.
11. Детальне вивчення сфери економіки підприємства, яка служить предметом дослідження магістерської (дипломної) роботи.
12. Оформлення звіту.
         

ЗМІСТ ЕТАПІВ РОБІТ

 

Зміст етапів робіт подається у відповідності до рекомендованого графіку практики на підприємствах виробничо-господарського профілю.

 

Галузь діяльності підприємства, ринок, місія підприємства, економічні умови діяльності.

Слід дати економічну характеристику галузі діяльності підприємства, особливостей діяльності, продукції (робіт, послуг), її значення і місце в економіці. Описати ринок продукції галузі і тенденції його розвитку, чітко визначити місію підприємства, його місце і роль у галузі, в регіоні. Ознайомитися з законодавчими актами, які регламентують умови діяльності підприємства (галузі), діючою системою оподаткування, сертифікації (ліцензування) продукції.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.007 с.)